Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, se poate citi pentru a cere Sfântului să ne învețe cum să rostim pentru a ne îndeletnicii pentru a rosti neîncetat rugăciunea inimii pentru luminarea minții și astfel să Îl cunoaștem pe Dumnezeu.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului - text

Troparul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, glasul al 8-lea

Luminător al dreptei credințe, sprijinul Bisericii și învățătorule, podoaba monahilor, apărătorule cel nebiruit al teologilor; făcătorule de minuni, Grigorie, lauda Tesalonicului, propovăduitorule al harului, roagă-te pururea să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Pe păstorul Tesalonicului cel preavrednic și pe Luminătorul Bisericii cel prealuminat să-l lăudăm în cântări dumnezeiești; căci s-a arătat lăcaș al luminii celei nepătrunse și dăruiește luminare și har îmbelșugat tuturor celor ce strigă: Bucură-te, Părinte Grigorie!

Icosul 1

Înger în lume, văzător al celor de sus, te-ai arătat, Grigorie preafericite, și cu viața ta cea dumnezeiască te-ai învrednicit de daruri îngerești; pentru aceea, minunându-ne de strălucirea ta, Părinte, strigăm:
Bucură-te, cel prin care lumina dumnezeiască strălucește;
Bucură-te, cel prin care întunericul a fost alungat;
Bucură-te, pajiște preabinemirositoare a înțelepciunii;
Bucură-te, părtaș al învățăturii celei preabune;
Bucură-te, înălțime neajunsă cu privirea a celor înalte;
Bucură-te, adânc neatins al darurilor duhovnicești;
Bucură-te, că ești strălucire a Bisericii;
Bucură-te, că te-ai arătat întărire ortodocșilor;
Bucură-te, al credinței luminător prealuminat;
Bucură-te, făclie de nepătruns a harului;
Bucură-te, prin care grăitorii de nebunii vor tăcea;
Bucură-te, prin care grăitorii de Dumnezeu se vor bucura;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 2

Ochii sufletului tău, din tinerețe, Părinte, la Hristos Împăratul ridicându-ți, ți-ai întors fața ta de la curțile împărătești și slava celor pământești ai părăsit, și cu nevoințe duhovnicești urmând pe Domnul, ai auzit: Aliluia!

Icosul 2

Toată știința cea din afară ai dobândit, Preafericite, ca un cunoscător și preaînțelept; dar te-ai arătat, mai apoi, înfocat iubitor al frumuseții celei nepieritoare a înțelepciunii lui Dumnezeu, Grigorie, înțelepțind cu dumnezeieștile tale cuvinte pe cei care cu evlavie strigăm către tine:
Bucură-te, carte a purtărilor celor cuvioase;
Bucură-te, vistierie a luminii celei nematerialnice;
Bucură-te, pom cel mult roditor cu rădăcini de lumină;
Bucură-te, al evlaviei binemirositor laur;
Bucură-te, floare de amarant răsărită din lucrarea cea tainică;
Bucură-te, finic plin de roadele rodirii celei sufletești;
Bucură-te, că ți-ai întors fața de la rătăcirea cea din lume;
Bucură-te, că ai primit harul cel dăruit de Dumnezeu;
Bucură-te, slujitor preafierbinte al lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ești mai presus de tot ce este stricăcios;
Bucură-te, cel ce ai făcut să vieze puterile sufletului;
Bucură-te, cel ce ai omorât năvălirile patimilor;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 3

Te-ai îmbrăcat cu putere sfântă în Athos, luând schima monahicească, și în slăbiciunea trupului, te-ai supus pe tine la nevoințe, Grigorie fericite, strigând Celui ce te întărea pe tine: Aliluia!

Icosul 3

Strălucind cu isihia și cu nevoința stăruitoare, în toate faptele și viețuirea ta, și prin rugăciunea minții te-ai unit cu Mântuitorul în taină, umplându-te de lumina dumnezeiască și luminând pe cei ce strigă către tine:
Bucură-te, candelă a isihiei;
Bucură-te, pildă a înfrânării;
Bucură-te, lucrător al rugăciunii minții;
Bucură-te, comoară a viețuirii adevărate;
Bucură-te, vas de mare preț al suflării Mântuitorului;
Bucură-te, gură de Dumnezeu purtătoare a vorbirii Duhului;
Bucură-te, că ai trecut dincolo de hotarele stricăciunii;
Bucură-te, că vezi slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce vezi lumina cea dumnezeiască;
Bucură-te, cel ce vezi pe Dumnezeu și ești văzut de Acesta;
Bucură-te, cel ce ai zădărnicit nebuneștile tâlcuiri;
Bucură-te, cel ce ai alungat grozave amenințări;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 4

Trăind în liniște, ca un înger, Părinte, te-ai umplut de dumnezeiasca strălucire, și fiind plin de lumina dumnezeiască, ai ieșit din Athos ca un soare, Grigorie, de Dumnezeu înțelepțitule, încălzindu-i pe cei care strigă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Cu dumnezeiesc cuvânt, cu puterea înțelepciunii și cu învățăturile sfinte, ai respins, cugetătorule de Dumnezeu, învățătura cea rea a lui Varlaam, minunându-i pe toți cu harul tău, arătându-te învățător dumnezeiesc celor ce strigă către tine acestea:
Bucură-te, liră a evlaviei;
Bucură-te, cădere a necredincioșilor;
Bucură-te, mare învățător al Bisericii;
Bucură-te, cel plin de strălucire dumnezeiască nematerialnică;
Bucură-te, cuvântător preaînțelept al învățăturilor celor drepte;
Bucură-te, sabie cu două tăișuri împotriva tuturor vrăjmașilor;
Bucură-te, cel ce tai din rădăcină neghinele cugetului;
Bucură-te, grădinar al virtuților cerești;
Bucură-te, cel mult în cuvântul harului;
Bucură-te, cel blând în toate și fără răutate;
Bucură-te, cel ce arzi pricinile patimilor;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 5

Cu limba ta grăitoare de cuvinte dumnezeiești, în Sinod cu adevărat ai înfățișat dogmele cele sfinte, Grigorie, ca unul ce ai fost de aceeași simțire cu Părinții, împreună cu care strigi: Aliluia!

Icosul 5

Ierarh cugetător de Dumnezeu, vistierie a virtuților și tainic trăitor al dumnezeieștilor înălțări, ai fost cu dumnezeiască alegere păstor al Tesalonicului, dumnezeiesc și înțelept, Cuvioase, auzind de la noi acestea:
Bucură-te, gura teologilor;
Bucură-te, tărie a ortodocșilor;
Bucură-te, canon cel preadrept al preoților;
Bucură-te, icoană de Dumnezeu făurită a păstorilor;
Bucură-te, trâmbița dumnezeiască a învățăturilor celor sfinte;
Bucură-te, izvor de Dumnezeu izvorât, care izvorăști apa cea nouă;
Bucură-te, strălucit arhipăstor al Tesalonicului;
Bucură-te, apărător dumnezeiesc al Ortodoxiei;
Bucură-te, slujitor al luminii dumnezeiești;
Bucură-te, învățător al vieții celei neprihănite;
Bucură-te, cel ce curățești întinăciunea sufletelor;
Bucură-te, cel ce trezești râvna credincioșilor;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 6

Propovăduitor al luminii dumnezeiești, cu cuvinte dumnezeiești ai devenit, ca unul ce ai fost părtaș al acesteia încă din viața aceasta, și ai întunecat cu strălucirea cuvintelor pe cei care împotriva acesteia au ridicat glasul, pe toți trezindu-i la adevăr, Grigorie, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Strălucind în Sinod, ca un luminat teolog, cu gura înțelepciunii celei de negrăit, ai învățat că ființa lui Dumnezeu este de neîmpărtășit, dar lucrarea lui Dumnezeu se împărtășește celor ce strigă, Părinte:
Bucură-te, mare arătător al celor sfinte;
Bucură-te, dumnezeiescule arătător de Dumnezeu;
Bucură-te, tâlcuitorule al strălucirii celei de sus;
Bucură-te, strălucitule scriitor al îndumnezeirii;
Bucură-te, dumnezeiescule îndrumător al trezviei minții;
Bucură-te, călăuzitorule al rugăciunii celei dinlăuntru nerătăcite;
Bucură-te, că te-ai umplut de daruri dumnezeiești;
Bucură-te, cel ce ai văzut strălucirea lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce întuneci patimile înțelepților;
Bucură-te, temelie a dogmelor ortodoxe;
Bucură-te, izvor de ape dumnezeiești;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 7

Mare între ierarhi cu adevărat te-ai arătat, Grigorie înțelepte, descoperitor al celor dumnezeiești, ca unul ce ai dus viață ca a apostolilor și te-ai împodobit cu minunatele lor înfăptuiri, Cuvioase, și pe toți ai ridicat să cânte: Aliluia!

Icosul 7

Nectar dumnezeiesc nematerialnic și mană hrănitoare de suflet și miere din piatră izvorâtă, cum a spus David Împăratul, sunt întocmirile cuvintelor tale, Grigorie preaminunate, bucurându-i pe cei ce strigă unele ca acestea:
Bucură-te, limbă preadulce;
Bucură-te, vedere dumnezeiască;
Bucură-te, următor al Mântuitorului și cel de un chip cu El;
Bucură-te, râvnitor al Părinților și cu ei împreună sălășluitor;
Bucură-te, cerească boare care împrospătezi sufletele;
Bucură-te, duhovnicească rouă care ne răcorești pe noi;
Bucură-te, mireasmă sfântă a viețuirii celei curate;
Bucură-te, hrana desăvârșită a ospățului sufletesc;
Bucură-te, vas al nectarului celui nemuritor;
Bucură-te, mustrător al mincinoaselor învățături;
Bucură-te, far dumnezeiesc al celor înțelepți;
Bucură-te, călăuză a popoarelor ortodoxe;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 8

Har străin s-a dat, îmbelșugat în revărsare, buzelor tale, arătătorule de Dumnezeu, din tine un râu mare ca din rai izvorând, Grigorie, care uda Biserica toată, strigând Domnului: Aliluia!

Icosul 8

Muntele Athosului, Părinte, împreună cu Tesalonicul, vestește strălucitele tale lupte, și toată Biserica credincioșilor te cinstește ca pe un dumnezeiesc arătător al înțelesului luminii celei mai presus de minte, prin care luminezi pe cei ce strigă:
Bucură-te, gura cea purtătoare de lumină;
Bucură-te, vasul cel purtător de mir;
Bucură-te, organ al strălucirii celor trei sori;
Bucură-te, țarina desăvârșită a isihiei;
Bucură-te, casă de Dumnezeu luminată a lucrării celei dumnezeiești;
Bucură-te, bogăție de neînchipuit a vieții în duh;
Bucură-te, că ai primit daruri dumnezeiești;
Bucură-te, că ai răsturnat vorbăria deșartă a lui Varlaam;
Bucură-te, cel prin care Athosul este cinstit;
Bucură-te, faima strălucită a Tesalonicului;
Bucură-te, putere neclintită a Ortodoxiei;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 9

Râuri din pântecele tale curg, prin tainica revărsare din cer, cum a spus Mântuitorul, Părinte Cuvioase Grigorie, adăpând inimile însetate cu apa vieții, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Cu ușurință, Părinte, ai îndurat feluritele încercări, pentru mărturisirea cea bună, și precum aurul în foc încercat fiind tuturor, ai strălucit urcând spre cele mai bune pe cei care cu evlavie îți strigă ție acestea:
Bucură-te, piatră a curajului;
Bucură-te, stâncă a răbdării;
Bucură-te, cel ce nu te înfricoșezi de a ispitelor năvală;
Bucură-te, cel care ai stins focul patimilor;
Bucură-te, zid de neclintit al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, făclie mult luminoasă a poporului binecredincios;
Bucură-te, că ai îndurat necazurile cu bucurie;
Bucură-te, că Domnului te-ai înfățișat cu slavă;
Bucură-te, propovăduitor al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce dai credincioșilor cele mântuitoare;
Bucură-te, al sufletelor iconom dumnezeiesc;
Bucură-te, prieten preaîndumnezeit al lui Hristos;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 10

Cu cuvintele gurii tale, credința ortodoxă se propovăduiește în Duhul cel dumnezeiesc; căci dumnezeieștilor Părinți de altădată împreună viețuitor și împreună simțitor făcându-te, graiurile lor laolaltă le-ai pus, Cuvioase, strigând: Aliluia!

Icosul 10

Cu razele luminii celei necreate hrănindu-te, ale celei ce a strălucit pe Tabor, slava și frumusețea și strălucirea acesteia le descrii cu sfințenie, și-i trezești, Sfinte, spre împărtășire de ea pe cei care strigă acestea:
Bucură-te, al luminii celei necreate tainic cunoscător;
Bucură-te, al sufletului de patimi ucigătoare izbăvitor;
Bucură-te, al slavei celei viitoare pregustare;
Bucură-te, al sufletelor celor întristate mângâiere;
Bucură-te, că ai arătat nebuna înțelepciune a lui Varlaam;
Bucură-te, că ai făcut cunoscută bucuria Duhului;
Bucură-te, podoabă dumnezeiască a arhiereilor;
Bucură-te, vistierie luminoasă a teologiei;
Bucură-te, oglindă a luminii celei nemateriale;
Bucură-te, seceră a învățăturilor celor străine;
Bucură-te, bucurie a ortodocșilor și cinste;
Bucură-te, cel ce faci să se plece fruntea dușmanilor;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 11

Cu înaltă cugetare și cu înțelepciune dumnezeiască ai propovăduit mărețiile lui Dumnezeu și faci să crească darurile roadelor celor dumnezeiești ale Duhului, Grigorie, celor curați cu duhul, de care se împărtășesc cei ce strigă: Aliluia!

Icosul 11

Luminătoare cu razele virtuților s-a arătat viața ta, Grigorie, grăitorule de Dumnezeu, și plină de lumină cu adevărat învățătura ta, Fericite, căci lui Dumnezeu îi duci cu învățăturile tale pe toți cei care strigă unele ca acestea:
Bucură-te, izvor al învățăturii;
Bucură-te, temelie a Ortodoxiei;
Bucură-te, pildă de viețuire sfântă;
Bucură-te, diademă a Bisericii celei sfinte;
Bucură-te, minunat tâlcuitor al vieții de curăție;
Bucură-te, grăitor sfânt al cuvântului harului;
Bucură-te, cel ce curățești toată întinăciunea sufletelor;
Bucură-te, că îndrepți pe a mântuirii cale;
Bucură-te, făclie a strălucirilor celor nemateriale;
Bucură-te, luminător al cunoștințelor celor de sus;
Bucură-te, prin care Biserica dănțuiește;
Bucură-te, prin care tot credinciosul se bucură;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 12

Har dumnezeiesc cere și mântuirea sufletelor, Grigorie, înțelepte ierarhe, pentru cei ce vin la tine cu evlavie și cinstesc luptele tale cele strălucite, căci ca un slujitor luminat strălucești celor ce strigă: Aliluia!

Icosul 12

Cântând suferințele tale și dumnezeieștile lupte, pe care le-ai săvârșit pentru Biserică, ceata binecredincioșilor totdeauna te laudă pe tine, Grigorie, și cu gură mulțumitoare strigă către tine neîncetat unele ca acestea:
Bucură-te, tărie a Bisericii;
Bucură-te, neîntrecut vorbitor al credinței;
Bucură-te, cel care ai rușinat pe vorbărețul Achindin;
Bucură-te, cel care ai arătat puterea cea dăruită de Dumnezeu;
Bucură-te, cel care împreună cu Apostolii sălășluiești, ca unul ce le-ai urmat în toate;
Bucură-te, luceafăr strălucitor al Tesalonicului;
Bucură-te, dulceață a sufletului meu;
Bucură-te, luptător dumnezeiesc al Ortodoxiei;
Bucură-te, strălucire a Bisericii tale celei cinstite;
Bucură-te, dulce strălucire a poporului tău credincios;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 13

O, dumnezeiescule Părinte, cunoscător al tainelor celor negrăite, Grigorie, culme a Părinților, primește vocile poporului tău, și dăruiește acoperământul tău tuturor; căci cu credință alergăm și Sfintei Treimi strigăm: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Înger în lume, văzător al celor de sus, te-ai arătat, Grigorie preafericite, și cu viața ta cea dumnezeiască te-ai învrednicit de daruri îngerești; pentru aceea, minunându-ne de strălucirea ta, Părinte, strigăm:
Bucură-te, cel prin care lumina dumnezeiască strălucește;
Bucură-te, cel prin care întunericul a fost alungat;
Bucură-te, pajiște preabinemirositoare a înțelepciunii;
Bucură-te, părtaș al învățăturii celei preabune;
Bucură-te, înălțime neajunsă cu privirea a celor înalte;
Bucură-te, adânc neatins al darurilor duhovnicești;
Bucură-te, că ești strălucire a Bisericii;
Bucură-te, că te-ai arătat întărire ortodocșilor;
Bucură-te, al credinței luminător prealuminat;
Bucură-te, făclie de nepătruns a harului;
Bucură-te, prin care grăitorii de nebunii vor tăcea;
Bucură-te, prin care grăitorii de Dumnezeu se vor bucura;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 1

Pe păstorul Tesalonicului cel preavrednic și pe Luminătorul Bisericii cel prealuminat să-l lăudăm în cântări dumnezeiești; căci s-a arătat lăcaș al luminii celei nepătrunse și dăruiește luminare și har îmbelșugat tuturor celor ce strigă: Bucură-te, Părinte Grigorie!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim
(7 mai)

FB Mess WA Like Arătarea Semnului Sfintei Cruci la Ierusalim ne amintește de o minune care a avut loc în anul 351, atunci când, pe cerul Ierusalimului, a străluicit o lumină puternică, mai mare decât […]

† Sfânta Sofia de Suzdal
(1 august)

FB Mess WA Like Sfânta Sofia de Suzdal, înzestrată prin pronia divină cu harul facerii de minuni, este considerată apărătoarea femeilor credincioase. Ea a fost soția împăratului Vasilie al III-lea al Rusiei și în calendarul […]

† Sfinții 7 tineri din Efes
(4 august)

FB Mess WA Like Sfinții 7 tineri din Efes au fost închiși într-o peșteră unde au dormit aproape 200 de ani, iar la trezire lor s-au arătat neschimbați ca și cum ar fi trecut o […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram