Acatistul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei

3/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei poate fi citit pentru a cere de la Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, credință tare și puterea de a-l mărturisi pe Hristos.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei, trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei - text

Tropar Acatistul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei, glasul al 3-lea

Grija cea lumească lepădând și viața pustnicească trăind, ca un bun păstor turma cea cuvântătoare a Moldovei ai păzit, pentru aceasta cu îngerii în ceruri te veselești, Sfinte Ierarhe Iacob, Arhiereul lui Hristos, roagă-te pentru sufletele noastre.

Condacul 1

Cu fapte luminate fiind împodobit și harul arhieriei primind după vrednicie, de Dumnezeu înțelepțite, Sfinte Ierarhe Iacob, la tronul cel dumnezeiesc cu îndrăznire stai, rugându-te neîncetat pentru noi toți, cei ce cu mulțumire îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei!

Icosul 1

Mlădiță roditoare a lui Hristos fiind, Sfinte Ierarhe Iacob, cu evlavie te cinstim noi, credincioșii, că ne dăruiești îmbelșugat bucuriile harului și ne înveți să ne rugăm Dătătorului a tot binele, pentru care, cu dragoste de fii cântăm ție:
Bucură-te, cel ce te odihnești în lumina și pacea Preasfintei Treimi;
Bucură-te, moștenitor al făgăduințelor Domnului;
Bucură-te, chip al slujirii și al smereniei;
Bucură-te, cel ales între ierarhi;
Bucură-te, vestitor al adevărului;
Bucură-te, lucrător al rugăciunii;
Bucură-te, fiu după har al Părintelui ceresc;
Bucură-te, vas preacurat al Duhului Sfânt;
Bucură-te, rază a lui Hristos în noaptea necazurilor;
Bucură-te, cârmă a Bisericii la vreme de restriște;
Bucură-te, dascăl al milostivirii;
Bucură-te, învățător al pocăinței aducătoare de har;
Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei!

Condacul 2

"Numai întru Domnul bucurați-vă" ai îndemnat pe monahi, Sfinte Iacob, că tu însuți ai gustat bucuria vieții duhovnicești și ai fost cercetat de Domnul întru lumină negrăită, pentru care Ii cântăm: Aliluia!

Icosul 2

Din vârsta copilăriei, Sfinte Părinte Iacob, ai iubit viețuirea cea curată a monahilor și, cu inima plină de râvnă, sufletul ți l-ai pus în mâinile Domnului Hristos în Sfânta Mănăstire Putna, unde ai cunoscut urcușul pe treptele virtuților, pentru care îți cântăm așa:
Bucură-te, cel ce L-ai iubit pe Hristos din pruncie;
Bucură-te, copil așezat sub acoperământul Maicii Domnului;
Bucură-te, cel ce ai intrat pe poarta mănăstirii cu râvnă deplină;
Bucură-te, cel ce ascultării cu totul te-ai predat;
Bucura-te, cel ce ai ucenicit la dascăli luminați de har;
Bucură-te, primitor al învățăturii celei mai presus de minte;
Bucură-te, cel hrănit cu nectarul rugăciunii;
Bucură-te, cel ce lumii ai murit și lui Hristos te-ai dăruit;
Bucură-te, cel ce ai învățat taina smeritei cugetări;
Bucură-te, cel în care rodul dragostei ai odrăslit;
Bucura-te, rug al rugăciunii, aprins de Dumnezeu;
Bucură-te, revărsare de iubire peste frații tăi și peste întregul popor;
Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei!

Condacul 3

Cunoscătorul inimilor te-a cunoscut din pântecele maicii tale, Sfinte Iacob, și precum poartă mama pe prunc, te-a purtat din putere în putere, sfințit fiind în cinul monahal, apoi ca preot, ierarh, iar mai în urmă ca mitropolit, spre purtarea de grijă a credincioșilor, pentru care Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 3

Precum lumina nu se cuvine a sta ascunsă sub obroc, nici lumina sufletului tău nu a fost lăsată de Dumnezeu tăinuită, ci a pus-o în sfeșnicul slujirilor, de unde ai luminat tuturor ca un alt Vasile cel Mare, pentru care îți strigăm așa:
Bucură-te, cel ce de tânăr ai primit harul preoției, ca un văzător al celor nevăzute;
Bucură-te, cel ce te bucurai cu îngerii și Sfinții de dumnezeiasca Jertfă;
Bucură-te, rugător pentru toți înaintea Domnului;
Bucură-te, cel ce ai știut să legi și să dezlegi cu înțelepciune turma lui Hristos;
Bucură-te, povățuitor înțelept al fraților din obștea Putnei;
Bucură-te, veghetor plin de dragoste asupra sfântului lăcaș și a așezămintelor lui;
Bucură-te, cel ales de Dumnezeu ca arhipăstor în scaunul Rădăuților;
Bucură-te, cel ce ai adus bucurie păstoriților;
Bucură-te, cel ce ai înmulțit râvna ta pentru Hristos;
Bucură-te, cel ce ai tipărit învățături și rugăciuni spre folos duhovnicesc;
Bucură-te, cel ce pe românii din Transilvania i-ai alinat prin trimiterea de cărți sfinte;
Bucură-te, cel pe care Dumnezeu l-a iubit și l-a înălțat;
Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei!

Condacul 4

Virtute după virtute și har după har ai adunat, albină a Duhului Sfânt, iar din mierea ta cea duhovnicească pe toți ai hrănit, când în scaunul de mitropolit al Țării Moldovei te-a înălțat Dumnezeu, Căruia Ii cântăm: Aliluia!

Icosul 4

Păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale, iar tu, Sfinte Ierarhe Iacob, ai însetat și ai flămânzit ca dreptatea lui Dumnezeu cea luminătoare de oameni să se sălășluiască în mijlocul turmei creștinești a Moldovei, pentru care îți cântăm așa:
Bucură-te, păstor însetat de mântuirea tuturor;
Bucură-te, stea care pe toți i-ai călăuzit;
Bucură-te, cel milostiv spre cei bolnavi;
Bucură-te, ctitor al spitalului și al bisericii închinate Sfântului Spiridon;
Bucură-te, cel ce pe înaintași cu iubire smerită de fiu i-ai cinstit;
Bucură-te, cel ce pomenirea lor cu râvnă ai rânduit;
Bucură-te, iubitor al casei lui Dumnezeu;
Bucură-te, ziditor și sprijinitor al multor biserici și mănăstiri;
Bucură-te, povățuitor și păstor al multor suflete;
Bucură-te, chip al lui Hristos pentru toți;
Bucură-te, cel ce ai rămas pildă pentru ierarhi;
Bucură-te, mână a lui Dumnezeu care binecuvintează întreg poporul;
Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei!

Condacul 5

Mergând din slavă în slavă, Hristos te-a rânduit părinte al fraților tăi, până când aripile purtării tale de grijă le-ai întins peste Biserica Moldovei, Sfinte Ierarhe Iacob, iar Duhul Sfânt s-a revărsat în inimile celor păstoriți, pentru care împreună cu ei strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Și către tine, Sfinte Iacob, ucenicii au zis "Avva, Părinte", că Duhul Sfânt i-a învățat cine i-a născut întru Hristos, iar toți cu evlavie te-au ascultat și te-au urmat, precum și noi ne silim să facem și îți cântăm:
Bucură-te, cel ce ai știut să zidești pe temelia bună pusă de înaintași;
Bucură-te, cel ce ai unit în inima și în mintea ta viețuirea de obște și cea sihăstrească;
Bucură-te, cel ce cârmuitor și povățuitor ai fost amândurora;
Bucură-te, cel ce Cuvioșilor Sila, Paisie și Natan le-ai fost părinte;
Bucură-te, cel ce binecuvântare roditoare ai dat pentru multe lucrări;
Bucură-te, cel sub a cărui purtare de grijă Mănăstirea Putna și sihăstriile sale au înflorit;
Bucură-te, cel ce, împreună cu egumenii acestora, lucrarea lui Dumnezeu ai înfăptuit;
Bucură-te, cel ce spre dragoste i-ai povățuit pe toți;
Bucură-te, cel ce te-ai făcut pildă de răbdare și smerenie;
Bucură-te, toiag înverzit al mănăstirii;
Bucură-te, râvnitor pentru orice lucrare a lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce, prin faptă și cuvânt, ți-ai înscris numele în cartea vieții;
Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei!

Condacul 6

Râvna casei lui Dumnezeu având în sufletul tău, ai înnoit și împodobit Mănăstirea Putna, pe care ai numit-o maică și moștenitoare a ta, pentru care ÎI slăvim pe Dumnezeu, Cel ce te-a însuflețit spre tot lucrul bun, cântându-I: Aliluia!

Icosul 6

Dragostea ta cea dintâi nu ai uitat-o când Dumnezeu te-a așezat în alte slujiri, ci cu smerenie și râvnă te-ai întors și ți-ai îngrijit mănăstirea de metanie ca pe o maică duhovnicească, iar apoi ai înfățișat-o înnoită întâiului ei ctitor, Sfântului Voievod Ștefan, pentru care îți cântăm toți cei ce ne bucurăm de râvna ta:
Bucură-te, fiu recunoscător al mănăstirii tale;
Bucură-te, că refacerea ei ți-a fost încredințată;
Bucură-te, vrednic urmaș al întâiului ei ctitor;
Bucură-te, cel ce dintru început cu smerenie spre aceasta te-ai plecat;
Bucură-te, cel ascultat de părinți cu dragoste;
Bucură-te, cel ce ai ferecat cu argint icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni;
Bucură-te, cel ce Sfinților Apostoli Petru și Pavel lăcaș nou le-ai zidit;
Bucură-te, cel ce, ca un proroc, ai prevăzut primejdia ce avea să vină asupra mănăstirii;
Bucură-te, cel ce ai pregătit-o pentru a înfrunta vremuri grele sub stăpânire străină;
Bucură-te, cel ce pe cele văzute le-ai înfrumusețat și pe cele nevăzute le-ai sfințit cu lucrarea ta;
Bucură-te, cel ce ai făcut din Putna o grădină a Maicii Domnului;
Bucură-te, cel ce pe toți i-ai ajutat după putere;
Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei!

Condacul 7

Cine a fost întristat, iar tu să nu fii întristat, cine a plâns, iar tu să nu fi plâns cu el, cine a fost sărac, iar tu să nu îți pui sufletul pentru el? De aceea, pentru a ușura poporul credincios, care nu avea odihnă sub robia cea amară, milostivul Dumnezeu te-a ales pe tine, Sfinte Iacob, care Îi cântai pururea: Aliluia!

Icosul 7

De suferința aproapelui te-ai rănit cu rană adâncă și nu ai răbdat nedreptatea și lacrimile celor asupriți, ci ca un Moise te-ai ridicat împotriva răului și l-ai oprit cu râvna ta și cu darul lui Dumnezeu care a fost în tine, pentru care îți cântăm așa:
Bucură-te, inimă de aur în care au încăput toți păstoriții;
Bucură-te, cel ce te-ai milostivit de suspinul văduvelor și de plânsul copiilor;
Bucură-te, nou Gură de Aur, care ai înfruntat pe mai-marii lumii pentru cei mici și necăjiți;
Bucură-te, mult-milostiv următor al Sfântului Nicolae;
Bucură-te, cel ce nu te-ai înspăimântat de amenințări;
Bucură-te, cel ce în fața prigoanei nu te-ai plecat;
Bucură-te, cel ce nu te-ai lăsat înduplecat să calci blestemul asupra dării nedrepte;
Bucură-te, cel ce ai pus slujirea aproapelui mai presus decât slava lumii;
Bucură-te, cel ce, după ce ai lăsat cinstea arhieriei, ca un părinte al țării ai fost cinstit;
Bucură-te, cel pe care poporul nu l-a uitat pentru binele făcut;
Bucură-te, ales lucrător a milei lui Hristos;
Bucură-te, al săracilor ajutător;
Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei!

Condacul 8

În Moldova, cărțile de învățătură lipsind, tu ai tipărit cărți spre folosul de obște, Sfinte Iacob, și astfel cu credința și iubirea de Dumnezeu pe mulți ai împodobit, pentru care, mulțumind lui Dumnezeu, Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 8

Ai primit, Sfinte Iacob, darul înțelepciunii omenești, și l-ai înmulțit, dăruindu-l și altora cu multă râvnă și osteneală, dar tuturor le-ai spus că cele netrecătoare sunt mai de preț decât cele trecătoare și că cele de aici sunt scară pentru cele veșnice și cu adevărat veselitoare, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, cel dăruit cu știința din afară si cu cea dinlăuntru;
Bucură-te, cel ce ți-ai chivernisit darurile cu înțelepciune, pe fiecare după rostul său;
Bucură-te, cel ce cu duioasă inimă ai dorit mântuirea tuturor creștinilor ortodocși;
Bucură-te, cel ce pentru aceasta hrana cuvântului te-ai ostenit a le-o da;
Bucură-te, cel ce la buna lucrare a tipăririi de cărți sfinte te-ai silit mereu;
Bucură-te, cel ce ai căutat luminarea sufletelor copiilor și buna lor creștere în Hristos;
Bucură-te, învățător al cuvintelor duhovnicești ale rugăciunilor și virtuților;
Bucură-te, cel ce ai întemeiat prima școală pentru copiii de la sat;
Bucură-te, cel ce pe toți copiii la Hristos Domnul i-ai chemat;
Bucură-te, cel ce ai povățuit pe părinți să își crească pruncii spre mântuire;
Bucură-te, cel ce învățăturile Sfinților Părinți le-ai dăruit neamului tău în limba lui;
Bucură-te, cel ce ai socotit știința de carte lumină spre lauda lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei!

Condacul 9

Cine va putea spune dorul tău pentru viețuirea sihăstrească, Sfinte Iacob, cine va putea cunoaște dragostea ta pentru sfințita rugăciune, cine ți-a primit întristarea inimii în taina pocăinței și a învierii sufletului prin iertare, decât numai unul Dumnezeu, Căruia Ii cântăm: Aliluia!

Icosul 9

Iubitor de viață sihăstrească ai fost, Sfinte Iacob, din tinerețea ta, dar Duhul cel Preasfânt te-a purtat acolo unde Părintele ceresc a știut că este de folos pentru a împlini gândul Său cu tine. Iar spre sfârșitul vieții ți-a dăruit haina desăvârșită a smereniei și a liniștii, pentru care îți cântăm așa:
Bucură-te, cel ce inima ți-ai dăruit-o lui Hristos;
Bucură-te, cel ce nu ai iubit nimic mai mult decât pe El;
Bucură-te, cel ce ți-ai hrănit sufletul cu numele Domnului;
Bucură-te, cel ce cu smerenia te-ai împodobit ca și cu o platoșă;
Bucură-te, cel ce cu ascultarea ai înfrânt pe cel potrivnic;
Bucură-te, cel ce ai sfințit pământul cu lacrimile tale cele de umilință;
Bucură-te, minte ridicată la ceruri încă din această viață;
Bucură-te, tainic săvârșitor al rugăciunii celei neîncetate;
Bucură-te, cel ce, simțindu-ți trecerea aproape, la Sihăstria Putnei ai mers;
Bucură-te, cel ce acolo ai primit marea schimă de la duhovnicul tău, Cuviosul Natan;
Bucură-te, foc al iubirii sfinte din focul adus de Hristos pe pământ;
Bucură-te, cel ce încălzești și inimile noastre cele reci;
Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei!

Condacul 10

Întreaga viață ai cugetat la întâlnirea cu Hristos, dorirea ta, Sfinte Iacob, că facerea lumii și a omului, întruparea și Pătimirile Domnului, învierea și toate cele ce El a făcut pentru noi le-ai avut mereu înaintea ochilor și cu lacrimi Îl slăveai, cântându-I: Aliluia!

Icosul 10

Mlădiță dintr-o viță sfântă de părinți duhovnicești care a odrăslit o floare aleasă, te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Iacob, tuturor în vremea viețuirii tale, iar purtarea ta de grijă pentru popor ca pe un nou Avraam duhovnicesc te-a arătat, lăcaș ceresc dobândind în lumina Preasfintei Treimi, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, fiu după duh al mitropolitului Antonie și al vrednicilor lui înaintași;
Bucură-te, cel ce viața sfinților strămoși ai cinstit-o;
Bucură-te, părinte iubit și cinstit de ai tăi fii duhovnicești;
Bucură-te, iubitor al curăției și al întregii feciorii;
Bucură-te, următor al Sfântului Eftimie cel Mare;
Bucură-te, cel ce bine te-ai pregătit pentru întâlnirea cu Mirele Hristos;
Bucură-te, cel pe care gândul la moarte nicicând nu te-a părăsit;
Bucură-te, cel ce la Putna ți-ai pregătit din vreme mormântul;
Bucură-te, cel al cărui trup în chip smerit a fost pus în pământ;
Bucură-te, cel ce te-ai odihnit la sânul maicii duhovnicești, în biserica Mănăstirii Putna;
Bucură-te, cel ce ai fost plâns de ucenici și de popor;
Bucură-te, cel al cărui mormânt s-a făcut loc sfânt de rugăciune;
Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei!

Condacul 11

Hristos Domnul, Mirele cel iubit al sufletului tău, te-a primit în brațele Sale, vas curat și plin de har, iar tu porți acum și ruga noastră, mijlocind pentru noi toți în fața Treimii Celei de o ființă și nedespărțite, Dumnezeului Celui viu și adevărat, pe Care ÎI slăvim, cântând: Aliluia!

Icosul 11

Pentru dragostea ta de Dumnezeu și de semeni, monahii și binecredincioșii creștini te-au păstrat în inimile lor, cinstindu-te ca pe un Sfânt Părinte, iar când a binevoit Părintele Ceresc, lumina ta a strălucit Bisericii, pentru care într-un glas îți cântăm:
Bucură-te, cel ce la vremea potrivită sfintele tale moaște ni le-ai arătat;
Bucură-te, cel ce, de părinții mănăstirii, cu evlavie, în raclă ai fost așezat;
Bucură-te, izvor de bucurie pentru obștea ta;
Bucură-te, cel ce împodobești cerul Sfinților cu chipul tău cel sfințit;
Bucură-te, cel a cărui smerenie pe mulți i-a îndreptat;
Bucură-te, cel ce dai sfat potrivit celor ce se roagă ție;
Bucură-te, inimă înfrântă și smerită în mijlocul lumii;
Bucură-te, cel ce ne înveți să nu ne plecăm duhului lumii, ci să rămânem credincioși Domnului;
Bucură-te, cel ce ai unit prin rugăciune cerul cu pământul, iar acum unești pe cei dezbinați;
Bucură-te, cel ce ai povățuit oameni feluriți, făcându-te tuturor toate;
Bucură-te, cel ce iertarea ne-ai învățat;
Bucură-te, chip al blândeții și al înțelepciunii;
Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei!

Condacul 12

Fericit ești, Sfinte Iacob, cel ce mari daruri ai primit în viața pământească și de mai mari și duhovnicești daruri te învrednicești în împărăția lui Dumnezeu, spre care te rugăm să ne călăuzești și pe noi, cei ce cântăm: Aliluia!

Icosul 12

Viață îngerească pe pământ ai trăit, iar acum împreună cu cetele Sfinților în lăcașurile cele veșnice te veselești, revărsând har de sus asupra noastră, a celor care îți aducem, cu inimă smerită, cântare de laudă:
Bucură-te, cel ce aduci vindecare de boli trupești și sufletești;
Bucură-te, ocrotitor al copiilor și al tinerilor creștini;
Bucură-te, stâlp de foc al dascălilor celor evlavioși;
Bucură-te, întărire a păstorilor credincioși;
Bucură-te, cel ce împreună cu ceata Sfinților Ierarhi mijlocești;
Bucură-te, nădejde a monahilor;
Bucură-te, liman al sihaștrilor;
Bucură-te, învățător al răbdării și al înfrânării;
Bucură-te, cel ce aduci curăția și înțelepciunea de sus;
Bucură-te, cel ce lucrezi împreună cu noi talanții pe care ni i-a încredințat Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce aduci pacea celor învrăjbiți;
Bucură-te, rugător pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei!

Condacul 13

O, fericite Părinte, păstor al neamului tău, mărturisitor al lui Hristos, stâlp neclintit al Bisericii, la tine venim cu umilință și cu toată nădejdea te rugăm: cere milostivire pentru noi la Părintele Cel milostiv, la Fiul Său Cel ce S-a răstignit și a înviat pentru noi, la Preasfântul și de viață făcătorul Duh, Dumnezeul nostru, Căruia Îi cântăm din inimă: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Mlădiță roditoare a lui Hristos fiind, Sfinte Ierarhe Iacob, cu evlavie te cinstim noi, credincioșii, că ne dăruiești îmbelșugat bucuriile harului și ne înveți să ne rugăm Dătătorului a tot binele, pentru care, cu dragoste de fii cântăm ție:
Bucură-te, cel ce te odihnești în lumina și pacea Preasfintei Treimi;
Bucură-te, moștenitor al făgăduințelor Domnului;
Bucură-te, chip al slujirii și al smereniei;
Bucură-te, cel ales între ierarhi;
Bucură-te, vestitor al adevărului;
Bucură-te, lucrător al rugăciunii;
Bucură-te, fiu după har al Părintelui ceresc;
Bucură-te, vas preacurat al Duhului Sfânt;
Bucură-te, rază a lui Hristos în noaptea necazurilor;
Bucură-te, cârmă a Bisericii la vreme de restriște;
Bucură-te, dascăl al milostivirii;
Bucură-te, învățător al pocăinței aducătoare de har;
Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei!

Condacul 1

Cu fapte luminate fiind împodobit și harul arhieriei primind după vrednicie, de Dumnezeu înțelepțite, Sfinte Ierarhe Iacob, la tronul cel dumnezeiesc cu îndrăznire stai, rugându-te neîncetat pentru noi toți, cei ce cu mulțumire îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei!

Rugăciune la Acatistul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei

O, Sfinte Ierarhe Iacob, cu inimi înfrânte, cu cugete smerite, înaintea ta venim și te rugăm să mijlocești pentru sufletele noastre. În viața ta pilda răbdării necazurilor și a apărării dreptății, pilda slujirii și a curăției le aflăm deplin. Cu smerenie și credință, cu dragoste de aproapele și cu fierbinte râvnă pentru Dumnezeu, ți-ai chivernisit viața de aici, câștigând și pe cea veșnică, în care, împreună cu Maica Domnului și cu toți Sfinții te bucuri acum. Caută și spre noi, nevrednicii, care din mijlocul neputințelor și al neștiinței, din adâncul păcatului și din nerodirea vieții îți strigăm: Precum viața ți-ai pus-o pentru turma ta, și acum mijlocește pentru noi! Conducătorilor dă-le înțelepciune, păstorilor de suflete iubire jertfelnică, familiilor multă credință, copiilor dragoste de Dumnezeu și de învățăturile cele sfinte, tinerilor cumpătare și curăție, bătrânilor răbdare și tuturor celor singuri și deznădăjduiți, celor tulburați de răutățile lumii, celor ce se luptă cu valurile ispitelor, dă-le putere cerească și mângâiere sufletelor! Precum în vremea vieții tale ai ajutat pe cei săraci, și acum ajută-ne cu puterea ta pe noi, cei săraci de virtuți și fapte bune! Precum atunci milostivirea ta ai revărsat-o peste popor, și acum cere milă de la Domnul nostru Iisus Hristos, pentru rugăciunile Preasfintei Sale Maici și pururea Fecioarei Maria și ale tuturor Sfinților, ca împreună să fim miluiți și să cântăm în Împărăția Cerurilor: Slavă Ție, Treime Sfântă, Dumnezeul nostru, slavă Ție în vecii vecilor! Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui
(23 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Mucenic Nicon înfățișează modelul omului care, odată ce a descoperit puterea harului divin, în cele mai dificile momente ale vieții sale, își schimbă întreaga viață și îi inspiră și […]

† Sfântul Iachint Mitropolitul Țării Românești
(28 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Iachint Mitropolitul Țării Românești, a fost ultimul conducător al Mitropoliei de Vicina și primul Mitropolit al Ungro-Vlahiei. Este serbat în calendarul ortodox în dat de 28 octombrie. FB Mess WA […]

† Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
(2 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava este sfântul cu cele mai vechi moaște din România, aduse în țara noastră acum 600 de ani, devenind astfel cel dintâi sfânt […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram