Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț

Apreciază Articolul

Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț se poate citi pentru a cere Sfântului a ne învăță blândețea, răbdarea și dragoste față de oameni, pe care le-a dobândit de la Dumnezeu în viața pamântească, pentru a avea puterea de a propovădui cuvântului Evangheliei.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț - text

Tropar la Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț, glasul al 4-lea

De Dumnezeu purtătorule, părintele nostru Ghelasie, povățuitorul călugărilor și al credincioșilor, podoaba cuvioșilor și lauda arhiereilor, sprijinitorul celor din necazuri și făcătorule de minuni, cu nevoințele tale chip de sfințenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veselești, cu aceștia roagă-L pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace și mare milă.

Condacul 1

Preafericite Părinte Ierarhe Ghelasie, prinos de mulțumire îți aducem noi, nevrednicii, pentru folosințele pe care le dobândim de la tine neîncetat și, ca unul care ne izbăvești de tot necazul cu rugăciunile tale, primește de la noi această cântare sfântă: Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!

Icosul 1

Îngerii, cântând, cu bucurie te-au primit pe tine, Sfinte Ierarhe Ghelasie, că îngerește pe pământ ai viețuit și turma duhovnicească ție încredințată bine ai păstorit-o. Pentru aceasta, primește de la noi aceste smerite cântări:
Bucură-te, cel ce ai fost ca un înger în trup;
Bucură-te, cel ce ai fost îmbrăcat cu harul arhieriei;
Bucură-te, că lui Dumnezeu cu râvnă ai slujit;
Bucură-te, că trupul cu postiri și privegheri ți l-ai înfrumusețat;
Bucură-te, că sufletul cu virtuți ți l-ai împodobit;
Bucură-te, cel ce ești împreună vorbitor cu îngerii;
Bucură-te, că pentru Biserica lui Hristos jertfă te-ai adus;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale duhurile necurate ai izgonit;
Bucură-te, că pe cei stăpâniți de demon i-ai tămăduit;
Bucură-te, că apă din pământ ai izvorât;
Bucură-te, lauda cea preaiubită a călugărilor;
Bucură-te, podoabă sfințită a meleagurilor Râmețului;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!

Condacul 2

Pe pământ ca un alt Moise te-ai arătat, Sfințite Părinte Ghelasie, căci, cu toiagul semnul crucii făcând, ai izvorât apă din loc pietros. Deci, văzând minunea, călugării și credincioșii la Hopagi s-au bucurat, dând mărire lui Dumnezeu, Celui ce ți-a dat aceste puteri, și au strigat: Aliluia!

Icosul 2

Arătatu-te-ai în vis la mulți credincioși, Sfințite Părinte, și multe minuni ai făcut celor ce s-au apropiat cu credință de sfintele tale moaște. Pentru aceasta cu bucurie cântăm ție:
Bucură-te, mângâierea celor întristați;
Bucură-te, tămăduirea celor bolnavi;
Bucură-te, ajutorul celor împovărați;
Bucură-te, sprijinitorul celor ce sunt în necazuri;
Bucură-te, ajutătorul și ocrotitorul Mănăstirii Râmeț;
Bucură-te, al monahilor osârdnic povățuitor;
Bucură-te, al preoților celor evlavioși bun arhipăstor;
Bucură-te, al credincioșilor evlavios sprijinitor;
Bucură-te, al cerescului Stăpân vrednic slujitor;
Bucură-te, că de multe dureri ești izbăvitor;
Bucură-te, că lui Hristos cu blândețe și cu smerenie ai urmat;
Bucură-te, că duhurile răutății cu nerăutatea ta le-ai alungat;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!

Condacul 3

Arhanghelii și îngerii se minunează, Sfințite Părinte, de credința ta cea mare pe care ai avut-o către Dumnezeu, când ai înfipt toiagul în pământ și ai izvorât apă. Pentru aceea și noi, cunoscându-ți râvna spre cele sfinte, cu mulțumire strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Auzitu-s-a de minunile tale, Sfințite Părinte, până la hotarele pământului românesc, și creștinii de pretutindeni aleargă la moaștele tale, care sunt cinstite cu evlavie în Sfânta Mănăstire Râmeț, căci de aici toți dobândesc ajutor. De aceea primește și de la noi această cântare:
Bucură-te, că pe creștini îi aperi întru nevoi;
Bucură-te, că orfanilor le aduci mângâiere;
Bucură-te, că și văduvelor le aduci alinare sufletelor;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor bolnavi;
Bucură-te, cald folositor al celor întristați;
Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi;
Bucură-te, bunule părinte al celor săraci;
Bucură-te, că taberele vrăjmașilor le-ai surpat;
Bucură-te, că în cer odihnă veșnică ai aflat;
Bucură-te, că în mijlocul cetelor îngerești ai ajuns;
Bucură-te, că plată ostenelilor tale de la Dumnezeu ai luat;
Bucură-te, că pe oameni cu Dumnezeu i-ai unit;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!

Condacul 4

Preasfințite Părinte Ghelasie, femeia cea stăpânită de demoni din depărtare a alergat la sfântul tău sicriu și, credință având, a luat tămăduire. Pentru aceasta, minunându-ne de prea multa sa îndrăzneală, cu umilință cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Adormind, Preasfințite Părinte, pe asinul tău care te purta spre mănăstire, au rămas până astăzi urme neșterse pe piatră, și clopotele celor șapte biserici singure au început să sune, ducând vestea trecerii tale din această viață. Pentru aceasta, primește de la noi aceste cuvinte de laudă:
Bucură-te, că pe asin, precum odinioară Iisus, ai încălecat;
Bucură-te, că cele șapte biserici din împrejurimi cu sunete de clopote te-au întâmpinat;
Bucură-te, că singure clopotele ți-au vestit chemarea la Cel de Sus;
Bucură-te, că multe minuni ai lucrat;
Bucură-te, că tu de atunci în Hristos odihnă cerească ai aflat;
Bucură-te, că viața ta lui Hristos ți-ai închinat;
Bucură-te, că mai cu trezvie lui Hristos ai slujit;
Bucură-te, că prin tine mulți la credință au venit;
Bucură-te, că la înălțimea trăirii sfinte ai ajuns;
Bucură-te, al călugărilor minunat învățător și de Dumnezeu înțelepțit;
Bucură-te, al Sfintei Biserici laudă și cu bucurie cinstit;
Bucură-te, cel ce cu lumina cea întreită ai fost luminat;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!

Condacul 5

Plângem și ne tânguim, gândindu-ne la faptele noastre cele rele. Dar năzuim la tine, Preasfințite Ghelasie, rugându-ne să fii mijlocitor către Domnul pentru noi și pentru toată lumea, ca să dobândim mântuire prin rugăciunile tale. Pentru aceea cântăm, împreună cu tine, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Ca să arăți milostivirea ta către noi, Preasfințite Părinte, ai săvârșit multe minuni pentru cei ce au alergat cu credință la sfintele tale moaște. Iar celor care nu te-au cinstit cu evlavie te-ai descoperit în chip minunat, arătându-le cele de mântuire. Cu aceștia împreunându-ne glasurile, cu credință strigăm ție:
Bucură-te, că ție cu smerenie ne plecăm;
Bucură-te, că binecuvântare de la Dumnezeu prin tine aflăm;
Bucură-te, că prin tine cu ochii sufletului în slava cerească te vedem;
Bucură-te, că de chinurile cele veșnice ai scăpat multe suflete;
Bucură-te, că pe calea cea dreaptă ai umblat;
Bucură-te, că pe noi toți întru necazuri ne-ai mângâiat;
Bucură-te, cel ce ești al Duhului Sfânt lăcaș împodobit;
Bucură-te, cel ce cu apa cea veșnică sufletele ai adăpat;
Bucură-te, că lui Hristos ai făcut ascultare desăvârșită;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!

Condacul 6

Minunată s-a arătat, Părinte, trecerea ta de pe pământ la cereștile lăcașuri, căci ai cunoscut din vreme apropierea sfârșitului tău. De aceea, minunându-ne toți de faptele tale, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Cine va putea spune cu adevărat toate nevoințele tale, Sfințite Părinte, cu care te-ai nevoit și prin care ai dobândit pe Hristos cel dorit; de aceea îți cântăm:
Bucură-te, că în sărăcie de bunăvoie ai viețuit;
Bucură-te, că în post și rugăciune toată viața ai petrecut;
Bucură-te, că prin smerenie toate le-ai învins;
Bucură-te, că pe călugări bine i-ai călăuzit;
Bucură-te, că, înțelepciune având, pe mulți preoți ai îmbărbătat;
Bucură-te, că dogmele dreptei credințe pe toți i-ai învățat;
Bucură-te, că prin viața ta Mănăstirea Râmeț ai blagoslovit;
Bucură-te, că pe cei credincioși i-ai tămăduit;
Bucură-te, că din nevoi pe noi toți ne izbăvești;
Bucură-te, că ești izvor nesecat de bunătăți pământești;
Bucură-te, cel ce cu pâinea vieții pe mulți ai îndestulat;
Bucură-te, că rugător neîncetat către Născătoarea de Dumnezeu te-ai arătat;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!

Condacul 7

Izvor de apă vindecător izvorăști, Sfințite Părinte, de sub altarul sfânt al mănăstirii tale, vindecând toată boala și neputința. De aceea, minunându-ne de darul lui Dumnezeu de care ai fost învrednicit, cu toții strigăm: Aliluia!

Icosul 7

Pom cu bune roade ești, Sfințite Părinte Ghelasie, care rodește rod de mântuire tuturor celor ce cu dragoste te cinstesc pe tine și cu stâlpări de rugăciuni în mâini cer să le vii în ajutor; de aceea și noi cu smerenie și cu dragoste te lăudăm zicând:
Bucură-te, alesule între cuvioși;
Bucură-te, floarea cea cu bun miros;
Bucură-te, trandafir cu mireasmă preadulce;
Bucură-te, rază pururea strălucitoare;
Bucură-te, păzitorule al fecioriei;
Bucură-te, iubitorule de curăție;
Bucură-te, învățătorule și bun părinte;
Bucură-te, reazemul celor neputincioși;
Bucură-te, vindecătorule al celor bolnavi;
Bucură-te, toiagul celor nevăzători;
Bucură-te, preadulce liniștitor al sufletelor noastre;
Bucură-te, mustrătorule al greșelilor noastre celor ascunse;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!

Condacul 8

Râu de lacrimi ai vărsat, Preasfințite Părinte, rugând pe Dumnezeu pentru lume, și te-ai nevoit cu asprime fără odihnă și hrană, petrecându-ți viața în osteneli sfinte. Pentru aceasta, noi toți slăvim pe Dumnezeu, Care ți-a dat ție putere, cântându-I: Aliluia!

Icosul 8

Ca unul care ai îndrăzneală către Hristos, turma Lui ai povățuit-o la Împărăția cea de sus cu învățăturile tale, Sfinte Părinte Ghelasie. Iar nouă, celor ce suntem bântuiți de viforul multor necazuri și ispite, dă-ne mână de ajutor, ca să te lăudăm zicând:
Bucură-te, izbăvitorule din necazuri al celor dosădiți;
Bucură-te, dătătorule de mângâieri;
Bucură-te, că din multe ispite ne scoți cu rugăciunile tale;
Bucură-te, că ești izvor de bunătăți;
Bucură-te, că pe necredincioși cu dragoste îi îndrepți;
Bucură-te, că pe pământ mult bine ai făcut celor credincioși;
Bucură-te, vindecătorule neîntârziat al celor bolnavi;
Bucură-te, acela ce, cu rugăciunile tale, săgețile vrăjmașilor le-ai oprit;
Bucură-te, că din izvorul mănăstirii tale mulți s-au adăpat;
Bucură-te, acela ce de creștini ești mult lăudat;
Bucură-te, cel ce cu daruri duhovnicești viața noastră ai îmbogățit;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!

Condacul 9

Cu mare bucurie, Preasfințite Ghelasie, te lăudăm, căci pe tine te avem comoară de mult preț și tu le dai tuturor cele de mântuire, povățuindu-i pe calea cea dreaptă. Pentru aceasta, cu multă bucurie slăvim și cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Cu ce cuvinte de laudă te vom cinsti pe tine pentru multă iubirea ta pe care o arăți și astăzi celor care se închină ție cu credință? De aceea, cu dragoste aducând preamărire lui Dumnezeu, îți cântăm ție:
Bucură-te, stâlp de foc care luminezi pe cei dintru întuneric;
Bucură-te, făclie nestinsă ce luminezi în întunericul necunoștinței;
Bucură-te, stea cu raze strălucitoare;
Bucură-te, că prin viața ta ai binevestit pe Hristos;
Bucură-te, că ai îndreptat pe cei legați de cele pământești;
Bucură-te, că ai mustrat nedreptatea multora;
Bucură-te, că în toată viața ta pe Domnul ai slăvit;
Bucură-te, că și pe noi ne-ai îndreptat pe calea virtuților;
Bucură-te, că prin tine multă liniște am aflat;
Bucură-te, că de multe necazuri ne-ai izbăvit;
Bucură-te, cel plin de blândețe și de smerenie;
Bucură-te, părinte iubitor de fii, al celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!

Condacul 10

Văzând Dumnezeu nevoințele tale, Sfințite Părinte Ghelasie, te-a proslăvit pe pământ cu mari și multe minuni săvârșite încă în trup fiind. Iar după trecerea la cele veșnice, nu încetezi a ne împărtăși de faceri de bine, pentru care și noi cu umilință cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Zid nebiruit de valurile ispitelor ai fost, Părinte Ghelasie, că ai biruit cu darul lui Dumnezeu toate cursele și ispitele care te împresurau, și cu curgerile tale de lacrimi ai spălat taina sufletului tău, Părinte. Pentru aceasta cu dragoste îți cântăm:
Bucură-te, că prin priveghere de toată noaptea te-ai nevoit;
Bucură-te, că trupul cu post l-ai făcut vas ales sufletului;
Bucură-te, că pentru toate Dumnezeu te-a răsplătit cu cununa vieții cerești;
Bucură-te, că, plutind ca pe apă, capul tău înmiresmat a ocolit biserica mănăstirii;
Bucură-te, că a treia oară pe fereastra bisericii el s-a oprit;
Bucură-te, că toți credincioșii cu cinste te-au primit;
Bucură-te, că pe toți cu mireasmă dulce i-ai făcut bineplăcuți lui Dumnezeu;
Bucură-te, că din suflet curat pe tine te slăvim;
Bucură-te, că, prin sfârșitul tău cel bun, sfințenia vieții tale o ai arătat;
Bucură-te, că de cununa nemuririi din mâna Atotțiitorului te-ai învrednicit;
Bucură-te, că fericirea raiului cu toți sfinții ai moștenit;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!

Condacul 11

Femeia ce era bolnavă în mare cinste pe tine te-a văzut, Preasfințite Părinte, căci în chip minunat te-ai descoperit că ești ocrotitor al credincioșilor ardeleni și al Mănăstirii Râmeț, dând poruncă să se păstreze rânduiala sfântă. Pentru aceasta și noi, mulțumire lui Dumnezeu aducând, cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Mare iubitor te-ai arătat credincioșilor tăi din Transilvania, îndreptătorule al credinței celei drepte, că nu sufereai să vezi nedreptate și urâciunea de patimi în locul sfânt al mănăstirii și în toată țara noastră, și cu asprime ai pedepsit pe cei ce calcă rânduiala ta sfântă. Pentru aceasta, te lăudăm zicând cuvinte ca acestea:
Bucură-te, cel ce te-ai arătat curățitor spinilor celor răi ai păcatelor;
Bucură-te, iubitorule al vieții în curăție;
Bucură-te, blândule arhiereu al lui Hristos;
Bucură-te, floarea cea cu dulce miros;
Bucură-te, că înseninezi sufletele credincioșilor;
Bucură-te, că luminezi mințile cele întunecate;
Bucură-te, că alungi gândurile cele deșarte;
Bucură-te, alăută cu dulce glăsuire;
Bucură-te, îndrumătorule al turmei celei duhovnicești;
Bucură-te, că prin tine și noi aflăm mântuire;
Bucură-te, veselia sufletului dornic de Hristos;
Bucură-te, că altceva nu știu ce să grăiesc fără numai: bucură-te;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!

Condacul 12

Mintea ta, Sfințite Părinte, ziua și noaptea o ai îndreptat la cereștile lăcașuri și ai fost ca o fecioară înțeleaptă cu candela aprinsă plină de untdelemnul dragostei nepieritoare. Pentru aceasta în veci petreci în ceruri cu toți sfinții, iar noi, cinstindu-te, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Lăudăm, Sfințite Părinte Ghelasie, dragostea ta de pe pământ față de fiii duhovnicești pe care i-ai păstorit, precum și multele minuni pe care le-ai săvârșit, tămăduind pe toți cei ce cu dragoste te cinstesc pe tine, Sfinte Ghelasie, zicând:
Bucură-te, slujitorul lui Hristos;
Bucură-te, făcătorule de minuni părinte;
Bucură-te, de Hristos iubitorule fierbinte;
Bucură-te, izbăvitorule de tot felul de boli;
Bucură-te, cu monahii împreună nevoitorule;
Bucură-te, al credincioșilor evlavioși povățuitorule;
Bucură-te, învățătorule al dreptei credințe;
Bucură-te, că toți te cinstim fierbinte;
Bucură-te, că pururea cu tine ne lăudăm;
Bucură-te, că prin tine pace sufletelor aflăm;
Bucură-te, că prin atingerea sfintelor tale moaște de neputințele noastre ne vindecăm;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!

Condacul 13

O, Preaminunate și Sfinte Părinte, cu umilință strigăm și cerem de la tine al tău sprijin în această vale a plângerii și te rugăm, primește această puțină rugăciune și o înalță la tronul lui Dumnezeu, ca prin mijlocirile tale să ne învrednicim și noi veșnicei Împărății și să cântăm cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerii, cântând, cu bucurie te-au primit pe tine, Sfinte Ierarhe Ghelasie, că îngerește pe pământ ai viețuit și turma duhovnicească ție încredințată bine ai păstorit-o. Pentru aceasta, primește de la noi aceste smerite cântări:
Bucură-te, cel ce ai fost ca un înger în trup;
Bucură-te, cel ce ai fost îmbrăcat cu harul arhieriei;
Bucură-te, că lui Dumnezeu cu râvnă ai slujit;
Bucură-te, că trupul cu postiri și privegheri ți l-ai înfrumusețat;
Bucură-te, că sufletul cu virtuți ți l-ai împodobit;
Bucură-te, cel ce ești împreună vorbitor cu îngerii;
Bucură-te, că pentru Biserica lui Hristos jertfă te-ai adus;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale duhurile necurate ai izgonit;
Bucură-te, că pe cei stăpâniți de demon i-ai tămăduit;
Bucură-te, că apă din pământ ai izvorât;
Bucură-te, lauda cea preaiubită a călugărilor;
Bucură-te, podoabă sfințită a meleagurilor Râmețului;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!

Condacul 1

Preafericite Părinte Ierarhe Ghelasie, prinos de mulțumire îți aducem noi, nevrednicii, pentru folosințele pe care le dobândim de la tine neîncetat și, ca unul care ne izbăvești de tot necazul cu rugăciunile tale, primește de la noi această cântare sfântă: Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!

Rugăciune la Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț

La tine, Sfinte Părinte Ghelasie, înălțându-ne gândurile, cu umilință și cu căldură ne rugăm: caută din înălțimea plină de slavă a cerului și te milostivește de suferințele, durerile, patimile, necazurile, amărăciunile și strâmtorările noastre. Și roagă pe Stăpânul și Dumnezeul nostru cel ceresc să ne ierte păcatele pe care, cu știință și cu neștiință, le săvârșim neîncetat, ca și pentru puțina noastră dragoste față de El și de aproapele nostru, rugându-L să fie pururea milostiv și iertător și să îndepărteze de la noi toată suferința și durerea. Fii povățuitorul și călăuzitorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieții, pentru ca, urmând pilda credinței și a dragostei tale față de Hristos, să ne învrednicim de darurile Sale și, trecând din această viață, să ne bucurăm, împreună cu tine și cu toți cei bineplăcuți din veac ai Domnului, de Împărăția cea nesfârșită a cerurilor; ca acolo, înconjurați de cetele îngerești, să aducem mărire și cinstire lui Dumnezeu cel în Treime închinat: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia - fecioara
(21 decembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia este protectoarea fecioarelor și a familiei, fiind cunoscută și ca cea care îndepărtează duhurile necurate din casele noastre. Este serbată în calendarul ortodox în data de […]

† Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni
(2 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni, a trăit în secolul al IX-lea, în cea de-a doua fază a ereziei iconoclaste, din cauza căreia a și pătimit multe necazuri pentru că a […]

† Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog
(12 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog, încă din timpul vieții, a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni, iar după moartea sa, sfântul a continuat să aline suferințele celor necăjiți. El […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram