Acatistul Sfântului Ierarh Miron, Episcopul Cretei, făcătorul de minuni

4.5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Ierarh Miron, Episcopul Cretei și făcătorul de minuni, se poate citi pentru a cere Sfântului izbăvire de felurite primejdii, de boli grele și de răutățile ce vin de la oameni.

Înainte de a începe acest acatist trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Ierarh Miron, Episcopul Cretei, făcătorul de minuni - text

Tropar, Acatistul Sfântului Ierarh Miron, Episcopul Cretei, făcătorul de minuni, glasul al 4-lea

Îndreptător Credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta, ai câștigat, cu smerenia, cele înalte, cu sărăcia, cele bogate. Părinte Ierarhe Miron, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Condacul 1

Să cântăm bunului păstor al Insulei Creta cântare de mulțumire, cu evlavie, că strălucește lumii prin Minuni, izbăvind din felurite primejdii, de boli grele și de răutăți, pe cei ce strigă: Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!

Icosul 1

Înger te-ai arătat, ducând pe pământ viață în chip îngeresc, mai presus de fire și te-ai unit cu cetele Îngerilor, cu care acum cânți întreit-Sfânta Cântare lui Dumnezeu, Cel ce te-a slăvit, pentru care îți strigăm:
Bucură-te, Ierarh preaînțelept;
Bucură-te, păstor îndumnezeit;
Bucură-te, vlăstar, de Dumnezeu sădit, al Cretei;
Bucură-te, povățuitor al patriei tale, de Dumnezeu rânduit;
Bucură-te, cel ce, din pruncie, ai dus viață cerească;
Bucură-te, părtaș al slavei, celei mai presus de minte, după vrednicie;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat Făcător-de-Minuni;
Bucură-te, ocrotitor al turmei tale;
Bucură-te, luminător neapus al Credinței;
Bucură-te, stea neînserată a iubirii;
Bucură-te, cel prin care s-a propovăduit bucuria;
Bucură-te, cel prin care a fost slăvită Treimea;
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!

Condacul 2

Ca un vlăstar sfânt ai răsărit, prin Dumnezeiască lucrare, în Creta, cea născătoare de vlăstare alese, o, fericite Miron și ai adus lui Dumnezeu, ca o bogată rodire a vieții tale, virtuțile, prin care bucuri pe cei ce cântă: Aliluia!

Icosul 2

Împodobit fiind prin cunoaștere și Dumnezeiască înțelepciune, ai lepădat desfătările pământești și, luând pe umeri Jugul lui Hristos, cu bunăvoire, Cuvioase, te-ai făcut părtaș Slavei Lui, pentru care îți strigăm:
Bucură-te, pecete a cunoașterii;
Bucură-te, vas al înțelepciunii;
Bucură-te, cel ce ai purtat Povara lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ai aflat adâncurile vieții;
Bucură-te, sălaș al blândeții și comoară a milei;
Bucură-te, lăcaș al înțelegerii și vas al îndurărilor;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat lucrător al virtuților;
Bucură-te, cel ce ești învățător al Dreptei Credințe;
Bucură-te, Slujitor preacredincios al Domnului;
Bucură-te, învățător mare al credincioșilor;
Bucură-te, cel ce ai omorât mișcările pătimirilor;
Bucură-te, cel ce ai smerit mândria vrăjmașului;
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!

Condacul 3

Ostenindu-te zi și noapte, te-ai îmbogățit cu adâncă smerenie, ca și cu un dar Dumnezeiesc, prin care te-ai suit la înălțimea înțelepciunii, în chip lămurit, o, Miron, cel cu nume de Mir, viața ta, cea curată, punându-o înainte, ca o pildă, celor ce cântă lui Hristos: Aliluia!

Icosul 3

În desăvârșită înțelepciune ducându-ți viața și întru deplină nerăutate, Sfinte Miron, ai iertat, din tot sufletul și, ca un părinte, ai certat, cu blândețe, pe cei ce ți-au furat grâul, care au fost mișcați a striga ție:
Bucură-te, cel în al Dreptei Credințe;
Bucură-te, trandafir al nerăutății;
Bucură-te, cel ce te-ai făcut curat cu inima;
Bucură-te, cel ce ți-ai încredințat sufletul lui Dumnezeu;
Bucură-te, floare a smereniei, prin ostenelile virtuții;
Bucură-te, vas al curăției, prin viețuire nematerială;
Bucură-te, adevărată bucurie a celor săraci;
Bucură-te, bogată dăruire celor ce au trebuință;
Bucură-te, cel ce ai învățat pe mulți desăvârșirea;
Bucură-te, cel ce ai întărit pe credincioși în necazuri;
Bucură-te, văzător al luminii celei nezidite;
Bucură-te, Vas cinstit al Duhului Sfânt Mângâietorul;
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!

Condacul 4

Viețuind, pururea, întru Hristos, Părinte Miron, I-ai urmat întocmai și, cu milostivirile îndurărilor, dăruind neîncetat celor lipsiți din cele ale tale și, împreună cu ei, strigai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Sfântă viața ta, vădită prin fapte, a vestit Dumnezeiasca Putere a Duhului, care lucra și locuia în tine, Părinte, în chip lămurit, de care și noi minunându-ne, cu smerenie strigăm:
Bucură-te, lauda preoților;
Bucură-te, rugător al ortodocșilor;
Bucură-te, Ucenic adevărat al lui Hristos;
Bucură-te, fierbinte cinstitor de Dumnezeu;
Bucură-te, gură dulce grăitoare de învățături Dumnezeiești;
Bucură-te, minte de Dumnezeu călăuzită spre înțelesuri înalte;
Bucură-te, cel ce propovăduiești Harul Adevărului;
Bucură-te, cel ce înveți legea Dreptei Credințe;
Bucură-te, făclie a bunătății sfinte;
Bucură-te, fluier plăcut al propovăduirii;
Bucură-te, cel ce ai urât desfătările trecătoare;
Bucură-te, cel ce ai dorit Viața cea neîmbătrănitoare;
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!

Condacul 5

Prin alegere rânduită de Dumnezeu ajungând Ierarh al patriei tale, Creta, cu știință de păstor ai călăuzit turma ta la pășunile mântuirii, fericite Miron, învățându-o să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Călăuzindu-te după legea Evangheliei, ai viețuit în lume cu dreptate și viața ta s-a făcut adevărată pildă de virtuți nouă, celor ce, cu dragoste, strigăm ție:
Bucură-te, văzător al celor negrăite;
Bucură-te, locuitor al Raiului;
Bucură-te, cel ce sălășluiești împreună cu Drepții;
Bucură-te, părtaș al bucuriei Arhanghelilor;
Bucură-te, limbă frumos glăsuitoare a mântuitoarelor Porunci;
Bucură-te, propovăduitor purtător de Duh, al cereștilor învățături;
Bucură-te, rugător pentru cei din Creta;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat îndrumător al credincioșilor;
Bucură-te, casă, de Hristos zidită, a înțelepciunii;
Bucură-te, sabie, cu 2 tăișuri, împotriva răutății;
Bucură-te, vestitor al Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, arătător al Harului Său;
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!

Condacul 6

Podoabă a Bisericii din Creta te-ai arătat, ca un adevărat Slujitor al Domnului, pentru care cretanii, câștigându-te învățător cinstit, au învățat cele desăvârșite, împreună cu tine, cel cu nume de Mir, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Strălucind cu Dumnezeiasca dragoste, Părinte Miron, prin fapte bune și prin bogate milostenii, ai împlinit, după cuviință, Glasul, din Evanghelii, al Mântuitorului, de Care, acum, fiind slăvit, prin Minuni, auzi acestea:
Bucură-te, stea a faptelor bune;
Bucură-te, Candelă a milostivirii;
Bucură-te, următor, vrednic de laudă, al lui Hristos;
Bucură-te, izvor nesecat al milei;
Bucură-te, cel ce ai purtat grijă de săraci, cu îndurare;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat bogăție celor lipsiți;
Bucură-te, cel ce ți-ai împodobit veșmântul sufletului cu viață cuvioasă;
Bucură-te, cel ce ai păstorit poporul tău prin cuvânt sfânt;
Bucură-te, cel prin care vrăjmașul este doborât;
Bucură-te, cel prin care credincioșii s-au minunat;
Bucură-te, cel ce ai călăuzit pe mulți către Viață;
Bucură-te, cel ce ai adormit năvălirile patimilor;
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!

Condacul 7

Potrivit numelui tău, vas de Mir binemirositor te-ai arătat, prin virtuți Dumnezeiești, Părinte Miron și, cu Mirul de Taină al Harului, dăruit ție de sus, înmiresmezi totdeauna sufletele celor ce strigă, cu bucurie: Aliluia!

Icosul 7

Prin lucrările virtuților, murind față de lume, ai primit Harul Minunilor, pentru care, cu glasul cel de viață făcător al limbii tale, ai omorât pe balaurul cel înfricoșător, înțelepte Miron. Drept aceea, primește, de la noi, cântare:
Bucură-te, mare purtător de Harisme;
Bucură-te, Dumnezeiesc Făcător-de-Minuni;
Bucură-te, cel ce, prin rugăciuni, ai omorât balaurul;
Bucură-te, cel ce ai oprit apele râului;
Bucură-te, cel ce ai vindecat patima cumplitului agarinean;
Bucură-te, cel ce ai izbăvit pe copilă de lucrarea vrăjmașului;
Bucură-te, cel ce dăruiești sănătate celor bolnavi;
Bucură-te, cel ce îndepărtezi pornirea potrivnicilor;
Bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască apă în peșteră;
Bucură-te, cel ce ai scos pe mulți din primejdii;
Bucură-te, cel ce ai potolit durerile;
Bucură-te, cel ce ai ușurat povara păcatelor noastre;
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!

Condacul 8

Neobișnuită Minune ai săvârșit, Părinte Miron, oprind, prin cuvântul tău, curgerea Râului Triton, pe care l-ai trecut "cu picioare neudate", minunând pe cei împreună călători cu tine, care, lăudându-te, ca pe un Slujitor al lui Dumnezeu, strigau: Aliluia!

Icosul 8

În vreme de secetă ai adus ploi, prin a ta fierbinte rugăciune, Părinte Miron, mijlocind turmei tale Dumnezeiasca binefacere; pentru aceasta, vestind Minunile tale, striga:
Bucură-te, cel de o râvnă cu Apostolii;
Bucură-te, împreună vorbitor cu cei fără de trupuri;
Bucură-te, viață înflorită a nestricăciunii;
Bucură-te, sfânt chiparos al înfrânării;
Bucură-te, ceresc slujitor al Tainelor lui Hristos;
Bucură-te, povățuitor preabun al poporului binecredincios;
Bucură-te, cel ce arăți Milostivirea lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ne izbăvești de gândurile răutății;
Bucură-te, Icoană, de Dumnezeu zugrăvită, a evlaviei;
Bucură-te, glas, de Dumnezeu insuflat, al Adevărului;
Bucură-te, luminată podoabă a Bisericii tale;
Bucură-te, nemincinoasă ocrotire a cretanilor;
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!

Condacul 9

În peșteră, fără de apă, izvor de apă ai izvorât prin a ta sfântă rugăciune, care ase vede până acum, curățind patimile sufletelor și ale trupurilor și rourând, în chip tainic, pe cei ce strigă, din inimă: Aliluia!

Icosul 9

Cu graiurile buzelor tale, dar mai mult prin faptele tale povățuind poporul Domnului, cel încredințat ție de la Dumnezeu, înțelepte Miron, cugetătorule de cele cerești, ai înmulțit talantul și te-ai arătat adevărat Rob al lui Hristos; pentru care strigăm ție:
Bucură-te, împreună părtaș al Cuvioșilor;
Bucură-te, împreună locuitor cu Drepții;
Bucură-te, cel mai presus de legăturile lumești;
Bucură-te, cel mai înalt decât grija pământească;
Bucură-te, cel ce ai slujit lui Dumnezeu ca un Înger;
Bucură-te, cel ce "ai săvârșit lupta cea bună";
Bucură-te, cerească strălucire a concetățenilor tăi;
Bucură-te, minunată împodobire a urmașilor tăi;
Bucură-te, cel ce ai văzut Fața Domnului;
Bucură-te, cel ce te bucuri de strălucirea nesfârșită;
Bucură-te, cel prin care au fost alungați necredincioșii;
Bucură-te, cel prin care binecredincioșii au fost izbăviți;
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!

Condacul 10

Plin fiind de Har, de Dumnezeu cugetătorule Miron și având putere de sus împreună lucrătoare împotriva vrăjmașului celui pierzător, cu cercetarea ta ai izbăvit de cumplita lucrare a demonilor pe tânăra, care cânta, cu mulțumire: Aliluia!

Icosul 10

Înconjurând noi, credincioșii, sfântul tău mormânt, din care se revarsă Dumnezeiasca mireasmă a Harului, o, Miron, ne izbăvim de mirosul cel rău al patimilor și, cântând ție, ca un ocrotitor al nostru neadormit, strigăm:
Bucură-te, chip al răbdării;
Bucură-te, făclie a bunăvoinței;
Bucură-te, Sălaș preacinstit al Mângâietorului;
Bucură-te, laudă vestită a Ostrovului Cretei;
Bucură-te, pom, de Dumnezeu sădit, al răbdării statornice;
Bucură-te, finic, înălțat spre cer, al bunei viețuiri;
Bucură-te, tainică făclie a ortodocșilor;
Bucură-te, duhovnicească moștenire a iubitorilor de cuvioșie;
Bucură-te, revărsare a apelor Harului;
Bucură-te, izvor bogat de vindecări;
Bucură-te, pajiște a darurilor cerești;
Bucură-te, dreptar al vieții virtuoase;
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!

Condacul 11

În laude de mulțumire și în cântări de bucurie te cinstesc cretanii, ca pe un bun păstor al lor și noi toți, primind, cu dragoste, Har prin tine, întru smerenie cântăm lui Dumnezeu, Cel ce te-a slăvit: Aliluia!

Icosul 11

În chip luminat privind, întru cele de sus, Dumnezeiasca lumină, Sfinte Miron și îndumnezeindu-te prin împărtășire, prin rugăciunile tale purtătoare de lumină cere de la Cel cu totul milostiv iertare de greșelile noastre, ale celor ce, cu evlavie, strigăm ție:
Bucură-te, nădejde a celor greu încercați;
Bucură-te, bucurie a celor înviforați;
Bucură-te, Dumnezeiesc purtător al numelui de Mir;
Bucură-te, cel ce înmiresmezi cugetul credincioșilor;
Bucură-te, cel ce, totdeauna, împarți comori de milostivire;
Bucură-te, cel ce, tuturor, izvorăști râuri de îndurare;
Bucură-te, cel ce ți-ai petrecut viața cu înțelepciune;
Bucură-te, cel ce te-ai ridicat la Viața cea neîmbătrinitoare;
Bucură-te, cel ce ocrotești poporul ce poartă Numele lui Hristos;
Bucură-te, cel ce biruiești pe vrăjmașul urâtor al binelui;
Bucură-te, vas al deprinderilor cerești;
Bucură-te, pecete a luminii Dumnezeiești;
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!

Condacul 12

Păstorule al Cretei, Sfinte Miron, cinstitele tale mâini către Hristos Mântuitorul ridicându-le în rugăciune pentru noi, izbăvește-ne de tot necazul și de ispite, când alergăm la Sfintele tale Moaște și strigăm: Aliluia!

Icosul 12

Cântând, întru cele de sus, cântare Sfintei Treimi, împreună cu Îngerii, Sfinte Ierarh Miron, ocrotește, totdeauna, patria ta cinstită, cu chemarea ta, iar nouă fii ajutător în viață, ca să strigăm ție:
Bucură-te, ritor al bunei Credințe;
Bucură-te, limbă a povățuirii;
Bucură-te, laudă a satului, care poartă numele tău;
Bucură-te, Dumnezeiască bucurie a patriei tale;
Bucură-te, laudă mult vestită a ierarhilor evlavioși;
Bucură-te, pavăză de Dumnezeu dăruită monahilor cuvioși;
Bucură-te, cel ce nimicești îndrăznirea lui veliar;
Bucură-te, cel ce vindeci pe cei ce zac în boli;
Bucură-te, grabnic ajutor al credincioșilor;
Bucură-te, al nostru sprijin adevărat;
Bucură-te, cel prin care bolile sunt alungate;
Bucură-te, cel prin care patimile sunt nimicite;
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!

Condacul 13

O, Părinte Miron, cel cu nume de Mir, următorule al lui Hristos, păstorul și lauda Insulei Creta, primește, cu părintească îngăduință, cântarea de laudă a fiilor tăi, cerând cele bune pentru ei, cei ce cu un glas strigă: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Înger te-ai arătat, ducând pe pământ viață în chip îngeresc, mai presus de fire și te-ai unit cu cetele Îngerilor, cu care acum cânți întreit-Sfânta Cântare lui Dumnezeu, Cel ce te-a slăvit, pentru care îți strigăm:
Bucură-te, Ierarh preaînțelept;
Bucură-te, păstor îndumnezeit;
Bucură-te, vlăstar, de Dumnezeu sădit, al Cretei;
Bucură-te, povățuitor al patriei tale, de Dumnezeu rânduit;
Bucură-te, cel ce, din pruncie, ai dus viață cerească;
Bucură-te, părtaș al slavei, celei mai presus de minte, după vrednicie;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat Făcător-de-Minuni;
Bucură-te, ocrotitor al turmei tale;
Bucură-te, luminător neapus al Credinței;
Bucură-te, stea neînserată a iubirii;
Bucură-te, cel prin care s-a propovăduit bucuria;
Bucură-te, cel prin care a fost slăvită Treimea;
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!

Condacul 1

Să cântăm bunului păstor al Insulei Creta cântare de mulțumire, cu evlavie, că strălucește lumii prin Minuni, izbăvind din felurite primejdii, de boli grele și de răutăți, pe cei ce strigă: Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Viasta Sfântului Ierarh Miron, Episcopul Cretei, făcătorul de minuni - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Ierarh Miron, Episcopul Cretei, făcătorul de minuni

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Ierarh Miron, Episcopul Cretei, făcătorul de minuni - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul
(6 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, arhiepiscopul Constantinopolului, a mărturisit dreapta credință în vremuri potrivnice adevărului pentru care a fost prigonit și în cele din urmă a primit cununa mucenicie. Este serbat în […]

† Sfântul Mucenic Vasilisc
(22 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Vasilisc a propovăduit minunile săvârșite de unchiul său, Teodor Tiron, pentru care a fost prins și obligat să jertfească zeilor, lucru care nu l-a făcut și astfel a primit […]

† Așezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă
(31 august)

FB Mess WA Like Așezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă este sărbătoarea care ne amintește de aducerea cinstitului brâu în cartierul Halkopratia din Constantinopol, în zilele împăratului bizantin Justinian cel Mare. Maica Domnului […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram