Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie, Luminătorul și Arhiepiscopul Armeniei

5/5 - (3 votes)

Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie, Luminătorul și Arhiepiscopul Armeniei, se poate citi pentru a cere Sfântului luminarea căii în viață pentru a dobândii mântuirea noastră și a celor din jurul nostru.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie, Luminătorul și Arhiepiscopul Armeniei trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie, Luminătorul și Arhiepiscopul Armeniei - text

Troparul Sfântului Ierarh Grigorie, Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei, glasul al 4-lea

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credința răbdând până la sânge, Sfințite Ierarhe Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Pe Ierarhul și slujitorul lui Hristos, să-l lăudăm astăzi toți credincioșii în cântări, ca pe un păstor duhovnicesc, pe Sfântul Grigorie Luminătorul, care mult s-a nevoit propovăduind Evanghelia, botezându-i pe armenii de odinioară și luminându-i cu învățătura Dreptei Credințe; pe acesta să-l cinstim, cântându-i: Bucură-te, Sfinte Grigorie, arhipăstor prealuminat!

Icosul 1

Pe tine, răbdătorule de chinuri, Dumnezeiescule Luminător, păstorul și primul învățător adevărat al Armeniei, în cântări te fericim noi, credincioșii și cu laude Dumnezeiești cinstim pomenirea ta, că, îndurând felurite chinuri de la necredincioși, cu ajutorul Harului ceresc, ai nimicit lucrarea cea întunecată a idolilor și ai adus la Dreapta Credință pe armeni. Pentru aceasta, Sfinte Grigorie, te lăudăm, cântând:
Bucură-te, cel ce ai cunoscut pe Hristos-Lumina lumii;
Bucură-te, dătător de lumină sfântă poporului tău;
Bucură-te, cel ce ai adus strălucirea lui Hristos tuturor;
Bucură-te, făclie a învățăturii Dumnezeiești;
Bucură-te, trezitor al conștiinței oamenilor;
Bucură-te, cel ce ai scos neamul tău din negura păgânătății;
Bucură-te, cel luminat la chip ca un Înger;
Bucură-te, cel al cărui nume înseamnă, "cel veghetor";
Bucură-te, cel ce ai privegheat, neîncetat, la rugăciune;
Bucură-te, cel luminat cu postul, de suflet întăritor;
Bucură-te, cel ce ai vorbit, în rugăciune, cu Stăpânul Hristos;
Bucură-te, cel ce ai urmat învățătura cea dreaptă a Apostolilor;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, arhipăstor prealuminat!

Condacul 2

Prin Pronia lui Dumnezeu, ai fost ales din neamul Arsacizilor, care încă nu cunoșteau Dreapta Credință și Duhul Sfânt a aflat, în sufletul tău, loc de sălășluire pentru lucrarea cea mântuitoare de luminare a păgânilor, pe care ai săvârșit-o cu multe osteneli și chinuri vreme de mulți ani, cântând Mântuitorului Hristos: Aliluia!

Icosul 2

Învățător iscusit și păstor mult încercat fiind, Ierarhe Grigorie, ai viețuit în multe nevoințe: în tinerețe, din pricina năvălirii perșilor, ai fugit în Capadocia, unde te-ai căsătorit cu o fecioară credincioasă și L-ai cunoscut pe Adevăratul Dumnezeu, Care te-a binecuvântat cu 2 copii, pe care i-ai crescut în Dreapta Credință. Pentru aceasta, în ziua pomenirii tale, te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel chemat să creștinezi Armenia;
Bucură-te, cel născut din familie regească;
Bucură-te, cel ce ai fugit de învățătura păgână;
Bucură-te, cel ce ai primit învățătura creștină în Capadocia;
Bucură-te, cel ce ai fost botezat în Numele Preasfintei Treimi;
Bucură-te, cel ce ai avut ca dascăl pe Sfântul Episcop Firmilian;
Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit de lumina Harului;
Bucură-te, cel ce ai avut pavăză Dumnezeiasca Pronie;
Bucură-te, făclie duhovnicească a neamului tău;
Bucură-te, botezătorul armenilor și al popoarelor dimprejur;
Bucură-te, Mare Făcător-de-Minuni și mult nevoitor;
Bucură-te, răbdător de chinuri pentru Hristos;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, arhipăstor prealuminat!

Condacul 3

Ca un păstor râvnitor și ca un pătimitor sfințit, purtătorule de chinuri, Grigorie, stând înaintea Preasfintei Treimi și purtând cunună de mult-pătimitor și veșmânt arhieresc, prin răbdarea chinurilor și prin sfințitele tale rugăciuni, alungi chipurile cele întunecoase ale patimilor noastre, ale celor ce te lăudăm pe tine și-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Umplându-te de Apele, cele vii, ale Duhului Sfânt, ai ieșit ca un râu din Edenul cel înțelegător, adăpând pe binecredincioși și uscând noianul nebuniei idolești, fericite Ierarhe, că nici mulțimea chinurilor cumplite, nici șederea în groapa cea întunecoasă și cu noroi, în care ai viețuit vreme îndelungată, nu au clintit cugetul tău cel tare, vrednicule de laudă, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, cel aruncat în groapa cu animale sălbatice de regele păgân;
Bucură-te, cel ce ai viețuit, cu răbdare, între jivinele primejdioase;
Bucură-te, cel ce și acolo te rugai neîncetat Domnului;
Bucură-te, cel închis în groapă întunecoasă pentru facerea de bine;
Bucură-te, cel hrănit în închisoare de o femeie credincioasă;
Bucură-te, cel ce ai viețuit în temniță 14 ani;
Bucură-te, cel ce nu ți-ai pierdut nădejdea;
Bucură-te, cel ce ai iubit mai mult Sărăcia lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ai trăit cu nădejdea bunătăților veșnice;
Bucură-te, cel ce ai avut mintea îndreptată spre cereasca împărăție;
Bucură-te, cel unit, în cuget și simțire, cu Dumnezeu;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru binecredincioșii creștini;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, arhipăstor prealuminat!

Condacul 4

Prin chinurile îndurate de la păgâni, ai sfărâmat fălcile leilor gânditori și, cu pătimirile tale, ai înecat întinăciunile demonice, smulgând, din rădăcină, învățăturile idolești, vrednicule de laudă, mult pătimitorule Grigorie; pentru aceasta, Îl lăudăm pe Hristos Dumnezeu, Cel ce te-a întărit în răbdarea suferințelor și Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 4

Ochilor tăi nu ai dat dormitare, Ierarhe Grigorie, până când cei ce stăruiau în dormitarea răutății păgânești au ajuns la lumina cunoștinței de Dumnezeu, au primit Dreapta Credință și s-au botezat, slăvind pe Treimea, Cea de O Ființă. Pentru aceasta, pe tine te lăudăm, cu dragoste, așa:
Bucură-te, cel ce ai fost sfințit Arhiereu de fericitul Leontie al Capadociei;
Bucură-te, creștinător al lui Tiridates, regele armenilor;
Bucură-te, cel ce ai luminat cu Botezul pe toți armenii;
Bucură-te, cel ce ai zidit Mânăstiri și Biserici;
Bucură-te, cel ce ai învățat poporul Dreapta Credință;
Bucură-te, lucrător bun și iscusit în Via Domnului;
Bucură-te, Arhiereu al lui Hristos, Mântuitorul lumii;
Bucură-te, cunoscător al Luminii celei adevărate;
Bucură-te, cel ce ai străpuns întunericul necunoștinței;
Bucură-te, cel ce ai strălucit, ca soarele, între ierarhi;
Bucură-te, cel ce luminezi cu lumina Harului lui Hristos;
Bucură-te, purtător de lumină spre viața veșnică;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, arhipăstor prealuminat!

Condacul 5

Mucenița Ripsimia cunoscând pe singura curată Maică și Fecioară, Născătoarea de Dumnezeu, a urmat ei, prin viețuire, în dragoste de Dumnezeu și curăție, fiind povățuită de tine, Sfinte Grigorie, învățătorul ei și Slujitorul lui Hristos. Deci, strălucind în chinuri, mai presus de firea omenească și păstrând Dreapta Credință, s-a jertfit pentru Hristos, Căruia cânta: Aliluia!

Icosul 5

Tinerele fecioare, care au mărturisit Dreapta Credință, împreună cu bătrâna Muceniță Gaiani și Sfânta Ripsimia, au iubit pe Hristos, Adevărul, pentru care, cu bucurie, s-au jertfit, păstrând Dreapta Credință și fugind de plăcerile vremelnice, după cum le-ai învățat tu, Sfinte Ierarhe Grigorie, lauda Ortodoxiei, pentru care îți cântăm acestea:
Bucură-te, cel crescut duhovnicește în Dreapta Credință;
Bucură-te, cel ce ai povățuit pe Gaiani și pe ucenicele ei;
Bucură-te, cel ce ai întărit pe Ripsimia în suferințe;
Bucură-te, cel ce le-ai vorbit despre frumusețea veșnicei Împărății;
Bucură-te, cel ce le-ai îndemnat să mărturisească pe Hristos;
Bucură-te, cel ce le-ai povățuit la Împărăția cerurilor;
Bucură-te, părinte al monahilor nevoitori;
Bucură-te, învățător al Mărturisitorilor Dreptei Credințe;
Bucură-te, stăruitor în rugăciune pentru nevoitorii cei buni;
Bucură-te, făclie duhovnicească a celor ce caută Adevărul;
Bucură-te, smerenie răsplătită cu înălțimea slavei veșnice;
Bucură-te, cel ce ai adus lui Hristos mulțime de Mărturisitori;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, arhipăstor prealuminat!

Condacul 6

Cuvioasele femei cinstitoare de Dumnezeu, povățuite de tine, Ierarhe, au mărturisit, cu vitejie, pe Hristos, pentru care au suferit nenumărate chinuri; iar pe cel ce se mândrea, lăudându-se cu faptele păgânești, l-au înfruntat, apărând Dreapta Credință și păstrându-și curăția sufletelor lor. De aceea, după vrednicie, le fericim pe Cuvioasele Mucenițe, iar pe tine te lăudăm, Sfinte Grigorie, cântând Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 6

Pe vrăjmașul, cel fără de Dumnezeu, care strica tot pământul armenilor, cu putere Dumnezeiască l-ai surpat, prin răbdarea chinurilor, pentru Hristos; și, strălucind ca o făclie în noapte, ai luminat mintea celor ce zăceau în întunericul deșertăciunii idolești, preaînțelepte. De aceea, te lăudăm, strigând așa:
Bucură-te, turn neclintit al stăruinței;
Bucură-te, Candelă nestinsă a privegherii;
Bucură-te, râu al învățăturilor evanghelice;
Bucură-te, diamant al răbdării;
Bucură-te, floare neveștejită a rugăciunii;
Bucură-te, foc al dragostei de Dumnezeu;
Bucură-te, oglindă a bunelor deprinderi;
Bucură-te, pildă de bună-cuviință;
Bucură-te, mireasmă a faptelor bune;
Bucură-te, ancoră a nădejdii;
Bucură-te, toiag al bunilor păstori;
Bucură-te, neadormit păzitor al dreptcredincioșilor;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, arhipăstor prealuminat!

Condacul 7

Sfinte Ierarhe Grigorie, Domnul Cel Preaînalt te-a suit la înălțimea răsplătirilor cerești, pe tine, cel ce L-ai mărturisit neclintit și ai urmat, cu bucurie, Sfintelor Lui Pătimiri, pentru care acum te veselești, în ceruri, de vederea Celui dorit, Căruia cânți neîncetat împreună cu Îngerii: Aliluia!

Icosul 7

Cu Dumnezeiești învățături ale Dreptei Credințe, ai înmulțit talantul, cel dat ție și l-ai adus însutit Ziditorului tău, că mulți s-au izbăvit de credința cea rea a idolatriei, fiind luminați cu Botezul în Numele Sfintei Treimi și primind lumina cunoștinței de Dumnezeu. Deci, ca unul care ai dobândit acum moștenire vrednică întru Împărăția cerurilor, primește și de la noi această cântare:
Bucură-te, următor al Apostolilor;
Bucură-te, propovăduitor al Evangheliei;
Bucură-te, împlinitor al Poruncilor lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ai înmulțit talantul Harului;
Bucură-te, cel ce ai izbăvit pe mulți de rătăcire;
Bucură-te, cel ce ai izbăvit pe regele Armeniei de o boală grea;
Bucură-te, părinte duhovnicesc al lui Tiridates;
Bucură-te, cel ce l-ai învățat pe acesta Dreapta Credință;
Bucură-te, întemeietorul Bisericii din Armenia și întâiul ei Episcop;
Bucură-te, cel ce ți-ai pus sufletul pentru turma ta cuvântătoare;
Bucură-te, cel ce ai lucrat "cu timp și fără timp" pentru mântuirea semenilor;
Bucură-te, cel ce ești întocmai cu Apostolii;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, arhipăstor prealuminat!

Condacul 8

Semn luminat în chip de Cruce ai văzut aievea, ca oarecând Sfântul Împărat Constantin, risipind noaptea slujirii idolești, că pe credincioși i-ai făcut fii ai luminii celei veșnice, Sfinte Ierarhe Grigorie. Deci și noi, fiind luminați cu lumina cunoștinței de Dumnezeu, Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 8

Vreme de mulți ani ai fost împreună cu fiarele sălbatice în groapa cu noroi, unde ai primit hrană de la o femeie credincioasă, iar, prin rânduială Dumnezeiască, ai scăpat cu viață, ca să propovăduiești, mai departe, Lumina lui Dumnezeu, "Care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința Adevărului să vină". Drept aceea, noi, cei ce ne bucurăm de faptele tale, cele de lumină, te lăudăm astfel:
Bucură-te, luminător înțelept;
Bucură-te, învățător de Cele Sfinte;
Bucură-te, rugător fierbinte;
Bucură-te, răbdător de multe chinuri;
Bucură-te, Ierarh ales al lui Hristos;
Bucură-te, slujitor evlavios al Bisericii;
Bucură-te, sfințitor al vieții oamenilor;
Bucură-te, povățuitor al celor neștiutori;
Bucură-te, postitor cu folos duhovnicesc;
Bucură-te, doritor al luminii sfinte;
Bucură-te, râvnitor pe calea mântuirii;
Bucură-te, viețuitor al Raiului;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, arhipăstor prealuminat!

Condacul 9

Sfinte Ierarhe Grigorie, răbdând multe pătimiri, te-ai încununat ca un biruitor și ai fost cinstit cu Harul arhieriei, botezând popoare în Numele Sfintei Treimi și izbăvindu-le de înșelăciunea cea vicleană a păgânătății. Pentru aceasta, pe tine te lăudăm și slăvim pe Hristos, cântându-I: Aliluia!

Icosul 9

Pe regele armenilor, Tiridates, cel ce mai înainte era păgân și prigonea pe cei ce credeau în Hristos, prin răbdare multă și "Credință lucrătoare prin iubire", l-ai înduplecat a primi adevărata Credință, prin Sfântul Botez și lumina cunoștinței de Dumnezeu, prin învățăturile tale, Ierarhe; de aceea, te lăudăm, cântând:
Bucură-te, cel ce ai înțeles cuvântul: "în lume necazuri veți avea";
Bucură-te, cel aruncat în groapa cu noroi ca Prorocul Ieremia;
Bucură-te, cel ce ai stat în groapa cu animale sălbatice, ca Daniel în groapa cu lei;
Bucură-te, cel asemenea, la rugăciune, cu cei 3 Tineri din Babilon;
Bucură-te, cel ce ai chemat poporul la Botez ca Înaintemergătorul Ioan;
Bucură-te, cel râvnitor pentru Domnul ca Sfântul Ilie Tesviteanul;
Bucură-te, cel ce ai fugit de păcat ca și Iosif de femeia lui Potifar;
Bucură-te, cel ce ai iubit pe Domnul ca și Ioan Evanghelistul;
Bucură-te, cel ce ai așteptat, cu nădejde, pe Domnul, ca Dreptul Simeon;
Bucură-te, cel ce ți-ai izbăvit neamul ca Moise pe evrei;
Bucură-te, cel ce ai ajutat mulți răufăcători să-și îndrepte viața;
Bucură-te, predicator statornic în Dreapta Credință;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, arhipăstor prealuminat!

Condacul 10

Ca un următor al Apostolilor, fiind povățuit de învățăturile și predaniile lor, Sfințite Slujitorule al lui Hristos, ai arătat celor rătăciți Calea cea luminată de Dumnezeiasca învățătură; ca un păstor și următor al Păstorului Celui adevărat, Preasfințite Părinte Grigorie, luminezi sufletele noastre cu învățăturile tale, ca să lăudăm împreună pe Mântuitorul, cântându-I: Aliluia!

Icosul 10

Sfinte Ierarhe, în cer ești acum împreună cu Soborul Sfinților, vorbitor cu Prorocii, rugător împreună cu Mărturisitorii și Cuvioșii, vestitor împreună cu Apostolii, slujitor împreună cu Arhiereii, cel ce ești asemenea cu Îngerii. Cu tot Soborul de Sfinți și de Îngeri roagă-te lui Hristos, Iubitorul de oameni, pentru noi, cei ce te lăudăm pe tine:
Bucură-te, cel asemenea la obicei cu Prorocii;
Bucură-te, cel ce ai urmat întocmai învățătura Apostolilor;
Bucură-te, mult pătimitor ca Mucenicii lui Hristos;
Bucură-te, slujitor în cer împreună cu Sfinții Ierarhi;
Bucură-te, rugător fierbinte cu Sfinții Cuvioși;
Bucură-te, cel ce ți-ai purtat crucea cu smerenie;
Bucură-te, cel ce ai tradus Scriptura pentru Biserica nou-întemeiată;
Bucură-te, cel ce ai mărturisit Credința Ortodoxă la întâiul Sinod Ecumenic;
Bucură-te, cel ce ai sfințit Altare pentru Sfânta Jertfă;
Bucură-te, purtător de grijă al Bisericii;
Bucură-te, rugător pentru dreptcredincioșii creștini;
Bucură-te, cel ce, împreună cu Sfinții și cu Îngerii, Îl slăvești pe Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, arhipăstor prealuminat!

Condacul 11

"Stăruind cu timp și fără timp în propovăduirea Cuvântului", răbdând multe și felurite chinuri, Ierarhe, ai adus popor mult la Dreapta Credință, rodul ostenelilor tale de mulți ani pentru Domnul. Deci, ca oarecând Pavel, ai mărturisit pe Hristos, zicând: "Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am sfârșit, Credința am păzit. De acum mi s-a pregătit cununa dreptății, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce" au urmat mie și "au iubit arătarea Lui", Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Nevoindându-te după Legea Dreptei Credințe, foarte tare ai rușinat pe vrăjmașii cei fărădelege, că și pe fiul tău, Aristakes, l-ai lăsat arhipăstor în locul tău. Iar tu, Sfințite Ierarhe Grigorie, te-ai dus în pustie, la rugăciune și nevoință tainică, pentru care te lăudăm așa:
Bucură-te, cel ce nu ai vorbit de rău pe nimeni;
Bucură-te, cel ce ai fugit de invidie și de vrajbă;
Bucură-te, cel ce ai scos din suflet clevetirea și defăimarea;
Bucură-te, cel ce ai disprețuit jurământul mincinos;
Bucură-te, cel ce nu ai ținut în suflet dor de frumuseți pământești;
Bucură-te, cel ce ai suflet milostiv și îndurător;
Bucură-te, cel ce te-ai îmbogățit cu fapte bune;
Bucură-te, cel ce prin faptă te-ai arătat iubitor de vrăjmași;
Bucură-te, cel ce ai biruit păcatul prin frica de Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce te-ai unit cu Dumnezeu prin iubirea față de oameni;
Bucură-te, rugător, în cuget curat, auzit de Dumnezeu;
Bucură-te, sfințitor al vieții oamenilor spre mântuire;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, arhipăstor prealuminat!

Condacul 12

Făcându-te pe tine locaș Preasfintei Treimi, Sfințite Grigorie, ai surpat la pământ capiștile idolilor și ai ridicat Biserici spre mântuirea poporului, care slăvește pe Cuvântul lui Dumnezeu, Cel mântuitor; așa te-ai arătat lucrător de cele sfinte, cu dragoste aducându-te mai întâi pe tine jertfă Stăpânului tău, pe Care, slujindu-L prin propovăduirea Evangheliei și mărturisindu-L prin Dreapta Credință, L-ai făcut cunoscut celor care doresc viața veșnică și cântă: Aliluia!

Icosul 12

Dumnezeul nostru, închinat în 3 Ipostasuri, cheamă pe fiecare să viețuiască întru dragostea Sa. Sfinte Grigorie, tu, cel chemat să luminezi neamul tău cu lumina cunoștinței de Dumnezeu, te-ai sălășluit în lumina dragostei Lui, împreună cu cei de un nume și de un obicei cu tine, care, de-a lungul veacurilor, au fost chemați să vegheze la mântuirea credincioșilor și să slăvească pe Preasfânta Treime, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, Părinte Grigorie, luminător al Armeniei celei Mari;
Bucură-te, cel asemenea cu Sfântul Grigorie Taumaturgul;
Bucură-te, lucrător în Via Domnului ca și Sfântul Grigorie Teologul;
Bucură-te, râvnitor și rugător asemenea Sfântului Grigorie de Nyssa;
Bucură-te, liturghisitor în cer împreună cu Sfântul Grigorie Dialogul;
Bucură-te, Mărturisitor, asemenea Sfântului Grigorie Decapolitul;
Bucură-te, alungător al ereticilor ca și Sfântul Grigorie al Acragandelor;
Bucură-te, învățător al rugăciunii, ca Sfântul Grigorie Sinaitul;
Bucură-te, văzător al luminii taborice, ca Sfântul Grigorie Palama;
Bucură-te, povățuitor peste veacuri al Sfântului Grigorie Dascălul;
Bucură-te, veghetor asupra Bisericii luptătoare;
Bucură-te, împreună rugător cu Sfinții Bisericii triumfătoare;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, arhipăstor prealuminat!

Condacul 13

O, Sfinte Ierarhe Grigorie Luminătorul, cel ce porți ca pe o făclie lumina cunoștinței de Dumnezeu, luminează și sufletele noastre, ca să-L cunoaștem pe Hristos în fiecare semen al nostru și, în toată viața noastră, prin faptele bunei Credințe, să-L propovăduim pe Dumnezeu Cel adevărat, ca, bucurându-ne în veci de lumina cea neînserată, să cântăm Sfintei Treimi în ceruri: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Pe tine, răbdătorule de chinuri, Dumnezeiescule Luminător, păstorul și primul învățător adevărat al Armeniei, în cântări te fericim noi, credincioșii și cu laude Dumnezeiești cinstim pomenirea ta, că, îndurând felurite chinuri de la necredincioși, cu ajutorul Harului ceresc, ai nimicit lucrarea cea întunecată a idolilor și ai adus la Dreapta Credință pe armeni. Pentru aceasta, Sfinte Grigorie, te lăudăm, cântând:
Bucură-te, cel ce ai cunoscut pe Hristos-Lumina lumii;
Bucură-te, dătător de lumină sfântă poporului tău;
Bucură-te, cel ce ai adus strălucirea lui Hristos tuturor;
Bucură-te, făclie a învățăturii Dumnezeiești;
Bucură-te, trezitor al conștiinței oamenilor;
Bucură-te, cel ce ai scos neamul tău din negura păgânătății;
Bucură-te, cel luminat la chip ca un Înger;
Bucură-te, cel al cărui nume înseamnă, "cel veghetor";
Bucură-te, cel ce ai privegheat, neîncetat, la rugăciune;
Bucură-te, cel luminat cu postul, de suflet întăritor;
Bucură-te, cel ce ai vorbit, în rugăciune, cu Stăpânul Hristos;
Bucură-te, cel ce ai urmat învățătura cea dreaptă a Apostolilor;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, arhipăstor prealuminat!

Condacul 1

Pe Ierarhul și slujitorul lui Hristos, să-l lăudăm astăzi toți credincioșii în cântări, ca pe un păstor duhovnicesc, pe Sfântul Grigorie Luminătorul, care mult s-a nevoit propovăduind Evanghelia, botezându-i pe armenii de odinioară și luminându-i cu învățătura Dreptei Credințe; pe acesta să-l cinstim, cântându-i: Bucură-te, Sfinte Grigorie, arhipăstor prealuminat!

Rugăciune Sfântul Ierarh Grigorie, Luminătorul și Arhiepiscopul Armeniei

Sfinte Ierarhe Grigorie, cel ce ai fost numit "Luminător" pentru că ai adus în sufletele oamenilor lumina Evangheliei și a Dreptei Credințe, tu, cu frumusețea cuvintelor, ai învățat și ai adus mulțime de oameni la Hristos, Mântuitorul lumii. De aceea, ziua pomenirii tale ne-a răsărit lumină în sufletele noastre, că te-ai arătat locaș Dumnezeieștii lumini și acum locuiești în lumina cea neînserată. Cel ce ai fost tată de copii, te rugăm să ajuți pe părinți să iubească pe copiii pe care i-au primit de la Dumnezeu; iar copiii să fie ascultători de părinții lor până la vremea când și ei vor putea să la poarte de grijă cu recunoștință. Luminează-le mintea să se iubească unii pe alții, să se ajute la vreme de nevoie, să lupte împotriva relelor deprinderi, să viețuiască în pace, liniște și Dreaptă Credință, slăvind pe Dumnezeu, Părintele ceresc, Dătătorul a tot binele și purtătorul de grijă al tuturor. Cel ce ai fost Ierarh și Slujitor al lui Hristos, ajută pe păstorii Bisericii să povățuiască bine obștea de credincioși, încredințată lor spre păstorire, luminând-o cu învățătura Sfintei Evanghelii, învățându-i să viețuiască în dreptate, cinste și sfințenie. Dăruiește păstoriților ascultare deplină și purtare după învățătura primită de la Hristos prin Sfinții Apostoli și prin păstorii lor duhovnicești. Cel ce ai defăimat idolii și altarele păgâne, alungă idolii necredinței și ai patimilor din sufletele noastre și luminează mintea noastră cu învățătura Dreptei Credințe. Cere de la Hristos, Lumina lumii, luminare minții noastre, sănătate trupului și sufletului, ca să viețuim în dragoste față de cei aflați în nevoi și ajută-ne ca, prin pocăință adevărată, să ne curățim sufletele de orice întinăciune, ca, prin viețuirea și faptele noastre să fim lumină celor din jurul nostru.
O, Sfinte Ierarhe Grigorie, cel ce locuiești acum în lumina cea neînserată, ajută-ne să fim și noi împreună cu cei binecuvântați de Părintele ceresc, ca să slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea Cea de O Ființă și nedespărțită, în vecii vecilor! Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie, Luminătorul și Arhiepiscopul Armeniei - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie, Luminătorul și Arhiepiscopul Armeniei

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Ierarh Grigorie, Luminătorul și Arhiepiscopul Armeniei - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Leon, episcopul Cataniei
(20 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Leon, episcopul Cataniei, a mai purtat și numele de taumaturgul sau vindecătorul deoarece încă din timpul vieții sale a săvârșit nenumărate vindecări. A primit de la Dumnezeu aceste daruri […]

† Sfânta Teodora împărăteasa
(11 februarie)

FB Mess WA Like Sfânta Teodora împărăteasa este numită "darul lui Dumnezeu pentru apărarea icoanelor și a Ortodoxiei" datorită eforturilor pe care le-a depus pentru apărarea dreptei credințe stabilite în sinodul al-VII-lea. Ea este serbată […]

† Sfântul Cuvios Arsenie Capadocianul
(10 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Arsenie Capadocianul, făcătorul de minuni, este preotul care l-a botezat pe Arsenie, viitorul Sfânt Paisie Aghioritul. El a fost binecuvântat de Dumnezeu cu harul înainte vederii, cu smerenie, cu […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram