Acatistul Sfântului Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului
(25 ianuarie)

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului, se poate citi pentru a cere Sfântului să mijlocească pentru noi către Hristos, pentru a ne curăți de toate păcatele pentru a dobândii mântuirea. Sfântul Bretanion este rugător pentru neamul românesc și neînfricat mărturisitor al credinței ortodoxe.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului, trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului - text

Troparul Sfântului Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului, glasul 1

Următor fiind Sfântului Andrei, Apostolul cel întâi chemat, Sfinte Ierarhe Bretanion, te-ai arătat pastor preaînțelept al strămoșilor noștri din pământul Dobrogei și apărător al dreptei credințe statornicită de părintii Sinodului de la Niceea. Prieten al Marelui Vasile și cinstitorule al Mucenicilor de demult, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre!

Condacul 1

Vrednicului pastor al turmei lui Hristos, care neclintit a luptat pentru curăția dreptei credințe pe pământul strămoșesc, înțeleptului Bretanion, laudă de mulțumire să-i aducem, și ca unui fierbinte rugător pentru noi, să-i cântăm cu smerita dragoste: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Bretanion, neînfricat mărturisitor al credinței ortodoxe!

Icosul 1

Cu inimile smerite Îi mulțumim Domnului că ne-a dăruit strămoși puternici în credință. Între aceasta, tu, Sfinte Părinte Bretanion, ai semănat credință curată în pământul Tomisului, luminat de Sfântul Apostol Andrei, ai lucrat în sufletele păstoriților tăi și le-ai făcut sălaș al Sfântului Duh, pentru care-ți aducem aceasta cântare:
Bucura-te, cel ce ai iubit pe Hristos, Soarele dreptății;
Bucura-te, cel ce ai semănat virtuțile în suflete;
Bucura-te, cel ce ai fost părinte duhovnicesc iscusit;
Bucura-te, cel ce pe mulți i-ai scos din robia patimilor;
Bucura-te, cel ce ai luminat sufletele păgânilor;
Bucura-te, cel ce i-ai învățat pe toți dreapta credință;
Bucura-te, cel ce ai arat suflete cu plugul rugăciunilor;
Bucura-te, pastor al strămoșilor noștri;
Bucura-te, cel ce ai propovăduit pe Iisus Mesia;
Bucura-te, cel ce pe urmele Apostolului Andrei ai mers;
Bucura-te, cel ce ai ridicat poporul din adâncul neștiinței;
Bucura-te, pururea rugător pentru noi;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Bretanion, neînfricat mărturisitor al credinței ortodoxe!

Condacul 2

Prin faptă și cuvânt ai păstorit în Sciția Mica și ai fost vrednic următor al Sfinților episcopi Evangelicus, Efrem și Tit, cu care împreună cântă acum cereasca Liturghie și te rogi ca Biserica noastră neclintita să rămână, iar noi și urmașii urmașilor noștri să slăvim cu dreapta credință numele Preasfintei Treimi, cantând: Aliluia!

Icosul 2

De la tine, Sfinte Bretanion, înțelegem dărnicia făcută cu jertfa, prin care Domnul ne dă haina cea nouă a curăției, de ne vom întoarce, prin pocăință adâncă și prin fapte bune. Iar ție, vrednicule ostaș al lui Hristos, care ai atins frumusețea nepătimirii, îți aducem cântarea aceasta:
Bucura-te, cel ce ai vestit pe Hristos, Răsăritul cel de sus;
Bucura-te, cel ce faci inimile vase vrednice de venirea Duhului Sfânt;
Bucura-te, cel ce ai adus pe tineri și pe batmani la credință;
Bucura-te, cel ce ai adunat la Domnul pe cei smeriți;
Bucura-te, cel ce ai dat curgerii vremii vrednicie veșnică;
Bucura-te, propovăduitor de învățătura pururea vie;
Bucura-te, cel ce ai sădit în neamul nostru credință sfântă;
Bucura-te, cel ce, sub chipul pâinii și al vinului, pe Hristos ni-L aduci;
Bucura-te, cel ce ai risipit din conștiința negura păcatului;
Bucura-te, cel ce ne înveți să ne chibzuim viață;
Bucura-te, far de credință la Pontul Euxin;
Bucura-te, cel ce ne alini suferințele;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Bretanion, neînfricat mărturisitor al credinței ortodoxe!

Condacul 3

Cu râvnă lucrai virtuți în cetatea Tomisului, când în turma ta a intrat rătăcitul împărat Valens, încercând să strice credința curată și să te atragă, chiar și pe tine, la erezia ariană. Dar tu, Sfinte Bretanion, cu mult curaj l-ai înfruntat, apărând dogmele Sinodului de la Niceea. Apoi, urmat de popor, l-ai părăsit pe cel ce nu știa să cânte lui Hristos: Aliluia!

Icosul 3

Puternic în credință, puternic în faptă, al nostru strămoș vrednic în virtute, de care noi nu suntem vrednici, ai fost trimis în surghiun de împăratul Valens, dar inimile curate ale păstoriților tăi tânjeau după tine, iar noi, umplându-ne de duhul dragostei pentru tine, cu mulțumire îți cântăm așa:
Bucura-te, sabie care ai tăiat eresurile din rădăcină;
Bucura-te, cel ce ai luptat pentru curăția credinței;
Bucura-te, cel ce nu te-ai plecat împăratului stricăcios;
Bucura-te, slujitor al Împăratului ceresc;
Bucura-te, cel urmat de popor fără șovăire;
Bucura-te, carmace viteaz și neînfricat;
Bucura-te, cel numit de cronicari pastor de frunte;
Bucura-te, cel neînvins de meșteșugirile ereticilor;
Bucura-te, cel ce mult ai bucurat pe Îngeri;
Bucura-te, cel împreună lucrător cu Sfinții;
Bucura-te, tărie a smereniei iubitoare de adevăr;
Bucura-te, nedoritor de slava deșarta;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Bretanion, neînfricat mărturisitor al credinței ortodoxe!

Condacul 4

"Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri care v-au grăit culantul lui Dumnezeu", ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel. Iar noi, deși striviți de povara păcatelor, ne rugam ție, Sfinte Bretanion: Ajunat-ne și pe noi nevrednicii, să cântăm lui Hristos, cu îngerești le cete: Aliluia!

Icosul 4

Band ai trimis Sfântului Ierarh Vasile cel Mare cinstitele moaște ale Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, le-ai însoțit de aleasa ta epistolă, în care arătai virtuțile și luptele pentru credință ale noului pătimitor, alături de care și tu acum te veselești în ceruri. Pentru aceasta, îți înălțam cântări de cinstire:
Bucura-te, propovăduitor al ortodoxiei, asemenea Sfântului Mucenic Sava;
Bucura-te, împreună mărturisitor cu preotul Sansala;
Bucura-te, prieten al Sfântului Vasile cel Mare;
Bucura-te, cel ce ai iubit pe Hristos, Calea și Adevărul;
Bucura-te, stâlp neclintit al dreptei credințe;
Bucura-te, trâmbița a dogmelor dreptslăvitoare;
Bucura-te, turn nebiruit al statorniciei;
Bucura-te, bun ostaș al Bisericii luptătoare;
Bucura-te, cel întărit în nevoința de răbdarea Mucenicilor;
Bucura-te, cel ce ai dus viețuire de Cuvios;
Bucura-te, lauda înțelepților Ierarhi;
Bucura-te, călăuzitor neînșelat către Lumina vieții;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Bretanion, neînfricat mărturisitor al credinței ortodoxe!

Condacul 5

Ca pe o comoara plină de darurile Sfântului Duh te avem noi, păcătoșii. Prin lacrimi privim la sfântă icoana ta și cu umilința cădem înaintea ta, că să cunoaștem mila lui Dumnezeu, să nu fim certați cu mânia Sa cea dreapta, ci să ne dea vreme adâncă de pocăință, că toți să-I aducem lui Dumnezeu cântarea mântuitoare: Aliluia!

Icosul 5

Învățătura și virtuțile tale au dat roada multă, întrucât credință s-a răspândit, iar, după chemarea ta la cer, cu vrednicie ai fost urmat de Fericitul episcop Gherontie al Tomisului, care a sprijinit dreapta credință la Sinodul al doilea Ecumenic, de la Constantinopol. De aceea noi, luminați prin rugăciunile tale, nu contenim a-ți cânta:
Bucura-te, icoana a sfințeniei ce a străbătut veacurile;
Bucura-te, cel învrednicit din belșug de mila Domnului;
Bucura-te, cel ce tămăduiești boala vorbăriei goale;
Bucura-te, grai încărcat de înțelesuri sănătoase;
Bucura-te, ziditor ce clădești despătimirea;
Bucura-te, călăuza ce țintești înnoirea întru Duhul;
Bucura-te, dârzenie înălțată pe nefățarnica smerenie;
Bucura-te, cel ce multe suflete ai îndrumat spre Hristos;
Bucura-te, ostaș biruitor în războiul nevăzut;
Bucura-te, îndreptar al conștiinței adormite din noi;
Bucura-te, cel ce ne ajuți când suntem neputincioși;
Bucura-te, cel ce ne dăruiești putere să luptăm cu păcatul;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Bretanion, neînfricat mărturisitor al credinței ortodoxe!

Condacul 6

Tu, călăuza către cer, Sfinte Bretanion, ai dorit fierbinte să te înalți cu duhul către cele nevăzute, prin nevoință desprinzându-te de cele materiale, încă în trup fiind, iar, după aceea, după trecerea la cele veșnice, din inimă curată înalți Domnului, împreună cu Îngerii, cântarea: Aliluia!

Icosul 6

Ierarh al lui Hristos, temelie a Bisericii străbune și luptător pentru a neamului propășire duhovniceasca te-ai arătat, Sfinte Părinte Bretanion. Și acum fii nouă învățător al lepădării de sine, și ne vindecă de toată boala și înșelăciunea sufletească pe noi, cei ce-ți aducem ale noastre neînsemnate laude:
Bucura-te, dascăl plin de virtuți;
Bucura-te, om al rugăciunii;
Bucura-te, călăuza spre Împărăția cerească;
Bucura-te, sprijinitor pe drumul mântuirii;
Bucura-te, zdrobitor al fățărniciei;
Bucura-te, îmblânzire a inimilor împietrite;
Bucura-te, pilda râvnei unite cu priceperea;
Bucura-te, măreție învesmântata în haina smereniei;
Bucura-te, cuget înnoit de focul harului;
Bucura-te, neîntrecut slujitor la altarul lui Hristos;
Bucura-te, cu Îngerii împreună-liturghisitorule;
Bucura-te, luminator al celor din întunericul păgânătății;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Bretanion, neînfricat mărturisitor al credinței!

Condacul 7

Ziceai, Părinte, poporului: "Priviți pomul roditor! Cu cât mai multă roada aduce, cu atât mai aplecate-i sunt ramurile." Asemenea și tu, Sfinte, cu cât mai multe minuni făceai, cu atât mai mult te smereai. Iar acum aproape ne ești și ne ajuți pe cei care cu truda urca suișul duhovnicesc, strigând Domnului: Aliluia!

Icosul 7

Ai împodobit scaunul arhieriei cu înțelepciunea și nevoința. Spre tine-și îndreptau pașii iubitorii lui Hristos, ție însuși Fericitul Teodoret, episcopul Cirului, îți înalță cinstire, iar noi îndrăznim a-ți aduce aceste preaneînsemnate laude:
Bucura-te, semănător în pământul inimilor;
Bucura-te, cel ce ne ajuți să urcam pe înălțimile virtuții;
Bucura-te, drag strămoș cu trai îngeresc;
Bucura-te, cel ce munții Dobrogei i-ai colindat, propovăduind;
Bucura-te, cel ce dezvălui adevărul, care ne face liberi;
Bucura-te, cel ce ne ridici din robia păcatului;
Bucura-te, cel ce, prin tăișul culantului tău, ai nimicit eresurile;
Bucura-te, și nu ne lipsi de ajutorul tău pe noi, nevrednicii;
Bucura-te, cel ce ne scapi de orbirea duhovnicească;
Bucura-te, făclie călăuzitoare celor aflați în umbra morții;
Bucura-te, cel ce ai aprins focul dragostei creștine;
Bucura-te, lucrător de rugăciune neîntreruptă;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Bretanion, neînfricat mărturisitor al credinței ortodoxe!

Condacul 8

Cu învățătura lui Hristos înalt trăita, Sfinte Bretanion, ne-ai arătat că am fost creați spre a trai veșnic cu EL în iubire, întrucât iubirea împlinește chipul lui Dumnezeu dinăuntrul nostru, ducându-l la asemănare. Pentru aceasta, strigăm cu toată bucuria îngerească lauda: Aliluia!

Icosul 8

Ca pe o stea călăuzitoare te avem pe tine noi, cei din negura vieții păcătoase, Sfinte Bretanion, că tu ne descoperi dorința de cunoaștere a lui Dumnezeu, întru frică și dragoste. Pentru aceasta, noi la icoana ta alergam cu smerite laude:
Bucura-te, vas al dumnezeiescului har;
Bucura-te, supărător al relei credințe;
Bucura-te, cel ce te-ai socotit lut în mâna olarului Dumnezeu;
Bucura-te, arhiereu înțelept, sfințitor al poporului;
Bucura-te, cel ce ai cunoscut bucuria din suferință;
Bucura-te, cel ce, prin răbdare, ai agonisit roadele harului;
Bucura-te, dascăl de înalță viețuire în duh;
Bucura-te, cel ce ai făcut cunoscută calea mântuirii;
Bucura-te, cel ce ai binecuvântat pe cei ce s-au biruit pe ei insist;
Bucura-te, și în lupta duhovnicească nu ne lasă să cădem;
Bucura-te, cel cinstit deopotrivă de romani și de sciți;
Bucura-te, cel ce i-ai luminat pe străbunii noștri;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Bretanion, neînfricat mărturisitor al credinței ortodoxe!

Condacul 9

Pentru râvna ta în apărarea credinței ortodoxe și sârguința în propovăduirea lui Hristos, marele Ierarh Vasile te-a numit "grădinar iscusit", iar noi te rugam să ne ajuți a dobândi adâncă înnoire prin har și o inima curata, din care Domnului să-I strigam: Aliluia!

Icosul 9

Marele Ierarh Vasile te numea pe tine mlădița cu care patria mama se poate mândri pe drept, cunoscând virtuțile tale, înțelepciunea și dragostea cu care poporul te înconjura. Iar noi, nevrednicii urmași ai tăi, îți aducem aceste laude:
Bucura-te, laudă strălucită a ierarhilor;
Bucura-te, sârguincios învățător al dogmelor;
Bucura-te, bătrân plin de roadele înțelepciunii;
Bucura-te, povățuitor al tinerilor;
Bucura-te, hrănitor duhovnicesc al copiilor;
Bucura-te, cel ce ne izbăvești de robia patimilor;
Bucura-te, cel ce ai făcut să răsară sămânța Evangheliei;
Bucura-te, cel ce ai vegheat că ea să aducă rod însutit;
Bucura-te, harnic lucrător care ai curățat via lui Hristos;
Bucura-te, cel ce pentru aceasta ești cinstit de noi toți;
Bucura-te, grabnic sprijinitor în întristări și dureri;
Bucura-te, alinător al celor cuprinși de necazuri;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Bretanion, neînfricat mărturisitor al credinței ortodoxe!

Condacul 10

De la tine înțelegem trăirea curată întru Iisus Domnul, Izvorul vieții, înaintea Căruia noi căzând cu smerenie, suim lăuntric, precum pe Tabor, și din inimi curate, strigam cu toată bucuria: Aliluia!

Icosul 10

Vrednic de laudă te-ai arătat, Sfinte Bretanion, că prin viață ta întreagă L-ai proslăvit pe Dumnezeu. Iar acum, în lumina necreată aflându-te, înalți stăruitoare rugăciunii ca Biserica noastră să rămână neclintita în dreapta credință, pentru care noi îndrăznim a-ți aduce aceste cântări:
Bucura-te, sare a pământului strămoșesc;
Bucura-te, doritor de mântuirea păstoriților tăi;
Bucura-te, cel ce ne scoți grabnic din ispite;
Bucura-te, luptător prin sfințitele tale rugăciunii;
Bucura-te, rădăcină binecuvântată a neamului nostru;
Bucura-te, rugător pentru cei vii și pentru cei adormiți;
Bucura-te, scut ce ne ocrotești în nevoi;
Bucura-te, izbânda asupra celui viclean;
Bucura-te, cel cinstit de poporul evlavios;
Bucura-te, cel lăudat de Marele Vasile;
Bucura-te, ajutător grabnic al celor din nevoi;
Bucura-te, cel ce ne mijlocești urcușul scării duhovnicești;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Bretanion, neînfricat mărturisitor al credinței ortodoxe!

Condacul 11

Prin viață ta, Părinte Ierarhe, ne arați puterea mărturisirii fără teamă a dreptei credințe, ne înveți să ne ferim de adunările celor fără de lege și ne îndemni să stăruim în rugăciune neîncetată, că să primim harul Duhului Sfânt. Pentru aceasta, lui Hristos, Celui minunat între Sfinți, Îi cântăm înflăcărat: Aliluia!

Icosul 11

Având credință neclintită, te-ai ostenit pentru luminarea duhovnicească și mântuirea sufletelor. Drept aceea, minunându-ne de roadele tale duhovnicești și de dăruirea ta, vedem prin tine frumusețea viezurii creștinești și te rugăm să ne sporești rugăciunea smerită și să o înalți la Cel preaînalt, că să te lăudăm, zicând:
Bucura-te, temelie a duhovniciei pusă pe smerenie și iubire;
Bucura-te, săditor al nădejdii care nu rușinează;
Bucura-te, cel ce ne ajuți să învingem duhul veacului acestuia;
Bucura-te, cel ce pururea te-ai adus jertfă prin osteneli și suferințe;
Bucura-te, trezire a celor adormiți de beția desfătărilor;
Bucura-te, ridicare a celor căzuți în adâncul pierzării;
Bucura-te, pom roditor de fapte minunate;
Bucura-te, floare care porți nectarul virtuților;
Bucura-te, carte a noii vieți creștine a poporului tău;
Bucura-te, pod care treci pe mulți la ceruri;
Bucura-te, viteaz nebiruit de otrava păcatului;
Bucura-te, părinte blând și iubitor al Dobrogei străbune;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Bretanion, neînfricat mărturisitor al credinței ortodoxe!

Condacul 12

Întru tot lăudate Părinte Bretanion, cel ce ești toiag al bătrâneților, înțelepciune a tinerilor, vindecător al bolnavilor, prin rugăciunile tale mijlocește ocrotire, spor și mântuire poporului binecredincios, că să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cu dumnezeiesc cuvânt întărit prin fapte, cugetătorule de Dumnezeu, ai surpat învățătura ariană cea otrăvitoare de suflete și te-ai arătat duhovnic înțelept sufletelor curățite, prin rugăciunile tale. Pentru aceasta, ai fost răsplătit în ceruri de Hristos Dumnezeu, iar noi pe pământ îți aducem această cântare:
Bucura-te, cel ce ne călăuzești la vreme de restriște;
Bucura-te, cel ce ne pui în minte gând bun la ceas de îndoială;
Bucura-te, cel ce săvârșești minuni, vindecând pe cei bolnavi;
Bucura-te, alinător al celor suferinzi;
Bucura-te, ajutător al celor primejduiți;
Bucura-te, ierarh cu sfântă învățătură;
Bucura-te, povățuitor al obștilor monahale;
Bucura-te, aducător la pocăință al celor ce au greșit;
Bucura-te, îndreptător al vieții celor rătăciți;
Bucura-te, doctor fără de arginti al trupurilor noastre;
Bucura-te, părinte călăuzitor de suflete;
Bucura-te, rugător pentru a noastră mântuire;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Bretanion, neînfricat mărturisitor al credinței ortodoxe!

Condacul 13

O, Sfinte Bretanion, primește acest mărunt buchet de laude, de mulțumiri și de cereri și, prin mijlocirea ta plina de îndrăzneală către Hristos, ajuta-ne să ne curățim de toată întinarea și să ne chivernisim viață în deplina pocăință, că să aflam dorita mântuire și să cântăm în veșnicie Preasfintei Treimi: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Cu inimile smerite Îi mulțumim Domnului că ne-a dăruit strămoși puternici în credință. Între aceasta, tu, Sfinte Părinte Bretanion, ai semănat credință curată în pământul Tomisului, luminat de Sfântul Apostol Andrei, ai lucrat în sufletele păstoriților tăi și le-ai făcut sălaș al Sfântului Duh, pentru care-ți aducem aceasta cântare:
Bucura-te, cel ce ai iubit pe Hristos, Soarele dreptății;
Bucura-te, cel ce ai semănat virtuțile în suflete;
Bucura-te, cel ce ai fost părinte duhovnicesc iscusit;
Bucura-te, cel ce pe mulți i-ai scos din robia patimilor;
Bucura-te, cel ce ai luminat sufletele păgânilor;
Bucura-te, cel ce i-ai învățat pe toți dreapta credință;
Bucura-te, cel ce ai arat suflete cu plugul rugăciunilor;
Bucura-te, pastor al strămoșilor noștri;
Bucura-te, cel ce ai propovăduit pe Iisus Mesia;
Bucura-te, cel ce pe urmele Apostolului Andrei ai mers;
Bucura-te, cel ce ai ridicat poporul din adâncul neștiinței;
Bucura-te, pururea rugător pentru noi;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Bretanion, neînfricat mărturisitor al credinței ortodoxe!

Condacul 1

Vrednicului pastor al turmei lui Hristos, care neclintit a luptat pentru curăția dreptei credințe pe pământul strămoșesc, înțeleptului Bretanion, laudă de mulțumire să-i aducem, și ca unui fierbinte rugător pentru noi, să-i cântăm cu smerita dragoste: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Bretanion, neînfricat mărturisitor al credinței ortodoxe!

Rugăciune către Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului

O, Sfinte Ierarhe Bretanion, sfeșnic prealuminos al ortodocșilor, în mijlocirea ta ne sprijinim nădejdea și cu smerenia inimilor, te rugam să ne fii povățuitor și îndrumător pe cărarea cea îngustă și aspră a vieții creștine pentru că, urmând pilda credinței tale, să ne face, vrednici de mila Domnului, dătătoare de viață veșnică. Roagă-te lui Hristos, Izvorul milei, să ne miluiască pe noi păcătoșii, să ne dăruiască iertarea păcatelor pe care cu știința sau cu neștiința, că niște robi nevrednici, le-am săvârșit. Caută spre noi, cei căzuți, și roagă-te să ne dea Domnul întărire în pocăință și curăție vieții noastre, că să umblăm fără de păcat pe pământul pe care l-ai sfințit cu viață și lucrarea ta. Tu, dreptule Părinte, având îndrăznire către Domnul, roagă-te Lui să nu îndepărteze mila Sa de la noi, să ne rabde nedreptățile și să nu ne secere pentru păcatele noastre multe și grele, ci cu milostivire să păzească și să binecuvinteze tara noastră și binecredinciosul ei popor, iar nouă tuturor să ne dăruiască vreme de pocăință adevărata, îndreptare vieții și spor în lucrarea virtuților, că, în Ziua Judecații, să ne aflam vrednici bunătății și milei Preasfintei Treimi, Căreia se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea
(31 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea este un sfânt contemporan cu apostolii, fiind cel care, împreună cu Nicodim, L-a îngropat pe Mântuitorul, după patimile și răstignirea Lui. El este serbat în […]

† Sfântul Mucenic Conon din Isauria
(5 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Conon din Isauria, datorită dragostei față de oameni, a postului și a rugăciunii, a primit de la Dumnezeu puterea de a porunci duhurilor necurate și de a face minuni. […]

† Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare
(8 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare este una dintre figurile cele mai bine conturate ale Patericului egiptean. El reprezintă pentru tradiția monastică creștină unul din campionii fugii de lume și model râvnit […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram