Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

4/5 - (7 votes)

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava poate fi citit de toți cei care sunt prigoniți și nedreptățiți, în țară sau departe de casă, deoarece Sfântul este un puternic sprijin, al românilor de pretutindeni, care suferă pentru mărturisirea dreptei credințe și a adevărului.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava - text

Tropar Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, glasul al 4-lea

Viața ta pe pământ bine cârmuind, pătimitorule, cu milostenii și cu neîncetate rugăciuni și lacrimi, și iarăși către pătimire bărbătește pornindu-te, necredința persienească ai mustrat. Drept aceea, Bisericii te-ai făcut întărire și creștinilor laudă, Ioane, pururea pomenite.

Condacul 1

Apărătorului și sprijinitorului creștinătății, împotrivitorului și surpătorului păgânătății, mucenicului celui de curând arătat, ostașului lui Hristos celui adevărat, care ca un soare Bisericii Răsăritului a strălucit, și pe credincioși de veselie i-a umplut, toți acum din suflet cântări de mulțumire și de laudă să-i aducem, și cu dorire să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos!

Icosul 1

Îngerilor iubită și plăcută a fost și mai înainte de pătimire viețuirea ta, purtătorule de chinuri al lui Hristos, Ioane. Căci cu trup material îmbrăcat fiind, viață îngerească pe pământ ai viețuit, cu milostenii și cu neîncetate rugăciuni, apoi și cu chinuri. Pentru aceasta noi, după vrednicie, aceste laude aducem ție:
Bucură-te, că, prin postirile și rugăciunile tale cele necontenite, îngerilor te-ai asemănat;
Bucură-te, că prin milosteniile și lacrimile tale pe demoni i-ai înfricoșat;
Bucură-te, că pe cei întristați i-ai mângâiat;
Bucură-te, că pe cei bolnavi i-ai ajutat;
Bucură-te, că în trup muritor te-ai arătat înger pământesc;
Bucură-te, căci cu mintea ai fost om ceresc;
Bucură-te, că din părinți binecredincioși ai răsărit;
Bucură-te, că dreapta credință până în sfârșit ai păzit;
Bucură-te, că din cetatea vestită Trapezunda ai ieșit;
Bucură-te, că prin toate faptele bune desăvârșit te-ai împodobit;
Bucură-te, că pe mare, neguțător iscusit ai fost;
Bucură-te, că neguțătoria sufletului bine ai chibzuit;
Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 2

Văzând, mucenice al lui Hristos, viclenia diavolului cea măiestrită asupra ta, prin cel de altă credință, ca să te depărteze de la dreapta credință, și cu înțelepciunea dată ție de la Dumnezeu, pricepând măiestriile lui, neprins de dânsele ai rămas cu harul Celui Preaînalt; pentru aceea ai și cântat: Aliluia!

Icosul 2

Cunoscând clevetirea ereticului Reiz, de trei ori fericite, adusă asupra ta la eparhul Cetății Albe, cel de credință otomană, cum că te-ai lepădat de adevărata credință creștinească, măcar că acela a te ademeni la aceasta în tot chipul s-a silit, tu nicidecum nu te-ai lăsat a fi biruit; pentru aceea după cuviință auzi de la noi acestea:
Bucură-te, că pe Reiz de mincinos l-ai vădit;
Bucură-te, că tu ca un turn ai rămas neclintit;
Bucură-te, că momirile eparhului întru nimic le-ai socotit;
Bucură-te, că toți cei ce au văzut acestea, folos au câștigat;
Bucură-te, că soarelui și luceafărului a jertfi nu ai voit;
Bucură-te, căci cu aceasta pe păgânul Cadiu l-ai disprețuit;
Bucură-te, căci creator al acestora pe singurul Dumnezeu Cel în Treime L-ai mărturisit;
Bucură-te, că n-ai primit a defăima;
Bucură-te, că ai mărturisit credința cea adevărată;
Bucură-te, că de aici s-a pornit tiranul spre a te chinui;
Bucură-te, că ai mustrat pe eparhul înaintea tuturor;
Bucură-te, că pe el mai vârtos a se pleca ție l-ai îndemnat;
Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 3

De puterea harului Sfântului Duh fiind întărit, cu multă îndrăzneală către guvernator ai zis, viteazule ostaș al lui Iisus: "Nu crede, o, tirane, că eu mă voi lepăda vreodată de Hristosul meu și că mă voi închina făpturii mai degrabă decât Creatorului; să nu-mi fie mie aceasta cât timp voi respira aerul acesta"; pentru care și cu mare glas ai cântat: Aliluia!

Icosul 3

Erai, o, purtătorule de chinuri al lui Hristos, când acestea le ziceai către eparh, vesel la față, și fără de sfială sau frică; iar el, nemaiputând răbda și de mânie aprinzându-se, a poruncit să fie aduse înaintea lui toiege multe și de haine să fii dezbrăcat; dar tu, ca și cum altul ar fi fost, așa te aflai; pentru aceasta și noi unele ca acestea zicem către tine:
Bucură-te, că, văzând toiegele acelea, nicidecum nu te-ai temut;
Bucură-te, că din vederea acelora mai tare te-ai împotrivit tiranului;
Bucură-te, că te-ai dezbrăcat de haine stricăcioase;
Bucură-te, că te-ai îmbrăcat în porfiră nepieritoare în ceruri;
Bucură-te, că ai fost amenințat cu chinuri de moarte;
Bucură-te, că tiranul mai cumplit s-a întărâtat, pentru că tu nu ai băgat în seamă acestea;
Bucură-te, că ai înfruntat pe acesta înaintea tuturor celor ce erau de față;
Bucură-te, că pe tine te-ai mărturisit rob adevărat al lui Dumnezeu;
Bucură-te, că bine ai ținut așezămintele, pe care le-ai învățat de la părinții tăi;
Bucură-te, că n-ai primit a aduce jertfă zeilor guvernatorului;
Bucură-te, că ai zis păgânului să nu întârzie de a te chinui;
Bucură-te, căci cu aceasta te-a trimis mai degrabă la Împărăția cerurilor;
Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 4

Creatorului mai ales decât creaturii ai zis, cu suflet vitejesc, o mult-pătimitorule, că te vei închina; pentru aceasta tiranul cel păgân, auzind astfel de cuvinte de la tine și pierzând nădejdea a te îndupleca la voia sa, nebunește s-a aprins de mânie sălbatică și a început să te chinuiască. Iar tu, mucenice al lui Hristos, bărbătește răbdând, cu veselie Celui ce te întărea pe tine ai cântat: Aliluia!

Icosul 4

Inimă de diamant având, când ai pătimit pentru dragostea Celui dorit de tine, fericite al lui Hristos mucenice, întru nimic ai socotit chinurile, cu harul Lui fiind întărit; pentru aceea, ca peste o aspidă înveninată ai călcat, și ai alergat spre mai cumplite chinuri cu bucurie; pentru care și de la noi auzi acestea:
Bucură-te, că ai fost așternut gol pe pământ spre chinuire;
Bucură-te, că ai avut ochii minții sus la cer;
Bucură-te, căci cu toiege noduroase fără milă fiind bătut, n-ai slăbit;
Bucură-te, căci chinuitorii, cumplit bătându-te, au obosit;
Bucură-te, că vitejește ai răbdat să-ți fie trupul zdrobit în bucăți;
Bucură-te, căci cu acestea și mai mult la mânie ai întărâtat pe tiranul;
Bucură-te, că de multe bătăi, cărnurile lipite pe toiege au fost aruncate sus în aer;
Bucură-te, căci cu aceasta ai adunat pe îngeri spre a se minuna;
Bucură-te, că ai roșit cu sângele tău pământul;
Bucură-te, căci cu aceasta ai strivit pe satana sub picioarele tale;
Bucură-te, că pentru aceasta I-ai mulțumit Stăpânului Hristos;
Bucură-te, că El te-a întărit a suferi alte chinuri mai cumplite;
Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 5

Auzindu-te cei ce te chinuiau, fiii pierzării, pe tine, mucenice, rugându-te lui Dumnezeu, s-au umplut de mai multă mânie și mai cumplit te-au schingiuit, încât și glasul ți-a lipsit; iar tu, răbdătorule de chinuri, suferind cu bărbăție chinul acesta, lui Hristos Celui ce te-a întărit, din adâncul inimii, ai cântat: Aliluia!

Icosul 5

Cu lanțuri de fier din porunca guvernatorului fiind legat, ostașule al lui Hristos, Ioane, ai fost aruncat în temniță și păstrat spre mai cumplite chinuri; și tot trupul tău de bătăi fiind sfărâmat, a doua zi iarăși la judecată ai fost adus; dar, stând înaintea tiranului cu fața veselă, păgânul Cadiu s-a mirat foarte și s-a înspăimântat. Pentru aceea și noi cu laude ca acestea te întâmpinăm:
Bucură-te, că pentru Hristos ai fost legat cu lanțuri de fier;
Bucură-te, căci cu acelea ai înfricoșat de tot pe diavolul;
Bucură-te, că ai locuit în temniță întunecoasă, închis fiind acolo;
Bucură-te, că după aceea te-ai sălășluit în raiul cel luminos;
Bucură-te, căci, cu răni cumplite peste tot trupul fiind rănit, vesel te-ai arătat;
Bucură-te, că de aceasta păgânul tiran mult s-a mirat;
Bucură-te, că nu ai purtat grijă de vindecarea rănilor trupului tău;
Bucură-te, că prin aceasta sufletul tău mai frumos a înflorit;
Bucură-te, că omul tău cel din afară s-a stricat;
Bucură-te, că omul tău cel dinăuntru a luat acum mai bună înnoire;
Bucură-te, că tiranul a pregătit și alte chinuri mai cumplite împotriva ta;
Bucură-te, că și pe acelea tu le-ai primit cu dragoste;
Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 6

Având în minte bunătățile, pe care vrei să le dobândești, mucenice al lui Hristos, vrednicule de laudă, înțelepțește ai răbdat toate schingiuirile, ruperile și sfâșierea cărnurilor; pentru aceea tiranul, umplându-se nebunește de și mai multă mânie și răcnind ca o fiară sălbatică, a poruncit ca iarăși să fii chinuit mai cu asprime și fără de cruțare să fii bătut. Iar când se făceau acestea, tu cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Atât de cumplit și fără de cruțare ai fost bătut, răbdătorule de chinuri al lui Hristos, mucenice, încât și cele dinăuntru ale tale s-au rupt; iar cei ce te chinuiau pe tine, obosind de atâta cruntă bătaie, se schimbau unii după alții; dar tu, viteazule ostaș al lui Hristos, nicidecum nu ți-ai schimbat gândul de la doritul tău Iisus; ci te rugai Lui mai cu dinadinsul în adâncul inimii tale, ca să-ți dea răbdare până la sfârșit. Pentru aceasta și noi, ajutați fiind de rugăciunile tale, zicem unele ca acestea:
Bucură-te, că tu nu ai pierdut răbdarea, cu cruzime fiind bătut pentru Hristos;
Bucură-te, că au obosit chinuitorii, cei ce te băteau;
Bucură-te, că aceia, ostenind, se schimbau unii după alții;
Bucură-te, că mintea ta sta la Dumnezeu, Cel ce te întărea;
Bucură-te, că trupul tău a fost rănit și sfâșiat până la cele dinăuntru;
Bucură-te, că Hristos cu harul Sfântului Duh te-a cercetat din înălțime;
Bucură-te, că toți cei adunați la acea priveliște au înfruntat pe judecător, pentru o cruzime ca aceea;
Bucură-te, că din cer ți-ai țesut ție haină nefăcută de mână;
Bucură-te, căci chinuitorii s-au săturat de a mai bate cinstitul tău trup;
Bucură-te, căci credincioșii s-au umplut de multă jale, văzându-te pe tine;
Bucură-te, că ai simțit pe trupul tău rănile lui Hristos;
Bucură-te, că și El ți-a gătit cunună neveștejită în ceruri;
Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 7

Nemaiavând păgânul tiran nici un fel de chin, o, de trei ori fericite mucenice, a poruncit să fie adus un cal neînvățat și sireap, și sfintele tale picioare să fie legate tare de coada lui și să te poarte și să te târască pe toate străzile cetății; iar tu, ostașule al lui Hristos, așa fiind târât, te-ai făcut priveliște îngerilor și oamenilor și cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Străin cu adevărat și neobișnuit chin s-a născocit ție, pătimitorule al lui Hristos, păgânul Cadiu. Că târât fiind tu de cal în fuga mare pe la locurile cele aspre ale cetății, bucăți de carne din trupul tău pe pietre rămâneau, capul ți se zdrobea și credincioșii cei ce te priveau s-au umplut de multă jale. Iar tu, având mintea ridicată către Dumnezeu, în taină te rugai Lui; de aceasta și noi robii tăi minunându-ne, laude ca acestea aducem ție:
Bucură-te, că prin chinuirea ta cea cumplită te-ai făcut mărturisitor al Sfintei Treimi;
Bucură-te, că prin răbdarea ta cea cu tărie te-ai arătat întemeietor al dreptei credințe;
Bucură-te, că aprins ai fost de focul dragostei celei nespuse către Dumnezeu;
Bucură-te, că pentru Dânsul ai suferit sfărâmarea trupului tău;
Bucură-te, că te-ai făcut pricină de veselie îngerilor;
Bucură-te, că ai fost tristă privire credincioșilor;
Bucură-te, că, trântit fiind de pietre, capul tău cel sfânt s-a zdrobit pentru Hristos;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale s-a strivit de tot capul balaurului cel nevăzut;
Bucură-te, că pământul ca o boia s-a vopsit cu sângele cel curs din tine;
Bucură-te, că în Împărăția cerurilor Hristos cunună acum ți-a dăruit;
Bucură-te, că pentru Dânsul pe pământ ai pătimit;
Bucură-te, că împreună cu Dânsul în Împărăția Lui te-ai sălășluit;
Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 8

Văzându-te, mucenice al lui Hristos, neamul cel rău credincios când erai târât de cal pe străzile lor, unii te luau în batjocură, alții își strâmbau fețele lor și aruncau în tine cu ce aveau în mână, alții făceau râs și lucruri necuviincioase. Iar tu, viteazule ostaș, toate acestea cu bucurie și cu mulțumire le răbdai, pentru Cel ce te întărea pe tine, cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul 8

Cu totul având pe Iisus în sufletul și mintea ta, purtătorule de chinuri, și luptele tale fiind acum spre sfârșit, unul din cei ce te batjocoreau, în casa sa alergând și o sabie goală apucând, cu dânsa a tăiat cinstitul și sfântul tău cap, și astfel luminat ți-ai dat sufletul în mâinile Celui dorit de tine; pentru care jertfă auzi și de la noi acestea:
Bucură-te, că ai luat de la oameni înfruntare și defăimare pentru Hristos;
Bucură-te, căci cu acestea ai urmat lui Iisus, Cel defăimat de ei;
Bucură-te, că ai fost lovit de ei, cu orice li se întâmplase a avea în mâini;
Bucură-te, că și Hristos tot așa a pătimit pentru noi păcătoșii;
Bucură-te, că neamul cel rău credincios cu sabia a tăiat cinstitul tău cap;
Bucură-te, că și Iisus a încununat cu strălucită coroană sfântul tău creștet;
Bucură-te, că nevoința ta cea mucenicească acum s-a săvârșit;
Bucură-te, că ești preamărit împreună cu mucenicii în locașurile cele cerești;
Bucură-te, că acum noi credincioșii te avem pe tine mijlocitor prea fierbinte către Dumnezeu;
Bucură-te, că rugăciunile tale către Dânsul sunt bineprimite;
Bucură-te, că amintirea ta se serbează în toată Biserica;
Bucură-te, că numele tău este mărit de toți cei dreptcredincioși;
Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 9

După tăierea cinstitului tău cap și după despărțirea sfântului tău suflet de trup, mucenice prealăudate, trupul tău zăcea împreună cu capul cel tăiat, neîngropat și în seamă nebăgat. Iar noapte făcându-se, o minune preamărită s-a văzut: asupra moaștelor tale ardeau făclii în chip de stâlp până la cer și bărbați îmbrăcați în veșminte albe cădeau împrejurul trupului tău și cântau cuvinte de negrăit, cu care împreună și tu cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Ritori cu frumoase cuvinte nu pot spune cântările pe care le cântau îngerii împrejurul moaștelor tale, mucenice de trei ori fericite; iar un oarecare iudeu, auzindu-i și părându-i-se că sunt oameni pământești, a luat un arc și a încercat a săgeta într-înșii; dar nimic n-a izbutit, ci mai vârtos s-a făcut vrednic de plâns în vederea tuturor. Pentru aceasta și noi, de o minune ca aceea înspăimântându-ne, zicem ție unele ca acestea:
Bucură-te, că de îngeri te-ai învrednicit a fi petrecut;
Bucură-te, că Hristos a privit din cer spre moaștele tale;
Bucură-te, că deasupra moaștelor tale s-a văzut stâlp de foc până la cer;
Bucură-te, că minunea aceasta a înspăimântat pe mulți;
Bucură-te, că iudeul acela a fost pedepsit de puterea dumnezeiască;
Bucură-te, că aceasta s-a făcut spre mai multa laudă a moaștelor tale;
Bucură-te, că tot poporul a alergat să privească pe iudeul acela;
Bucură-te, că după mărturisirea lui, înaintea tuturor, a fost dezlegat de pedeapsă;
Bucură-te, că tiranul, fiind înștiințat de această minune, mult s-a temut;
Bucură-te, că din această pricină a poruncit creștinilor să te înmormânteze;
Bucură-te, că, îngropat fiind, Biserica a primit cinstitul tău trup;
Bucură-te, că sfântul tău suflet s-a odihnit în locașurile cele cerești;
Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 10

O, mucenice mult-pătimitorule, trădătorul și vânzătorul tău, vrând într-una din nopți să fure cinstitul și preachinuitul tău trup și la patria sa să-l ducă, tu, ostașule al lui Hristos, te-ai arătat degrabă în somn preotului bisericii aceleia și de aceasta l-ai înștiințat; iar el îndată a alergat la biserică și cinstitele tale moaște din mâinile lui le-a apucat; pentru care, bucurându- se, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Prețioasele și sfintele tale moaște, prin purtarea ta de grijă, mucenice al lui Hristos, scăpând neluate de cei de alt neam, înăuntrul altarului au fost duse și așezate în Sfânta Masă, unde totdeauna pentru mântuirea noastră Se jertfește Mielul lui Dumnezeu, Căruia și tu te-ai adus jertfă. Credincioșii fiind înștiințați de aceasta, au lăudat pe Atotputernicul Dumnezeu, Cel ce mărește pe sfinții Săi, cu care și noi cântări de laudă ca acestea îți aducem ție:
Bucură-te, că cinstitele tale moaște au scăpat nefurate și nevătămate;
Bucură-te, că cei de alt neam au fost alungați cu rușine și deșerți;
Bucură-te, că înăuntrul altarului moaștele tale au fost așezate de preoții Bisericii;
Bucură-te, căci credincioșii s-au bucurat de aceasta;
Bucură-te, că acolo au fost săvârșite neîncetate minuni printr-însele;
Bucură-te, că și demonii au fost alungați din mulți oameni;
Bucură-te, că uneori s-a arătat stâlp de foc din cer deasupra lor;
Bucură-te, că alteori și îngerii s-au pogorât spre dânsele;
Bucură-te, că uneori din ele a ieșit bună mireasmă de negrăit;
Bucură-te, că prin ele s-au tămăduit toate felurile de boli;
Bucură-te, că pretutindeni a străbătut vestea minunii ce s-a făcut;
Bucură-te, că Dumnezeu bine a voit ca vestirea ta să ajungă și până la marginile pământului;
Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 11

Împodobite fiind cu harul de tot felul de minuni cinstitele și sfintele tale moaște, mucenice al lui Hristos, vrednicule de laudă, toți dreptcredincioșii le cinstesc și le sărută. Pentru aceea tu, având îndrăzneală către Dumnezeu, Stăpânul tuturor, mijlocește acestora, de la Dânsul, în viața aceasta sănătate trupească și în veacul ce va să fie mântuire sufletească, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Făclie cu totul luminoasă fiind cinstitele tale moaște, mucenice mult-chinuite, pusă în sfeșnicul Bisericii și luminând mult timp partea locului unde ai pătimit, după aceea, prin vrerea lui Dumnezeu și prin stăruința unui drept-credincios domn, în țara Moldovei adusă fiind, neîncetat luminează și raze de minuni, spre toți cei ce aleargă la ele cu credință, revarsă.
Pentru aceea și noi de același dar împărtășindu-ne, zicem ție:
Bucură-te, rază a luminii celei neînserate și gânditoare;
Bucură-te, că peste toate părțile cele de sub cer ești luminător;
Bucură-te, luceafăr prealuminos al zilei celei neînserate;
Bucură-te, că și la noi prin oarecare iconomie ai fost adus din altă parte;
Bucură-te, că și acolo multă vreme razele ți-au strălucit;
Bucură-te, că iarăși înapoi ai venit prin vrerea lui Dumnezeu;
Bucură-te, smirnă totdeauna binemirositoare în Biserica lui Hristos;
Bucură-te, că împărtășești de bună mireasmă pe toți cei ce aleargă la tine;
Bucură-te, vas de mir neîmpuținat și de nenumărate vindecări încăpător;
Bucură-te, că împarți îndeajuns tuturor celor ce au trebuință;
Bucură-te, că Împăratul cerurilor a vărsat peste tine slavă și mare cuviință;
Bucură-te, că ne-ai îndestulat și pe noi de darul tămăduirilor a tot felul de neputințe;
Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 12

Dar luând de la Dumnezeu, întru tot lăudate și mult-pătimitorule mucenice, vindeci pe toți de tot felul de boli, nu numai trupești, ci și sufletești; iar acum, stând înaintea lui Hristos, Cel ce te-a întărit pe tine spre pătimire, nu înceta mijlocindu-ne mântuire sufletească și nouă, celor ce cu dragoste și cu multă cucernicie facem pomenirea ta și cântăm neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Lăudând, cântând și fericind chinurile tale cele cu multă durere, răbdarea cea până în sfârșit, vitejia și bărbăția cea nebiruită ce ai arătat în trupul cel ca de diamant, pe care Hristos, purtătorul de biruință, l-a preaslăvit în cer și pe pământ, și nouă nevrednicilor ni l-a dăruit, Sfinte Mare Mucenice Ioane, zicem ție acestea:
Bucură-te, că ești împreună-locuitor și petrecător cu oștile îngerești;
Bucură-te, că ești dus și cu dragoste petrecut la locașurile cele cerești de cetele mucenicești;
Bucură-te, că ești încununat cu mărire de însăși mâna Împăratului Hristos;
Bucură-te, că Însuși Domnul te-a luat pe tine la odihna cea veșnică după multele pătimiri;
Bucură-te, că ți-ai adunat comoară nejefuită în ceruri;
Bucură-te, că ai agonisit plată multă acum întru strălucirile sfinților;
Bucură-te, că în încercări și nevoi ești nouă tare ajutător;
Bucură-te, că ești fierbinte solitor bucuriei și slavei celei veșnice;
Bucură-te, că ești izvor nedeșertat de vindecări neputincioșilor;
Bucură-te, că ești o curgere neîncetată de mângâieri celor întristați;
Bucură-te, că prin tine avem nădejde a fi scăpați de toate relele întâmplări vătămătoare și nefolositoare;
Bucură-te, că prin tine așteptăm a dobândi bunătățile cele de-a pururea fiitoare;
Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 13

O, mult-pătimitorule al lui Hristos, Sfinte și Mare Mucenice Ioane, primind această umilă rugăciune a noastră, ce se aduce ție acum din inimă, ne izbăvește pe noi de toate vătămările sufletești și trupești, de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți și de chinul cel veșnic, cu rugăciunile tale cele bine-primite de Dumnezeu, ca împreună cu tine în veacul ce va să fie, în locașurile sfinților, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerilor iubită și plăcută a fost și mai înainte de pătimire viețuirea ta, purtătorule de chinuri al lui Hristos, Ioane. Căci cu trup material îmbrăcat fiind, viață îngerească pe pământ ai viețuit, cu milostenii și cu neîncetate rugăciuni, apoi și cu chinuri. Pentru aceasta noi, după vrednicie, aceste laude aducem ție:
Bucură-te, că, prin postirile și rugăciunile tale cele necontenite, îngerilor te-ai asemănat;
Bucură-te, că prin milosteniile și lacrimile tale pe demoni i-ai înfricoșat;
Bucură-te, că pe cei întristați i-ai mângâiat;
Bucură-te, că pe cei bolnavi i-ai ajutat;
Bucură-te, că în trup muritor te-ai arătat înger pământesc;
Bucură-te, căci cu mintea ai fost om ceresc;
Bucură-te, că din părinți binecredincioși ai răsărit;
Bucură-te, că dreapta credință până în sfârșit ai păzit;
Bucură-te, că din cetatea vestită Trapezunda ai ieșit;
Bucură-te, că prin toate faptele bune desăvârșit te-ai împodobit;
Bucură-te, că pe mare, neguțător iscusit ai fost;
Bucură-te, că neguțătoria sufletului bine ai chibzuit;
Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 1

Apărătorului și sprijinitorului creștinătății, împotrivitorului și surpătorului păgânătății, mucenicului celui de curând arătat, ostașului lui Hristos celui adevărat, care ca un soare Bisericii Răsăritului a strălucit, și pe credincioși de veselie i-a umplut, toți acum din suflet cântări de mulțumire și de laudă să-i aducem, și cu dorire să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

Săptămâna Mare - Săptămâna Patimilor

FB Mess WA Like Săptămâna Mare a Paștelui, numită și Săptămâna Patimilor, este pentru creștinii ortodocși săptămâna de la sfârșitul Postului Paștilor, care ține din Sâmbăta lui Lazăr până la sărbătoarea Paștilor. În acest an […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei
(24 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei este unul dintre cei care au intrat în contact direct cu apostoli, fiind ucenic al Sfinților Petru și Pavel. Este serbat în calendarul ortodox în […]

† Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului
(28 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii bizantine a Pelechitului, a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni, puterea de a izgoni diavolii, iar pescarilor care se osteneau în zadar […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram