Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Romanul

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Romanul se poate citi pentru a cere Sfântului să ne ajute să trecem peste toate greutățile vieții cu gândul la cele veșnice și cu nădejdea în ajutorul lui Hristos.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Romanul trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Romanul - text

Troparul Sfântului Mucenic Nichita Romanul, glasul 1

Purtătorule de chinuri, biruind mai întâi năvălirile barbarilor cu puterea Crucii cea nebiruită, pe urmă ai surpat mândria demonilor, împotrivindu-te cu vitejia ta, înțelepte; și biruind-o, Nichita, ai luat daruri vrednice de biruință. Slavă lui Hristos, Cel care te-a întărit; slavă Celui ce te-a încununat; slavă Celui ce a mărit pururea cinstită pomenirea ta.

Condacul 1

Înfrumusețat fiind cu minunată numire, ai arătat-o pe aceasta adeverită în chip strălucit prin pătimire, Mare Mucenice Nichita. Pentru aceasta, fiind împodobit cu diadema biruinței, nu înceta, cu rugăciunile tale, a ocroti pe cei ce-ți strigă: Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință!

Icosul 1

Îngerii cu oamenii cântare de biruință aduc ție neîncetat, mult pătimitorule Nichita, că, mucenicește nevoindu-te pe pământul românesc, ai câștigat semn veșnic de biruință, cu împreună-lucrarea harului, pentru care și auzi acestea:
Bucură-te, răbdătorule de chinuri preamărit;
Bucură-te, purtătorule de cunună mult vestit;
Bucură-te, certarea necredinței gotice;
Bucură-te, lauda Bisericii noastre apostolice;
Bucură-te, casă de Dumnezeu clădită a virtuților creștinești;
Bucură-te, sălaș preasfințit de daruri mucenicești;
Bucură-te, că înaintea ucigașilor tirani ai stat;
Bucură-te, că în chinuri tare te-ai arătat;
Bucură-te, cel prin care înșelarea se nimicește;
Bucură-te, cel prin care Ziditorul se proslăvește;
Bucură-te, sfeșnic al tăriei nestrămutate;
Bucură-te, arzător al răutății idolatre;
Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință!

Condacul 2

Viață curată și îmbunătățită, după vrednicie, ai dus, prin faptele bunei credințe, Nichita, și, odrăslind ca o floare cu bun miros în mijlocul necurăției păgânilor, ai făcut să înceteze înșelăciunea cea urât mirositoare a celor ce nu știau să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Cu strălucirea cea luminată a cereștii cunoștințe luminându-ți sufletul și inima, ca un ostaș al lui Hristos, ai urât sfatul celor molipsiți de păcat, precum zice David, mult pătimitorule Nichita; pentru aceasta strigăm ție acestea:
Bucură-te, stâlpul răbdării în suferințe;
Bucură-te, căderea relei credințe;
Bucură-te, că ai urmat lupta mucenicilor;
Bucură-te, că ai rușinat nebunia păgânilor;
Bucură-te, că ai lepădat cu dumnezeiesc cuget deșertăciunea lumească;
Bucură-te, cel ce ai trecut prin mucenicie către slava cerească;
Bucură-te, că mărturisirea credinței de la fericitul Episcop Teofil ai învățat-o;
Bucură-te, că vrăjmășia necredincioșilor față de Dumnezeu la pământ ai surpat-o;
Bucură-te, izvor al darurilor neîmpuținat;
Bucură-te, al bărbăției dreptar preaadevărat;
Bucură-te, floarea cea sădită de Hristos pe pământul nostru strămoșesc;
Bucură-te, steaua care ai luminat cu strălucirea credinței pe străbunii neamului românesc;
Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință!

Condacul 3

Primind din cer putere prin Crucea lui Hristos, te-ai arătat voievod vestit, înțelepte Nichita, că nu te-ai încrezut în cai, nici în arma pământească, nici în carul de război, ci în harul lui Dumnezeu, Căruia și cânți: Aliluia!

Icosul 3

Având simțirile sufletului tău întraripate către Hristos Mântuitorul, Mucenice Nichita, ai respins cu tărie deșertăciunea nedumnezeirii păgânilor, cu gură de Dumnezeu cuvântătoare; pentru aceasta auzi de la noi:
Bucură-te, cel ce ai disprețuit lumea cea căzută în păcat;
Bucură-te, cel ce jertfele idolești le-ai scuipat;
Bucură-te, că ai arătat puterea Mântuitorului;
Bucură-te, că ai călcat mândria stăpânitorului;
Bucură-te, biruință preavestită a Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, sabie nevăzută împotriva tiranului necredincios;
Bucură-te, că te-ai sălășluit împreună cu oștile mucenicilor;
Bucură-te, că te veselești împreună cu cetele drepților;
Bucură-te, cel prin care de primejdii ne izbăvim;
Bucură-te, cel prin care har dumnezeiesc primim;
Bucură-te, cel ce n-ai ținut seama de vrednicia ostășească;
Bucură-te, cel ce te-ai împărtășit de mărire în oștirea cerească;
Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință!

Condacul 4

Plin fiind de râvnă pentru adevăr, Nichita, ai urât oastea cea de jos și ai ostășit lui Hristos, luând, precum este scris, toată întrarmarea Duhului, strigând cu vrednicie: Aliluia!

Icosul 4

Ai fost adus legat înaintea tiranilor, Mucenice, chemarea ta cu bărbăție vestind, și ai mărturisit numele lui Hristos în fața judecătorilor nedreptății, Nichita, veselindu-te. Pentru aceasta strigăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, dumnezeiesc voievod nebiruit;
Bucură-te, purtător de cunună preacinstit;
Bucură-te, floarea cea aleasă a credinței în Iisus;
Bucură-te, comoara împărăției celei de sus;
Bucură-te, gură de Dumnezeu învățată a tainelor creștinești;
Bucură-te, limbă de Dumnezeu purtătoare a îndurării dumnezeiești;
Bucură-te, că la chinuri dureroase ai fost dat;
Bucură-te, că arderea cuptorului ai răbdat;
Bucură-te, că acum împreună cu mucenicii în slavă locuiești;
Bucură-te, că ești părtaș împreună cu toți sfinții de bunătățile cerești;
Bucură-te, mireasma dragostei de cele veșnice;
Bucură-te, schimbarea nebuniei celei potrivnice;
Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință!

Condacul 5

Statuilor celor neînsuflețite ale relei cinstiri nevrând să jertfești, Nichita, ca un înțelept, ți-a fost biciuit foarte tare trupul și din răutate ai fost închis în temniță, pe care însă ai făcut-o palat luminos lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 5

Tare te-ai arătat mai întâi în războaie, dar mai apoi mai tare, pătimitorule, în luptele muceniciei și ai rănit pe vechiul vrăjmaș cu rănile tale mucenicești, pentru care auzi de la toți așa:
Bucură-te, cel ce L-ai mărturisit pe Hristos;
Bucură-te, cel ce ai lepădat momirile guvernatorului celui mincinos;
Bucură-te, diamant neprețuit al răbdării în nevoințe;
Bucură-te, aur de mult preț al dreptei credințe;
Bucură-te, cel strălucit cu lumina cunoștinței de Dumnezeu;
Bucură-te, cel mistuit în suflet de dorul Domnului tău;
Bucură-te, că ai fost ars cu cruzime în cuptor;
Bucură-te, că ai fost încununat cu cunună de învingător;
Bucură-te, stea decât stelele mai strălucitoare;
Bucură-te, luminător care răsfrângi razele veșnicului Soare;
Bucură-te, cel ce pe dușmanii Crucii i-ai biruit;
Bucură-te, că în chinuri pe Hristos L-ai slăvit;
Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință!

Condacul 6

Slava lumii întru nimic ai socotit-o, viteazule voievod Nichita, și ocara lui Hristos ai purtat în trupul tău prin har, că ai mers pe urmele Lui, strigând: Aliluia!

Icosul 6

Prin cuvintele tale, pe care Mângâietorul Duh ți le dădea să le grăiești cu multă înțelepciune, Nichita, cu bună credință ai rușinat cugetarea cea fără de minte a necredinciosului stăpânitor Athanaric; pentru aceasta, cu înțelegere îți strigăm:
Bucură-te, nicovala curajului în pătimire;
Bucură-te, piatra bunei statornicii în mărturisire;
Bucură-te, cel ce, asemeni lui David, ai arătat că demoni sunt zeii păgânilor;
Bucură-te, căderea nelegiuiților și a vrăjmașilor;
Bucură-te, oglindă preastrălucitoare a răbdării celei nesfărâmate;
Bucură-te, cunună împodobită cu aur a viețuirii curate;
Bucură-te, că pe drumul muceniciei te-ai încumetat;
Bucură-te, că moștenitor al Edenului te-ai arătat;
Bucură-te, al lui Hristos următor și purtător de Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ai pătimit de la goții păgâni, împreună cu Sfântul Sava de la Buzău;
Bucură-te, grădina florilor duhovnicești ale virtuților creștine;
Bucură-te, făclie purtătoare de lumină pentru cei ce cu evlavie vin către tine;
Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință!

Condacul 7

Fiind biciuit, Mucenice Nichita, nu te tânguiai că pătimeai, ci pe Dumnezeu Îl slăveai, bucurându-te, și strigai luminat: "O, nelegiuiților, eu sunt ucenic al lui Hristos, al Celui ce izvorăște nepătimire din cinstita Sa Patimă, celor ce strigă: Aliluia!".

Icosul 7

Ascultând de legea cea purtătoare de viață a lui Dumnezeu, ai răbdat nebunia celor fără de lege și te-ai sfințit pe tine însuți ca o jertfă bineplăcută lui Dumnezeu, în arena muceniciei, Nichita, sfințind pe cei ce strigă:
Bucură-te, jertfa credinței celei bune;
Bucură-te, slava Bisericii străbune;
Bucură-te, chip al bunei statornicii sufletești;
Bucură-te, palat al adevăratei bărbății duhovnicești;
Bucură-te, cel ce arăți minte întreagă mărturisind adevărul cu stăruință;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat iscusit cu fapta, pătimind pentru credință;
Bucură-te, că înșelăciunea și slava lumii le-ai trecut cu vederea;
Bucură-te, că mintea spre vederea frumuseților cerești ți-ai pregătit-o cu privegherea;
Bucură-te, lucrarea vieții celei îndumnezeite;
Bucură-te, odor al desfătării celei sfinte;
Bucură-te, cel prin care Stăpânul Hristos este lăudat;
Bucură-te, cel prin care diavolul este cu totul alungat;
Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință!

Condacul 8

Arătându-te însuți lucrător de semne și minuni preamari, de nevoințe purtătoare de biruință și de lupte neobișnuite, în vremea muceniciei tale celei neclintite, Nichita, pe cei necredincioși i-ai uimit, iar pe cei credincioși i-ai încredințat a striga: Aliluia!

Icosul 8

Cu totul fiind împodobit cu strălucirea cea în chip de fulger a mărturisirii tale, Nichita, prin râvna bunei credințe, ai intrat în focul cel neacoperit al cuptorului și în el ai făcut cenușă înșelăciunea; pentru care îți strigăm:
Bucură-te, buna mireasmă a credincioșilor;
Bucură-te, purtător de făclie al muritorilor;
Bucură-te, iubitor al Împărăției celei nesfârșite;
Bucură-te, primitor al slavei celei desăvârșite;
Bucură-te, părtaș al bunătăților Duhului;
Bucură-te, dăruitor duhovnicesc din darurile harului;
Bucură-te, că în lume cu mult curaj te-ai luptat;
Bucură-te, că în lăcașurile cerești acum ai intrat;
Bucură-te, că porți numirea biruinței celei nemincinoase;
Bucură-te, sălaș al bucuriei nespuse și nestricăcioase;
Bucură-te, părtaș la viața veacului ce va să fie;
Bucură-te, cel ce ne aduci și nouă neașteptată bucurie;
Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință!

Condacul 9

Arzând cinstirea idolilor cea stricătoare de suflet, prin arderea ta de foc în cuptor, Mucenice Nichita, ai picurat în chip tainic roua cea sfântă a harului în inimile credincioșilor, care împreună cu tine strigă fără încetare: Aliluia!

Icosul 9

Cu statornicie curajoasă ai stat în mijlocul cuptorului aprins, Nichita, căci focul Mângâietorului s-a făcut ție răcorire și rouă; pentru aceasta cei ce te-au văzut cu mare glas strigau:
Bucură-te, cunoscător al credinței celei drepte;
Bucură-te, lucrător al viețuirii celei bune și înțelepte;
Bucură-te, sălaș strălucit al înțelegerii duhovnicești;
Bucură-te, psaltire dumnezeiască de cântări mucenicești;
Bucură-te, cel ce în cuptor ai fost cercat și mai mult decât aurul ai strălucit;
Bucură-te, că răsplata pătimitorilor ai râvnit;
Bucură-te, că basmele goților le-ai adus la tăcere;
Bucură-te, că, păzind Legea lui Hristos, ai vestit-o cu putere;
Bucură-te, cel ce ai tăiat glasul cel semeț al ateilor;
Bucură-te, că ai dezrădăcinat cinstirea cea pierzătoare a zeilor;
Bucură-te, cel ce ai fugit de cursele înșelătoare ale acestui veac trecător;
Bucură-te, că ai trecut la ceruri în căruța de foc a pătimirii, ca un biruitor;
Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință!

Condacul 10

Cununa nemuririi din cer ai primit-o, ars în foc săvârșindu-ți nevoințele, și te-ai apropiat în chip strălucit de răcorirea cea nemărginită, o, Nichita, unde, bucurându-te împreună cu cetele Mucenicilor, strigi: Aliluia!

Icosul 10

Cinstitul tău trup ca pe al unui muritor de rând l-au aruncat bărbații cei vărsători de sânge, dar în chip minunat s-a făcut cunoscut printr-o stea cerească prietenului tău Marian, care striga ție, mult pătimitorule, cu veselie:
Bucură-te, pildă de neclintită răbdare;
Bucură-te, sfeșnic al nepătimirii, cu raze ca de soare;
Bucură-te, cel ce izvorăști tămăduiri celor neputincioși;
Bucură-te, cel ce împarți harisme celor credincioși;
Bucură-te, că ai risipit seceta neștiinței;
Bucură-te, că ai umilit pe slujitorii necredinței;
Bucură-te, lauda tuturor ortodocșilor creștini;
Bucură-te, ocrotitorul celor ce viețuiesc printre străini;
Bucură-te, cel ce prin osteneli ai supus patimile trupului;
Bucură-te, cel ce prin rugăciuni te-ai făcut sălaș al harului;
Bucură-te, cu cei 26 de mucenici goți, pătimitori pentru Hristos;
Bucură-te, împreună cu Sfântul Sava și cu Ierarhul Teofil cel drept-credincios;
Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință!

Condacul 11

Purtătorule de chinuri, cu cântări de biruință și cu miruri înconjurând sfântul tău trup binecredinciosul Marian, l-a adus în cetatea Mopsuestiei, ca pe o comoară cerească a harului pentru cei ce strigă: Aliluia!

Icosul 11

Potrivit numelui tău, strălucind în lupta muceniciei, ai primit de la Dumnezeu răsplata biruinței, și ai fost strălucit cu lumina cea neînserată a îndumnezeirii, Preafericite Nichita, luminând pe cei ce strigă:
Bucură-te, chipul statorniciei depline;
Bucură-te, pilda bunei îndrăzniri creștine;
Bucură-te, sălașul cugetului vitejesc;
Bucură-te, ostașul Împăratului ceresc;
Bucură-te, că lumina vieții tale a strălucit înaintea tuturor;
Bucură-te, că văzându-te, oamenii slăveau pe obștescul Ziditor;
Bucură-te, că prin foc te-ai adus jertfă ca o ardere de tot;
Bucură-te, că prin mucenicie ai chemat la Hristos tot poporul got;
Bucură-te, cel prin care primim vești de bucurie;
Bucură-te, a credinței neclintită mărturie;
Bucură-te, părtaș al desfătării celei ce va să vină;
Bucură-te, raza dumnezeieștii străluciri de lumină;
Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință!

Condacul 12

Îmbogățindu-te cu darul minunilor, Mucenice Nichita, ca un preabun ostaș al lui Hristos, vindeci boli grele, izbăvești din primejdii și ferești de necazuri pe cei ce cu credință tare se sârguiesc la biserica ta și strigă: Aliluia!

Icosul 12

Psalmodiind întru cei de sus cântarea cea nesfârșită, împreună cu toți sfinții, Nichita, neîncetat roagă cu îndrăznire pe Împăratul a toate, ca să ne învrednicim de viața cea mai bună noi, cei ce cu credință strigăm:
Bucură-te, inspirat cântăreț al harului;
Bucură-te, că vădești armonia Duhului;
Bucură-te, preabun luptător și vestit purtător de biruință;
Bucură-te, mucenice de mii de ori biruitor prin credință;
Bucură-te, lauda cea îndreptățită a Bisericii Răsăritului;
Bucură-te, preamare cântare de biruință a adevărului;
Bucură-te, că râuri de minuni nouă ne izvorăști;
Bucură-te, că toată lucrarea demonilor o zădărnicești;
Bucură-te, al credincioșilor ocrotitor neadormit;
Bucură-te, apărător al nostru neclintit;
Bucură-te, cel prin care bolile sunt vindecate;
Bucură-te, cel prin care patimile sunt alungate;
Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință!

Condacul 13

O, Mucenice Nichita, voievod cu nume de biruință, învingătorule al înșelăciunii, purtătorule de biruință, primește cântarea aceasta, adusă din buze întinate, mult pătimitorule, și izbăvește cu solirile tale de focul gheenei pe cei ce strigă: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerii cu oamenii cântare de biruință aduc ție neîncetat, mult pătimitorule Nichita, că, mucenicește nevoindu-te pe pământul românesc, ai câștigat semn veșnic de biruință, cu împreună-lucrarea harului, pentru care și auzi acestea:
Bucură-te, răbdătorule de chinuri preamărit;
Bucură-te, purtătorule de cunună mult vestit;
Bucură-te, certarea necredinței gotice;
Bucură-te, lauda Bisericii noastre apostolice;
Bucură-te, casă de Dumnezeu clădită a virtuților creștinești;
Bucură-te, sălaș preasfințit de daruri mucenicești;
Bucură-te, că înaintea ucigașilor tirani ai stat;
Bucură-te, că în chinuri tare te-ai arătat;
Bucură-te, cel prin care înșelarea se nimicește;
Bucură-te, cel prin care Ziditorul se proslăvește;
Bucură-te, sfeșnic al tăriei nestrămutate;
Bucură-te, arzător al răutății idolatre;
Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință!

Condacul 1

Înfrumusețat fiind cu minunată numire, ai arătat-o pe aceasta adeverită în chip strălucit prin pătimire, Mare Mucenice Nichita. Pentru aceasta, fiind împodobit cu diadema biruinței, nu înceta, cu rugăciunile tale, a ocroti pe cei ce-ți strigă: Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Romanul - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Romanul

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Mare Mucenic Nichita Romanul - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfânta Muceniță Lucia din Roma
(6 iulie)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Lucia din Roma L-a mărturisit Hristos cu atât curaj și îndrăzneală încât a reușit să îl convertească pe păgânul Rix care era prigonitorul ei; el ajungând chiar să își […]

† Sfântul Efrem Sirul
(28 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Efrem Sirul sau Efrem sirianu este unul dintre marii părinți ai pustiei și cel care a compus rugăciunea una dintre cele mai frumoase rugăciuni de pocâință, care se rostește mai […]

† Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei
(8 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei, a pus în practică, în viața sa, cuvântul rostit de Mântuitorul: "Adevăr vă spun, întrucât ați făcut [bine] unuia dintr-acești foarte mici frați ai Mei, […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram