Acatistul Sfântului Ierarh Vasile de Ostrog

4.7/5 - (3 votes)

Acatistul Sfântului Ierarh Vasile de Ostrog se poate citi de toți cei care vor să scape de orice fel de teamă care o putem avea față de ziua de mâine sau față de cei apropiați, Sfântul Ierarh Vasile de Ostrog fiind numit și "izbăvitorul de frică".

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Ierarh Vasile de Ostrog trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Ierarh Vasile de Ostrog - text

Condacul 1

O, preafericite Ierarhe Vasile, ca o stea a Cuvântului strălucești până la marginile lumii cu razele minunilor în noaptea cea întunecată a păgânătății, iar celor binecredincioși te arăți ca un soare al Înțelepciunii ce îi călăuzești către Soarele dreptății, Cel Ce luminează sufletele noastre spre a-I cânta Lui împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 1

Cu toiagul înțelepciunii și luminat de raza blândeții Păstorului Celui Mare ai povățuit turma ta către izvoarele cele înțelegătoare ale darurilor Duhului, din care adapă-ne și pe noi, cei însetați de mântuire, ca să-ți culegem flori de laude din grădina cea tainică a inimii:
Bucură-te, icoană a păstorului jertfitor;
Bucură-te, rug nemistuit al rugăciunii;
Bucură-te, înger în trup iubitor al tainelor cerești;
Bucură-te, crin al sfințeniei ce bine înmiresmează mănăstirea Ostrog;
Bucură-te, poartă a mântuirii celor neputincioși;
Bucură-te, liman prea dorit al înțelepciunii;
Bucură-te, ușă cerească prin care aflăm cămara rugăciunii;
Bucură-te, săgeata umilinței ce smerește inimile împietrite;
Bucură-te, glas al tainelor Cuvântului;
Bucură-te, luminarea celor cu minte întunecată;
Bucură-te, râu dulce curgător al înțelepciunii;
Bucură-te, munte duhovnicesc în pământ binecuvântat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

Condacul 2

Dintr-o evlavioasă familie ai răsărit Sfinte Vasile, ca un rod al rugăciunii încununate cu smerenie, făcând bucurie părinților tăi și dascălilor care au aprins în inima ta prin înțelepte învățături râvna spre a cânta Domnului neîncetat cu îngerii: Aliluia!

Icosul 2

Pentru a fi păzit de ispitele tinereții, de mic ai fost dus de evlavioșii și înțelepții tăi părinți la mănăstirea Zavala, unde aprinzându-te de dorul viețuirii îngerești, ai zburat cu aripile rugăciunii către tronul Celui Ce Se odihnește pe heruvimi și binevoiește a fi tu, Sfinte Ierarhe Vasile, încununat cu laude ca acestea:
Bucură-te, copilărie luminată de Duhul Sfânt;
Bucură-te, viețuire întru lumina rugăciunii;
Bucură-te, că de mic te-ai întraripat cu dorul fecioriei;
Bucură-te, că de cursele tinereții ai fost păzit;
Bucură-te, că ai aflat comoara darurilor Duhului;
Bucură-te, că te-ai jertfit pe rugul rugăciunii;
Bucură-te, că ți-ai zidit casa sufletului pe temelia Vieții;
Bucură-te, că ai urmat glasul Cuvântului de mântuire;
Bucură-te, că ai defăimat deșertăciunile lumești;
Bucură-te, că te-ai îngrădit cu sabia rugăciunii;
Bucură-te, stea luminată de Soarele Cel veșnic;
Bucură-te, inimă întru care strălucește focul iubirii dumnezeiești;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

Condacul 3

Sub îndrumarea dascălilor înțelepți din mănăstire te-ai desăvârșit întru cunoștința cea duhovnicească și jugul lui Hristos luându-l pe umeri la mănăstirea Tvrdos, cu îngerii cântai neîncetat cu mulțumire Celui Ce te-a chemat la viețuirea îngerească: Aliluia!

Icosul 3

Cel Ce te-a chemat la călătoria cerească pe scara rugăciunii binevoit-a și pe pământ a-ți povățui pașii în călătoria cea duhovnicească la mănăstirile din Rusia, Israel și Serbia, ca urmând și tu nevoințele Sfinților să te învrednicești de laude ca acestea:
Bucură-te, căci cu aripile Duhului ai zburat la înălțimi cerești;
Bucură-te, că pe calea Crucii L-ai urmat pe Hristos;
Bucură-te, că însuși te-ai făcut lăcaș cinstit al Treimii;
Bucură-te, că rugăciunea ți-a fost prietenă pe calea mântuirii;
Bucură-te, vas plin de mirul smereniei;
Bucură-te, carte a tainelor Împărăției;
Bucură-te, că te-ai întărit în pelerinajul dăruit de Domnul;
Bucură-te, că la nevoințele Sfinților ai luat aminte ca să le urmezi;
Bucură-te, că ai umplut vistieria inimii de cuvinte înțelepte;
Bucură-te, iubitorule de viețuire înaltă;
Bucură-te, podoabă a ierarhilor Serbiei;
Bucură-te, călător pe calea rugăciunii neîncetate;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

Condacul 4

Inima ta curată întru care străluceau razele smereniei ai dăruit-o Celui blând și smerit cu inima, Care a prefăcut-o în altar al gândurilor dumnezeiești, la care primește și suspinurile și cererile cele cu umilință ale celor ce cântă Ziditorului: Aliluia!

Icosul 4

Înțelepciunea nu este măsurată prin mulțimea anilor, ci ea este cununa nevoințelor stăruitoare întru faptele cele bune; pe aceasta ai dobândit-o și tu, Cuvioase, încă din tinerețe, învrednicindu-te a primi din inimile noastre necăjite cântări de laudă ca acestea:
Bucură-te, înger întraripat cu dorul Luminii;
Bucură-te, vas al sfințeniei lui Hristos;
Bucură-te, mlădiță plină de roadele virtuților;
Bucură-te, minte luminată de Duhul Sfânt;
Bucură-te, făclie a rugăciunii inimii;
Bucură-te, gând strălucit de slava lui Hristos;
Bucură-te, icoană înțelegătoare a darurilor cerești;
Bucură-te, că ai alergat pe cărările rugăciunii;
Bucură-te, că ai iubit comorile vieții duhovnicești;
Bucură-te, că ai aflat în pământul inimii darurile Cuvântului;
Bucură-te, căci cu sabia smereniei ai tăiat vicleșugurile diavolești;
Bucură-te, că ai urcat scara desăvârșirii; cu pașii Duhului;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

Condacul 5

Scara tuturor nevoințelor duhovnicești ai urcat cu gând smerit și către Cel pe Care cu dor Îl căutai ai privit, aducându-i cu oștile îngerești glas de laudă: Aliluia!

Icosul 5

La vârsta de 30 de ani ai primit și cununa darului de episcop al turmei cuvântătoare pentru viețuirea ta cea mai presus de lume și îmbrățișând întreaga lume cu legătura rugăciunii ai adus-o lui Hristos spre întărire și spre luminare, ca să-ți cânte ție cu bucurie:
Bucură-te, păstor prea luminat al turmei lui Hristos;
Bucură-te, căci Hristos S-a odihnit în cămara inimii tale;
Bucură-te, că ai ajuns la limanul desăvârșirii;
Bucură-te, că Hristos te-a înălțat la treapta arhieriei;
Bucură-te, soare al monahilor pururea rugători;
Bucură-te, căci trimiți tuturor razele milostivirii;
Bucură-te, ierarh plin de mireasma sfințeniei;
Bucură-te, mângâierea sufletelor celor rătăcite;
Bucură-te, icoană a blândeții Bunului Păstor;
Bucură-te, că inima ta s-a făcut tron Treimii;
Bucură-te, cel umbrit de slava îngerească;
Bucură-te, că ai purtat cu bucurie jugul cel ușor al lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

Condacul 6

Ca un zid ai stat înaintea vrăjmașilor credinței, propovăduind pe Adevărul vieții, de la Care primind întărire, îi aduceai neîncetata jertfă a cântărilor de: Aliluia!

Icosul 6

Împotriva uneltirilor papei ai stat cu sabia dreptei credințe și cu zidul rugăciunilor tale te-ai ostenit a opri năvala turcilor și a zdrobi capul șarpelui nevăzut, de a cărui viclenie ferește pe toți cei ce te cinstesc pe tine așa:
Bucură-te, că ai osândit înșelăciunea catolică;
Bucură-te, zid nesurpat al dreptei credințe;
Bucură-te, căci cu sabia Crucii ai păzit turma ta;
Bucură-te, că de năvala turcilor nu te-ai înspăimântat;
Bucură-te, că te-ai arătat biruitor în războiul cel duhovnicesc;
Bucură-te, că nu te-ai unit într-un gând cu ereticii;
Bucură-te, că ai iubit adevărul Ortodoxiei;
Bucură-te, că turma ta o ai povățuit la limanul Adevărului;
Bucură-te, mărgăritar prea cinstit în vistieria Bisericii;
Bucură-te, râvnă nemăsurată spre apărarea credinței;
Bucură-te, foc al rugăciunii ce mistuie gândurile înșelăciunii;
Bucură-te, podoaba cea iubită a Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

Condacul 7

Ca un Părinte luminat de Duhul ai ținut cu tărie la păstrarea comorii dreptei credințe, nesuferind apropierile de catolici și te-ai retras în liniște ca să slujești Domnului împreună cu îngerii în cântări de: Aliluia!

Icosul 7

Urmând pilda din viața Mântuitorului în singurătate te retrăgeai ca să aduci jertfa rugăciunii Părintelui luminilor, aprinzând candela rugăciunii pentru toată lumea spre a se birui întunericul necredinței și al ereziilor, care căutau să ucidă turma cuvântătoare a lui Hristos; privind cu ochii minții nevoința ta plină de iubire față de Biserica răscumpărată cu sângele Mielului, îți aducem din inimă laude ca acestea:
Bucură-te, că te-ai însoțit cu rugăciunea pe calea călugărească;
Bucură-te, că întru tăcerea rugăciunii te-ai cufundat;
Bucură-te, iubitorule al comorilor duhovnicești;
Bucură-te, căci ai zburat cu aripile rugăciunii la cele cerești;
Bucură-te, stea ce risipește întunericul minții;
Bucură-te, că strălucești tuturor cu raze de minuni;
Bucură-te, icoană a iubirii negrăite;
Bucură-te, căci corzile minții le-ai întins spre armonia laudelor îngerești;
Bucură-te, căci te-ai adăpat din izvorul rugăciunii neîncetate;
Bucură-te, căci cu iubire părintească te-ai plecat spre oile rănite de păcat;
Bucură-te, că luminezi pe cei ce aleargă la tine întru rugăciune;
Bucură-te, căci cu doctoria rugăciunii ai tămăduit rănile sufletești ale tuturor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

Condacul 8

La mănăstirea Ostrog te-ai retras, ca să te dăruiești unei vieți de rugăciune și de nevoințe duhovnicești și mai mari, fiind rânduit stareț pentru a călăuzi obștea spre limanul cântărilor îngerești de: Aliluia!

Icosul 8

Pe sihastrul Isaia l-ai întâlnit și în peștera lui ai zidit prima biserică spre slava lui Dumnezeu, după ce te-ai făcut tu mai întâi biserică a Duhului Sfânt prin neîncetatele suspinuri ale pocăinței împreunate cu îngereștile cântări; noi, străini fiind atât de viața întru umilință, cât și de laudele cerești, îndrăznim a-ți aduce sărăcăcioasele noastre cuvinte, pe care primește-le Sfinte, și nu te uita la nevrednicia noastră, ci ne trimite de la Hristos mare milă, ca să te mărim așa:
Bucură-te, că ai ridicat biserică Celui din biserica inimii tale;
Bucură-te, plinitorule al voii dumnezeiești;
Bucură-te, căci ai zidit locaș Celui Neîncăput în ceruri;
Bucură-te, căci scaunul minții tale l-ai împodobit cu înțelepciunea;
Bucură-te, că te-ai arătat sălaș al darurilor Duhului;
Bucură-te, căci ai dobândit mila veșnică a lui Hristos;
Bucură-te, că ai dărâmat zidul ispitelor celui rău;
Bucură-te, că te-ai zidit pe tine casă a Cuvântului;
Bucură-te, că te-ai sfințit prin ostenelile rugăciunii;
Bucură-te, cort tainic al Înțelepciunii;
Bucură-te, că ai urcat scara rugăciunii cu smerenie;
Bucură-te, că ai ajuns la înălțimile Taborului prin smerita cugetare;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

Condacul 9

Multe pietre și lemne ai cărat în vârf de stâncă, iar cu gândul alergai pe muntele anevoios al inimii, ca să te îndulcești de vederea luminii taborice întru rugăciune și să strigi Treimii Celei de viață Făcătoare: Aliluia!

Icosul 9

După prea cinstită adormirea ta, în biserica închinată Maicii Domnului a fost așezat trupul tău sfințit prin untdelemnul rugăciunii ce izvora neîncetat din inima ta iubitoare, iar sufletul tău a zburat cu îngerii către cereștile lăcașuri, primind glasuri de laude ca acestea:
Bucură-te, căci prin poarta morții ai trecut la viața veșnică;
Bucură-te, că sufletul tău a fost întâmpinat cu cântări îngerești;
Bucură-te, că s-au veselit cetele Sfinților la adormirea ta;
Bucură-te, căci din mâna lui Hristos ai primit cununa vieții;
Bucură-te, că în ceata Sfinților ai fost rânduit;
Bucură-te, că ai biruit desăvârșit taberele vrăjmașilor;
Bucură-te, căci acum petreci în corturile îngerești;
Bucură-te, căci întru rugăciuni nu uiți pe cei de pe pământ;
Bucură-te, că reverși tuturor darurile milostivirii Cuvântului;
Bucură-te, grădină bine înmiresmată a virtuților;
Bucură-te, cetate zidită pe temelia smeritei cugetări;
Bucură-te, moștenitorul veșnicelor măriri;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

Condacul 10

După șapte ani de la trecerea ta cu sufletul în lăcașurile cele veșnice, arătatu-te-ai de trei ori starețului, poruncindu-i să-ți dezgroape trupul pe care Hristos a binevoit să-l proslăvească și să-l arate izvor de tămăduiri a celor cu trupurile pecetluite de boli, care cântă Lui: Aliluia!

Icosul 10

Ca un mare luceafăr al Ortodoxiei strălucești în cetele Sfinților, căci nu ai încetat să cercetezi lumea după plecarea din această viață cu milele Cuvântului, dăruind cele de trebuință spre mântuire tuturor celor însetați a se adăpa din izvorul minunilor dumnezeiești; aceștia cu mulțumire îți împletesc cunună de laudă pentru mijlocirea ta înaintea lui Hristos, Capul și Cununa Bisericii:
Bucură-te, că ne acoperi cu rugăciunile tale de toată tulburarea celui rău;
Bucură-te, cel lăudat neîncetat de cetele Sfinților;
Bucură-te, izvor pururea curgător de tămăduiri;
Bucură-te, că ridici povara suferințelor noastre;
Bucură-te, toiag ceresc al celor neputincioși;
Bucură-te, vedere limpede al celor orbi;
Bucură-te, adânc de milă nemăsurată;
Bucură-te, întărirea picioarelor celor neputincioși;
Bucură-te, glasul cel de mulțumire al celor muți;
Bucură-te, auzul cel dulce al celor surzi;
Bucură-te, ridicarea celor căzuți în patul bolii;
Bucură-te, alergarea celor ținuți în lanțul neputințelor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

Condacul 11

Cu razele smereniei ce străluceau în sufletul tău neîncetat ai risipit întunericul celor răniți de necredință și turma cea tulburată de săgețile ereziilor ai dus-o pe umerii tăi către staulul ceresc, fiind însoțit de îngeri în cântări de: Aliluia!

Icosul 11

De la marginile lumii vin oameni, ortodocși sau străini de dreapta credință, dar însuflețiți de nădejdea în darul facerii tale de minuni; înaintea sfintei tale racle neîncetat se revarsă durerile oamenilor aflați în suferință, pe care le risipești cu puterea rugăciunilor tale, primind din gurile lor mulțumitoare laude ca acestea:
Bucură-te, leagăn al Ortodoxiei ajuns la înălțimi cerești;
Bucură-te, că deschizi tuturor ușile pocăinței;
Bucură-te, vas al milostivirii cerești;
Bucură-te, vultur încununat cu tainele Duhului;
Bucură-te, că ai zburat cu aripile smereniei pe Taborul inimii;
Bucură-te, povățuitorul turmei la izvorul Cuvântului;
Bucură-te, soare prea luminos al monahilor;
Bucură-te, carte a insuflărilor dumnezeiești;
Bucură-te, pod al rugăciunii ce ne duci la Hristos;
Bucură-te, chimval bine răsunător al pocăinței;
Bucură-te, că adăpi inimile cu ploaia umilinței;
Bucură-te, stâlp de foc al rugăciunii pentru lume;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

Condacul 12

Fericit ești, că sufletul tău ți-ai pus pentru turma ta și l-ai luat mai apoi din mâna lui Hristos, Care ți-a dat sălaș veșnic de odihnă în Împărăția Sa, ca să-I cânți neîncetat cu îngerii: Aliluia!

Icosul 12

Cine poate număra mulțimea minunilor tale săvârșite cu timp și fără timp spre mântuirea credincioșilor ? Cine poate știi câte sufletele răpite din staulul lui Hristos de lupii înțelegători ai patimilor ai adus înapoi, mijlocind lor întoarcerea la izvorul pocăinței ? Spre tine toți aleargă cu nădejde, căci într-adevăr prin rugăciunile tale către Doctorul Cel slăvit orbii văd, surzii aud, ologii merg și toți află pace sub acoperământul milostivirii tale, lăudându-te așa:
Bucură-te, viță a veșniciei;
Bucură-te, corabie a mântuirii credincioșilor;
Bucură-te, izvor nesecat de tămăduiri;
Bucură-te, cel ce ai stins văpaia patimilor cu roua rugăciunii;
Bucură-te, munte înalt al tainelor duhovnicești;
Bucură-te, pecete nestricată a curăției;
Bucură-te, icoană a Înțelepciunii cerești;
Bucură-te, mireasmă negrăită a sfințeniei;
Bucură-te, râu pururea curgător al umilinței;
Bucură-te, cetate duhovnicească pe muntele înalt al rugăciunii;
Bucură-te, că ai rușinat uneltirile vrăjmașului;
Bucură-te, că risipești durerile celor neputincioși;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

Condacul 13

O, Sfinte Ierarhe Vasile, lumina monahilor, cel ce te-ai arătat icoană desăvârșită a viețuirii îngerești strălucită de razele smereniei lucrătoare, cercetează cu doctoria rugăciunilor tale neputințele noastre sufletești și trupești și cu puterea ce o ai de la Hristos potolește tulburarea valurilor durerilor noastre, ca să aducem Domnului cu mulțumire din izvorul laudelor dumnezeiești curgerea cântărilor de: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Cu toiagul înțelepciunii și luminat de raza blândeții Păstorului Celui Mare ai povățuit turma ta către izvoarele cele înțelegătoare ale darurilor Duhului, din care adapă-ne și pe noi, cei însetați de mântuire, ca să-ți culegem flori de laude din grădina cea tainică a inimii:
Bucură-te, icoană a păstorului jertfitor;
Bucură-te, rug nemistuit al rugăciunii;
Bucură-te, înger în trup iubitor al tainelor cerești;
Bucură-te, crin al sfințeniei ce bine înmiresmează mănăstirea Ostrog;
Bucură-te, poartă a mântuirii celor neputincioși;
Bucură-te, liman prea dorit al înțelepciunii;
Bucură-te, ușă cerească prin care aflăm cămara rugăciunii;
Bucură-te, săgeata umilinței ce smerește inimile împietrite;
Bucură-te, glas al tainelor Cuvântului;
Bucură-te, luminarea celor cu minte întunecată;
Bucură-te, râu dulce curgător al înțelepciunii;
Bucură-te, munte duhovnicesc în pământ binecuvântat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

Condacul 1

O, preafericite Ierarhe Vasile, ca o stea a Cuvântului strălucești până la marginile lumii cu razele minunilor în noaptea cea întunecată a păgânătății, iar celor binecredincioși te arăți ca un soare al Înțelepciunii ce îi călăuzești către Soarele dreptății, Cel Ce luminează sufletele noastre spre a-I cânta Lui împreună cu tine: Aliluia!

Rugăciune la Acatistul Sfântului Ierarh Vasile de Ostrog

O, Sfinte Ierarhe Vasile al Ostrogului, blândul păstor al turmei necăjite, auzi suspinurile inimilor noastre strâmtorate de necazuri, vezi Sfinte, povara neputințelor trupurilor noastre și cu milostivirea ta negrăită dă pace sufletelor tulburate și mângâiere trupurilor noastre. Mult te-ai ostenit în via lui Hristos, smulgând spinii ereziilor înșelătoare și sădind florile cuvintelor dumnezeiești, care umplu de mireasma dreptei credințe sufletele credincioșilor. Mai mult te-ai ostenit să-ți împodobești mintea cu mărgăritarele gândurilor smerite și să-ți aprinzi făclia inimii cu focul dragostei lui Hristos, punând la picioarele Mântuitorului întreaga lume într-un suspin al rugăciunii tale curate. Cu blândețe ai ridicat oile cele rănite de săgețile ereziilor și sufletele cele îmbolnăvite de păcat le-ai tămăduit cu untdelemnul rugăciunii tale. Căutat-ai în orice ceas să-ți umpli vasul inimii cu mirul dragostei față de aproapele, bine știind Părinte, căci prin mila săvârșită fraților noștri întru Hristos ne umplem și noi de bogăția darurilor Cuvântului. Pentru aceasta, plăcută a fost viața ta lui Hristos, care ți-a răsplătit cu bogate daruri nevoința pentru îndreptarea turmei cuvântătoare la limanul Adevărului. Dar ca un milostiv, darurile tale le-ai împărțit cu noi și ai revărsat tuturor mângâieri duhovnicești și ai alungat de la noi norii întunecați ai bolilor de orice fel. De aceea, cu nădejde venim către racla sfintelor tale moaște, ca prin osteneala rugăciunilor tale să agonisești și pentru noi daruri de tămăduiri sufletești și trupești de la Doctorul Cel fără de plată.

Candela dreptei credințe ai păzit-o nestinsă de suflările viforului ereziilor catolice și cu sabia rugăciunii tale ai stat înaintea turcilor, păzind Biserica lui Hristos de toate tulburările. Și acum te rugăm să mijlocești ca să se dăruiască păstoriților noștri lumina înțelepciunii lui Hristos spre călăuzirea turmei cuvântătoare spre pășunea poruncilor neschimbate ale Stăpânului. Păstoriților cere râvnă pentru mergerea cu credință pe calea strâmtă a mântuirii.

Pe cei ce cheamă numele tău cu credință împărtășește-i de mila bogată a lui Hristos și fii, după trebuință, fiecăruia, râu nesecat de tămăduiri celor apăsați de boală, adiere a păcii lui Hristos celor tulburați de patimi, solitor al pocăinței celor împovărați cu grele și multe păcate. Înmulțește untdelemnul rugăciunii în candelele inimilor noastre pururea stinse de vântul potrivnic al patimilor. Înaintea ta își pleacă genunchiul cu credință credincioșii din toată lumea, iar tu, ca cel ce stai cu îndrăzneală înaintea scaunului lui Hristos pleacă genunchii inimilor noastre spre smerenie, ca să ne învrednicim prin mijlocirea ta de ajutorul Stăpânului. Împreună cu Născătoarea de Dumnezeu cere pace lumii tulburate de uneltirile vrăjmașilor nevăzuți, dar și mai mult de lucrarea păcatelor noastre, ca dobândind vreme de pocăință sub acoperământul rugăciunilor tale să aducem veșnică mulțumire, slavă și închinăciune Tatălui Celui fără de început, Fiului Celui iubitor de oameni și Duhului Celui a toate cele de mântuire Plinitor, iar ție cântări neîncetate de laudă și mulțumire. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Ierarh Vasile de Ostrog - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Ierarh Vasile de Ostrog

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Auxentie
(14 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Auxentie datorită sfințeniei vieții sale a fost împodobit de Dumnezeu cu darul înainte-vederii și cel al vindecărilor, fapt pentru care era căutat de mulți creștini. Pe cei care veneau […]

† Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu
(17 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Alexie și-a trăit viața în multă smerenie, rugăciune și post, având o dragoste nemărginită față de Dumnezeu și față de oameni, primind de aceea și apelativul de "Omul lui […]

† Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron
(17 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron este cinstit ca mucenic pentru mărturisirea credinței pe care a făcut-o în fața prigonitorilor dar și pentru "Minunea Colivei" prin care a descoperit lucrurile ascunse apărând […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram