Acatistul Sfântului Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari

4.3/5 - (3 votes)

Acatistul Sfântului Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari se poate citi de cei bolnavi sau pentru cei care au bolnavi care au deficiențe de auz, deoarece Sfântului Meletie a apărat dreapta credință la sinodul al-II-lea, unde a fost nevoit sa vorbească prin semne despre Sfânta Treime, motiv pentru care este cunoscut ca ocrotitorul persoanelor cu deficiente de auz.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari - text

Tropar la Acatistul Sfântului Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari, glasul al 4-lea

Îndreptător credinței și chip blândețelor, învățător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte și cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Meletie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre

Condacul 1

Veniți toți credincioșii să aducem laude celui care ne-a întărit pe noi în dreapta credință, învățând lămurit despre treimea după Fețe și Unimea după Ființă a Preasfintei Treimi, în vremuri tulburi în care învățătura ariană a pierdut multe suflete. Să strigăm toți cu un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învățător și luminător al Bisericii.

Icosul 1

Cuprins de mare râvnă ai mărturisit și cu mâna adevărul despre Sfânta Treime, arătând trei degete pe care le-ai unit mai apoi în una. Căci Unul este Dumnezeu întreit în Fețe, toate de aceeași ființă și aceeași voință.
Bucură-te, apărătorule al dreptei credințe;
Bucură-te, ocrotitorul celor dreptcredincioși;
Bucură-te, păstor al turmei lui Hristos;
Bucură-te, floarea Bisericii cea cu bun miros;
Bucură-te, cel asemănător lui David în blândețe;
Bucură-te, cel ca Solomon în înțelepciune;
Bucură-te, cel care ai bunătatea lui Moise;
Bucură-te, cel râvnitor ca Ilie;
Bucură-te, cel asemănător lui Pavel în necovârșita dragoste;
Bucură-te, cel drept ca Iov întru stricăciunea trupului;
Bucură-te, cel care ai urmat lui Samuil în păzirea cea cu dinadinsul;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învățător și luminător al Bisericii.

Condacul 2

Sfinte Meletie, fiind născut din părinți credincioși și de bun neam, tu te-ai deprins încă din tinerețe nu numai cu învățăturile cele din afară, dar și cu sfintele dogme ale credinței creștine. Și desăvârșindu-te în fapte bune, oamenii văzând viața ta cea îmbunătățită, dragostea către Dumnezeu și aproapele, blândețea, nerăutatea și smerenia ta, te cinsteau ca pe un sfânt încă dinainte de a lua toiagul arhieriei, și cântau Celui ce te-a zidit: Aliluia.

Icosul 2

Cu înfrânarea ai veștejit săltările trupului, ai biruit patimile și te-ai luminat pe tine însuți cu luminarea nepătimirii și cu sfințenie și curăție ai slujit cele sfinte ale lui Hristos. Pe acela roagă-L să îi izbăvească pe toți aceia care cântă:
Bucură-te, cel care ai fost ales arhiepiscop de toți într-un glas;
Bucură-te, al Sfintei Treimi prea-ales vas;
Bucură-te, cel care ai fost întâmpinat la înscăunare de toată cetatea;
Bucură-te, cel împodobit cu virtute, care văzând evlavia ce ți-o purta poporul nu ți-ai pierdut smerenia;
Bucură-te, pildă de viețuire în Hristos;
Bucură-te, slujitor al Domnului cel preaevlavios;
Bucură-te, pom sădit lângă apa nevoinței;
Bucură-te, adevărată podoabă a Ortodoxiei;
Bucură-te, preaiubit păstor;
Bucură-te, al curăției învățător;
Bucură-te, chip al smereniei;
Bucură-te, odrasla și ocrotitorul Armeniei;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învățător și luminător al Bisericii.

Condacul 3

Când învățai poporul că "Fiul este de o ființă cu Tatăl și Făcător a toată făptura", arhidiaconul eretic a încercat să-ți astupe gura cea grăitoare de Dumnezeu. Dar tu ai propovăduit prin semne adevărata credință, arătând trei degete care se unesc și sunt una, demonstrând că puterea omenească nu poate opri mărturisirea Adevărului, ci s-ar cuveni să strigăm adevăratului Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 3

Arătându-ți sufletul mai tare ca diamantul și fiind înflăcărat de dreapta credință, ai făcut să înceteze învățătura cea putredă a rătăcirii, pentru aceasta toți credincioșii te mărim în cântări, pe tine, cel înțelepțit de Dumnezeu și zicem:
Bucură-te, cel care pentru luminarea norodului te rugai fierbinte;
Bucură-te, cel cu sufletul mai tare ca diamantul;
Bucură-te, cel care ne-ai învățat adevărul despre Dumnezeu-Cuvântul;
Bucură-te, viteazule atlet a lui Hristos;
Bucură-te, cel ce după viețuire te-ai arătat preacuvios;
Bucură-te, cel întocmai cu apostolii;
Bucură-te, cel ce ai arătat că Fiul nu este în rândul zidirii;
Bucură-te, ierarhe înțelepțite de Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce nu ai părăsit Biserica lui Dumnezeu la greu;
Bucură-te, stea călăuzitoare spre mântuire;
Bucură-te, cel ce ne-ai scos din întunericul cumplit al neștiinței;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învățător și luminător al Bisericii.

Condacul 4

Fiind urât de vrășmașul mântuirii ai fost alungat prin uneltirile arienilor, după doar 30 de zile de la înscăunare. Și fiind petrecut afară din cetate de însuși ighemonul, poporul a început să arunce cu pietre în acesta din cauza hotărârii nedrepte. Dar tu te-ai arătat lor iarăși învățător de dragoste, blândețe și iertare, acoperindu-i capul cu mâinile tale. Iar ei s-au pocăit de atitudinea lor necreștinească și au cântat: Aliluia.

Icosul 4

Împodobindu-ți haina sufletului cu toate virtuțile, tu ai propovăduit nu numai cu cuvintele dar și cu faptele tale. Mijlocește, Sfinte, pentru cei care vor să pună început bun, dar cu anevoie înaintează, fiind lipsiți de un povățuitor iscusit ca tine:
Bucură-te, Sfinte Meletie, al oilor lui Hristos prea-bunule păstor;
Bucură-te, alesule slujitor al Celui de oameni-iubitor;
Bucură-te, părtinitorule al văduvelor și al săracilor celor asupriți;
Bucură-te, mare ocrotitor al creștinilor prigoniți;
Bucură-te, al necăjiților mângâietor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe, al pocăinței propovăduitor;
Bucură-te, mustrătorul celor fără de lege;
Bucură-te, cel care nu ai îngăduit ca patimile să te lege;
Bucură-te, stâlp al Bisericii neclintit;
Bucură-te, om ceresc, de popor mult iubit;
Bucură-te, lauda ierarhilor cea prea-fericită;
Bucură-te, floare de rai bine-înmiresmată;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învățător și luminător al Bisericii.

Condacul 5

Venind împăratul Iulian la putere, la început s-a prefăcut că este drept credincios și a adus din exil toți episcopii, dar după scurtă vreme s-a lepădat de Hristos și s-a închinat idolilor; și iarăși au fost izgoniți episcopii ortodocși, iar tu dădeai slavă lui Dumnezeu și pentru relele pătimiri, cântând: Aliluia.

Icosul 5

Tu ai dat pildă de blândețe, de iubire, de răbdare și iertare. Ajută-ne și pe noi să răbdăm necazurile trecătoare, să nu scadă iubirea noastră față de cei care ne necăjesc pe noi, fiind ei înșelați de vrășmașul mântuirii:
Bucură-te, învățătorul nostru cel blând și sfânt;
Bucură-te, cel ce cu mintea petreceai mai mult în cer decât pe pământ;
Bucură-te, al sfintelor dogme apărătorule;
Bucură-te, de Dumnezeu grăitorule;
Bucură-te, cel prin care lumina dumnezeiască strălucește;
Bucură-te, cel care pentru adevărata credință ai luptat vitejește;
Bucură-te, cel prin care întunericul a fost alungat;
Bucură-te, cel care întreaga voință pentru Domnul ai lepădat;
Bucură-te, făclie de nepătruns a harului;
Bucură-te, cel ce încă de pe pământ ai trăit raiul;
Bucură-te, al evlaviei bine-mirositor laur;
Bucură-te, cel care ai prețuit credința mai mult decât bogățiile de aur;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învățător și luminător al Bisericii.

Condacul 6

Împăratul Iovian iar te-a chemat, însă Valens iar te-a îndepărtat; dar Dumnezeu nu te-a lăsat în surghiun, că venind Grațian la putere te-a adus înapoi și ți-a încredințat nu numai toate bisericile rămase ortodoxe, dar și pe cele luate de arieni. Și tu ai dat slavă lui Dumnezeu și ai cântat: Aliluia.

Icosul 6

Cu toată râvna răsturnând pe cei de o credință cu Arie, ai întărit biruința credinței ortodoxe, propovăduindu-ne nouă un Dumnezeu în Treime, de Dumnezeu purtătorule părinte.
Bucură-te, slujitor prețios al lui Hristos;
Bucură-te, cel care ne ești și nouă de folos;
Bucură-te, pildă a înfrânării;
Bucură-te, lucrătorule al rugăciunii minții;
Bucură-te, cel plin de strălucirea dumnezeiască;
Bucură-te, izvor de învățătură duhovnicească;
Bucură-te, sabie cu două tăișuri împotriva ereticilor;
Bucură-te, grabnic ajutător al credincioșilor;
Bucură-te, cel blând în toate și fără răutate;
Bucură-te, cel ce ți-ai pregătit în cer cunună împodobită cu nestemate;
Bucură-te, apărător dumnezeiesc al Ortodoxiei;
Bucură-te, dascăl al evlaviei;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învățător și luminător al Bisericii.

Condacul 7

Înțelepțește ai învățat, prea-înțeleptule, că Cuvântul cel fără de trup și împreună cu Tatăl fără de început S-a unit cu trupul după Ipostas, fără schimbare și fără amestecare, cu două lucrări asemenea firilor din care este alcătuit și în care se socotește Unul cu adevărat nedespărțit, înțelegându-se întramândouă; Lui se cuvine slavă și cântarea: Aliluia.

Icosul 7

Amestecat fiind cu cea dintâi frumusețe, dumnezeiescule ierarhe, și asemuindu-te acelei străluciri, ai pricinuit, prin împărtășire, dumnezeiești fulgere și ai ajuns tu, cel ce faci Dumnezeirea cunoscută, a doua lumină a Bisericii.
Bucură-te, trâmbiță dumnezeiască a învățăturilor celor sfinte;
Bucură-te, învățător al vieții neprihănite;
Bucură-te, cel ce trezești râvna credincioșilor;
Bucură-te, cel ce curățești întinăciunea sufletelor;
Bucură-te, vas al nectarului celui nematerialnic;
Bucură-te, cel prin care erezia a pierit jalnic;
Bucură-te, stâncă a răbdării;
Bucură-te, pildă a iertării;
Bucură-te, cel care nu ai cârtit pentru multele exilări;
Bucură-te, cel care ai mulțumit Domnului și pentru relele întâmplări;
Bucură-te, podoabă dumnezeiască a arhiereilor;
Bucură-te, cel care ai ajuns la curăția pruncilor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învățător și luminător al Bisericii.

Condacul 8

Cu dumnezeiască strălucire fiind luminat, ai teologhisit, cuvioase, pe Cuvântul cel Unul Născut din Tatăl cel fără de început, nezidit și veșnic, înfruntând pe cei de o credință și de un gând cu Arie, cu dumnezeiască întrarmare. Iar noi înșine cântăm: Aliluia.

Icosul 8

Tu ai iubit înfrânarea ca turturelele și ai defăimat desfătarea, din dorul după desfătarea cea duhovnicească pe care Hristos ți-a dăruit-o, primindu-ți luptele cele multe și râvna cea fierbinte pe care ai avut-o, primejduindu-te pentru credință. Ajută-i să se înfrâneze pe toți cei care-ți cântă:
Bucură-te, cel care te-ai asemănat cu apostolii și acum cu ei în cer te veselești;
Bucură-te, cel care pe calea cea strâmtă și îngustă ne călăuzești;
Bucură-te, secerătorul eresurilor cel prea-râvnitor;
Bucură-te, podoabă dumnezeiască a arhiereilor;
Bucură-te, cel ce de dragul Adevărului ai pătimit;
Bucură-te, cel ce în cuptor ai fost cercat și te-ai arătat lămurit;
Bucură-te, cel ce cu smerita cugetare pe toți i-ai povățuit;
Bucură-te, cel ce de învățăturile Sfinților părinți nu te-ai despărțit;
Bucură-te, cel care ca o lumânare ardeai din dragoste de Hristos;
Bucură-te, cel care mijlocești pentru sufletul cel păcătos;
Bucură-te, cel care îi ridici pe cei căzuți în deznădejde;
Bucură-te, dascăl al pocăinței, plin de iubire;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învățător și luminător al Bisericii.

Condacul 9

Arătând că Dumnezeu-Cuvântul, cel din Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu, nu L-ai pogorât cu înțelepciune în rândul zidirii, ci L-ai preaslăvit ca pe un fără de început și de un scaun cu Tatăl Făcător și ziditor al celor făcute, căruia se cuvine să cântăm: Aliluia.

Icosul 9

Cugetând ziua și noaptea în legea Domnului, te-ai arătat ca un pom roditor, sădit lângă apele Duhului. Pentru aceea ai slujit lui Dumnezeu fără de prihană, înfruntând necredința în Dumnezeu a lui Arie și năravul cel cu rea socotință al lui Sabelie.
Bucură-te, izvor nesecat al laudei celei sfinte;
Bucură-te, luminătorul cereștii cunoștințe;
Bucură-te, cel ce cu iubirea ta pe credincioși ai luminat;
Bucură-te, cel ce cu harul lui Dumnezeu pe bolnavi ai vindecat;
Bucură-te, mângâierea celor ce cer de la tine ajutor;
Bucură-te, sprijin și sfânt ocrotitor al creștinilor;
Bucură-te, chipul cel blând al smereniei;
Bucură-te, stâlpul cel puternic al Ortodoxiei;
Bucură-te, cel care ai fost înger în trup;
Bucură-te, cel ce cu laptele sfintelor învățături ne-ai crescut;
Bucură-te, cel care i-ai biruit pe vameșii din văzduh;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învățător și luminător al Bisericii.

Condacul 10

Prea lămurit ai învățat a cinsti o Dumnezeire, care este în Tatăl și în Fiul și în Duhul, o putere nemărginită și o împărăție cu adevărat, păzind negrăit osebirile fiecărui Ipostas; Căreia și cântând, strigai: Aliluia.

Icosul 10

Cu învățături de taină ai luminat, prea-bine turma ta, învățând cu toată cucernicia credința cea dreaptă, de Dumnezeu grăitorule. Iar oamenii scăpând de întunericul eresurilor pierzătoare de suflet, îți mulțumeau și strigau:
Bucură-te, al înțelepciunii lui Dumnezeu vas mult-încăpător;
Bucură-te, al lui Hristos dulce-cugetător;
Bucură-te, al Adevărului stâlp întăritor;
Bucură-te, al eresurilor grabnic surpător;
Bucură-te, făclie care luminezi calea adevărată spre mântuire;
Bucură-te, cel care ne povățuiești pașii spre Împărăție;
Bucură-te, lumină mai strălucitoare ca soarele;
Bucură-te, cârmaci prea-minunat al celor ce călătoresc pe ape;
Bucură-te, salvarea celor căzuți în deznădejde;
Bucură-te, luminarea celor întunecați la minte;
Bucură-te, sfeșnic care strălucești cu raze de aur;
Bucură-te, cel care nu te-ai înfricoșat de nevăzutul balaur;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învățător și luminător al Bisericii.

Condacul 11

Adunându-se al doilea Sfânt Sinod a toată lumea la Constantinopol, pe tine te-a avut întâi-stătător. Cu mare râvnă ai propovăduit adevărata credință și te-a întărit Dumnezeu cu minuni, că, binecuvântând poporul cu mâna, a ieșit foc de la tine ca fulgerul și toți au strigat: Aliluia.

Icosul 11

Făcându-te Sfinte ierarhe, casă de sfințenie, sfințești pe toți cei care se sârguiesc a chema numele tău și zugrăvesc cu dragoste chipul tău, părinte, spre aducere-aminte de tine, și cu credință cântă:
Bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor necăjiți;
Bucură-te, ocrotitorul văduvelor, orfanilor și al tuturor celor prigoniți;
Bucură-te, cel ce ești împreună vorbitor cu îngerii;
Bucură-te, cel ce te veselești acum cu toți sfinții;
Bucură-te, grabnic ajutătorule al celor aflați în nevoi;
Bucură-te, cel ce cu rugăciunea ne ajuți și pe noi;
Bucură-te, bogăția săracilor;
Bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților;
Bucură-te, chimval bine-răsunător;
Bucură-te, cel ce ne ajuți să scăpăm din robia patimilor;
Bucură-te, mărgăritar mult-luminos;
Bucură-te, nebiruitele ostaș al lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învățător și luminător al Bisericii.

Condacul 12

După puține zile de la mărturisirea în sobor, Dumnezeu te-a chemat la el printr-o boală, ca să te încununeze ca pe un biruitor și să te odihnească de toate pătimirile tale îndurat pentru mărturisirea dreptei credințe. Iar noi aducem cântare Celui ce ni te-a dăruit nouă ca sfânt ocrotitor, zicând: Aliluia.

Icosul 12

Stând înaintea Celui fără de materie, care este Ziditor al tuturor și Domn și Cuvânt și înțelepciunea Tatălui, pe care tu curat L-ai teologhisit, nu înceta a cere să se mântuiască cei ce cu credință te fericesc pe tine, grăitorule de cele dumnezeiești, zicând:
Bucură-te, Sfinte Ierarhe, cel ce cu viețuirea ta pe mulți ai povățuit;
Bucură-te, credincioasă slugă a Celui ce pentru noi S-a răstignit;
Bucură-te, cel ce toate ademenirile păcatului le-ai biruit;
Bucură-te, atletul lui Hristos cel neclintit;
Bucură-te, lauda cea strălucită a arhiereilor;
Bucură-te, dumnezeiesc învățător al dogmelor;
Bucură-te, apărător neînfricat al dreptei credințe;
Bucură-te, cel încununat de Împăratul Hristos cu mare cinste;
Bucură-te, luminătorul lumii;
Bucură-te, mijlocitor neobosit pentru toți oamenii;
Bucură-te, blând păstor ce porți de grijă tuturor;
Bucură-te, nădejdea de mântuire a tuturor creștinilor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învățător și luminător al Bisericii.

Condacul 13

O, prea fericite părinte Meletie, stând înaintea dătătorului de lumină, cu totul luminat, luminează ochiul cel întunecat al sufletului meu, cu lumina cunoștinței și alungă negura patimilor cu rugăciunile tale; că tu ai îndrăzneală ca un ierarh, cuvioase Meletie.Învață-ne să cântăm cu inimă curată: Aliluia.

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Cuprins de mare râvnă ai mărturisit și cu mâna adevărul despre Sfânta Treime, arătând trei degete pe care le-ai unit mai apoi în una. Căci Unul este Dumnezeu întreit în Fețe, toate de aceeași ființă și aceeași voință.
Bucură-te, apărătorule al dreptei credințe;
Bucură-te, ocrotitorul celor dreptcredincioși;
Bucură-te, păstor al turmei lui Hristos;
Bucură-te, floarea Bisericii cea cu bun miros;
Bucură-te, cel asemănător lui David în blândețe;
Bucură-te, cel ca Solomon în înțelepciune;
Bucură-te, cel care ai bunătatea lui Moise;
Bucură-te, cel râvnitor ca Ilie;
Bucură-te, cel asemănător lui Pavel în necovârșita dragoste;
Bucură-te, cel drept ca Iov întru stricăciunea trupului;
Bucură-te, cel care ai urmat lui Samuil în păzirea cea cu dinadinsul;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învățător și luminător al Bisericii.

Condacul 1

Veniți toți credincioșii să aducem laude celui care ne-a întărit pe noi în dreapta credință, învățând lămurit despre treimea după Fețe și Unimea după Ființă a Preasfintei Treimi, în vremuri tulburi în care învățătura ariană a pierdut multe suflete. Să strigăm toți cu un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învățător și luminător al Bisericii.

Rugăciune la Acatistul Sfântului Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari

Sfinte al lui Dumnezeu, ajută-ne nouă să rămânem în adevăr, căci dacă îmbrățișăm vreo învățătură străină de învățătura Bisericii, ne vom lipsi de Duhul Sfânt, care este Duhul Adevărului și nu v-om avea parte de veșnica bucurie din Împărăția Cerurilor.
Sfinte părinte, bucuria noastră, ajută-ne pe noi să urmăm ție, căci te-ai făcut nouă pildă de viețuire sfântă în Hristos. Ajută nouă, nu numai să cugetăm ortodox, dar să și trăim ca un adevărat ortodox.
Sfinte ierarhe, ajută-ne să trăim pentru Hristos și să nu-L întristăm prin nici o faptă sau gând, ci să fim așa cum El și-ar dori de la noi.
Sfinte Meletie, nu ne uita pe noi în rugăciunile tale, căci cu anevoie înotăm în marea ispitelor din acest veac. Ajută-ne și pe noi să ajungem la liman, ca împreună cu tine să-I cântăm Domnului în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Tropar la Acatistul Sfântului Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari, glasul al 4-lea - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții 33 de Mucenici din Melitina
(7 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfinții 33 de Mucenici din Melitina au mărturisit credința în Hristos în vreme potrivnice adevărului, pentru care au primit cununa martiriului. Sunt serbați în calendarul ortodox în data de 7 noiembrie. […]

† Sfântul Mucenic Fanurie
(27 august)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Fanurie este un sfânt care a primit cununa muceniciei de tânăr, de la numai 19 ani. El le ajută tuturor celor care i se roagă cu credință și dau […]

† Sfântul Ierarh Leon cel Mare, episcopul Romei
(18 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Leon cel Mare, prin diplomația sa, a salvat în nenumărate rânduri Roma din calea invadatorilor, a fost un important apărător al dreptei credinței împotriva ereziilor și a lăsat moștenire […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram