Acatistul Sfântului Ioan Damaschin

3.7/5 - (3 votes)

Acatistul Sfântului Ioan Damaschin se poate citi pentru a cere Sfântului să ne ajute să scoatem la iveală adevărul și să Îl putem mărturiși pe Hristos.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Ioan Damaschin trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Ioan Damaschin - text

Troparul Sfântului Ioan Damaschin, glasul al 8-lea

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției, și lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Ioane înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Pe trâmbița cea sfințită și bine glăsuitoare, pe înțeleptul și îndreptătorul Bisericii, organul cel cu dulce viers, care a cântat cu închipuire învățăturile Domnului și Mântuitorului nostru, veniți toți întru aleasa și slăvită prăznuire veselindu-ne cu întocmită cântare să-l lăudăm zicând așa: Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte și învățător a toată lumea!

Icosul 1

Ale tale laude voind a le începe eu, dăruiește-mi mie Darul glasului tău cel cu miere curgător, pe care Biserica cea pravoslavnică, ca de la un izvor și soare luminându-se și învățându-se a lăuda pomenirile sfinților cu bună cuviință, să te lăudăm :
Bucură-te, dulce viersuitor și cântător frumos;
Bucură-te, tainic slujitor al Sfintei Treimi;
Bucură-te, al cerescului Părinte ales cuvântător;
Bucură-te, al Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu propovăduitor;
Bucură-te, al Maicii celei Sfinte și Prea Curate, de laude scriitor;
Bucură-te, cel ce cu cântări cinstind-o cu mii de nume o ai numit-o;
Bucură-te, că de raza Sfintei Treimi fiind tu strălucit ai intrat în Dumnezeiescul Duh;
Bucură-te, că învățându-te cele negrăite, alt Moise te-ai arătat;
Bucură-te, steaua lumii cea prea luminoasă și alăută de Duh purtată;
Bucură-te, luceafăr între stele;
Bucură-te, noule David, dulce cântător;
Bucură-te, fluier păstoresc care îndulcești auzul și gândurile;
Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte și învățător a toată lumea!

Condacul 2

Plin de înțelepciune, iscusit, chibzuitor socotind prea bine firea celor ce sunt, ai schimbat cele vremelnice pe cele veșnice; pentru aceasta, acum, proslăvit fiind în ceruri, Împăratului Celui nemuritor împreună cu cetele cerești aduci lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul 2

Luceafăr prealuminat, slăvit propovăduitor, văzător al tainelor lui Dumnezeu te-ai arătat prin curată viața ta, că învățându-le bine ai sporit ca un lucrător în via Domnului, pentru aceasta te lăudăm zicând:
Bucură-te, odraslă sfântă din rădăcină bună;
Bucură-te, ramură înverzită în bună credință crescută;
Bucură-te, că sămânța cea bună întru tine, pământ bun a aflat;
Bucură-te, că întru bună pedepsire crescând, de darurile veselitoare inima ta s-a umplut;
Bucură-te, că blândețea smerenia și frica de Dumnezeu în tine s-a aflat;
Bucură-te, că înțelegerea dumnezeieștilor Scripturi de la Duhul Sfânt le-ai învățat;
Bucură-te, din pruncie te-ai arătat cu depline înțelesuri duhovnicești;
Bucură-te, că iubindu-te Sfântul Duh, peste tine bogate daruri a revărsat;
Bucură-te, că vas ales și curat te-ai făcut;
Bucură-te, stea luminoasă care luminezi Biserica;
Bucură-te, sfeșnic care dai strălucire din întuneric;
Bucură-te, limpede lămuritor a binecuvântatei credințe în Hristos;
Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte și învățător a toată lumea!

Condacul 3

Aflând Har părinții tăi înaintea celor de alt neam, ca o minune era a viețui în pace și a te crește în pravoslavnica credință, în acea vreme când sufla cu îngrozire vânt rău asupra celor ce cinsteau și mărturiseau pe Hristos, păzindu-te cu dreapta celui Prea Înalt, spre a fi făclia Bisericii lui Hristos, strălucind la toată lumea și învățând pe toți a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Văzând părinții tăi în târg un monah de vânzare, ce plângea amar, nu pentru lipsire de viață ci pentru că în toată înțelepciunea omenească era desăvârșit și el pe nimeni altul nu a învățat, răscumpărându-l l-au adus în casa lor și punându-te înaintea lui a zis: Iată părinte, fiul tău, fă-l pe el moștenitor bogăției tale duhovnicești, arată-te iscusit căci este cu mintea sporită. Iar tu, în scurtă vreme toate le-ai învățat; deci pentru înțelepciunea ta te lăudăm zicând:
Bucură-te, cel ce cu răbdare ai pătruns tainele cele înalte ale lui Dumnezeu;
Bucură-te, că în puțină vreme toată învățătura o ai străbătut;
Bucură-te, că în filozofie înțelept lucrător te-ai arătat;
Bucură-te, că în meșteșugul muzicii pe toți cei de pe pământ ai întrecut;
Bucură-te, al teologiei limpede dogmatic;
Bucură-te, că în toată înțelepciunea duhovnicească desăvârșit te-ai arătat;
Bucură-te, că de multe ori covârșea ucenicul pe dascăl;
Bucură-te, pom bineroditor care la vreme își aduce roada sa;
Bucură-te, că toată astronomia și măsurarea pământului, bine le-ai învățat;
Bucură-te, că bogăție de învățătură nouă ne-ai dăruit;
Bucură-te, înțeleptule lucrător în via Domnului tău;
Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte și învățător a toată lumea!

Condacul 4

Întru atâta învățătură și înțelepciune aflându-te Părinte, nu te-ai înălțat cu mintea în deșertăciune, ci precum un pom plin de roade, pe cât se înmulțesc roadele, și își pleacă ramurile sale, așa cu înțelepciune ai ales a fi mai mic înaintea Domnului și ca o candelă aprinsă cu focul dumnezeieștii doriri, cu smerenie cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Săvârșindu-și dorirea cuviosul Cosma, moștenitor înțelepciunii pe Ioan lăsând, s-a dus în pustie căutând înțelepciunea cea duhovnicească și bine săvârșindu-și viața către Domnul s-a dus; iar tânărul Ioan s-a făcut sfetnic împăratului pământesc și prieten celui ceresc pentru ostenelile cele pentru cinstirea sfintelor Icoane, de a cărui râvnă folosindu-ne și noi, îl lăudăm așa:
Bucură-te, că a crede în pravoslavie ne-ai înălțat;
Bucură-te, că a cinsti sfintele Icoane cinstit și plăcut lucru lui Dumnezeu ai făcut;
Bucură-te, că această dogmă prin scrisoare o ai întărit;
Bucură-te, că pe cei bine credincioși prin trimiteri însuflețite de Dumnezeu i-ai învățat;
Bucură-te, că pentru această bună lucrare rău meșteșug vrăjmașul a lucrat;
Bucură-te, că pe împăratul cu mânie asupra ta l-ai pornit;
Bucură-te, că mâna ta cea dreaptă a fost tăiată;
Bucură-te, că mucenic de bună voie te-ai arătat;
Bucură-te, că a fost tăiată dreapta ceea care mustra pe cei ce urăsc pe Dumnezeu;
Bucură-te, că slăbind de durere ai cerut mâna să o îngropi în pământ;
Bucură-te, că pătimind pentru sfintele Icoane dogmele s-au întărit;
Bucură-te, că podoaba învățăturilor tale a înfrumusețat Biserica;
Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte și învățător a toată lumea!

Condacul 5

Câștigând cererea și luând mâna cea tăiată, ai intrat în cămară și căzând înaintea Icoanei Prea Curatei Născătoarei de Dumnezeu și suspinând din adâncul inimii plângând ai zis: vino degrab în ajutor Stăpână, Maică, și vindecă mâna mea, ca să scrie ție și Fiului Tău pentru a cânta: Aliluia!

Icosul 5

Văzând în vedenie pe Maica Domnului cu ochi milostivi căutând spre tine a zis: "iată, sănătoasă este mâna ta, ostenește-te precum te-ai făgăduit mie” și deșteptându-te ai văzut mâna vindecată. Atunci luând în mână condei și veselindu-te, ai scris cântare nouă: "Dreapta Ta Doamne, s-a proslăvit întru tărie” iar pe Născătoarea cea mântuitoare o fericeai zicând:
Bucură-te, mângâietoarea celor necăjiți;
Bucură-te, ajutătoarea grabnică a celor ce se roagă ție;
Bucură-te, izvor de vindecări neașteptat;
Bucură-te, picătura de rouă răcoritoare în focul necazurilor;
Bucură-te, cer curat și locaș al Împăratului;
Bucură-te, Rai luminos și mângâietor;
Bucură-te, liman lin celor din primejdii;
Bucură-te, Soare luminos ce luminezi în întunericul ispitelor;
Bucură-te, lauda tuturor creștinilor;
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu care m-ai îndumnezeit pe mine;
Bucură-te, că prorocii te-au numit pe tine, munte, ușă, masă și sicriu sfânt;
Bucură-te, Scară, Sfeșnic, Scaun și Năstrapă;
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, Mireasă, pururea Fecioară;
Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte și luminător a toată lumea!

Condacul 6

Auzind de tămăduire domnul saracinilor, căindu-se, rugă pe Ioan să se întoarcă între sfetnicii săi; dar el n-a tăgăduit minunea, însă ca un smerit a rugat să-l slobozească pe el ca să meargă pe calea pe care o dorea sufletul său, ca împreună cu cei ce au luat jugul Domnului să cânte totdeauna: Aliluia!

Icosul 6

După ce te-ai slobozit de la împăratul, ai împărțit toată averea săracilor, și ca un cerb ai alergat la adunările părinților, iar noi, smerenia ta o cinstim cu laude zicând:
Bucură-te, că de smerenia ta s-au bucurat cetele cerești iar cetele întunericului s-au rușinat;
Bucură-te, că în osteneli și în rugăciuni te-ai sârguit;
Bucură-te, că în Lavra Sfântului Sava ai strălucit;
Bucură-te, că întru cea desăvârșită tăiere de voie chibzuită răbdare te-ai nevoit;
Bucură-te, că prin învățătura bătrânului tău om duhovnicesc în chipul Sfintei Treimi te-ai făcut;
Bucură-te, că fără mânie și cârtire ai viețuit;
Bucură-te, că ispitit fiind de bătrânul ai fost trimis ca lucrul mâinilor în cetatea cea slăvită a Damascului să îl duci;
Bucură-te, că lucrând fapta cea bună a ascultării, pildă bună te-ai arătat;
Bucură-te, temeiul călugărițelor întru toată fapta bună;
Bucură-te, al smereniei ales filosof;
Bucură-te, fiu fericit, următor și ascultător al lui Iisus Hristos;
Bucură-te, că tuturor darurilor duhovnicești lăcaș te-ai făcut;
Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte și luminător a toată lumea!

Condacul 7

Mutându-se către Domnul un monah, fratele lui, cu lacrimi te-a rugat ca să-i mângâi sufletul lui cu o cântare alcătuită de tine. Deci pentru dragostea acestui frate ai alcătuit două tropare, ce se cântă deasupra gropii. Bătrânul însă înțelegând cântarea te-a izgonit din casa sa ca pe un neascultător, iar prin mijlocirea mai multor părinți, cu multă greutate te-a primit iarăși, pentru care te-ai bucurat și mulțumind lui Dumnezeu ai cântat: Aliluia!

Icosul 7

Văzând bătrânul cea mai de pe urmă a ta smerenie, a săturat capul și mâinile tale zicând: O, ce fel de pătimitor am născut și întru umilință cu lacrimi te lăuda zicând:
Bucură-te, că preaslăvite mi s-a grăit, pentru tine de la Maica lui Dumnezeu;
Bucură-te, că pentru smerenia ta cea adâncă, te vei sui la muntele Bisericii;
Bucură-te, și-ți înalță glasul tău cu tărie;
Bucură-te, și-ți deschide gura ca să tragi Duh Sfânt;
Bucură-te, și începe a vorbi nu în ghicituri, ci în dogme;
Bucură-te, și vestește lumii cele ce Dumnezeu le-a scris în inima ta;
Bucură-te, curată inimă care răspunzi cuvânt bun;
Bucură-te, că cei însetați vor lua apă duhovnicească din scrierile, dogmele pravoslavnicei Biserici;
Bucură-te, că pe toate Bisericile Ierusalimului le vei împodobi ca pe niște fecioare frumoase ale Domnului;
Bucură-te, că amărăciunea eresurilor o vei preface în dulceață;
Bucură-te, că alcătuirile tale vor binevesti moartea și învierea lui Hristos;
Bucură-te, că glasul tău va răsuna până la marginile pământului;
Bucură-te, și pe mine mă iartă te rog te rog că din neiscusință am fost piedică ție;
Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte și învățător a toată lumea!

Condacul 8

Începând a scrie cărți duhovnicești și cântări izvorâtoare de miere care veselesc Biserica ca și cu o hrană și izvor dulce, pe toți îndemni a cânta lui Dumnezeu și Născătoarei de Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Suindu-te la vrednicia preoției, îndoite osteneli ai adăugat, pentru care noi cinstindu-te, îți cântăm așa:
Bucură-te, rău de apă, pururea curgător;
Bucură-te, mireasa Bisericii bine mirositoare și dulce;
Bucură-te, dulce și grabnic mângâietor celor amar mâhniți;
Bucură-te, mustrător celor ce defaimă îndelunga răbdare a lui Dumnezeu;
Bucură-te, ajutor celor din grele necazuri ;
Bucură-te, mare războinic împotriva vrăjmașilor păgâni;
Bucură-te, învățător de suferințe și de bunătate;
Bucură-te, că hotărăști pierderea norodului vrăjmaș lui Dumnezeu;
Bucură-te, că tu ai arătat că nimeni nu se va mântui de nu se va pocăi curat;
Bucură-te, înțelept îndreptător la cereasca mântuire;
Bucură-te, învățător al smereniei și al ascultării;
Bucură-te, defăimător al bogățiilor pământești;
Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte și învățător a toată lumea!

Condacul 9

Fericim darul tău cel dumnezeiesc și mintea cea ca un organ lovit de coarda Duhului care ne-a arătat slava lui Dumnezeu celui în Treime proslăvit pentru care întreită cântare îi aducem: Aliluia!

Icosul 9

Făclie luminoasă din raza cea strălucitoare a Sfintei Treimi, ai dogmatisit pe cel în Treime închinat în trei fețe, dar un singur Dumnezeu adevărat și a fiecăruia din cei trei ai arătat, invitând pe toți a cinsti ființa Treimii, pentru ca pe un învățat adevărat te cinstim cu laude ca acestea:
Bucură-te, dulce și grabnic rugător pentru mântuire;
Bucură-te, întemeietorul credinței;
Bucură-te, soare luminos;
Bucură-te, casa Sfântului Duh;
Bucură-te, că ai spus în fața tuturor nefățărniciă aceluia Unuia din Treime;
Bucură-te, că ai binecuvântat pe Fecioara Prea Curată;
Bucură-te, că ai slăvit cu laude minunea cea mare a Născătoarei de Dumnezeu;
Bucură-te, ceresc lucrător a celor de taină;
Bucură-te, al credincioșilor îndreptător de mântuire;
Bucură-te, mijlocitor către Dumnezeu a celor ce se pocăiesc;
Bucură-te, că acum fără mijlocire vezi lumina Sfintei Treimi;
Bucură-te, că de acolo ne trimiți nouă mângâierea mântuirii;
Bucură-te, preafericite Ioane, Părinte și învățător a toată lumea!

Condacul 10

Strălucind ca o stea în mijlocul Părinților și viețuind cu plăcere de Dumnezeu, ai surpat eresurile și ai dat Bisericii lumina cea adevărată, mutându-te la cereasca prăznuire, ca împreună cu cereștile cete în veci să cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Înțelepțește-mă Doamne Dumnezeul meu, să laud pe dumnezeiescul Tău Cuvios, și să aduc numiri potrivite dumnezeiescului ostenitor și a toată lumea luminător zicând:
Bucură-te, minte spre toate cele înalte ridicată;
Bucură-te, a Damascului odraslă sfântă;
Bucură-te, vioară bine răsunătoare;
Bucură-te, viersuire dulce spre cele cerești;
Bucură-te, privighetoare cu ascuțit și dulce glas;
Bucură-te, porumbelul Domnului cel cu înaltă zburare;
Bucură-te, trestie degrab scriitoare;
Bucură-te, oglinda prin care am văzut taine cerești;
Bucură-te, dar lămurit prin ispite;
Bucură-te, lumină curată care luminezi mintea;
Bucură-te, cel ce ești dorit de îngeri;
Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte și învățător a toată lumea!

Condacul 11

Cu ce fel de cuvinte vom cinsti pomenirea ta preafericite Ioane, ca să fii tu rugător către Dumnezeu pentru toată lumea, ca unul ce ai câștigat îndrăzneală înaintea Sfintei Treimi și a Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, ca împreună cu tine și noi să cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Arătatu-s-a luminat darul lui Hristos peste tine și lucrător cereștilor taine te-ai arătat, ca să fi sabie cu două ascuțișuri și păstor turmei Sale; stâlp și temelie neclintită Bisericii te-a dăruit pentru care mulțumim Făcătorului de bine, Dumnezeu și pe tine te cinstim zicând:
Bucură-te, că Dumnezeu te-a pus păzitor popoarelor;
Bucură-te, că prin tine bucurie în lume a venit;
Bucură-te, că prin tine eresurile au contenit;
Bucură-te, că ești temelie și întărire celor bine cinstitori;
Bucură-te, izvor care dai tămăduirile;
Bucură-te, că în tine Dumnezeu s-a sălășluit;
Bucură-te, lumina celor întunecați;
Bucură-te, prin care necredincioșii se izgonesc;
Bucură-te, a tuturor mântuire;
Bucură-te, a celor ce prin tine iau luminată bucurie;
Bucură-te, a celor năpăstuiți izbăvire;
Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte și învățător a toată lumea!

Condacul 12

Izbăvește-ne Prea Cuvioase de eresurile care le seamănă vrăjmașul, de năvălirile barbarilor, împacă tulburările Bisericii și păzește-ne cu sfintele tale rugăciuni, de boală, de primejdii, de vrăjmași și de războiul cel dintre noi, ca în pace fiind păziți, să putem sta nevinovați înaintea înfricoșatului divan al Judecății lui Hristos, și ajutorul tău cinstindu-l, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Închinându-ne cinstitului tău chip sfinte Ioane, prea Cuvioase, cinstim ostenelile tale, care ai arătat pentru întărirea credinței, și ca pe un pustnic te lăudăm, ca pe un mucenic te cinstim, ca pe un Apostol te fericim și ca pe un Părinte al pravoslavnicei Biserici te rugăm să mijlocești înaintea lui Dumnezeu, să dea pace sfintelor Biserici, și la tot poporul viață cu fapte bune ca să te încununăm cu cântări ca acestea:
Bucură-te, mijlocitor al mântuirii noastre;
Bucură-te, ajutătorul celor necăjiți;
Bucură-te, vistierie de învățături duhovnicești;
Bucură-te, Iubitorule al Născătoarei de Dumnezeu;
Bucură-te, prieten al Apostolilor;
Bucură-te, veselie a Mucenicilor;
Bucură-te, cel ce ai cântat tuturor cu bucurie cântări de laudă;
Bucură-te, cel ce praznicele dumnezeiești le-ai împodobit cu cuvinte de laudă;
Bucură-te, că acum împreună cu îngerii pe Dumnezeu slavoslovești;
Bucură-te, că împreună cu cetele cerești te veselești;
Bucură-te, că de la lumina Sfintei Treimi te luminezi;
Bucură-te, și te roagă pentru sufletele noastre;
Bucură-te, și ne dă tămăduire sufletelor noastre;
Bucură-te, și-mi dăruiește și mie păcătosului mântuire;
Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte și învățător a toată lumea!

Condacul 13

O, Negrăită este milostivirea ta Doamne, prin care am cunoscut a Te slăvi pe Tine Cel Bun. Primește acum rugăciunile sfântului Tău slujitor, pe care noi păcătoșii îl cerem mijlocitor către Tine. Păzește-ne, cu puterea sfintei Tale Cruci și ne fă părtași cu turma Ta cea aleasă, ca împreună cu Sfântul Tău, Cuviosul Ioan, să slăvim și să cântăm slavei Tale: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Ale tale laude voind a le începe eu, dăruiește-mi mie Darul glasului tău cel cu miere curgător, pe care Biserica cea pravoslavnică, ca de la un izvor și soare luminându-se și învățându-se a lăuda pomenirile sfinților cu bună cuviință, să te lăudăm :
Bucură-te, dulce viersuitor și cântător frumos;
Bucură-te, tainic slujitor al Sfintei Treimi;
Bucură-te, al cerescului Părinte ales cuvântător;
Bucură-te, al Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu propovăduitor;
Bucură-te, al Maicii celei Sfinte și Prea Curate, de laude scriitor;
Bucură-te, cel ce cu cântări cinstind-o cu mii de nume o ai numit-o;
Bucură-te, că de raza Sfintei Treimi fiind tu strălucit ai intrat în Dumnezeiescul Duh;
Bucură-te, că învățându-te cele negrăite, alt Moise te-ai arătat;
Bucură-te, steaua lumii cea prea luminoasă și alăută de Duh purtată;
Bucură-te, luceafăr între stele;
Bucură-te, noule David, dulce cântător;
Bucură-te, fluier păstoresc care îndulcești auzul și gândurile;
Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte și învățător a toată lumea!

Condacul 1

Pe trâmbița cea sfințită și bine glăsuitoare, pe înțeleptul și îndreptătorul Bisericii, organul cel cu dulce viers, care a cântat cu închipuire învățăturile Domnului și Mântuitorului nostru, veniți toți întru aleasa și slăvită prăznuire veselindu-ne cu întocmită cântare să-l lăudăm zicând așa: Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte și învățător a toată lumea!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfântului Ioan Damaschin - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Ioan Damaschin

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Ioan Damaschin - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum
(18 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum (+362) a mărturisit pe Hristos în vremuri potrivnice creștinilor, din cauza împăratului Iulian Apostatul (361-363), cel care a reintrodus închinarea la idoli și pedepsirea celor […]

† Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare
(12 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare a fost unul dintre marii sfinți pustnici din deșertul Egiptului de Sus, cunoscut și cu numele de Teba, care a marcat profund spiritualitatea răsăriteană în timpul […]

† Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej (25 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej a făcut mai multe minuni, încă din timpul vieții sale, devenind foarte cunoscut și căutat de oamenii care aveau diferite boli sau suferințe pentru care […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram