Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt se poate citi pentru vindecarea celor bolnavi sufletește și trupește, Sfântul fiind grabnic ajutător tuturor celor care i se roagă lui cu credință și cu dragoste.

Înainte de a începe acest acatist trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - text

Troparul Sfântului Ioan de Kronstadt, glasul 1

Toată grija cea lumească lepădând, cu un glas să lăudăm pe cel ce este lumină călăuzitoare pământului Rusiei și lumii întregi, pe preotul Ioan, bunul păstor, care ne-a arătat nouă strălucitorul chip al viețuirii în Hristos, și pe pământ fiind, de duhul rugăciunii s-a aprins, și de la Domnul îndoit dar de tămăduire a dobândit. Cu ale lui sfinte rugăciuni, întru credință să ne întărească pe noi Hristos, și fii neclintiți ai Bisericii să ne arate, spre mântuirea sufletelor noastre!

Condacul 1

Celui ales între preoți, minunatului mijlocitor, dumnezeiescului Ioan, păstorului și învățătorului, celui ce s-a arătat împăraților iubitor și întristaților mângâietor, celui ce a luminat pământul Rusiei și toată viața sa a dăruit-o slujirii lui Dumnezeu și a aproapelui, îndreptând mulțimea păcătoșilor spre pocăință, multor bolnavi tămăduire de la Dumnezeu dobândind, să-i aducem laudă ca unui apărător și grabnic ajutător. Tu dar, Părinte, pentru că ai îndrăzneală către Domnul, de toate necazurile ne izbăvește pe noi, cei care-ți cântăm ție: Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei și fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi!

Icosul 1

Pe îngerul tău păzitor, încă de șase ani fiind, în lumină nespusă l-ai văzut, Ioane, el spunându-ți ție că, după voința lui Dumnezeu, întotdeauna nevăzut stă și te păzește de toate relele. Prin aceasta din tinerețe ales de Dumnezeu pe tine știindu-te, strigăm către tine:
Bucură-te, cel ce din pruncie te-ai arătat "ales" de Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce din tinerețe te-ai arătat "chemat" al binecuvântării Lui;
Bucură-te, cel ce pe îngerul tău din tinerețe l-ai veselit cu bunele deprinderi;
Bucură-te, că nu l-ai întristat cu nimic;
Bucură-te, că nevăzutul tău păzitor ți s-a arătat;
Bucură-te, că acela întotdeauna a te păzi ți-a făgăduit;
Bucură-te, odraslă preaiubită a părinților celor evlavioși;
Bucură-te, cel ce din pruncie de părinții tăi ai fost învățat cu frica de Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce cu cumpătarea din tinerețe te-ai deprins;
Bucură-te, cel ce zilele tinereții tale în sărăcie și înfrânare le-ai petrecut;
Bucură-te, că, datorită bunei tale viețuiri, darul lui Dumnezeu peste tine s-a odihnit;
Bucură-te, că fața ta cu smerenie era împodobită;
Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei și fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 2

Te vedem pe tine, de Dumnezeu înțelepțite Ioane, din fragedă vârstă umbrit de binecuvântarea lui Dumnezeu, care în taină te-a condus spre o viață virtuoasă. Pentru aceea, avându-te pe tine pildă demnă de urmat, cu smerenie cântăm lui Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Mintea ta din pruncie în lecturile și cugetările Sfinților Părinți ți-ai cufundat-o, Ioane, și din ele te-ai adăpat cu apa cea vie, din izvorul Duhului Sfânt. Pentru aceasta te rugăm pe tine, roagă-L pe Preabunul Dumnezeu să ne facă și pe noi părtași la împărtășirea aceasta, pe cei ce-ți cântăm:
Bucură-te, cel ce din pruncie te-ai păzit de patimi;
Bucură-te, cel ce harul Sfântului Botez întreg l-ai păzit;
Bucură-te, că ți-a plăcut a citi din scrierile Sfinților Părinți;
Bucură-te, cel ce ai pătruns cu adevărat înțelesul acestora;
Bucură-te, cel ce ai arătat mare sârguință în această lucrare;
Bucură-te, cel ce în iubirea de înțelepciune duhovnicească și firească te-ai arătat desăvârșit;
Bucură-te, că prin înțelepciunea ta lumea de înșelăciune ai vădit-o;
Bucură-te, că de acea înșelăciune ca un vultur, înțeleptule, ai scăpat;
Bucură-te, minunat și luminat învățător al țărilor din nordul Rusiei;
Bucură-te, cel ce ai izgonit întunericul păcatului din oameni;
Bucură-te, că tuturor celor ce au venit la tine cu rugăciuni degrabă le-ai ajutat;
Bucură-te, preaputernică mijlocire pentru noi înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei și fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 3

Puterea darului lui Dumnezeu, care pe cele cu lipsă le împlinește, din belșug s-a revărsat peste tine, Ioane, pururea pomenite, când de Preasfințitul Hristofor întru preot ai fost hirotonit și orașului Kronsdtadt ai fost rânduit păstor; de atunci ai început a învăța oamenii să slujească drept Sfintei Treimi și să-I cânte: Aliluia!

Icosul 3

Având iubire dumnezeiască în inimă înțeleptule Ioane, și rânduiala postului cu strictețe păzind-o, ai biruit toate năvălirile patimilor, nefiind nicidecum atins de ele. Prin aceasta, ca un bărbat desăvârșit ai ieșit să lucrezi țarina Domnului prin cuvânt, ca și cu un plug ai afânat inimile întărite și înghețate ale oamenilor, încălzindu-le cu rugăciunea și cu iubirea ta și semănând în ele sămânța pocăinței sincere și a credinței vii. Pentru toate acestea îți cântăm ție laudă:
Bucură-te, vas ales al harului lui Dumnezeu;
Bucură-te, locuința darurilor cerești;
Bucură-te, cel ce cu toată inima și cu tot sufletul L-ai iubit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că pentru aceasta și întreaga turmă pe care ai păstorit-o ai învățat-o a-L iubi pe Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce învățăturile Evangheliei și rânduielile postului cu frică le-ai păzit;
Bucură-te, că acestea și pe aproapele tău prin fapte l-ai învățat;
Bucură-te, că din tinerețe peste patimi împărat te-ai arătat;
Bucură-te, slăvitule biruitor asupra păcatului;
Bucură-te, că în lume ca o lumină exemplu viu ai luminat;
Bucură-te, că pe pământ ai fost cu înțelepciune cerească dăruit;
Bucură-te, stâlp neclintit al țării tale ortodoxe;
Bucură-te, neîntârziatule apărător al ortodoxiei și al obiceiurilor celor bune;
Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei și fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 4

Prin furtuna multor necazuri și griji lumești trecând, ajută-ne nouă, Părinte Ioane, așa cum și în viața ta ai ajutat tuturor celor ce cu credință au venit la tine, ca toți cei ajutați de tine să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Auzind pe apostolul care zice: "Locuința noastră este în cer", și dorind a-l urma, această viață vremelnică nu ai petrecut-o în slujba trupului și-n lucrarea patimilor, Ioane, ci în curățirea sufletului de întunericul păcatului, căci cu ele nimeni nu poate intra în cereasca Împărăție. Prin aceasta avându-te chip de viață plăcută lui Dumnezeu și ajutor întru toate, strigăm către tine unele ca acestea:
Bucură-te, luminată strălucire a luminii evanghelice în zilele noastre;
Bucură-te, cel ce sufletelor întunecate ești luminare pătrunzătoare;
Bucură-te, că în scrierile cele dumnezeiești ți-ai cufundat mintea;
Bucură-te, că din ele ai aflat cale dreaptă către Împărăția cerurilor;
Bucură-te, că toate faptele tale au fost lumină lumii;
Bucură-te, că prin tine Tatăl cel ceresc minunat s-a proslăvit;
Bucură-te, că cuvântul tău n-a fost nici chimval răsunător, nici mort sau neajuns;
Bucură-te, că cuvântul tău întru adevăr viu și lucrător s-a arătat;
Bucură-te, că prin tine cei morți cu duhul prin credință înviază;
Bucură-te, că prin tine cei căzuți în întunericul păcatului se trezesc la pocăință;
Bucură-te, că pe tine în zilele noastre Domnul pământului Rusiei proroc și apostol te-ai arătat;
Bucură-te, că în tine dobândind știința adevărului, ai luat darul vindecării și al apărării credinței, neînfricat luptător arătându-te;
Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei și fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 5

Stea luminătoare a pământului rusesc te-ai arătat, Sfinte Ioane, luminând întunericul păcatului. Prin aceasta și azi reverși lumină fiilor Rusiei, celor cuprinși de întunericul rătăcirii, celor care s-au predat în mâinile necuraților, ca să-și cunoască rătăcirea lor și Domnului întru pocăință să-I cânte: Aliluia!

Icosul 5

Văzând poporul rus vrednicia ta de învățător și rugăciunea ta cea preaputernică înaintea lui Dumnezeu, mulțime multă din diferite părți la tine a alergat, Părinte, auzind de vindecările bolilor și de sfaturile tale, iar în necazuri mângâiere cerând, cu mulțumire ție îți strigă:
Bucură-te, Ioane, noule luminător al lumii;
Bucură-te, ajutător nemijlocit prin rugăciunile tale către Dumnezeu;
Bucură-te, că rugăciunile tale sunt puternice înaintea Împăratului milostivirii;
Bucură-te, că starea ta înaintea Lui este izvor al binecuvântării, care prin tine se revarsă la toată lumea;
Bucură-te, că prin tine după măsura credinței se dau vindecările;
Bucură-te, că prin tine cei bolnavi scapă degrabă de bolile lor, primind sănătate;
Bucură-te, că prin tine cei păcătoși la pocăință se întorc;
Bucură-te, că te-ai arătat înțelepțitor al celor răzvrătiți;
Bucură-te, că prin tine cei fără de minte care râd de cele sfinte ale credinței sunt mustrați;
Bucură-te, că prin tine cei ce râd de faptele tale cele minunate, venindu-și în sine, sunt primiți de tine ca de un părinte iubitor de fii;
Bucură-te, mângâiere grabnică a celor ce plâng;
Bucură-te, tămăduire binecuvântată a celor neputincioși;
Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei și fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 6

Propovăduitor al adevărului, părinte purtător de Dumnezeu fiind, toate ale tale în slujirea lui Dumnezeu și a aproapelui le-ai dat, și jugul preoției, luându-l nu ai cunoscut liniștea aici, pururea săvârșind slujbe dumnezeiești în biserică și în casele credincioșilor cântări duhovnicești cântând; celor nevoiași te-ai arătat ajutător. Și prin aceasta ți-ai atras numele de miluitor fără de arginți, Ioane. De acestea auzind și noi, slăvim pe Dumnezeu pentru tine, cântându-I: Aliluia!

Icosul 6

Hristos, Dumnezeul nostru, strălucind din Fecioara Maria și întunericul închinării la idoli izgonindu-l, te-a arătat pe tine, Părinte Ioane, drept și credincios, propovăduitor al adevărului înaintea slujitorilor celor înșelători ai vicleanului. Prin aceasta, având îndrăzneală către Domnul, izbăvește de răutatea și viclenia acelora pe toți care-ți cântă așa:
Bucură-te, slujitorule credincios al lui Hristos;
Bucură-te, între preoți puternic mijlocitor înaintea Aceluia;
Bucură-te, păzitor neadormit al Casei celei dumnezeiești;
Bucură-te, cel ce prin sabia cuvântului lui Dumnezeu și a rugăciunii ai alungat pe cei potrivnici;
Bucură-te, cel ce prin scrierile tale pe mulți i-ai înălțat la iubirea în Hristos;
Bucură-te, cel ce ai arătat prin cuvântările tale iubirea de oameni a lui Dumnezeu;
Bucură-te, lucrarea Duhului dumnezeiesc arătată în inimile oamenilor;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat tainic grăitor cu Dumnezeu prin rugăciune;
Bucură-te, cel ce ai păzit minunat cucernicia prin curată căsătorie;
Bucură-te, cel ce pe mulți fii duhovnicești prin pocăință ai născut;
Bucură-te, că ai rămas și după moarte în inimile credincioșilor;
Bucură-te, că pomenirea ta, ca a unui drept propovăduitor, va rămâne în veci;
Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei și fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 7

Vrând Preabunul Dumnezeu să mângâie poporul său cel binecredincios și să-i întoarcă pe cei fără de lege de la faptele lor cele rele, te-a arătat pe tine, Ioane, ca pe Iona în Ninive, vestind mânia lui Dumnezeu asupra pământului Rusiei, venind cu grabă de nu se vor pocăi și de nu vor cânta cu smerenie lui Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Un nou necaz și mânia lui Dumnezeu am ajuns să suferim nevrând noi să ascultăm de glasul tău cel dumnezeiesc, prin care ai spus: "Stăpânirea țării se va nimici și puterea va ajunge în mâinile slugilor satanei, locuitorii mănăstirilor vor fi prigoniți, bisericile se vor închide și mulțime de popor creștin va muri cu viață mucenicească". Pentru aceasta la tine, Părinte Ioane, întru pocăință alergăm și cu umilință strigăm: Roagă pe Stăpânul Hristos să-Și schimbe mânia Sa în milă față de noi, cei ce-ți cântăm:
Bucură-te, glasul propovăduitor al pocăinței;
Bucură-te, vestitor nemincinos al mâniei dumnezeiești asupra celor ce nu se pocăiesc;
Bucură-te, cel ce ai învățat a nu lua în seamă părerile lumii;
Bucură-te, îndreptător adevărat;
Bucură-te, că te-ai arătat tare povățuitor al poporului ortodox;
Bucură-te, cel ce ai păzit corabia Bisericii nevătămată de pietrele strâmtorilor;
Bucură-te, iubitor al Împăraților celor cinstiți;
Bucură-te, că te-ai arătat lor înțelept sfătuitor;
Bucură-te, că i-ai învățat cum să folosească puterea lor cu dreptate;
Bucură-te, cel ce cu grijă i-ai îndreptat către ascultare și credincioșie;
Bucură-te, cel ce cu rugăciunile tale ai îngrădit tronurile împăraților celor cinstiți;
Bucură-te, că i-ai învățat să judece cu nepărtinire poporul;
Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei și fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 8

Ocale deosebită și neobișnuită de viață ți-ai ales, Părinte Ioane, trăind în lume ca și cum ai fi trăit în cer, în înfrânare și cucernicie, aducând pururea slavă lui Dumnezeu, și așa ai fost prețuit ca mare părinte al Bisericii; pentru aceasta în ceruri întru veselie cu Hristos petreci și aduci pentru lume rugăciune, strigând neîncetat: Aliluia!

Icosul 8

Toată lumea ortodoxă te-a cinstit pe tine nu numai în viață, ci și după înfățișarea ta înaintea lui Dumnezeu, Părinte Ioane, pentru că mare îndrăzneală ai înaintea lui Dumnezeu și te rogi pentru binecuvântarea tuturor celor ce aleargă la tine și-ți cântă așa:
Bucură-te, rod binecuvântat al unui pom bun;
Bucură-te, cel ce ai fost născut și educat de un tată preot și de o mamă binecuvântată;
Bucură-te, că educația pe care ai primit-o a rămas exemplu pentru întregul pământ al Rusiei;
Bucură-te, că cetatea Kronstadtului prin slăvirea ta s-a proslăvit;
Bucură-te, căci toată Rusia s-a umplut de faptele tale cele bune;
Bucură-te, că vestea despre viața ta îmbunătățită a ajuns dincolo de hotarele țării;
Bucură-te, că prin scrierile tale ai făcut cunoscută taina comunicării tale cu Dumnezeu;
Bucură-te, că prin aceste scrieri ai strălucit lumina cea duhovnicească în inimile oamenilor;
Bucură-te, că în scrierile tale s-a arătat curăția sufletului tău;
Bucură-te, că prin scrierile tale nu numai poporul rus, ci și alte popoare și-au căutat mântuirea;
Bucură-te, că prin acestea adevărata credință a strălucit alungând întunericul ereziilor;
Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei și fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 9

Nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda ta, Părinte Ioane, căci fiind mișcat de Duhul Sfânt din tinerețe, cu osârdie ai slujit lui Dumnezeu; mai întâi te-ai ostenit mulți ani să înveți învățăturile Sfinților Părinți și apoi ai învățat să cânți cu înțelepciune lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Oratorul minciunii, Leon cel neînțelept, și toate gândurile lui cele rele, prin tine, Părinte Ioane, s-au vădit de răutate, întărind tu credința cea ortodoxă prin vestirile tale; pentru aceasta strigăm ție:
Bucură-te, fluiere insuflat de Dumnezeu;
Bucură-te, trâmbiță a Duhului, dulce glăsuitoare;
Bucură-te, cel ce prin cuvintele și învățăturile tale ai lămurit dogmele credinței;
Bucură-te, că prin învățăturile tale pe cei credincioși i-ai întărit în ortodoxie;
Bucură-te, că prin tine legiunile potrivnicilor au fost învinse;
Bucură-te, că prin tine cel apostat și învățăturile lui au fost vădite de înșelăciune;
Bucură-te, că învățătura păgubitoare a aceluia care spunea că sufletul nu are o existență personală a fost învinsă;
Bucură-te, că prin tine învățătura cea adevărată despre nemurirea și veșnicia sufletului s-a întărit;
Bucură-te, izvor de înțelepciune dumnezeiască;
Bucură-te, cucernicule săvârșitor al tainelor celor dumnezeiești;
Bucură-te, povățuitor de nădejde spre Împărăția cerurilor;
Bucură-te, învățătorule al adevăratei căi mântuitoare;
Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei și fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 10

Dorind a-ți mântui sufletul, pe mulți sfinți ți i-ai luat în ajutor, Părinte Ioane; având mărturisirea apostolică și patristică a credinței, tăria mucenicilor, pururea petrecând în înfrânare și smerenie în faptele cele luminate ale cuvioșilor. Prin aceasta cu sfinții petreci neîncetat, aduci slavă lui Dumnezeu, pomenindu-ne și pe noi, cei ce-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Împăratului Celui ceresc te-ai arătat slujitor credincios și împăraților celor pământești le-ai fost cinste și înțelepciune, Părinte Ioane, ambilor slujind cu dreptate, dând cezarului ceea ce este a cezarului, iar lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu, și pe toți i-ai învățat să zică așa:
Bucură-te, robule al lui Dumnezeu bun și credincios;
Bucură-te, slujitor osârdnic al Aceluia;
Bucură-te, că toate cele rânduite de Dumnezeu cu grijă le-ai împlinit;
Bucură-te, iscusitule lucrător al poruncilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, că pururea aminteai de atotprezența lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin înțelepciunea ta pe Acela pururea L-ai avut în minte;
Bucură-te, că pe cinstiții împărați ai Rusiei ca pe niște slugi ale lui Dumnezeu i-ai cinstit;
Bucură-te, că i-ai ajutat mult prin sfaturi și rugăciuni să conducă poporul cu dreptate;
Bucură-te, că i-ai învățat să ocrotească poporul și Biserica;
Bucură-te, apărătorule de răscoale și de răzvrătiți;
Bucură-te, cel ce și acum te rogi lui Dumnezeu pentru "Împărăția" ortodoxă;
Bucură-te, întărire a sceptrurilor împăraților celor ortodocși;
Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei și fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 11

Nu este cu putință, prin laudă, a se înfățișa mulțimea îndreptărilor tale prin Dumnezeu săvârșite, preaminunate Părinte Ioane, câte le-ai săvârșit în timpul vieții tale, bolile vindecând, demonii izgonind din oameni, tămăduind pe cei stăpâniți de patimi, ajutând pe cei săraci și tuturor după trebuințele lor ajutând; pentru aceea toți împreună strigă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Purtător de lumină și clarvăzător te-a arătat pe tine Domnul în zilele noastre, prevestind mânia cea viitoare a lui Dumnezeu asupra Împărăției ortodoxe, pentru nepocăința poporului, de aceea ca pe un proroc al lui Dumnezeu și cunoscător al destinelor te mărim pe tine și întru pocăință îți strigăm:
Bucură-te, proroc minunat, nemincinos vestitor al celor viitoare;
Bucură-te, propovăduitorule al pocăinței;
Bucură-te, noule proroc de aceeași cinste cu acela;
Bucură-te, clarvăzătorule al destinelor celor dumnezeiești;
Bucură-te, vestitorule al mâniei celei viitoare asupra celor ce nu se pocăiesc;
Bucură-te, glas dulce glăsuitorule al pocăinței;
Bucură-te, împăciuitorule al inimilor celor tulburate;
Bucură-te, puternicule rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, păstorule blând al oilor celor cuvântătoare;
Bucură-te, cel ce mulțime de suflete rătăcite ai adus Stăpânului;
Bucură-te, că pe mulți din temnițe și din moarte i-ai scăpat;
Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei și fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 12

Harul lui Dumnezeu l-ai primit aici prin Sfântul Botez și prin hirotonia întru preot, Părinte Ioane; prin sârguință te-ai făcut multora de folos spre slava Dăruitorului, întru lumina vieții tale și a milosteniilor tale pe care le-ai făcut, s-a proslăvit Tatăl ceresc, și prin mulțimea laudelor de care te-ai învrednicit, se înalță Aceluia măreață cântare: Aliluia!

Icosul 12

Cântând viața ta cea din tinerețe plăcută lui Dumnezeu și înălțarea ta cea duhovnicească din putere în putere, mărim sfârșitul tău și înmormântarea cinstitelor moaște, care au aflat veșnică odihnă în biserica cea minunată făcută de tine. Credem însă că sufletul se odihnește în locuințele cele prealuminate ale raiului, ai cărui moșteni ajută-ne să ajungem, pe cei ce-ți cântăm ție laude ca acestea:
Bucură-te, cel ce cursul trecător al vieții l-ai petrecut cu dreaptă judecată întru toate pentru Dumnezeu;
Bucură-te, păzitorule neînfricat al Ortodoxiei;
Bucură-te, că ai rămas cunoscut cu un sfârșit creștinesc al vieții;
Bucură-te, că ai primit veșnică odihnă în cer cu sfinții;
Bucură-te, părtașule la bucuria cea veșnică de care sfinții s-au învrednicit;
Bucură-te, că ai înlesnit mântuirea multor suflete, învrednicindu-le de veșnica fericire;
Bucură-te, că ai moștenit cu mucenicii cei noi de neam împărătesc Împărăția cerurilor;
Bucură-te, că împreună cu ei stai înaintea Împăratului slavei și te rogi pentru izbăvirea patriei tale de dușmanii fără de Dumnezeu;
Bucură-te, mare apărătorule al Ortodoxiei;
Bucură-te, neîntrecutule luptător pentru cinstea cea sfântă;
Bucură-te, că prin arătările tale în vis minuni i-ai adus;
Bucură-te, că pe neortodocși la Ortodoxie i-ai adus;
Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei și fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 13

O, preadrepte Părinte Ioane, nu numai al Kronstadtului și a toată Rusia, ci, de asemenea, luminătorule a toată lumea și mare rugătorule către Hristos! Primește de la noi această cântare a nevrednicilor și, cu rugăciunile tale cele bineplăcute lui Dumnezeu, izbăvește-ne de necazurile cele vremelnice și veșnice, ca să ne învrednicim să fim cu tine împreună în Împărăția cerurilor, veșnic cântându-I Făcătorului: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Pe îngerul tău păzitor, încă de șase ani fiind, în lumină nespusă l-ai văzut, Ioane, el spunându-ți ție că, după voința lui Dumnezeu, întotdeauna nevăzut stă și te păzește de toate relele. Prin aceasta din tinerețe ales de Dumnezeu pe tine știindu-te, strigăm către tine:
Bucură-te, cel ce din pruncie te-ai arătat "ales" de Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce din tinerețe te-ai arătat "chemat" al binecuvântării Lui;
Bucură-te, cel ce pe îngerul tău din tinerețe l-ai veselit cu bunele deprinderi;
Bucură-te, că nu l-ai întristat cu nimic;
Bucură-te, că nevăzutul tău păzitor ți s-a arătat;
Bucură-te, că acela întotdeauna a te păzi ți-a făgăduit;
Bucură-te, odraslă preaiubită a părinților celor evlavioși;
Bucură-te, cel ce din pruncie de părinții tăi ai fost învățat cu frica de Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce cu cumpătarea din tinerețe te-ai deprins;
Bucură-te, cel ce zilele tinereții tale în sărăcie și înfrânare le-ai petrecut;
Bucură-te, că, datorită bunei tale viețuiri, darul lui Dumnezeu peste tine s-a odihnit;
Bucură-te, că fața ta cu smerenie era împodobită;
Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei și fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 1

Celui ales între preoți, minunatului mijlocitor, dumnezeiescului Ioan, păstorului și învățătorului, celui ce s-a arătat împăraților iubitor și întristaților mângâietor, celui ce a luminat pământul Rusiei și toată viața sa a dăruit-o slujirii lui Dumnezeu și a aproapelui, îndreptând mulțimea păcătoșilor spre pocăință, multor bolnavi tămăduire de la Dumnezeu dobândind, să-i aducem laudă ca unui apărător și grabnic ajutător. Tu dar, Părinte, pentru că ai îndrăzneală către Domnul, de toate necazurile ne izbăvește pe noi, cei care-ți cântăm ție: Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei și fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi!

Rugăciune către Sfântul Ioan de Kronstadt

Părinte Ioane preaminunate, tu, cu faptele tale cele minunate, pe mulți la Dumnezeu i-ai adus și de daruri duhovnicești te-ai învrednicit de la Stăpânul aici: ai vindecat bolile, patimile le-ai stârpit, de aceea te rugăm, întristarea noastră stinge-o și ne dă nouă bucuria cea duhovnicească în inimă și ajută-ne nouă să fim părtași la viața ta și la faptele tale cele bune, ca să ne învrednicim și noi de Împărăția cerurilor.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Ioan de Kronstadt - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Iosif Imnograful
(4 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Iosif Imnograful (sau scriitorul de cântări) este cunoscut ca fiind cel care a scris Paraclisul Sfântului Nicolae și un prolific scriitor de cântări bisericești. Este serbat în calendarul ortodox […]

† Sfinții Mucenici Rafael, Irina și Nicolae din Insula Lesvos
(26 aprilie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Rafael, Irina și Nicolae au pătimit Martiriul din mâinile turcilor în insula grecească Lesvos, în anul 1463, însă ei sunt considerați niște Sfinți contemporani deoarece între anii 1959-1962 aceștia […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum (Lyon)
(23 august)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Irineu a fost episcop de Lugdunum din Galia, în prezent Lyon, Franța. El a fost ucenic al sfântului Policarp al Smirnei, care la rândul lui a fost ucenicul […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram