Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici, Episcop de Ohrida și Jicea

Apreciază Articolul

Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici, Episcop de Ohrida și Jicea, se poate citi de toți cei care își doresc a primi puterea pentru a pătrunde înțelesurile duhovnicești ale Sfintei Scripturi.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici, Episcop de Ohrida și Jicea, trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici, Episcop de Ohrida și Jicea - text

Tropar la Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici, glasul 8

Propovăduitorule cu gura de aur al lui Hristos Cel Înviat, călăuzitorule prin veacuri al purtătorului de cruce neam sârbesc, alăută răsunătoare a Sfântului Duh, înălțarea și dragostea călugărilor, bucuria și lauda preoției, învățătorule al pocăinței, vlădică a tot norodul, căpetenie a oștirii de rugători ai lui Hristos, Sfinte Nicolae al sârbilor și al întregii Ortodoxii, împreună cu toți sfinții Serbiei cerești, roagă pe Unul Iubitorul de oameni să dăruiască pace și înțelegere neamului nostru.

Condacul 1

De la Dumnezeu ai fost trimis ca un nou apostol al poporului ortodox, propovăduitor neobosit al Evangheliei și cinstitor al Preasfintei Treimi; iar noi cu lacrimi de umilință te-am primit, căci cu rugăciunea cea neîncetată te-ai nevoit ca o stea prealuminoasă a dreptei credințe, cămară plină de bune învățături, cel ce cu minte cerească ai fost slujitor al Arhiereului Celui veșnic, pentru care îți cântăm ție: Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur și mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Icosul 1

Din copilărie te-ai dăruit Dumnezeului Celui Ce stăpânește toată făptura, ai cunoscut adevărul și întru totul l-ai urmat, călcând peste toate cursele vrăjmașilor, hrănind sufletul tău cu harul Duhului Sfânt; iar noi, amintindu-ne de toate nevoințele tale, Domnului aducem rugăciunea inimii, căci te-ai arătat cu totul bineplăcut lui Dumnezeu, Cel Ce te-a încununat cu cununa cea nestricăcioasă, pentru care cu nevrednicie laude îți cântăm:
Bucură-te, că din copilărie și până la sfârșitul vieții ai fost rugător neobosit;
Bucură-te, cel ce ești chivot al harului Sfântului Duh;
Bucură-te, că mulți talanți ai înmulțit;
Bucură-te, alinare a sufletelor noastre prin harul Sfântului Duh;
Bucură-te, biruitorule asupra demonilor cu ajutorul de viață făcătoarei Cruci;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur și mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul 2

Ales ai fost de Dumnezeu din mijlocul unui popor dreptslăvitor, Sfinte Ioane Gură de Aur al neamurilor de pe urmă, pildă de sfințenie multor monahi făcându-te, tu ești lauda neîncetată a sufletelor care necontenit caută pe Dumnezeu, crinule înflorit din grădina cea cerească și apărătorule al Bisericii lui Hristos celei mult încercate; văzând noi viața ta, cu gânduri smerite lăudăm pe Începătorul a tot binele și cu bucuria Învierii te slăvim cântând: Aliluia!

Icosul 2

Cunoscând în tine un lucrător prea înțelept al Evangheliei și un martor al Învierii Sale celei prealuminoase, Hristos Domnul te-a călăuzit spre școala în care, învățând științele pământești, tu ai descoperit în inima ta dragostea și frumusețea vieții Sfinților Părinți cea plină de virtuți, și, dăruind putere poporului dreptslăvitor pe calea crucii, ai câștigat cununa slavei celei netrecătoare; pentru care văzând noi în tine icoana pocăinței și a tuturor bunătăților, cântăm ție:
Bucură-te, cel cu inima plină de lumină lină, iar prin cuvânt, puternic apărător al adevărului;
Bucură-te, lumina vieții monahale celei strălucitoare;
Bucură-te, cel ce cu înțelepciunea și smerenia ai strălucit;
Bucură-te, lauda Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, chivot al izvorului de viață veșnică;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur și mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul 3

Zilele tinereții tale ți le-ai dăruit lucrând faptele mântuirii și găsind în ele cuvintele Sfinților Părinți, care hrănesc sufletele noastre, iar nopțile, priveghind, te-ai rugat Domnului să primești putere pe calea cea strâmtă; și, lepădându-te de viața cea lumească, ai lucrat faptele vieții celei veșnice, care înaintea lui Dumnezeu te măresc totdeauna, pentru care cântăm Împăratului slavei: Aliluia!

Icosul 3

Dorind Domnul să cerceteze temelia hotărârii tale de a sluji adevărului, lepădându-te de tine însuți, după cuvintele Sfântului Apostol Pavel, pentru a trăi cu Hristos, El, Domnul, ți-a dat boala trupului. Biruind încercarea aceasta, mult râvnitorule al postului, și văzând puterea credinței tale, multe suflete care căutau pe Dumnezeu s-au aprins cu râvna de a-I sluji Mântuitorului veșnic; amintindu-ne noi de osteneala virtuților tale, prin tine primim putere, pentru care strigăm ție:
Bucură-te, cel ce prin boala trupească ai dobândit sănătatea cea duhovnicească;
Bucură-te, sabie de foc a credinței ortodoxe;
Bucură-te, cântătorule de psalmi al poporului binecredincios;
Bucură-te, stâlp al credinței neclintite;
Bucură-te, stânca cea tare a adevărului;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur și mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul 4

Vindecând Domnul boala trupului tău și desăvârșindu-te prin harul Sfântului Duh, ți-ai împlinit visul tinereților tale, primind rasa mântuirii și chipul îngeresc, urmând calea cuvioșilor monahi care toată viața au închinat-o Domnului, cu care împreună bucurându-te în Împărăția cerurilor, totdeauna cânți: Aliluia!

Icosul 4

Înmulțit-ai darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu la botez, făcutu-te-ai întocmai cu Apostolii, propovăduitorule al Evangheliei lui Hristos, și ai trezit din nou dorul după Dumnezeu în inimile oamenilor contemporani, chemând la pocăință ca oarecând Sfântul Ioan Botezătorul. Prin tine trezindu-ne la viața cea adevărată, în Duhul Sfânt cântăm:
Bucură-te, apostol al vremurilor din urmă;
Bucură-te, mângâietorule al celor întristați;
Bucură-te, întoarcerea celor pierduți;
Bucură-te, învățătorule al faptelor celor bune;
Bucură-te, ajutătorule al celor săraci;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur și mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul 5

Văzând voia lui Dumnezeu cea înaltă, care prin tine s-a împlinit, învățătorii tăi cucernici te-au trimis la izvorul bunătăților duhovnicești spre care inima ta totdeauna a râvnit. Povățuit de harul Sfântului Duh, înțelepciunea cea cerească cu ușurință ai deprins-o și credința cea vie ai păstrat. Văzând credința ta cea multă cu care Domnului ai slujit, ortodocșii dreptslăvitori de pretutindeni, dimpreună cu îngerii, cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Chiar dacă drumul științei și al exilului te-au dus în Apus, în inima ta a rămas nestinsă făclia Ortodoxiei, cu care ai luminat multe suflete ce umblau în întuneric, căutând adevărul. Îmbrăcat în rugăciunea cea de toată vremea, prin crucea făcătoare de viață ai biruit toate cursele vrăjmașului; pentru aceasta, cinstind ostenelile tale cele fără de număr, cu bucurie strigăm ție:
Bucură-te, cel ce prin curăția inimii ai contemplat dragostea cea dumnezeiască;
Bucură-te, căci pe calea mântuirii ai biruit toate piedicile;
Bucură-te, că ai strălucit prin dragostea cea pentru toată lumea;
Bucură-te, căci ai fost în Răsărit și Apus, căutând adevărul;
Bucură-te, că ai păstrat tradiția poporului ortodox și printre străini;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur și mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul 6

În toată viața ta ai urmat pildei mulțimii îngerilor și a sfinților monahi, ascunzând de la fața oamenilor nevoința sufletului și a trupului tău; acoperindu-te cu vălul harului, necontenit bucurându-se duhul tău de Hristos-Adevărul și contemplând în inima ta frumusețile teologiei, te-ai încununat cu cununa cea nestricăcioasă, slăvindu-L pe Făcătorul tuturor cu cântarea: Aliluia!

Icosul 6

Toate tristețile și greutățile aduse de vrăjmașii ce au tulburat viața ta cea plină de nevoințe le-ai predat Cuvântului Celui Atotputernic, Care este singura scăpare a credincioșilor. Domnul niciodată nu te-a părăsit, ci a mângâiat sufletul tău cu roua harului Său; totodată, nevoia Bisericii Sfinte ai pus-o înaintea nevoilor tale, luptându-te prin cuvânt și faptă împotriva deșertăciunilor și a ereziilor. Astfel, râvna ta cea întocmai cu a Sfinților Părinți întreaga Biserică o preaslăvește, mărturisind:
Bucură-te, căci cu totul ți-ai predat sufletul lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel în haina virtuții îmbrăcat;
Bucură-te, că lumina neapusă a strălucit ne contenit în inima ta;
Bucură-te, cel ce ai condus corabia Bisericii spre viața cea veșnică;
Bucură-te, purtător smerit al Crucii lui Hristos;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur și mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul 7

Ca un vrednic părinte, totdeauna ai slujit sfântului altar cu credință vie și nădejde tare în Învierea cea de pe urmă, hrănind mereu sufletul tău cu Sfintele Taine, care te-au condus către Hristos-Domnul, Biruitorul morții și Dătătorul vieții veșnice, pe Care toată făptura Îl slavoslovește cântând: Aliluia!

Icosul 7

La slujbele tale tot timpul ardea harul Duhului Sfânt, Mângâietorul Care din Tatăl Cel ceresc purcede, Cel Ce vindecă rănile sufletului și ale trupului, ridicând pe cei pierduți; cu rugăciunile și sfaturile tale, toată neputința omenească ai vindecat-o și pe mulți ajutându-i, strigăm ție:
Bucură-te, că mulți oameni ai adus la Hristos;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale Domnul ne dăruiește vindecare;
Bucură-te, căci prin duhovnicia ta cea dreaptă ai luminat întunericul necredinței;
Bucură-te, izvor cald care ai încălzit multe inimi;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur și mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul 8

Poruncile lui Dumnezeu cu râvnă și cu post împlinindu-le, în privegheri și rugăciuni urmând viața Sfinților Părinți, pildă fericită ai fost neamului tău, care lumina Evangheliei în întunericul păcatelor căuta. Împărtășindu-te cu sfinții de bucuria cea veșnică și dimpreună psalmodiind cu ei, înalți rugăciuni pentru noi înaintea Domnului, Căruia Îi strigăm: Aliluia!

Icosul 8

Povățuit de adevăr ai mers în toată lumea, adunând în inima ta toate binecuvântările făpturii; pretutindeni, prin cuvinte și fapte ai mărturisit Ortodoxia și astfel ai ajuns întocmai cu Apostolii, tu, cel ce ești apostol al zilelor noastre, iar noi, minunându-ne de darurile tale cele duhovnicești, cântăm ție:
Bucură-te, luminător al multor popoare;
Bucură-te, învățător al celor neștiutori;
Bucură-te, mângâietor al celor întristați;
Bucură-te, de Dumnezeu trimis, noule proroc Daniil;
Bucură-te, înger întrupat;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur și mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul 9

Domnul mai dinainte a văzut că vei fi urmaș al Sfântului Clement de Ohrida și al Sfântului Sava cel întocmai cu Apostolii și, învățat fiind de pilda viețuirii lor, bunătățile cerești ai moștenit și, bucurându-te de darurile pregătite pentru cei aleși, cânți Domnului: Aliluia!

Icosul 9

Ca un bun învățător te-ai arătat, iar prin credința ta cea tare ai înviat eparhia ta, cea lovită de război, bisericile distruse cu grijă le-ai reconstruit, pe ucenicii tăi însetați de înțelepciunea Evangheliei i-ai povățuit neobosit pe calea mântuirii. Amintindu-ne de bunătățile tale, dimpreună cu prorocul David strigăm: "Fericiți sunt cei pe care i-ai ales, Doamne" și cântăm ție:
Bucură-te, vrednicule urmaș al Sfântului Sava;
Bucură-te, lauda și mândria Mănăstirii Jicea;
Bucură-te, apărătorule al adevărului împotriva săgeților ereticilor;
Bucură-te, că turmei tale i-ai fost exemplu;
Bucură-te, că de toți ești lăudat, Sfinte Episcope;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur și mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul 10

Ca oarecând Sfinții Nemanici, multe biserici și mănăstiri ai construit, dăruindu-le lor duhul Sfinților Părinți. Fiind tu lumina dreptății și râvnind la faptele cele îmbunătățite, mulți monahi și-au închinat viața lui Dumnezeu în mănăstirile ctitorite de tine, totdeauna hrănindu-se cu sfaturile și binecuvântările tale; urmând pilda vieții tale, ucenicii tăi au reconstruit altarele distruse, lăudându-L neîncetat pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!

Icosul 10

Multe ispite a îngăduit Domnul asupra Bisericii Sârbe, dorind El să încerce răbdarea credincioșilor care s-au întrermat cu postul și rugăciunea ca și cu un scut de nebiruit, iar tu, cu cuvintele tale cele cu putere multă și prin predicile pline de Duhul Sfânt, tulburările din Biserică le-ai liniștit, dăruind bucurie fiilor tăi duhovnicești, care pe vlădica lor l-au lăudat neîncetat, zicând:
Bucură-te, stâlpul cel tare al Bisericii Sârbe, ocrotite de Sfântul Sava;
Bucură-te, arhipăstorul cel luminat cu înțelepciunea;
Bucură-te, cel ce i-ai înspăimântat pe demoni;
Bucură-te, apărătorul poporului celui bine credincios;
Bucură-te, cel ce ai liniștit toate tulburările și ai păstrat rânduielile Sfinților Părinți;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur și mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul 11

Întru tine, Sfinte Nicolae, purtătorule de Dumnezeu, s-a proslăvit numele lui Hristos, căci ai slujit adevărului în toată viața ta și ai strălucit ca o flacără a dreptei credințe, luminând sufletele noastre. Dimpreună cu toți sfinții, roagă-te pentru noi, în Împărăția cerurilor slavoslovind pe Domnul Cel Înviat din morți cu cântarea: Aliluia!

Icosul 11

Vrăjmașii adevărului lui Hristos te-au închis în mănăstirile Liubostinia și Voilovița, gândind să te despartă pe tine de turma cea rânduită ție de la Hristos, și au crezut că vor putea să slăbească credința și nădejdea poporului sârb în Dumnezeu. Totdeauna ai fost alături de turma ta prin faptele și cuvintele tale mângâietoare, alinând-o și în rugăciuni pomenind-o. Poporul dimpreună a suferit cu tine când ai îndurat frigul din lagăre și, minunându-se de puterile tale cele duhovnicești și trupești, te-au lăudat cântând:
Bucură-te, făclia Ortodoxiei care niciodată nu se mistuie;
Bucură-te, cămara cea plină de duhovnicie;
Bucură-te, că sufletul tău s-a înălțat prin trupul cel mult încercat;
Bucură-te, că ai dat putere celor ce au suferit alături de tine, asemănându-te întru totul Sfântului Diacon Avacum care, chinuit fiind de turci, cânta: "Ortodocșii sunt ai lui Hristos și bucurie le este lor moartea pentru credința în Dumnezeu";
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur și mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul 12

Nu numai că ai suferit din pricina celor de alt neam, dar ai îndurat încercări și de la poporul tău cel îndepărtat de la credința cea adevărată, care s-a lepădat de faptele și învățăturile tale. Vrăjmașii lui Dumnezeu te-au vorbit de rău, neștiind că Domnul a încununat astfel sufletul tău cu cea nestricăcioasă cunună a mărturisitorilor pentru credință. Răbdând toate acestea cu smerenie, cu vitejie duhovnicească și credință tare, L-ai lăudat pe Dumnezeu pentru toate, cu cântarea: Aliluia!

Icosul 12

Cinstim nevoințele tale cele de pe pământ, căci mult timp ai stat la rugăciune, ca și Sfântul Serafim de Sarov, genunchii neîncetat plecând înaintea lui Hristos. Pribeag ai fost în pământ străin și de acolo te-ai mutat către locașurile cele veșnice; credincios ca și Sfântul Sava ai rămas pe calea sfinților ierarhi și învățători ai lumii, de aceea în Împărăția cerurilor pentru noi, nevrednicii, roagă-te, Părinte Nicolae, căci cu lacrimi de umilință te fericim pe tine, Sfinte cel întocmai cu Apostolii, și îți cântăm ție:
Bucură-te, vrednicule urmaș al Sfântului Sava;
Bucură-te, lucrătorule al faptelor celor bune;
Bucură-te, Sfinte al timpurilor noastre;
Bucură-te, crinule cel binemirositor al Bisericii Ortodoxe;
Bucură-te, mare făcătorule de minuni;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur și mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul 13

Ca oarecând moaștele Sfântului Sava din Târnovo, așa și acum moaștele tale, s-au întors în Țara Sârbească, Sfinte Nicolae, ca o mare mângâiere, nădejde, alinare, acoperământ, reazem și scăpare a sufletelor noastre. Roagă-te pentru noi, Sfinte Nicolae, ca prin rugăciunile tale toate neamurile să meargă pe calea adevărului și să fie una în Hristos, pentru a cânta și în veșnicie: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Din copilărie te-ai dăruit Dumnezeului Celui Ce stăpânește toată făptura, ai cunoscut adevărul și întru totul l-ai urmat, călcând peste toate cursele vrăjmașilor, hrănind sufletul tău cu harul Duhului Sfânt; iar noi, amintindu-ne de toate nevoințele tale, Domnului aducem rugăciunea inimii, căci te-ai arătat cu totul bineplăcut lui Dumnezeu, Cel Ce te-a încununat cu cununa cea nestricăcioasă, pentru care cu nevrednicie laude îți cântăm:
Bucură-te, că din copilărie și până la sfârșitul vieții ai fost rugător neobosit;
Bucură-te, cel ce ești chivot al harului Sfântului Duh;
Bucură-te, că mulți talanți ai înmulțit;
Bucură-te, alinare a sufletelor noastre prin harul Sfântului Duh;
Bucură-te, biruitorule asupra demonilor cu ajutorul de viață făcătoarei Cruci;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur și mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul 1

De la Dumnezeu ai fost trimis ca un nou apostol al poporului ortodox, propovăduitor neobosit al Evangheliei și cinstitor al Preasfintei Treimi; iar noi cu lacrimi de umilință te-am primit, căci cu rugăciunea cea neîncetată te-ai nevoit ca o stea prealuminoasă a dreptei credințe, cămară plină de bune învățături, cel ce cu minte cerească ai fost slujitor al Arhiereului Celui veșnic, pentru care îți cântăm ție: Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur și mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Rugăciune la Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici, Episcop de Ohrida și Jicea

Preafericite rugătorule al Ortodoxiei înaintea tronului lui Dumnezeu, Nicolae Sfinte, lauda Bisericii și pilda vieții celei îmbunătățite, după cum și până acum ai avut grijă de noi, fiii tăi, așa și de acum înainte nu ne uita pe noi, nevrednicii, în rugăciunile tale, ca unul ce ai îndrăzneală înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Miluiește-ne cu rugăciunile tale, îndreptează-ne spre lumina cea veșnică, dă-ne putere nouă, celor neputincioși, să urmăm faptelor tale celor bune pe calea spre Hristos. Roagă-te pentru mângâierea celor întristați și pentru bucuria celor necăjiți, tu, care prin viața ta ai arătat că mult ești iubit de Maica lui Dumnezeu. Dimpreună cu toți sfinții roagă-te pentru pacea și mântuirea lumii de la Hristos, Dumnezeul și Împăratul nostru, Căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici, Episcop de Ohrida și Jicea - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici, Episcop de Ohrida și Jicea

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu
(5 octombrie)

FB Mess WA Like Sfinții Cuvioși Daniil și Misail, de la Mănăstirea Turnu, au fost călugări la Mănăstirea Cozia, însă, dintr-o dorință arzătoare de Dumnezeu, au mers și mai departe de lume, în sihăstria munților, […]

† Sfântul Ierarh Ioan Maximovici
(2 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Ioan Maximovici de Shanghai, Europa Occidentală și San Francisco a fost un mare ascet, nebun pentru Hristos, misionar, care a primit încă din viață harisma vindecărilor. Este serbat în […]

† Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, Episcopul Romei
(12 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul este cel care a pus în scris Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul a fost papă al Romei (+602). El este considerat autorul Liturghiei […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram