Acatistul Sfântului Mare Mucenic Andrei Stratilat

4.7/5 - (4 votes)

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Andrei Stratilat se poate citi pentru a cere lui Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Mare Mucenic Andrei izbăvirea de situațiile imposibile și alungarea duhurilor necurate.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Mare Mucenic Andrei Stratilat trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Andrei Stratilat - text

Tropar Acatistul Sfântului Mare Mucenic Andrei Stratilat, Glasul al 5-lea

Mărirea cea pământească ai lăsat și Cereasca Împărăție ai moștenit; sângele picurându-ți, ca și cu o cunună de piatră nestricată, prea minunat te-ai împodobit; și către Hristos ai venit cu sobor răbdător de patimi, cu ceata îngerilor în Lumina Cea Neînserată; și pe Hristos, Soarele Cel Neapus, ai aflat, Sfinte Andrei Stratilat. Aceluia roagă-te pururea, cu cei împreună cu tine purtători de chinuri, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Luminându-te cu Razele Duhului Sfânt care a gonit înșelăciunea din mintea ta, ai ieșit din negura necunoștinței la cunoașterea Dumnezeului celui Viu, Sfinte Mare Mucenice Andrei Stratilat. Văzând acum aievea mărirea Împărăției Cerești, te rugăm să te pleci și spre rugăciunile noastre, a celor care te cinstim: Bucură-te, Sfinte Mucenice Andrei Stratilat, călcând cu Putere Dumnezeiască peste diavolul viclean!

Icosul 1

Dumnezeu făcătorul Îngerilor a binevoit a sădi în tine sabia Adevărului Său și mânuind tăișul ei ai omorât moartea născându-te din nou la viața veșnică, Sfinte Mucenice Andrei, iar noi rugătorii tăi te chemăm să ne izbăvești de războiul cel greu al ispitelor și te slăvim:
Bucură-te, ridicându-te peste smintelile demonilor;
Bucură-te, cel ce împreună cu Crucea ai trecut peste valurile încercărilor;
Bucură-te, cel înfrumusețat cu bărbăția;
Bucură-te, îmbogățit cu frumusețea mucenicilor;
Bucură-te, puternic conducător de oaste;
Bucură-te, cel ce ne arăți că furtuna se biruiește prin curaj;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Andrei Stratilat, călcând cu Putere Dumnezeiască peste diavolul viclean!

Condacul 2

Erai de neam din Siria, Sfinte Andrei, și ai ajuns tribun în oastea voievodului Antioh care fusese trimis în țara ta fiindcă era sub stăpânire romană, iar acesta era rău din fire și fierbinte slujitor idolilor, prigonind robii lui Hristos care își dădeau viața pentru El: Aliluia!

Icosul 2

Te-ai arătat ca o floarea parfumată printre spini, Sfinte Mucenice, căci tu te închinai lui Dumnezeu în taină și deși erai încă nebotezat aveai credință puternică și dragoste arzătoare pentru Domnul:
Bucură-te, că te rugai zi și noapte;
Bucură-te, că posteai după rânduială;
Bucură-te, că te fereai de păcat și lucrarea diavolească;
Bucură-te, împlinind cele plăcute lui Dumnezeu;
Bucură-te, cinstit la inimă și iubitor de oameni;
Bucură-te, vrednic rob al lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Andrei Stratilat, călcând cu Putere Dumnezeiască peste diavolul viclean!

Condacul 3

Erai printre cei mai buni ostași ai lui Antioh, Sfinte Andrei, fiindcă Dumnezeu te înzestrase cu mare putere și biruință în războaie și nimeni nu era ca tine în vitejie și în bărbăție fiindcă biruiai pe cei potrivnici și erai cel mai cinstit de către ostași dintre conducătorii de cete: Aliluia!

Icosul 3

Într-o vreme, au năvălit perșii cu oaste foarte mare asupra părții unde erai tu, Sfinte, făcând război împotriva lui Antioh care se tulburase tare pentru atacul acesta fără de veste, dar Dumnezeu care toate le face spre mântuirea noastră i-a dat gând bun, iar noi ne rugăm:
Bucură-te, că Antioh și-a amintit de vitejia ta;
Bucură-te, că ți-a dat puterea lui ție în război;
Bucură-te, că te-a numit Stratilat, adică conducătorul tuturor oștilor;
Bucură-te, că s-a ferit de a merge el la luptă, și te-a trimis pe tine;
Bucură-te, că ți-a încredințat cu totul războiul cu perșii;
Bucură-te, cel trimis de Domnul la lupta cea bună;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Andrei Stratilat, călcând cu Putere Dumnezeiască peste diavolul viclean!

Condacul 4

Ai primit această numire nu pentru preamărirea ta ci pentru slava Numelui lui Iisus Hristos, voind a ieși biruitor dând slavă Lui și de aceea ai ales doar 2593 de soldați din armată romană, asemănându-te cu Ghedeon cel de odinioară, știind că Domnul nu în puterea cailor voiește, nici în puterea cărnii, ci în cei ce se tem de ei binevoiește și în cei ce nădăjduiesc spre mila Lui: Aliluia!

Icosul 4

Alegând ostașii după cum ți-a insuflat Duhul Sfânt, ai ieșit la luptă împotriva perșilor care năpădiseră ca lăcustele asupra Siriei, fiind cu numărul cu mult peste oastea ta, Sfinte, iar noi ne închinăm și ne rugăm:
Bucură-te, că înainte de luptă le-ai vorbit ostașilor păgâni;
Bucură-te, că le-ai pus înainte cunoștința Unuia Dumnezeu;
Bucură-te, că le-a zis cum El este Atotputernic și înfricoșat întru război;
Bucură-te, că El ajută cu tărie robilor Săi;
Bucură-te, că Dumnezeu toate le poate și dă ajutor grabnic celor ce strigă Numele Lui;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Andrei Stratilat, călcând cu Putere Dumnezeiască peste diavolul viclean!

Condacul 5

Grăind tu acestea, Sfinte Andrei, toți ostașii au fost cuprinși de harul lui Dumnezeu ce se pogorâse în inimile lor și chemând în ajutor pe Hristos ați pornit cu îndrăzneală asupra potrivnicilor: Aliluia!

Icosul 5

Făcând luptă mare, oastea cu care erai tu, Sfinte, a secerat capetele perșilor precum se seceră spicele, și pentru credința și rugăciunile tale ai primit biruință iar vrăjmașii au fost goniți:
Bucură-te, că ai primit ajutorul cel nevăzut;
Bucură-te, că s-au tulburat de frică cetele dușmanilor;
Bucură-te, că perșii rămași în viață au fugit;
Bucură-te, că toți ostașii tăi s-au minunat de puterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că toți au crezut desăvârșit în El;
Bucură-te, că mai apoi i-ai învățat căile care duc la mântuire;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Andrei Stratilat, călcând cu Putere Dumnezeiască peste diavolul viclean!

Condacul 6

Intrând cu mare cinste în cetate ca un biruitor al celor pământești și iubitor al celor cerești, unul din mai marii ostașilor te-a urât pentru vitejia ta și te-a pârât la Antioh că ești creștin, spunându-i că Îl cinstești pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Auzind acestea, Antioh s-a tulburat de mânie și, cercetând dacă este adevărat și primind încredințare, ți-a cerut prin trimiși să te lepezi de Hristos, ceea ce tu, Sfinte, nu ai făcut, iar noi pentru curajul tău te cinstim:
Bucură-te, că te-au dus legat la judecată;
Bucură-te, că și acolo L-ai mărturisit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că te-au pus pe un pat de aramă încins;
Bucură-te, că ai simțit durere la început;
Bucură-te, că rugându-te, focul și-a lăsat de îndată puterea;
Bucură-te, că ai primit grabnic ajutor de la Domnul;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Andrei Stratilat, călcând cu Putere Dumnezeiască peste diavolul viclean!

Condacul 7

Fiindcă focul nu te-a vătămat, Sfinte Mucenice, Antioh a prins și pe alți ostași de-ai tăi și, pironindu-vă pe niște lemne mâinile și picioarele cu cuie în patru părți în chipul Sfinte Cruci, ai primit această pătimire cu bucurie dorind a-I urma lui Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Văzând că nu te biruiește cu chinurile, Antioh te-a aruncat în temniță împreună cu ostașii tăi ca si cum v-ar da vreme să vă sfătuiți spre a vă întoarce la zei, dar el voia să-i dea de știre împăratului care te cunoștea ca bărbat viteaz și cinstit și se temea să te piardă fără știrea și voia lui.
Bucură-te, că împăratul nu a vrut să te piardă în văzul tuturor;
Bucură-te, că îi era frică de răscoala soldaților pentru tine;
Bucură-te, că a poruncit a te lăsa liber;
Bucură-te, că vicleșug era în vorbele lui;
Bucură-te, că Antioh a primit poruncă să te ucidă în ascuns;
Bucură-te, că voiau să te facă vinovat de vreo vină ce nu ținea de credință;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Andrei Stratilat, călcând cu Putere Dumnezeiască peste diavolul viclean!

Condacul 8

Primind Antioh această poruncă, de îndată v-a eliberat din temniță, Sfinte Andrei, și ți-a cerut să petreci în dregătoria ta ca și mai înainte, dar tu fiind înștiințat prin descoperire de la Duhul Sfânt despre vicleșugul romanilor, te-ai întărit și I-ai mulțumit lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Ai luat cu tine toți ostașii care crezuseră în Hristos, 2593 la număr, și ai plecat în mare taină în Tarsul Ciliciei la Petru Episcopul cetății, ca să primiți toți Sfântul Botez căci nici unul dintre voi nu era botezat, și noi ne rugăm așa:
Bucură-te, cel ce ne eliberezi din legături;
Bucură-te, rugându-te fierbinte la Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, cel ce ridici sabia în numele lui Hristos;
Bucură-te, cel dăruit cu vitejia minții și a inimii;
Bucură-te, cel ce în Numele Domnului ai primit a dezlega blesteme;
Bucură-te, Arhanghel luptător;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Andrei Stratilat, călcând cu Putere Dumnezeiască peste diavolul viclean!

Condacul 9

Aflând Antioh de plecarea voastră, s-a umplut de mânie și a trimis o scrisoare la Seleuc, ighemonul Ciliciei, dându-i împărătească poruncă să vă prindă și să vă trimită legați la el, sau de vă veți împotrivi să vă ucidă, iar tu Sfinte primind vestea aceasta de la Duhul Sfânt te-ai bucurat de apropiata ta mucenicie: Aliluia!

Icosul 9

Seleuc a pornit de îndată cu armata să te caute, dar tu știind că pericolul este aproape, ai primit degrabă botezul de la Episcopul Petru și urmând glasului Domnului care zice: "Când vă vor goni pe voi din cetatea aceasta, fugiți în cealaltă" ai plecat la un loc numit Tacsanit.
Bucură-te, că nu te temeai de moarte;
Bucură-te, că o doreai pentru Hristos Iisus;
Bucură-te, că știai că încă nu venise clipa;
Bucură-te, că Seleuc gonea după tine prin munți;
Bucură-te, că ai ajuns la muntele ce se numește Tauros;
Bucură-te, că acesta era drumul Crucii tale;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Andrei Stratilat, călcând cu Putere Dumnezeiască peste diavolul viclean!

Condacul 10

Sosind la un oarecare loc strâmt care avea dealuri înalte ca zidurile, Sfinte Andrei, ai ajuns cu oastea ta în fața unei intrări ca o poartă de cetate și ai așteptat ucigașii să vină fiindcă acela era locul vestit mai înainte de Dumnezeu că aveai să sfârșești viața pământească și să o începi pe cea cerească: Aliluia!

Icosul 10

Numindu-i pe soldați prietenii și copii tăi, le-ai spus că a sosit vremea bine primită, ziua mântuirii în care să stați întru dragostea lui Dumnezeu cu un suflet și cu bărbăție, și mâinile să nu le ridicați împotriva celor ce vă prigonesc ci să strigați către El: "Doamne, Iisuse Hristoase, primește duhurile robilor Tăi pe care le dăm în mâinile Tale":
Bucură-te, că ai așteptat moartea ca să învii în Dumnezeu;
Bucură-te, că ai împlinit porunca Domnului;
Bucură-te, ascultător ucenic al lui Hristos;
Bucură-te, biruitorul fricii și al deznădejdii;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Andrei Stratilat, călcând cu Putere Dumnezeiască peste diavolul viclean!

Condacul 11

Te-ai mai rugat, Sfinte, pentru toți cei care vor face pomenirea ta, ca Dumnezeu să le împlinească toate cererile cele bune și să le fie ajutor în necazuri și ispite pentru ale tale sfinte rugăciuni: Aliluia!

Icosul 11

Astfel rugându-te la Dumnezeu, a ajuns și Seleuc cu oastea lui și s-a repezit asupra voastră ca fiarele iar voi, Sfinte, deși vă puteați apăra fiind viteji în războaie, urmând Voia Domnului ca niște mielușei v-ați dat spre junghiere, iar noi te cinstim:
Bucură-te, că toți creștinii v-ați plecat genunchii;
Bucură-te, că v-ați întins grumajii sub sabie;
Bucură-te, că sângele vostru s-a vărsat în valuri;
Bucură-te, că v-ați dus cu sufletele sus, la Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ai condus turma la Hristos;
Bucură-te, că ai luptat pentru El ca un adevărat Arhanghel;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Andrei Stratilat, călcând cu Putere Dumnezeiască peste diavolul viclean!

Condacul 12

Pe locul muceniciei voastre, sângele s-a vărsat ca apa și curgea din locul acela ca un pârâu, iar pământul a izvorât de îndată un izvor de apă vie și dătătoare de tămăduiri: Aliluia!

Icosul 12

Episcopul Petru și ceilalți preoți din cetatea Ciliciei au văzut toate acestea fiind ascunși după un deal, și venind la trupurile voastre le-au plâns și mai apoi au făcut slujbă de îngropăciune, și văzând izvorul ce ieșise acolo, te-au lăudat așa:
Bucură-te, că unul din preoți pătimea de multă vreme de un duh necurat;
Bucură-te, că a băut din apa izvorului și imediat duhul necurat a fost gonit din el;
Bucură-te, că toți cei ce ți se roagă primesc tămăduire de toate durerile;
Bucură-te, că ne dai gând bun și ne scoți din cele mai grele situații;
Bucură-te, că ne scoți din primejdii de moarte;
Bucură-te, întăritor al credinței și minunat făcător de minuni;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Andrei Stratilat, călcând cu Putere Dumnezeiască peste diavolul viclean!

Condacul 13

Sfinte Mucenice Andrei Stratilat, vrednic ostaș al Domnului Hristos, vino cu sabia ta de Arhanghel și taie toate legăturile diavolești, izbăvește-ne de toate ispitele și scoate-ne la limanul acestor încercări care ne aduc amărăciune, pagubă și boală, și roagă-te pentru mântuirea noastră lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Dumnezeu făcătorul Îngerilor a binevoit a sădi în tine sabia Adevărului Său și mânuind tăișul ei ai omorât moartea născându-te din nou la viața veșnică, Sfinte Mucenice Andrei, iar noi rugătorii tăi te chemăm să ne izbăvești de războiul cel greu al ispitelor și te slăvim:
Bucură-te, ridicându-te peste smintelile demonilor;
Bucură-te, cel ce împreună cu Crucea ai trecut peste valurile încercărilor;
Bucură-te, cel înfrumusețat cu bărbăția;
Bucură-te, îmbogățit cu frumusețea mucenicilor;
Bucură-te, puternic conducător de oaste;
Bucură-te, cel ce ne arăți că furtuna se biruiește prin curaj;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Andrei Stratilat, călcând cu Putere Dumnezeiască peste diavolul viclean!

Condacul 1

Luminându-te cu Razele Duhului Sfânt care a gonit înșelăciunea din mintea ta, ai ieșit din negura necunoștinței la cunoașterea Dumnezeului celui Viu, Sfinte Mare Mucenice Andrei Stratilat. Văzând acum aievea mărirea Împărăției Cerești, te rugăm să te pleci și spre rugăciunile noastre, a celor care te cinstim: Bucură-te, Sfinte Mucenice Andrei Stratilat, călcând cu Putere Dumnezeiască peste diavolul viclean!

Rugăciune la Acatistul Sfântului Mare Mucenic Andrei Stratilat

Sfinte Mare Mucenice Andrei, conducător de oaste pământească și iscusit luptător al Sfintei Treimi, tu ai biruit armata vrăjmașă rugându-te lui Dumnezeu, iar El ți-a trimis harul Lui izbăvitor cu care tu, îmbrăcându-te ca un adevărat creștin, ai mers la bătălie precum odinioară David l-a înfruntat pe Goliat, și ai ieșit învingător.
Același har te rugăm să mijlocești la Domnul Hristos să ni-l trimită și nouă, să ne dezlege de toată lucrătura diavolească, de vrăji, de blesteme, de magie, de deochi și de toată uneltirea viclenilor demoni. Pune-i pe fugă pe oamenii slujitorii întunericului care ne chinuie viețile și ne încurcă drumurile, uneltind situații ce par imposibil de rezolvat.
Credem cu tărie că dacă chemăm numele tău cel sfânt, ne vei aduce de îndată ieșirea din temnița neputinței și a neștiinței, punând gând bun în mintea și inima noastră și luminându-ne ochii să vedem calea cea bună pe care o deschizi în fața noastră.
Nu ne lăsa în ceasurile grele de ispită, ci povățuiește-ne să facem ce e bine și drept, să alegem a împlini poruncile lui Dumnezeu și să nu facem voia lumii și a diavolului care ne duce la pierzare, și fii lângă noi la Înfricoșătoarea Judecată să dăm răspuns bunului Hristos, să ne judece cu milă și să ne facă părtași bucuriei veșnice în Cer, acolo unde tu cu ceata ta de Sfinți Arhangheli Îl slăvești neîncetat pe Dumnezeu, acum și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Viața Sfântului Mare Mucenic Andrei Stratilat - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Mare Mucenic Andrei Stratilat

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Mare Mucenic Andrei Stratilat - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul
(11 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul (din grecescul "stylos") a fost un pustnic care a trăit timp de 33 pe un stâlp de lângă Constantinopol. A sfătuit și a prorocit mai multe eveniment […]

† Sfânta Mare Muceniță Anastasia - izbăvitoarea de boli
(22 decembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Mare Muceniță Anastasia a ajuns ca prin puterea rugăciunii să îi tămăduiască pe cei bolnavi, de aceea poară și numele de izbăvitoarea de boli. Ea este serbată în calendarul ortodox […]

† Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli
(26 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli, a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel, fiind deseori trimis să ducă către diversele comunități creștine scrisorile marelui Apostol. A fost episcop […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram