Acatistul Sfântului Ierarh Silvestru episcopul Romei

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Ierarh Silvestru episcopul Romei se poate citi de toți cei care au probleme financiare, deoarece Sfântul este cunoscut încă din timpul vieții ca fiind un om plin de dragoste și ospitalitate.

Înainte de a începe acest Acatistul Sfântului Ierarh Silvestru episcopul Romei citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Ierarh Silvestru episcopul Romei - text

Troparul Sfântului Silvestru episcopul Romei, glasul al 4-lea

Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Silvestru, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Bunătățile sfinților învrednicindu-te a le cunoaște, Sfinte Ierarhe Silvestru, slujitor al lui Dumnezeu te-ai făcut și propovăduitor al dreptei credințe. De la tine luminându-se și împăratul cel mare Constantin și mulțimea poporului cetății Romei, prin curăția credinței tale și prin tăria iubirii de oameni pe mulți i-ai întors la Hristos. Pentru aceasta te cinstim pe tine, după cuvintă și strigăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, slujitor al lui Dumnezeu!

Icosul 1

Ca o revărsare de raze luminoase căzând peste trecutele zile ale vieții tale, faptele tale cele făcute din iubire de Dumnezeu, Părinte Ierarhe Silvestru, ne aduc și acum mireasma slujirii tale la altarul Său cel Sfânt, și ne luminează chipul tău cel frământat de dorința arătării adevărului credinței în fața oamenilor. De aceea și acum cei ce sunt sub ocrotirea ta, în biserica sfântă care cinstește numele tău, cu dragoste îți strigăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, întâi stătătorul cetății Romei;
Bucură-te, cel ce din pruncie ai ucenicit în sfânta credința;
Bucură-te, că din tinerețe primitor și mângâietor de străini ai fost;
Bucură-te, cel ce ai suferit legăturile lanțurilor și nu te-au biruit îngrozirile chinurilor;
Bucură-te, că de darul prorociei ai fost învrednicit;
Bucură-te, cel ce de la Miltiade episcopul taina preoției ai primit;
Bucură-te, că în Roma, turma lui Hristos că un alt apostol ai păstorit;
Bucură-te, cel ce ziua întâi a săptămânii cu numele Domnului Dumnezeu, Duminica o ai numit;
Bucură-te, că balaurul cel din muntele Târpie cu semnul crucii pe vecie l-ai nimicit;
Bucură-te, cel ce pruncii sugari al căror sânge trebuia să fie scăldătoare împăratului i-ai mântuit;
Bucură-te, că invocând peste împăratul numele Prea Sfintei Treimi, pe Constantin l-ai vindecat;
Bucură-te, cel ce întru înțelepciune ai deslușit oamenilor taina Sfintei Treimi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, slujitor al lui Dumnezeu!

Condacul 2

Îndemnatu-s-au credincioșii a-ți aduce laude, Sfinte Ierarhe Silvestru, căci văzând faptele bunei tale credințe și darurile de care te-ai învrednicit de la Dumnezeu, cu toții într-un glas cântăm pentru tine: Aliluia!

Icosul 2

Lumina Sfintei Credințe străluminând și de frumusețea ei cea ziditoare de suflet învrednicindu-te, înțelegerea vieții celei ascunse în Hristos ai căutat din tinerețe a o cunoaște și voind a te desăvârși în această viață, Sfinte Silvestru, ai adunat ca într-un buchet frumusețile nespuse ale cerului și cu ele împodobindu-ți viața o ai închinat lui Hristos. Drept aceea primește de la noi laudele acestea:
Bucură-te, cel ce în vechea Romă din părinți binecredincioși te-ai născut;
Bucură-te, cel ce ai învățat de la Cirin preotul înțelepciunea cărții și bunele obiceiuri;
Bucură-te, că ai crescut în sfânta credință;
Bucură-te, că au înflorit în sufletul tău binemirositoarele flori ale virtuții;
Bucură-te, cel ce odată cu creșterea anilor ai crescut și în desăvârșire;
Bucură-te, că din dragoste de Dumnezeu și de aproapele pe cei străini îi primeai și îi ospătai, odihnă făcându-le;
Bucură-te, cel ce pe Timotei, preotul din Antiohia, mărturisitor al lui Hristos, în casa ta l-ai primit;
Bucură-te, că din Sfânta lui viață și învățătură mult ai folosit;
Bucură-te, cel ce împreună cu el pe mulți romani de la închinarea idolească, la Dumnezeul Cel Adevărat ai adus;
Bucură-te, că sfintele moaște ale lui Timotei după tăierea capului, nu le-ai lipsit de cântările cuvioase de îngropare și noaptea le-ai înmormântat;
Bucură-te, cel ce împreună cu credincioasa Feonisia sfintelor moaște Biserică le-ai zidit;
Bucură-te, Miltiade episcopul aducerea moaștelor Timotei a binecuvântat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, slujitor lui Dumnezeu!

Condacul 3

Viața cea întru Hristos crescând împreună cu viața ta și câștigând curăția gândurilor, dovedit-ai prin faptele tale că întru lumina învățăturii creștinești viețuiești și toate ale tale erau slujind pe Hristos și ucenicii Lui, pe acestea noi, înțelegându-le de la tine, Îl lăudăm pe Dumnezeu și-I cântăm: Aliluia!

Icosul 3

Pe mărturisitorii lui Hristos în cele trecute vremi cât îi cercau chinurile, bătăile și moartea în tăria credinței lor și dovedind cât de mare este statornicia lor în Dumnezeu nu încetau nicidecum a-L preamări. Deci când pe tine eparhul Tarquiniu te silea, Sfinte Silvestru, a jertfi idolilor, ai biruit durerile și îngrozirile, și văzând noi suferințele tinereții tale îți cântăm:
Bucură-te, Sfinte Silvestru, cel în lanțuri de fier ferecat;
Bucură-te, că auzind îndemnurile de jertfire la idoli nu le-ai împlinit;
Bucură-te, cel ce nu te-ai plecat silniciilor;
Bucură-te, că nu te-au îngrozit muncile;
Bucură-te, cel învrednicit de darul prorociei;
Bucură-te că, mai înainte văzând moartea eparhului care-ți era chinuitor, aceasta i-ai vestit-o;
Bucură-te, cel ce erai în temniță când eparhul se ospăta;
Bucură-te, că prorocia ta în aceeași zi s-a împlinit și chinuitorul s-a sfârșit din viață;
Bucură-te, cel ce cu cinste ai fost scos din temniță după moartea prigonitorului;
Bucură-te, că de tine credincioșii s-au bucurat și necredincioșii la picioarele tale cădeau;
Bucură-te, cel prin care s-a arătat puterea cea mare a Duhului;
Bucură-te, că prin minunea aceasta mulți încredințându-se s-au întors la Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, slujitor al lui Dumnezeu!

Condacul 4

Toți cei ce cugetau că iubirea de bucurii lumești și teama de munci și de chinuri sunt mai tari decât iubirea lui Hristos au amuțit și văzând moartea cea de năprasna a eparhului s-au cutremurat. Iar noi (la vremea serbării tale) Sfinte Silvestru, cu veselie cântare de mulțumire aducem lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Dulceața darurilor Sfântului Duh având în inima ta, și ajungând la vremea în care și Hristos Domnul a ieșit la propovăduire, socotit-a Miltiade, episcopul Romei, ce vrednic te-ai făcut de slujirea preoției și cu hirotonie te-a rânduit în cetatea slujitorilor. Iar când acesta s-a mutat la cele veșnice, toți alegându-te, în scaunul apostolesc al Romei te-ai suit. Pentru aceasta te lăudăm zicând:
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, care în Roma cea veche ai păstorit;
Bucură-te, cel ce din frăgezirile tinereții de steaua credinței ai fost călăuzit;
Bucură-te, că de harul preoției te-ai învrednicit;
Bucură-te, cel ce ai fost uns de Duhul;
Bucură-te, că Dumnezeu preot întru poporul său te-a rânduit;
Bucură-te, cel ce ai iubit mai mult decât viața pe Cel ce Și-a întins mâinile murind pe Cruce pentru noi;
Bucură-te, că prin rugăciune și post ți-ai făcut trupul locaș Harului;
Bucură-te, cel ce ai învățat pe credincioși să cinstească Dumnezeirea cea întru o ființă și în trei ipostasuri;
Bucură-te, că de la Dumnezeieștile Scripturi te-ai adăpat și a lor frumusețe ai propovăduit;
Bucură-te, cel ce arhiereu cinstit și binecredincios dreptei credințe în scaunul Romei ai păstorit;
Bucură-te, că la soborul cel mare în Niceea ai avut părtași și împreună cu soborul dreapta credința ai mărturisit;
Bucură-te, cel ce înălțându-te cu Duhul, te-ai smerit și ne-ai învățat smerenia;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, slujitor lui Dumnezeu!

Condacul 5

Învățătura dreptei credințe pe mulți a luminat, și ca o lumina una din alta, în mulți s-a aprins. Iar alții sfințindu-se cu lumina preoției, ca luminoase făclii în sfeșnice se așează, și propovăduitori ai Sfintelor Evanghelii se rânduiesc. Și ceata tuturor celor sfințiți împreună cu tine, Sfinte Silvestru, neîncetat cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Căutând mântuirea la Hristos, Cel ce S-a smerit de bună voie și îndreptător credinței arătându-te pe tine turmei tale, părinte purtătorule de Dumnezeu Silvestru, pe toți i-ai povățuit pururea spre mărirea cea nemuritoare cu învățăturile tale cele nerătăcite. Drept aceea cinstind astăzi pomenirea ta cântăm:
Bucură-te, cel ce ca un adevărat apostol păstoreai turma credincioșilor,
Bucură-te, că la pășunea cea mântuitoare o îndreptai,
Bucură-te, cel ce și cu cuvântul și cu lucrul erai bun povățuitor,
Bucură-te, că pe clericii cei ce se îndeletniceau cu neguțătorii lumești la Biserică i-ai întors;
Bucură-te, cel ce te-ai îngrozit de numirile cele păgânești ale zilelor săptămânii;
Bucură-te, cel ce ai așezat bună rânduială a postului, oprindu-l în ziua sâmbetei;
Bucură-te, că numai într-o singură sâmbătă ai îngăduit a posti creștinii, aceea în care Hristos a murit și S-a pogorât la iad să scoată de-acolo pe strămoșul Adam;
Bucură-te, cel ce pe păgâni ai învățat adevărul;
Bucură-te, că pentru tine mulțime mare a mărturisit pe Hristos împreună cu Tatăl și cu Duhul.
Bucură-te, cel ce ai biruit patimile și trupul prin nevoințele postului și înfrânării;
Bucură-te, că înfrumusețat de cunoștința dumnezeieștii Scripturi, prin curăția gândurilor tale Harul dumnezeiesc a lucrat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, slujitor al lui Dumnezeu!

Condacul 6

Nu numai tăria cuvântului având-o cu tine, ci știind bine că întărirea cuvântului o face minunea, de amândouă te-ai învrednicit dumnezeiescule Ierarhe Silvestru, și pentru aceasta cei ce știu dreapta învățătura a ta și cunosc bogăția darurilor și minunilor tale îi mulțumesc lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 6

Pogorâtu-te-ai fără teamă la peștera de sub muntele Târpie, pe care era înălțat capitoliul cel păgânesc și ai înfruntat primejdia balaurului ce se încuibase acolo și pustia cu moarte poporul dimprejur și mai ales pe copii. Ci tu, Sfinte SILVESTRE, când ai auzit pe păgâni zicându-ți: Cu puterea Dumnezeului tău fă pe balaur să nu mai iasă afară și vom crede într-Însul ca Atotputernic, atunci ai crezut mai vârtos în cuvântul lui Dumnezeu ce zice: «Îndrăzniți!» și cu Crucea Lui ai biruit cu adevărat, pentru care noi îți cântăm așa:
Bucură-te, cel ce auzind de pustiirea cea de moarte a balaurului nu te-ai înfricoșat.
Bucură-te, că ție ți-au cerut necredincioșii să le arăți puterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ai adunat pe toți credincioșii la rugăciune, și post de 3 zile pentru izbăvire ai ținut;
Bucură-te, că în vedenie Petru Apostolul ți-a cerut să mergi fără teamă la peșteră;
Bucură-te, cel ce împreună cu preoții și diaconii la balaur ai coborât;
Bucură-te, că Sfânta Slujbă la gură peșterii ai săvârșit;
Bucură-te, cel ce în numele Mântuitorului Hristos gurile peșterii ai pecetluit;
Bucură-te, că până la a doua venire a lui Hristos le-ai astupat;
Bucură-te, cel ce pe balaur neieșit pe veci l-ai făcut;
Bucură-te, că pe mulți copii și oameni i-ai mântuit de la moarte;
Bucură-te, cel ce ai făcut pe păgâni să se minuneze văzându-te întors viu din peștera balaurului;
Bucură-te, că mulți au cunoscut puterea lui Dumnezeu, și la cei credincioși s-au adăugat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, slujitor al lui Dumnezeu!

Condacul 7

Minunile ca semne ale puterii lui Dumnezeu nu au măsură, în viața Bisericii Lui, ci pentru întărirea adevărurilor de credință ele se arată neîncetat. Și noi cei ce cu ochii plini de mirare le contemplăm Îl preaînălțăm pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 7

Minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui și toate lucrurile sunt spre lăuda puterilor Lui, că pe toți sfinții îndreptându-i spre limanul mântuirii, mucenicind aceștia prin grele încercări și ispite și cazne și prigoniri au trecut. Și când Constantin împăratul, neluminat fiind încă de Sfântul Botez, plecase la război, iar atunci senatorii au pornit prigoană împotriva creștinilor, tu Sfântă Silvestru, pe toți i-ai povățuit să se ascundă în munte pentru a scăpa. De aceea îți zicem unele ca acestea:
Bucură-te, Sfinte Silvestru, povățuitorul celor asupriți;
Bucură-te, cel ce pe toți i-ai întărit cu evlavia ta;
Bucură-te, că de jertfiri idolești i-ai apărat;
Bucură-te, cel ce de năpustirile senatorilor asupra creștinilor i-ai apărat pe ei;
Bucură-te, că de muncile cele de multe feluri îndemnându-i să nu se îngrozească, i-ai întărit;
Bucură-te, cel ce pe cler și poporul cel credincios în muntele Soractes i-ai ascuns;
Bucură-te, că împreună cu ei n-ai încetat a lăuda pe Mântuitorul;
Bucură-te, cel ce după dumnezeiasca arătare ai aflat că împăratul Constantin de lepră s-a umplut;
Bucură-te, că știai că pentru a lui vindecare din toate marginile împărăției, din Roma până în Persidia, vraci și doctori s-au adunat;
Bucură-te, cel ce ai aflat că slujitorii zeilor pe împăratul în baie de sânge de prunci sugari voiau să-l scalde;
Bucură-te, auzind plângerea maicilor pruncilor neînțărcați, la Hristos - ridicat rugăciunea;
Bucură-te, cel ce știai că Dumnezeu pentru ale tale rugăciuni a luminat mintea împăratului și eliberând pruncii, mâhnirea maicilor a curmat-o;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, slujitor al lui Dumnezeu!

Condacul 8

Bucuria mamelor sunt pruncii și viața lor și-o dau pentru ei. Cât de mare era dar plângerea și durerea celor ce știau că spre junghiere li s-au luat odraslele lor și care cu amar se tânguiau. Dar auzind credincioșii împărățească înțelepciune cea data de la Dumnezeu zicând: A«Mai bine este singur a răbda durere decât a vărsa sânge nevinovat de prunci», au cântat lui Dumnezeu: Aliluia !

Icosul 8

Răsplătirea lui Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce de bună voie împlinesc poruncile Lui, și prin oameni și prin lucruri se umple de bunătăți și de fapte bune viața lor. Și tu, Ierarhe Silvestru, împlinind porunca lui Dumnezeu, în viața împărăției Romei ai săvârșit schimbări, lui Constantin arătându-i Dumnezeiasca vrere. De aceea cu bună cuviință îți cântăm așa:
Bucură-te, minunată unealtă a Harului;
Bucură-te, că despre tine, în vis, Sfinții Apostoli Petru și Pavel împăratului au vorbit;
Bucură-te, cel ce ai fost chemat să-i vestești lui Constantin vindecarea în mântuitoarea baie a Botezului;
Bucură-te, cel ce ai fost chemat din ascunzișurile munților Soractes;
Bucură-te, că frica și prigoana creștinilor a încetat;
Bucură-te, cel ce cu cinste ai intrat la împăratul;
Bucură-te, că împăratului arătând icoana Sfinților Petru și Pavel i-ai spus că nu sunt dumnezei, ci slujitorii Lui;
Bucură-te, cel ce de la împăratul ai aflat că în adevăr cu Sfinții Petru și Pavel în vedenie a vorbit;
Bucură-te, că pe ei, fără să-i fi văzut mai înainte în viață, după vis și după icoană i-a recunoscut acela;
Bucură-te, cel ce împăratului i-ai arătat că în scăldătoarea botezului nu va intra fără pregătire sufletească,
Bucură-te, ca ai auzit mărturisirea de credință a împăratului;
Bucură-te, cel ce împăratului pregătire pentru nașterea prin botez, în post și în rugăciune i-ai cerut;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, slujitor al lui Dumnezeu!

Condacul 9

Tainițele sufletului când se deschid și în ele coboară lumina Harului Dumnezeiesc prin botez, atunci cu bucurie mare și îngerii și sfinții se bucură, și lui Dumnezeu împreună cu drept închinătorii îi cântă: Aliluia!

Icosul 9

Dumnezeiasca cercetare venind peste casa împăratului și tu, Sfinte Ierarhe Silvestru, încunoștințat de ajutorul pe care Dumnezeu îl dăruiește creștinilor, nu te-ai arătat îngăduitor cu Constantin, măcar că era suferind, ci mai întâi să se lumineze în cele ale credinței ai cerut, și să se înfrâneze de la slava lumească prin pocăință și prin postire i-ai zis, iar prin închiderea capiștilor idolești și oprirea jertfelor, la schimbarea rosturilor împărăției ai gândit. Marea ta sârguință o lăudăm cântând unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce ai fost bun sfetnic al lui Constantin împăratul;
Bucură-te, că acestuia de Dumnezeu Cel Unul în Treime i-ai propovăduit și la auzul cuvintelor tale împăratul s-a bucurat;
Bucură-te, cel ce ai cerut împăratului să oprească prigonirile de orice fel;
Bucură-te, că cei din îngroziri și din legături au fost eliberați;
Bucură-te, cel ce ai îndrumat pe Constantin să împlinească toată cererea cea dreaptă;
Bucură-te, că milostivirea spre cei săraci ai cerut;
Bucură-te, cel ce ai auzit făgăduința împăratului de a face tot binele;
Bucură-te, că punând mâinile peste el catehumen l-ai făcut;
Bucură-te, cel ce împreună cu tot clerul rugăciuni ai săvârșit pentru ca lumina cea pururea mântuitoare la toți să răsară;
Bucură-te, că după șapte zile de post pe împăratul despre tainele sfintei credințe Prea Treime l-ai învățat ;
Bucură-te, cel ce i-ai vorbit despre scăldătoarea botezului în numele Sfintei Treimi;
Bucură-te, că înaintea ta, sănătos și fără urme de boală, s-a arătat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, slujitor al lui Dumnezeu!

Condacul 10

Făcându-se mare bucurie în toată lumea prin creștinarea împăratului Constantin și mulțime multă de popor venind la Hristos, se împuțina închinăciunea idolească. Ci voind acum ca pe cei rămăși la păgânătate să-i izgonească din cetate, tu, Sfinte Ierarhe Silvestru, ai gândit și împăratului i-ai zis : Că nu voiește Domnul ca siliți și fără de voie liberă să vină cineva la El. De aceea pentru frumusețea gândului tău, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Întru bucuria păcii înflorind Biserica lui Hristos și întru lumina credinței zidită și întărită fiind de Duhul, dar nerăbdând vrăjmașul o pace ca această a Bisericii, a semănat eresuri și a trimis dușmanii în calea împăratului Constantin și a mamei sale Elena, că să-i abată de la Hristos. Iar tu, Sfinte Ierarhe Silvestru, aflând despre uneltirile acestea numai spre Dumnezeu, Cel ce toate le întărește, nădejdea ți-ai pus. Pentru aceasta cântăm ție cuvinte de lăuda așa:
Bucură-te, Sfinte Ierarhe de trei ori fericite;
Bucură-te, cel ce nu te-ai înspăimântat de uneltirile vrăjmașe;
Bucură-te, că în Domnul nădejdea ți-ai pus;
Bucură-te, cel ce nu te-ai înfricoșat auzind că înaintea împăratului este hulit numele Hristosului tău;
Bucură-te, că ai primit a sta în față întrebărilor celor înțelepți și iscusiți în legea cea veche;
Bucură-te, cel ce cunoșteai atât prorociile legii vechi, cât și elinească învățătura a filosofilor;
Bucură-te, că de faima înțeleptului rabin și vrăjitorului Zamvri nu te-ai speriat;
Bucură-te, cel ce înaintea scaunului împăratului cu ceata a o sută douăzeci de înțelepți te-ai înfruntat;
Bucură-te, că rugându-te lui Dumnezeu ai zis : Scoală-te Doamne, judecă pricina Ta;
Bucură-te, cel ce ai dovedit că-n Vechiul Testament cele despre venirea lui Hristos sunt arătate și prin el s-au împlinit;
Bucură-te, că luminata și minunata dovedire despre Hristos ai făcut înaintea împăratului pentru iudei cu însăși cărțile lor;
Bucură-te, cel ce ai arătat că nu în trei dumnezei cred creștinii, ci, dovedind cu scriptura, credința într-un singur Dumnezeu în trei ipostasuri;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, slujitor al lui Dumnezeu!

Condacul 11

Cu mare glas grăind din Sfintele Scripturi, Sfinte SILVESTRE, ai arătat, de Dumnezeu insuflate, că despre îndoita fire a Fiului, adică cea dumnezeiască și cea omenească într-o unire, au grăit mai înainte prorocii care cunoaștere aveau de la Dumnezeu. Aceluia cu prorocii și cu tine cântăm și noi: Aliluia!

Icosul 11

Adunatu-s-a în fața împăratului curtea lui și mulțime mare de oameni spre a vedea a cui învățătură va birui. Căci iudeii spuneau că Nazarineanul a fost hulitor de Dumnezeu, iar creștinii că Dumnezeu adevărat era și Fiul Celui Preaînalt din Treime. Iar tu, Sfinte Ierarhe Silvestru, nicidecum n-ai îngăduit întunericul, și de înțelepciunea lui Dumnezeu umplându-ți gura ta ai surpat nedumerirea lor. Și întru lauda smereniei tale cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, prin care Sfânta Treime S-a proslăvit;
Bucură-te, cel ce ai arătat cu cuvintele Scripturii că mai înainte de toți vecii sunt ipostasurile Treimii;
Bucură-te, ce despre Fiul ai dovedit; că este de o ființă cu Tatăl; de o slavă și de o putere;
Bucură-te, cel ce ai arătat neîndoios că din Fecioară S-a născut Domnul;
Bucură-te, că toate cele despre pătimirea, moartea și învierea Mântuitorului, de la sfinții proroci ai adus mărturie;
Bucură-te, cel prin a cărui gură, grăind Sfântul Duh, ai biruit pe evrei;
Bucură-te, că luminos ai arătat că adevărat Dumnezeu este Hristos, Cel născut din Fecioară;
Bucură-te, cel ce ai fost lăudat de împăratul și de toată curtea;
Bucură-te, că și vrăjitoria lui Zamvri, care prin farmece a ucis un bou, nu te-a făcut să dai înapoi;
Bucură-te, cel ce având nădejde tare în Dumnezeu Cel ce este binefăcător, ai cerut îngăduința împăratului să înviezi boul, ca și cei necredincioși să creadă în Dumnezeul creștinilor;
Bucură-te, că ridicând mâinile tale la cer, rugându-te și zicând : A« Doamne Iisuse Hristoase auzi-mă pe mine robu tău în ceasul acesta, ca să se proslăvească Prea Sfânt numele Tău A» ai văzut cum boul înviază și stă blând;
Bucură-te, cel ce la picioarele tale i-ai văzut căzând și pe evrei și pe păgâni, dimpreună cu împărăteasa Elena;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, slujitor al lui Dumnezeu!

Condacul 12

S-a făcut cunoscută puterea lui Dumnezeu prin lucrările tale, Sfinte Ierarhe Silvestru, și sfințenia vieții tale mulțimile aflând-o, ca pe un trimis al cerului cu adevărat socotindu-te, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Oamenii și împăratul și curtea sa au înțeles că puterile tale sunt de la Dumnezeu Tatăl venite, pentru a arată prin cuvânt și prin fapte că Hristos Domnul este Fiul Său Cel iubit, că pentru El ai fost în primejdii, că numai în El ai nădăjduit și că minunile tale numai prin El s-au făcut; de aceea și noi acum, minunându-ne de cele de atunci, cântăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit de darul cel făcător de minuni;
Bucură-te, că ai avut în tine comoara dumnezeieștilor cuvinte ale Scripturii;
Bucură-te, cel ce te-ai smerit pe tine pentru a arăta măreția lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin iubirea ta de Hristos ai biruit pe potrivnicii Lui;
Bucură-te, cel ce te-ai sfințit prin Harul Hristosului tău;
Bucură-te, că prin tine s-a arătat puterea celui ce pe toți i-a mântuit prin Jertfa și Învierea Sa;
Bucură-te, cel ce ai știut a tălmăci prorocirile din Scripturi;
Bucură-te, că ai fost vestitorul împlinirii lor;
Bucură-te, cel ce împreună cu Sfânta Elena ai căutat Crucea Domnului;
Bucură-te, că aflându-se Crucea pe mulți i-ai botezat în credința cea mântuitoare;
Bucură-te, cel ce douăzeci și unu de ani și zece luni ai fost mare ierarh și păstor al Romei, și că plin de zile și încărcat de ani ai trecut către Domnul;
Bucură-te, cel ce ești rugător fierbinte pentru noi către Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, slujitor al lui Dumnezeu!

Condacul 13

O, întru tot lăudate, Sfinte Ierarhe Silvestru, nepricepuților celor ce stăm în biserica ocrotirii tale, primește aceste cântări de lăuda aduse ție, mult râvnitorule de Dumnezeu, pentru sfințenia vieții tale, și fii mijlocitor pentru noi către mult milostivul Dumnezeu, rugându-L să dea iertarea păcatelor noastre și să ne izbăvească din toată nevoia și scârba pe cei ce prăznuim numele tău cântând: Aliluia !

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Bunătățile sfinților învrednicindu-te a le cunoaște, Sfinte Ierarhe Silvestru, slujitor al lui Dumnezeu te-ai făcut și propovăduitor al dreptei credințe. De la tine luminându-se și împăratul cel mare Constantin și mulțimea poporului cetății Romei, prin curăția credinței tale și prin tăria iubirii de oameni pe mulți i-ai întors la Hristos. Pentru aceasta te cinstim pe tine, după cuvintă și strigăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, slujitor al lui Dumnezeu!

Condacul 1

Ca o revărsare de raze luminoase căzând peste trecutele zile ale vieții tale, faptele tale cele făcute din iubire de Dumnezeu, Părinte Ierarhe Silvestru, ne aduc și acum mireasma slujirii tale la altarul Său cel Sfânt, și ne luminează chipul tău cel frământat de dorința arătării adevărului credinței în fața oamenilor. De aceea și acum cei ce sunt sub ocrotirea ta, în biserica sfântă care cinstește numele tău, cu dragoste îți strigăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, întâi stătătorul cetății Romei;
Bucură-te, cel ce din pruncie ai ucenicit în sfânta credința;
Bucură-te, că din tinerețe primitor și mângâietor de străini ai fost;
Bucură-te, cel ce ai suferit legăturile lanțurilor și nu te-au biruit îngrozirile chinurilor;
Bucură-te, că de darul prorociei ai fost învrednicit;
Bucură-te, cel ce de la Miltiade episcopul taina preoției ai primit;
Bucură-te, că în Roma, turma lui Hristos că un alt apostol ai păstorit;
Bucură-te, cel ce ziua întâi a săptămânii cu numele Domnului Dumnezeu, Duminica o ai numit;
Bucură-te, că balaurul cel din muntele Târpie cu semnul crucii pe vecie l-ai nimicit;
Bucură-te, cel ce pruncii sugari al căror sânge trebuia să fie scăldătoare împăratului i-ai mântuit;
Bucură-te, că invocând peste împăratul numele Prea Sfintei Treimi, pe Constantin l-ai vindecat;
Bucură-te, cel ce întru înțelepciune ai deslușit oamenilor taina Sfintei Treimi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Silvestru, slujitor al lui Dumnezeu!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfântului Ierarh Silvestru episcopul Romei - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Ierarh Silvestru episcopul Romei

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Ierarh Silvestru episcopul Romei - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul
(1 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul sau Simeon cel Mare (zis și Bătrânul sau "Cel din țarc") a trăit în Siria secolului al V-lea și este primul monah cunoscut care a trăit în […]

† Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul
(21 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul, este cunoscut ca un înfocat apărător al dreptei credințe, pentru care i s-a tăiat limba și mâna dreaptă, de către eretici, pentru a nu mai putea scrie […]

† Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului
(30 august)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Constantinopolului, este cinstit pentru viața și minunile pe care le-a săvârșit atât în tipul vieții cât și după trecerea la cele veșnice. Ca ierarh a condus Sinodului […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram