Acatistul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului

4.3/5 - (3 votes)

Acatistul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, se poate citi pentru a cere Sfântului să ne învețe și pe noi smerenia și înțelepciunea, pe care le-a dobândit și el de la Dumnezeu prin dragoste și osteneli, pentru a putea să mergem pe calea spre mântuire.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului - text

Troparul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, glasul al 3-lea

Cu faptele dreptei credințe strălucind, toată Biserica ai luminat, însoțindu-te cu smerenia cea dătătoare de înălțare, tu, cinstea cea mărită a celor două lăcașuri, podoaba și înfrumusețarea patriarhilor, mărite Nifon. Iar acum umple de dumnezeiești daruri pe cei ce cu credință te măresc pe tine.

Condacul 1

Pe vrednicul păstor, Sfântul Nifon al Constantinopolului, ierarhul cel minunat al Bisericii lui Hristos, ca un luceafăr prealuminos a strălucit cu înțelepciunea și cu smerenia pe toate laturile Ortodoxiei, să-l lăudăm după cuviință, ca pe un mărgăritar de mult preț al Bisericii neamului românesc, zicându-i cu evlavie din adâncul inimii: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creștinilor!

Icosul 1

Din tinerețile tale, harul Duhului Sfânt te-a călăuzit să-ți înfrumusețezi viața și lucrarea rugăciunii după poruncile Evangheliei lui Hristos. Drept aceea, cu multă dragoste și râvnă, luând crucea pe umeri, ai urmat Stăpânului Mântuitor, pentru care faptă te lăudăm, zicând:
Bucură-te, alesul lui Dumnezeu;
Bucură-te, floare duhovnicească a ținutului Dalmației;
Bucură-te, mângâierea evlavioșilor tăi părinți;
Bucură-te, purtătorul numelui Sfântului Nicolae, ocrotitorul tău;
Bucură-te, cel ce ai crescut în dreapta credință;
Bucură-te, că din pruncie sufletul tău s-a făcut sălaș al Duhului;
Bucură-te, mlădiță bună altoită în Hristos;
Bucură-te, că din tinerețe ai iubit frumusețile Ortodoxiei;
Bucură-te, că, luând Crucea, ai urmat lui Hristos;
Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu a cuprins inima ta;
Bucură-te, minte luminată și înțelepțită de Duhul Sfânt;
Bucură-te, următor al predaniilor Sfinților Părinți;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creștinilor!

Condacul 2

Pătruns fiind de iubirea lui Hristos, încă din fragedă vârstă ai părăsit grija cea lumească și, îmbrățișând viața smerită a monahilor, ai fost îmbrăcat în chip îngeresc. Pentru aceasta, ai mulțumit totdeauna lui Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul 2

Ca o floare, care se deschide rodului, Sfinte Părinte Nifon, alegând să mergi pe calea virtuților, ți-ai deschis sufletul spre lumina învierii, făcându-l să crească întru roadele Duhului Sfânt. De aceea, ca unui purtător de Dumnezeu, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, mugur al sfințeniei udat de apa vieții;
Bucură-te, cămară care ține roadele Duhului Sfânt;
Bucură-te, iconom al tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, râvnitor pentru casa Domnului;
Bucură-te, îndreptător al credinței și chip al blândeților;
Bucură-te, omule al lui Dumnezeu și slugă credincioasă;
Bucură-te, smerit ascultător în mănăstirile Athosului;
Bucură-te, ucenic al pustnicului Antonie;
Bucură-te, următor și împlinitor al pravilelor călugărești;
Bucură-te, cel ce ți-ai hrănit sufletul cu înțelepciunea;
Bucură-te, candelă aprinsă din lumina Învierii lui Hristos;
Bucură-te, lucrătorul virtuților mântuitoare;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creștinilor!

Condacul 3

Cunoscând mai-marii cetății Tesalonicului înțelepciunea și viața ta îmbunătățită, după trecerea la cele veșnice a mitropolitului lor, te-au chemat să fii întâistătător, păstor și învățător. Drept aceea, întru smerenie, ai primit această înaltă chemare, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Îndreptător credinței și pildă de înțelepciune te-ai arătat păstoriților tăi, în cetatea Sfântului Dimitrie izvorâtorul de mir, Sfinte Ierarhe Nifon, vrednicule de laudă, căci învățătura și faptele tale au uimit chiar și pe cei necredincioși, numele tău făcându-se cunoscut în toate părțile Ortodoxiei. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt;
Bucură-te, sârguincios slujitor al tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, înțelept luminător al credincioșilor ortodocși;
Bucură-te, blândețe și tărie duhovnicească drept călăuzitoare;
Bucură-te, păstorul cel bun al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, învățător și tâlcuitor iscusit al Sfintelor Scripturi;
Bucură-te, luptător neînfricat împotriva nedreptăților;
Bucură-te, povățuitorul monahilor și sfătuitorul pustnicilor;
Bucură-te, stâncă neclătinată de zbuciumul lumesc;
Bucură-te, reazemul celor osteniți și ajutorul sărmanilor;
Bucură-te, bun chivernisitor al lucrurilor bisericești;
Bucură-te, iubitorule de pace și dreptate pe pământ;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creștinilor!

Condacul 4

Ca o făclie purtătoare de lumină din lumina Preasfintei Treimi s-a arătat slujirea ta arhierească în întunericul necunoștinței, căci ca nimeni altul, între ierarhii timpului tău, te-ai ostenit a conduce neamurile către lumina învățăturii Mântuitorului Hristos. Drept aceea, învățând și sfințind pe cei binecredincioși, mulțumeai pururea lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-ai primit, cântându-I: Aliluia!

Icosul 4

Fericite Ierarhe Nifon, numele tău și faptele tale sfinte fiind cunoscute în toată Ortodoxia, Bunul Dumnezeu a binevoit ca să fii chemat la înalta slujire de patriarh al Constantinopolului, drept aceea, ca păstor al păstorilor și vrednic șezător pe scaunul apostolesc te lăudăm zicând:
Bucură-te, următorul Sfinților Apostoli;
Bucură-te, fericit luminător al sfintei Ortodoxii;
Bucură-te, trimis al lui Hristos să păstorești Biserica Sa;
Bucură-te, propovăduitor și cinstitor evlavios al Preasfintei Treimi;
Bucură-te, văpaie de rugăciune care arde spinii eresurilor;
Bucură-te, slujitor al adevărului și om al dreptății;
Bucură-te, semănătorul cuvântului Evangheliei;
Bucură-te, glasul duhului vieții în Biserica Sfintei Înțelepciuni;
Bucură-te, unsul lui Hristos și purtător de har dumnezeiesc;
Bucură-te, potir în care s-a turnat înțelepciunea cerească;
Bucură-te, învățător, conducător al sfinților credincioși;
Bucură-te, patriarh preaînțelept al Constantinopolului;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creștinilor!

Condacul 5

Uneltirile și vrăjmășiile oamenilor răuvoitori te-au făcut să părăsești scaunul apostolesc, suferind prigoană și necazuri pe nedrept. Dar toate acestea le-ai răbdat și le-ai biruit cu puterea rugăciunii către Hristos, cel ce a suferit împreună cu tine și care niciodată nu te-a părăsit, cântându-I: Aliluia!

Icosul 5

Cunoscută fiind viața ta curată și plină de virtuți, voievodul Radu cel Mare te-a chemat să fii povățuitor al credincioșilor din Țara Românească. Pentru aceasta înțelegând chemarea lui Dumnezeu pentru Grădina Maicii Domnului, Sfinte Părinte Nifon, ai primit să fii păstor strămoșilor noștri, care bucurându-se ți-au cântat unele ca acestea:
Bucură-te, Sfinte Ierarhe binevenit în Țara Românească;
Bucură-te, slujitor smerit în Biserica poporului român;
Bucură-te, învățător statornic al dogmelor ortodoxe;
Bucură-te, organizator iscusit al vieții bisericești;
Bucură-te, îți aduc mulțumire credincioșii din episcopiile Buzăului și Râmnicului, înființate de tine;
Bucură-te, povățuitor blând al poporului binecredincios;
Bucură-te, podoabă de mult preț a Ortodoxiei românești;
Bucură-te, prieten al voievozilor și al domnitorilor credincioși;
Bucură-te, părinte duhovnicesc al monahilor români;
Bucură-te, fericit rugător al plaiurilor străbune;
Bucură-te, apostol între apostolii neamului românesc;
Bucură-te, fericit povățuitor al preoților și călugărilor evlavioși;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creștinilor!

Condacul 6

Alergat-au la tine, ca la un păstor și învățător preaînțelept, clerul și poporul cel iubitor de Hristos. Iar tu, Părinte, pe toți i-ai povățuit să aibă credință în Dumnezeu și să țină neschimbate dogmele și Sfintele Tradiții ale Bisericii dreptmăritoare, ca împreună cu îngerii să cânte cu vrednicie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Nu te-ai cruțat, Părinte, să mustri cu asprime pe cei fără de lege care se îndepărtaseră de la poruncile lui Dumnezeu, pentru care ai suferit izgonire de la slujirea sfântă a Bisericii. Însă cu credință în Dumnezeu, retrăgându-te în singurătatea Muntelui Athos, te-ai rugat pentru cei ce te-au prigonit pe nedrept; drept aceea noi, minunându-ne de răbdarea ta, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, Sfinte Ierarhe plin de răbdare și iubire;
Bucură-te, că n-ai suferit călcarea poruncilor dumnezeiești;
Bucură-te, descoperitorul minciunii și surpătorul intrigilor;
Bucură-te, luptător vrednic împotriva uneltirilor diavolești;
Bucură-te, ierarhe mai puternic decât amenințările omenești;
Bucură-te, că nimic nu te-a despărțit de adevărul dumnezeiesc;
Bucură-te, că pe Hristos L-ai avut povățuitor întru toate;
Bucură-te, străjer credincios și statornic al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, sabie care taie înșelăciunea și viclenia oamenilor;
Bucură-te, scut de apărare pentru cei nedreptățiți;
Bucură-te, liman celor aflați în primejdii și necazuri;
Bucură-te, luceafăr răsărit în vremea prigonirilor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creștinilor!

Condacul 7

Mustrat fiind de cuget și temându-se să nu vină peste el mânia lui Dumnezeu pentru fapta sa, Radu cel Mare a voit să te readucă, Sfinte Nifon, în Țara Românească; însă tu, Părinte, mistuit fiind de dorul rugăciunii neîncetate și al liniștii, ai rămas în viața pustnicească mulțumind lui Dumnezeu și cântându-I: Aliluia!

Icosul 7

Ierarh plăcut lui Dumnezeu și făclie duhovnicească, exemplu al rugăciunii curate și vistierie neîmpuținată de sfaturi ziditoare te-ai arătat, Sfinte Părinte, călugărilor și pustnicilor Muntelui Athos, la care cu toții alergau și te cinsteau ca pe un călăuzitor duhovnicesc care revarsă roadele dragostei lui Hristos, zicând:
Bucură-te, ancoră tare și nemișcată a dreptei credințe;
Bucură-te, înger în trup, plin de lumină cerească;
Bucură-te, suflet înmiresmat de mireasma Duhului Sfânt;
Bucură-te, cel ce ai fost învrednicit de darul rugăciunii inimii;
Bucură-te, mângâietorul și povățuitorul monahilor ascultători;
Bucură-te, cămară în care locuiește Hristos;
Bucură-te, lauda viețuitorilor Muntelui Athos;
Bucură-te, purtător de lumină necreată;
Bucură-te, cel prin ale cărui rugăciuni ispitele diavolești se risipesc;
Bucură-te, curățitorul patimilor și al răutăților omenești;
Bucură-te, defăimătorul lenevirii și al vicleșugului;
Bucură-te, nădejdea celor greu ispitiți;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creștinilor!

Condacul 8

Credința cea dreaptă păzind și calea vieții pământești săvârșind, Sfinte, Dumnezeu te-a mutat de la cele vremelnice la cele nepieritoare. Drept aceea, Împăratul slavei, Hristos Mântuitorul nostru, te-a încununat și te-a așezat în ceata marilor dascăli ai lumii și ierarhi, împreună cu care cânți neîncetat în ceruri Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 8

Dobândind Împărăția cerurilor, Sfinte Ierarhe Nifon, te bucuri de răsplata veșnicelor bunătăți ale Stăpânului tuturor, Hristos Dumnezeu, Cel ce te-a întărit în toate ostenelile tale din Biserica Sa. Iar noi în Biserica slavei Sale cu bucurie îți aducem unele ca acestea:
Bucură-te, prietene al Mântuitorului și casnic al lui Dumnezeu;
Bucură-te, împreună vorbitorule cu sfinții și locuitorule cu îngerii;
Bucură-te, Patriarh al Bisericii așezat de Hristos în ceata ierarhilor;
Bucură-te, văzătorule al feței celei nevăzute a lui Dumnezeu;
Bucură-te, lauda cuvioșilor și bucuria mucenicilor;
Bucură-te, lumină aprinsă din focul dumnezeirii;
Bucură-te, chip ajuns la măsura asemănării cu Dumnezeu;
Bucură-te, piatră tăiată din piatra Hristos;
Bucură-te, candelă veșnic aprinsă în Împărăția cerurilor;
Bucură-te, luceafăr strălucitor în lumina cea negrăită;
Bucură-te, cel ce urci din slavă în slavă în Dumnezeu;
Bucură-te, că Hristos Se oglindește în chipul tău;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creștinilor!

Condacul 9

După mutarea ta la cele veșnice, nu după multă vreme, monahii Mănăstirii Dionisiu, unde te-ai săvârșit întru Domnul, Sfinte Părinte, au scos sfintele tale moaște care s-au arătat pline de putere dumnezeiască și izvorâtoare de tămăduiri, pe care le-au așezat cu evlavie spre închinare, mulțumind lui Dumnezeu și cântând: Aliluia!

Icosul 9

Fericitul Voievod Neagoe Basarab, ucenicul tău, auzind că sfintele tale moaște au fost preamărite de Dumnezeu, cu osârdie a trimis solie să le aducă în Țara Românească pentru a ridica blestemul înaintașilor săi. Drept aceea, sfintele tale moaște fiind așezate pe mormântul voievodului Radu cel Mare și după multe rugăciuni și privegheri, toți au cunoscut că ai iertat pe cel ce te-a prigonit. Iar noi, minunându-ne de o rânduială ca aceasta, zicem:
Bucură-te, următorul în iertare al Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, blândețe și tărie duhovnicească drept călăuzitoare;
Bucură-te, semn al dragostei trimis de Dumnezeu credincioșilor;
Bucură-te, casa împăcării și pacea oamenilor;
Bucură-te, bun îndrumător și povățuitor al fericitului Voievod Neagoe Basarab;
Bucură-te, că prin sfintele tale moaște aduci pace și liniște în sufletele noastre;
Bucură-te, că te rogi lui Hristos pentru neamul românesc;
Bucură-te, tămăduitorul bolilor nevindecate;
Bucură-te, împodobitorul duhovnicesc al catedralei Craiovei cu creștetul tău;
Bucură-te, că Biserica Olteniei se bucură de grija și ajutorul tău;
Bucură-te, îți aduc credincioșii și monahii care poartă numele tău;
Bucură-te, lumină pentru neamuri și bucurie pentru popoarele ortodoxe;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creștinilor!

Condacul 10

"Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi", zicea oarecând în glas de rugăciune prorocul David, că pe tine, Sfinte Ierarhe, cel ales dintre fiii oamenilor, te-a chemat să fii Ierarh cinstit și prețuit de preoți, monahi și credincioși, pentru care cu toții veselindu-ne duhovnicește ne uimim de strălucirea ta pe care ai primit-o de la Dumnezeu, Căruia, împreună cu îngerii, cânți: Aliluia!

Icosul 10

Fiind așezat de Dumnezeu în ceruri în ceata ierarhilor și odihnindu-te de ostenelile tale în lumina cea negrăită a Preasfintei Treimi, nu uita, Părinte Sfinte, pe cei ce cinstesc cu evlavie, aici pe pământ, sfântă pomenirea ta și întru bucuria inimii îți cântă:
Bucură-te, rugătorule neîncetat la Dumnezeu pentru noi păcătoșii;
Bucură-te, Sfinte, cinstit între sfinții neamului românesc;
Bucură-te, foc al Ortodoxiei și stâlp al Bisericii strămoșești;
Bucură-te, icoana ierarhilor și a preoților cucernici;
Bucură-te, pacea călugărilor și liniștea sihaștrilor;
Bucură-te, sfetnic de lumină pentru toți credincioșii;
Bucură-te, călăuza celor ce vor să se mântuiască;
Bucură-te, ușă deschisă către sfânta spovedanie;
Bucură-te, povățuitor către Sfânta Împărtășanie;
Bucură-te, izvor duhovnicesc care adapi spre viața veșnică;
Bucură-te, liman duhovnicesc în care se odihnesc cei asupriți pentru dreptate;
Bucură-te, îndulcirea celor ce-ți cer ajutorul în necazuri și întristări;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creștinilor!

Condacul 11

Cu ce cuvinte te vom lăuda pe tine, Sfinte Ierarhe Nifon, cel ce te-ai asemănat pe pământ cu îngerii, viețuind mai presus de om; propovăduitorul Evangheliei Mântuitorului Hristos, cinstitorul adevărat al Maicii lui Dumnezeu, cel ce ai fost întâi șezător pe scaunul apostolilor, frumusețea mucenicilor și cuvioșilor, slujitor îndumnezeit de Duhul Sfânt, care cânți neîncetat: Aliluia!

Icosul 11

Gura ta cea grabnică spre învățătură, răsunând în urechile înțelenite de patimi, deșteaptă sufletele învârtoșate de păcate și le face sârguincioase să înțeleagă tainele lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhe Nifon, de Hristos cuvântătorule nu înceta să te rogi lui Hristos Dumnezeu să ne trezească și pe noi la lucrarea faptelor bune, ca să te lăudăm zicând:
Bucură-te, rugătorule fierbinte pentru cei ce se ostenesc în aspră nevoință;
Bucură-te, izbăvitorul de întristare și dătătorul bucuriei;
Bucură-te, părinte pentru cei orfani și oropsiți;
Bucură-te, sprijinul bătrânilor și reazemul săracilor;
Bucură-te, risipitorul furtunilor și aducătorul de roadă pământului;
Bucură-te, înțelept povățuitor al tinerilor;
Bucură-te, dezlegătorul blestemelor și al farmecelor;
Bucură-te, călăuzitorul conducătorilor noștri pe calea adevărului;
Bucură-te, întruchiparea faptelor bune și a virtuților;
Bucură-te, turnul din care se vede lumina lui Hristos;
Bucură-te, arhipăstor cinstit în toată Ortodoxia;
Bucură-te, apărător statornic al canoanelor și dogmelor credinței;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creștinilor!

Condacul 12

Cel ce în ceruri strălucești în ceata ierarhilor, iar pe pământ ești podoaba poporului celui binecredincios, Sfinte de Dumnezeu înțelepțite Nifon, roagă-L pe Dumnezeu să ne dăruiască harul Său pentru a ajunge și noi la împlinirea virtuților, ca împreună cu tine să-I cântăm cântarea sfântă: Aliluia!

Icosul 12

Harul Duhului Sfânt cere nouă de la Tatăl ceresc, Sfinte, ca să se reverse peste noi pentru a putea lupta împotriva vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Întinde mâna ta spre ajutorul nostru, împacă viața noastră, Părinte Ierarhe, ca să nu pierim în vâltoarea ispitelor ce ne împresoară, ci, bucurându-ne, să-ți zicem:
Bucură-te, râule al lui Dumnezeu cel plin de apele harului;
Bucură-te, vasul Duhului și minte veghetoare;
Bucură-te, cunoscătorul teologiei și al înaltei cugetări;
Bucură-te, icoană luminată de razele dumnezeirii;
Bucură-te, minte înțeleaptă și gură de mireasmă duhovnicească;
Bucură-te, fulger care luminezi toate laturile Ortodoxiei;
Bucură-te, rugătorule înaintea Preasfintei Treimi;
Bucură-te, lauda și darul Bisericii Ortodoxe Române;
Bucură-te, ocrotitorul Târgoviștei și al Argeșului;
Bucură-te, bucuria poporului românesc ortodox;
Bucură-te, ajutorul nostru în ziua judecății;
Bucură-te, mijlocitorule pentru sufletele noastre;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creștinilor!

Condacul 13

O, întru tot fericite, Sfinte Ierarhe Nifon, primește această puțină rugăciune ce ți-o aducem din inimă curată; izbăvește-ne de boli, de primejdii, de moarte năprasnică și de toate ispitele diavolești. Roagă, Sfinte, pe Înduratul Dumnezeu să ne izbăvească de focul cel veșnic, iertându-ne păcatele noastre, iar la sfârșitul vieții noastre, să ne primească în Împărăția Sa cerească, unde toți sfinții se veselesc, ca împreună cu tine să cântăm: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Din tinerețile tale, harul Duhului Sfânt te-a călăuzit să-ți înfrumusețezi viața și lucrarea rugăciunii după poruncile Evangheliei lui Hristos. Drept aceea, cu multă dragoste și râvnă, luând crucea pe umeri, ai urmat Stăpânului Mântuitor, pentru care faptă te lăudăm, zicând:
Bucură-te, alesul lui Dumnezeu;
Bucură-te, floare duhovnicească a ținutului Dalmației;
Bucură-te, mângâierea evlavioșilor tăi părinți;
Bucură-te, purtătorul numelui Sfântului Nicolae, ocrotitorul tău;
Bucură-te, cel ce ai crescut în dreapta credință;
Bucură-te, că din pruncie sufletul tău s-a făcut sălaș al Duhului;
Bucură-te, mlădiță bună altoită în Hristos;
Bucură-te, că din tinerețe ai iubit frumusețile Ortodoxiei;
Bucură-te, că, luând Crucea, ai urmat lui Hristos;
Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu a cuprins inima ta;
Bucură-te, minte luminată și înțelepțită de Duhul Sfânt;
Bucură-te, următor al predaniilor Sfinților Părinți;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creștinilor!

Condacul 1

Pe vrednicul păstor, Sfântul Nifon al Constantinopolului, ierarhul cel minunat al Bisericii lui Hristos, cel ce, ca un luceafăr prealuminos a strălucit cu înțelepciunea și cu smerenia pe toate laturile Ortodoxiei, să-l lăudăm după cuviință, ca pe un mărgăritar de mult preț al Bisericii neamului românesc, zicându-i cu evlavie din adâncul inimii: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creștinilor!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor și Chiril, diaconul
(29 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor, datorită râvnei sale pentru Hristos a suferit multe chinuri și moarte martirică, împreună cu Chiril diaconul, din partea păgânilor, în timpul împăratului Iulian Apostatul (361-363). […]

† Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului
(28 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului era considerat de creștinii din vremea lui ca fiind tatăl sărmanilor, apărătorul văduvelor și izbăvitorul năpăstuiților, datorită dragostei pe care Sfântul o exprima prin fapte […]

† Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul
(11 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul (din grecescul "stylos") a fost un pustnic care a trăit timp de 33 pe un stâlp de lângă Constantinopol. A sfătuit și a prorocit mai multe evenimente […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram