Acatistul Sfântului Grigorie de Nyssa

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Grigorie de Nyssa se poate citi în orice zi, acest acatist neavând nici o îndrumare specială. Sfântul Grigorie de Nyssa este fratele mai mic a Sfântului Vasile cel Mare el fiind totodată un puternic apărător al dreptei credințe și al dogmei despre Sfânta Treime.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Grigorie de Nyssa trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Grigorie de Nyssa - text

Tropar la Acatistul Sfântului Grigorie de Nyssa, glasul al 4-lea

Dumnezeul părinților noștri Care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viața noastră.

Condacul 1

Cel ce ai fost luminat de Duhul Sfânt, Sfinte Ierarhe Grigorie, te-ai arătat lumii ca un vrednic păstor, al cărui ochi lăuntric a văzut lucrările dumnezeiești, iar cu toiagul înțelepciunii ai alungat, fericite, potrivnicii Bisericii lui Hristos, ferindu-ți turma cuvântătoare de erezii; drept aceea, cu dragoste și cu credință, îți cântăm: Bucură-te, părinte Grigorie, arhiereul cel smerit al lui Hristos!

Icosul 1

Pe arhipăstorul cel luminat și întâiul între ierarhii Nyssei, pe Sfântul Grigorie, fratele cel după trup și asemenea la fapte cu Marele Vasile, să-l cinstim după cuviință, ca pe un prieten și casnic al lui Dumnezeu, zicându-i așa:
Bucură-te, odraslă ieșită din viță binecuvântată;
Bucură-te, lauda minunaților tăi părinți, cinstitori de Dumnezeu;
Bucură-te, bucuria tatălui tău, fericitul Vasile;
Bucură-te, împlinirea rugăciunii mamei tale, evlavioasa Emilia;
Bucură-te, frate al Sfântului Vasile, pe care l-ai numit "părinte și dascăl al tău";
Bucură-te, următor și plinitor al sfaturilor cuvioasei Macrina, sora ta;
Bucură-te cu Petru, celălalt frate și episcop al Sevastiei;
Bucură-te cu Navgratie, mult nevoitorul și povățuitorul tău;
Bucură-te, prieten al sfinților, proveniți din rudenia ta;
Bucură-te, cel ce ai întregit ceata sfinților ierarhi;
Bucură-te, împreună locuitor al raiului cu toți sfinții lui Dumnezeu;
Bucură-te, părinte Grigorie, arhiereul cel smerit al lui Hristos!

Condacul 2

Toată suflarea Capadociei s-a bucurat că din vița neamului tău Dumnezeu a ridicat retori, conducători și slujitori în felurite dregătorii lumești. Între aceștia, tu, ierarhe Grigorie, ai strălucit ca un luceafăr de dimineață în Biserica dreptmăritoare prin sfințenia vieții, apărând dreapta credință și cântând lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul 2

De vreme ce Hristos a ridicat însoțirea cea firească, prin taina nunții, în lumina sfințeniei și a harului dumnezeiesc, după rânduiala lui Dumnezeu, tu, fericite Grigorie, ai cinstit cum se cuvine adevărata familie creștină în căsnicia ta cu Teosevia, podoaba Bisericii. Drept aceea, te lăudăm zicând:
Bucură-te, cinstitorul familiei întemeiată pe piatra Hristos;
Bucură-te, cel ce ai sfințit însoțirea cea sfântă prin viață curată;
Bucură-te, pildă de sfințenie pentru familiile creștine;
Bucură-te, adevărată însoțire prin Hristos în Biserica Sa;
Bucură-te, cel ce ai avut viață neprihănită în căsnicie;
Bucură-te, râvnitorul trezviei și nepătimirii;
Bucură-te, plinătatea curăției duhovnicești;
Bucură-te, cel ce ai fost numit părinte al părinților;
Bucură-te, cel ce ți-ai păzit mintea curățită de patimi;
Bucură-te, cel ce ai pătruns adâncurile Duhului;
Bucură-te, gând care străbate înălțimea cerului;
Bucură-te, părinte Grigorie, arhiereul cel smerit al lui Hristos!

Condacul 3

Urmând învățătura dumnezeiescului Pavel care zice: "Cercați duhurile pentru a nu cădea în înșelăciune", te-ai aplecat, ierarhe preaînțelepte, inspirat de Duhul Sfânt, să tâlcuiești Sfintele Scripturi în locurile cele greu de pătruns, scoțând din adâncurile lor dreapta învățătură, pe care, urmând-o, rămânem statornici pe calea mântuirii, slăvind pe Dumnezeu în Treime lăudat și cântând: Aliluia!

Icosul 3

Lumină din lumina lui Hristos luând, Sfinte Grigorie, ai risipit întunericul eresurilor și ai statornicit drepta credință . Drept aceea, lumina învățăturilor tale au rămas mult folositoare pentru toate laturile creștinătății; căci cei ce împlinesc înțeleptele tale cuvinte se veselesc duhovnicește, cântându-ți unele ca acestea:
Bucură-te, luminătorul lumii și dascălul Bisericii
Bucură-te, blândul păstor, care ai aflat oaia cea rătăcită;
Bucură-te, purtătorul luminii lui Hristos în întunericul acestei lumi;
Bucură-te, apărătorul dreptei credințe și împlinitorule virtuților;
Bucură-te, mustrătorul ereticilor și propovăduitorul adevărului;
Bucură-te, părinte al credinței celei lucrătoare prin iubire;
Bucură-te, luptătorul împotriva celor ce strică adevărul mântuitor;
Bucură-te, povățuitorul și sprijinitorul celor smeriți și curați cu inima;
Bucură-te, îndrumătorul credincioșilor pe calea mântuirii;
Bucură-te, tămăduitorul bolilor pricinuite de păcate;
Bucură-te, ierarhe plin de evlavie și de bucurie duhovnicească;
Bucură-te, părinte Grigorie, arhiereul cel smerit al lui Hristos!

Condacul 4

Precum oarecând credincioșii Nyssei, pe care i-ai păstorit, te-au avut pe tine stâlp și ancoră nemișcată a Bisericii, și acum, după mutarea ta în veșnicile locașuri, creștinii de pretutindeni te-au dobândit, Sfinte Părinte, apărător nemitarnic și rugător fierbinte al lor. Pentru aceasta au rămas statornici în credința dreptmăritoare, cântând lui Dumnezeu, din neam în neam: Aliluia!

Icosul 4

Părăsind filosofia deșartă a acestei lumi trecătoare, ai fost chemat să slujești lui Hristos, ajungând la adevărata filosofie, care este gândirea la moarte și la Împărăția cea veșnică. Aceasta ți-a dat aripi, Sfinte Grigorie, să te ridici la înălțimea cugetării de Dumnezeu, iar nouă, inspirație să-ți cântăm:
Bucură-te, cel ce ca Pavel ai socotit nebună înțelepciunea acestei lumi;
Bucură-te, ritor preaînțelept și filosof plin de smerenie;
Bucură-te, cel într-armat cu gândul la moarte și la viața veșnică;
Bucură-te, că ai dobândit evlavia părinților celor de demult;
Bucură-te, bucuria rudeniilor tale întru sfințenie;
Bucură-te, logos auzit în Capadocia și în toate laturile creștinătății;
Bucură-te, cel ce-ai condus sufletele păstoriților tăi spre Împărăția cea de sus;
Bucură-te, cel ce ai tâlcuit Scripturile pe înțelesul tuturor;
Bucură-te, izvorul din care curge miere duhovnicească;
Bucură-te, aducătorul de pace din pacea lui Hristos;
Bucură-te, suflet încărcat cu roadele Duhului Sfânt;
Bucură-te, părinte Grigorie, arhiereul cel smerit al lui Hristos!

Condacul 5

Despărțirea vremelnică de sora ta ți-a adus în suflet tristețe, dar cunoscându-i nevoințele și văzându-i sfârșitul vieții, ai primit mângâiere de la Dumnezeu, părinte, teologhisind virtuțile ei și, aducând slavă lui Dumnezeu, Cel ce a primit sufletul ei, ai cântat: Aliluia!

Icosul 5

În spațiul iubirii treimice ți-ai petrecut viața, ierarhe al lui Hristos, căci teologhisind înaintea ereticilor și păgânilor închinarea la Dumnezeu, Cel Unu în ființă și întreit în Persoane, ai primit, prin Duhul Sfânt, darul înainte-vederii și al înaltei cugetări, pentru care noi, minunându-ne de faptele și învățăturile tale, cântăm:
Bucură-te, închinător și slăvitor al Dumnezeului-Treime;
Bucură-te, glasul care cuvântează adevăruri dumnezeiești;
Bucură-te, rațiune iluminată de rațiunea lui Hristos;
Bucură-te, purtătorul făcliei adevărului în întunericul acestei lumi;
Bucură-te, minte care s-a înălțat prin cunoaștere către Dumnezeu;
Bucură-te, stâlp de foc așezat înaintea credincioșilor;
Bucură-te, tâlcuitorul rugăciunii lăsate nouă de Hristos;
Bucură-te, cântărețul care cântă măririle lui Dumnezeu;
Bucură-te, fericite, cel ce ai fericit pe cei curați cu inima;
Bucură-te, desțelenitorul ogorului lumii păgâne și semănătorul cuvântului vieții;
Bucură-te, povățuitorul credincioșilor pe calea mântuirii;
Bucură-te, părinte Grigorie, arhiereul cel smerit al lui Hristos!

Condacul 6

Cu Vasile cel Mare, luminătorul Capadociei, și Petru al Sevastiei, împreună cu Macrina cuvioasa, pildă duhovnicească pentru familia voastră, Sfinte ierarhe Grigorie, ați luminat toată lumea care se minunează de înțelepciunea voastră, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Treime de ierarhi sfințiți au ieșit din familia ta cea binecuvântată pentru a lăuda pe Treimea cea de o ființă și nedespărțită. Dar tu, Părinte Grigorie, ai fost ales îndeosebi ca să teologhisești descoperirile Dumnezeirii Celei întreit strălucitoare, pentru care te lăudăm zicând:
Bucură-te, slăvitorul Sfintei Treimi celei nedespărțite;
Bucură-te, teolog iscusit, care ai statornicit adevărul despre Sfânta Treime;
Bucură-te, minte luminată de Tatăl, Fiul și Sfântul Duh;
Bucură-te, inimă scăldată în iubirea treimică;
Bucură-te, gură adăpată din izvorul Preasfintei Treimi;
Bucură-te, locaș sfințit de harul dumnezeiesc al Treimii;
Bucură-te, mărturisitor al adevărului trinitar descoperit lumii;
Bucură-te, propovăduitor al singurului Dumnezeu în Treime lăudat;
Bucură-te, vistieria bunătăților Sfintei Treimi în mijlocul pământenilor;
Bucură-te, călăuza creștinilor pe calea care duce la întâlnirea cu Dumnezeu treimic;
Bucură-te, închinătorul Dumnezeului-Iubire, slăvit în trei Ipostasuri;
Bucură-te, părinte Grigorie, arhiereul cel smerit al lui Hristos!

Condacul 7

Darurile primite de la Dumnezeu nu le-ai îngropat ca sluga netrebnică, ci le-ai arătat și înmulțit în lume; pentru aceasta, credincioșii Bisericii dreptmăritoare, văzând faptele tale cele bune și împărtășindu-se din învățăturile tale, ierarhe, au slăvit pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită, cântând: Aliluia!

Icosul 7

Dumnezeul nostru, închinat în trei Ipostasuri, cheamă pe fiecare pe nume să intre întru iubirea Sa. Chemat ai fost și tu, Sfinte Grigorie, să te sălășluiești în dragostea Lui, împreună cu cei de un nume cu tine, care, de-a lungul veacurilor, au fost aleși să cânte măririle Preasfintei Treimi. Veniți dar, iubitorilor de sfinți, să-l cinstim pe marele Grigorie al Nyssei, ca pe un părinte iubitor de Hristos și în comuniune cu cei de un nume cu el, zicând:
Bucură-te, părinte Grigorie, luminătorul Nyssei și a toată Capadocia;
Bucură-te, împreună lucrător în via Domnului cu Grigorie Teologul;
Bucură-te, cel ce ai lăsat în scris viața Sfântului Grigorie Taumaturgul;
Bucură-te, râvnitorul și rugătorul, asemenea Sfântului Grigorie Luminătorul;
Bucură-te, împreună locuitor în sălașurile cerești cu Sfântul Grigorie Decapolitul;
Bucură-te, liturghisitorul în liturghia cerească cu Sfântul Grigorie Dialogul;
Bucură-te, rugătorul Sfintei Treimi, împreună cu Sfântul Grigorie Sinaitul;
Bucură-te, văzătorul Luminii Taborice cu Sfântul Grigorie Palama;
Bucură-te, învățătorul și mărturisitorul dreptei credințe, asemenea Sfântului Grigorie Dascălul;
Bucură-te, cel dintâi în ceata părinților cu numele Grigorie;
Bucură-te, că numele tău cu al celorlalți este înscris în cartea harului;
Bucură-te, părinte Grigorie, arhiereul cel smerit al lui Hristos!

Condacul 8

Credința păzind și pe Hristos propovăduind că este Unul din Treimea Cea de o ființă, calea lumii acesteia săvârșind, când Bunul Dumnezeu a voit, te-a chemat pe tine, Grigorie, să te împărtășești de veșnicele bunătăți ale Împărăției cerurilor, unde împreună cu îngerii cânți neîncetat: Aliluia!

Icosul 8

Toată viața ta, Sfinte ierarhe Grigorie, a fost un neîncetat urcuș duhovnicesc, din slavă în slavă, spre asemănarea cu Dumnezeu și cunoașterea tainelor care trezesc în suflete nădejdea mântuirii. De vreme ce tu, Părinte, te sălășluiești în Împărăția cerurilor, acum Hristos, pe Care L-ai iubit, îți descoperă lămurit pe cele ce le-ai nădăjduit în lumea aceasta. Și, pentru că vorbești cu El față către față, noi, cei de pe pământ, îți cântăm:
Bucură-te, Sfinte Grigorie Arhipăstorul Nyssei, preamărit de Hristos;
Bucură-te, cel ce ai transfigurat timpul vieții în timp al îndumnezeirii;
Bucură-te, cel ce ai fost în permanentă stare de jertfă pentru mântuirea sufletului;
Bucură-te, cel ce petreci cu sfinții în iubirea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că te împărtășești în Liturghia cerească cu Arhiereul Cel veșnic;
Bucură-te, cel ce pomenești în locașul ceresc pe cei ce cinstesc numele tău pe pământ;
Bucură-te, cel ce te desfătezi în viața veșnică pe care-ai dorit-o pururea;
Bucură-te, că ochii tăi lăuntrici văd acum frumusețile cele negrăite ale Raiului;
Bucură-te, cel ce te îndulcești din bunătățile cele nădăjduite în viața pământească;
Bucură-te, că cele ce le-ai teologhisit s-au adeverit în ceruri;
Bucură-te, cel ce ai lăsat pe pământ sfintele tale moaște, pline de har dumnezeiesc;
Bucură-te, părinte Grigorie, arhiereul cel smerit al lui Hristos!

Condacul 9

Lucrarea pastorală și dumnezeieștile tale învățături s-au răspândit în toate laturile creștinătății, Sfinte Grigorie. De aceea, sobornicește te cinstim ca pe un mare dascăl al lumii și ierarh și, închinându-ne moaștelor tale, mulțumim lui Dumnezeu, Cel ce te-a preamărit, și-I cântăm: Aliluia!

Icosul 9

Atunci când pacea Bisericii a fost tulburată de învățăturile cele greșite ale ereticilor, tu, părinte sfinte, te-ai arătat împăciuitorul și ocrotitorul credincioșilor, dar și varga lui Dumnezeu care alungă din țarina creștinilor dreptmăritori pe semănătorii neghinei vrăjmașului. Pentru curajul și învățătura ta, inspirată de Duhul Sfânt, Biserica te preamărește, zicând:
Bucură-te, cel ce ai păstrat întreagă cămașa lui Hristos cea necusută de mână;
Bucură-te, că ai înfruntat pe hulitorul de Dumnezeu, Macedonie;
Bucură-te, cel ce ai alungat pe Eunomie și ai defăimat învățătura sa;
Bucură-te, cel ce ai dezrădăcinat învățătura cea rea a arienilor;
Bucură-te, că ai rușinat pe Sabelie, cel rău credincios;
Bucură-te, că ai certat pe Apolinarie ereticul;
Bucură-te, că ai mustrat pe împăratul Valens cel semeț;
Bucură-te, cel ce ai liniștit furtunile pornite asupra Bisericii;
Bucură-te, împăciuitorul Bisericilor din Palestina și Arabia;
Bucură-te, mărturisitorul credinței dreptmăritoare și trăitorul ei;
Bucură-te, scară de mântuire pentru credincioșii ortodocși;
Bucură-te, părinte Grigorie, arhiereul cel smerit al lui Hristos!

Condacul 10

Cugetând pururea la nepătrunsele taine ale Prea Sfintei Treimi Celei nedespărțite, ți s-a descoperit, mărite Grigorie, că la Dumnezeu voința este egală cu puterea și știința. De aceea ne-ai învățat cum să deosebim duhurile științei acestei lumi de duhul Scripturii cel plin de înțelepciune, care ne face să credem și să mărturisim pe Cel ce este izvorul cunoașterii și al mântuirii pentru cei ce cântă fără încetare: Aliluia!

Icosul 10

Scrierile tale insuflate de Duhul Sfânt au făcut statornici în dreapta credință pe toți creștini Bisericii lui Hristos, îndepărtând eresurile și dezbinările dintre ei. Din acestea sorbim și noi, astăzi, învățătura despre Dumnezeu închinat în Trei Ipostasuri și tot sfatul trebuitor mântuirii sufletelor. Pentru aceasta, cu mulțumire, îți cântăm așa:
Bucură-te, dascăl iscusit pătruns de lumina Prea Sfintei Treimi;
Bucură-te, străjer al adevărului revelat și împlinitor al poruncilor dumnezeiești;
Bucură-te, noian de înțelepciune prin care ai risipit eresurile;
Bucură-te, izvor sfințit de Hristos din care curge miere duhovnicească;
Bucură-te, vistierie în care se păstrează comoara adevărului;
Bucură-te, far strălucitor care luminează calea mântuirii;
Bucură-te, chivernisitorul talanților primiți de la Dumnezeu;
Bucură-te, teolog cu smerită cugetare care L-ai dorit pe Hristos;
Bucură-te, auroră care acoperă ținuturile creștinești;
Bucură-te, sol al lui Hristos care aduce pace cerească pe pământ;
Bucură-te, acoperământul sub care se adăpostesc credincioșii;
Bucură-te, părinte Grigorie, arhiereul cel smerit al lui Hristos!

Condacul 11

Tu, părinte, ne-ai arătat că niciodată nu putem cunoaște ce este Dumnezeu în ființa Sa, dar putem să ne ridicăm, prin credință și virtuți, pe treptele desăvârșirii până la unirea cu El în dragostea lui Hristos, unde vom vedea față către față pe Cel ce L-am dorit și unde vom petrece veșnic cu sfinții și cu toate puterile cerești, cântând: Aliluia!

Icosul 11

Asemănatu-te-ai la înțelepciune cu Pavel, apostolul neamurilor; căci precum acela, și tu, Părinte, ai fost trimis de Dumnezeu să propovăduiești lumii pe Cel ce este negrăit, necuprins, nevăzut și neîncăput de universul creat, dar Care este văzut duhovnicește de cei smeriți și curați cu inima. Pildă de această trăire în Dumnezeu arătându-te, Sfinte Ierarhe Grigorie, te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cămară sfințită în care locuiește Hristos;
Bucură-te, fereastră prin care ne vine lumină din cer ;
Bucură-te, crin dumnezeiesc răsădit în grădina raiului;
Bucură-te, mlădiță care nu te-ai despărțit de vița Hristos;
Bucură-te, vas al Duhului Sfânt în care se păstrează apa vieții;
Bucură-te, candelă pururea aprinsă în lăcașurile cerești;
Bucură-te, necontenită cercetare a adâncurilor Prea Sfintei Treimi;
Bucură-te, purtătorul rugăciunilor noastre la Dumnezeu;
Bucură-te, chip înfrumusețat de virtuți în care se odihnește Hristos;
Bucură-te, mâna prin care Dumnezeu ne trimite daruri cerești ;
Bucură-te, tâlcuitorul Cântării Cântărilor și cântărețul măririlor lui Dumnezeu;
Bucură-te, părinte Grigorie, arhiereul cel smerit al lui Hristos!

Condacul 12

Împărăția cerurilor ai dobândit de la Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Grigorie, după ce în toată viața pământească ai fost împlinitor al virtuților. Roagă-te pentru noi, Părinte al nostru, ca, prin pocăința noastră, Dumnezeu să ne curățească sufletele de patimi și să ne lumineze mintea pentru a cunoaște adevărul dumnezeiesc și a merge pe calea mântuirii spre viața veșnică, unde cu toți sfinții și cetele cerești să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Din racla moaștelor tale, luminătorule al lumii, Grigorie, izvorăsc tămăduiri și orice folos duhovnicesc celor ce cinstesc numele tău și săvârșesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Dumnezeu, Care te-a preaslăvit, primește tămâia rugăciunilor tale la tronul cel preaînalt, iar nouă ne trimite, prin tine, putere și har ca să luptăm împotriva ispitelor acestui veac și să-ți cântăm așa:
Bucură-te, cel ce ne-ai lăsat moaștele tale pline de mireasmă dumnezeiască;
Bucură-te, că binecuvintezi locașul ce adăpostește sfintele tale moaște;
Bucură-te, tămăduitorul bolilor de nevindecat celor ce te cinstesc cu credință;
Bucură-te, ocrotitorul tinerilor căsătoriți ce se închină sfintelor tale moaște;
Bucură-te, ajutătorul nemitarnic al părinților născători de prunci;
Bucură-te, sprijinitorul căsniciilor întemeiate pe piatra Hristos;
Bucură-te, mâna prelungită a lui Dumnezeu care binecuvintează familia;
Bucură-te, grai prin care Dumnezeu vorbește tinerilor căsătoriți,
Bucură-te, locaș care adăpostești familiile oropsite;
Bucură-te, izvor din care se adapă tinerii căutători de înțelepciune;
Bucură-te, călăuză celor ce doresc să ajungă în Împărăția cea veșnică;
Bucură-te, părinte Grigorie, arhiereul cel smerit al lui Hristos!

Condacul 13

O, Sfinte Ierarhe Grigorie, arhiereul lui Hristos, smeritul păstor sufletesc al cetății Nyssei, învățătorul cel duhovnicesc al lumii, fii rugător înaintea lui Dumnezeu, în Treime lăudat, pentru noi cei ce săvârșim sfântă pomenirea ta, ca să ne curățească de păcatele sufletești și trupești și să ne lumineze mintea pentru a rămâne în dreapta credință, urcând treptele suișului duhovnicesc către Împărăția cea veșnică, unde sfinții cu îngerii cântă fără încetare: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Pe arhipăstorul cel luminat și întâiul între ierarhii Nyssei, pe Sfântul Grigorie, fratele cel după trup și asemenea la fapte cu Marele Vasile, să-l cinstim după cuviință, ca pe un prieten și casnic al lui Dumnezeu, zicându-i așa:
Bucură-te, odraslă ieșită din viță binecuvântată;
Bucură-te, lauda minunaților tăi părinți, cinstitori de Dumnezeu;
Bucură-te, bucuria tatălui tău, fericitul Vasile;
Bucură-te, împlinirea rugăciunii mamei tale, evlavioasa Emilia;
Bucură-te, frate al Sfântului Vasile, pe care l-ai numit "părinte și dascăl al tău";
Bucură-te, următor și plinitor al sfaturilor cuvioasei Macrina, sora ta;
Bucură-te cu Petru, celălalt frate și episcop al Sevastiei;
Bucură-te cu Navgratie, mult nevoitorul și povățuitorul tău;
Bucură-te, prieten al sfinților, proveniți din rudenia ta;
Bucură-te, cel ce ai întregit ceata sfinților ierarhi;
Bucură-te, împreună locuitor al raiului cu toți sfinții lui Dumnezeu;
Bucură-te, părinte Grigorie, arhiereul cel smerit al lui Hristos!

Condacul 1

Cel ce ai fost luminat de Duhul Sfânt, Sfinte Ierarhe Grigorie, te-ai arătat lumii ca un vrednic păstor, al cărui ochi lăuntric a văzut lucrările dumnezeiești, iar cu toiagul înțelepciunii ai alungat, fericite, potrivnicii Bisericii lui Hristos, ferindu-ți turma cuvântătoare de erezii; drept aceea, cu dragoste și cu credință, îți cântăm: Bucură-te, părinte Grigorie, arhiereul cel smerit al lui Hristos!

Rugăciuni - Acatistul Sfântului Grigorie de Nyssa

Sfinte Ierarhe Grigorie, păstorul cel bun al cetății Nyssei, luminătorul creștinilor, dascălul Bisericii lui Hristos, propovăduitorul înțelept al credinței dreptmăritoare, teolog iscusit al adevărului, lumină aprinsă din lumina lui Hristos, care a risipit întunericul eresurilor, apostol trimis de Dumnezeu în lume să caute oaia cea rătăcită prin munții fărădelegilor; cel ce ai teologhisit adevărul despre Sfânta Treime, Dumnezeu întru o ființă și întreit în Persoane, tâlcuitor înțelept al Sfintelor Scripturi, minte luminată de Duhul Sfânt care a pătruns în adâncurile tainelor dumnezeiești, Părinte al Părinților celor de demult, care ai fost așezat în lumina cea neînserată a împărăției cerurilor; cel ce, prin voia lui Dumnezeu, ne-ai lăsat spre mângâiere sfintele tale moaște pline de mireasmă dumnezeiască, ascultă-ne în ceasul acesta, pe noi, cei ce cinstim numele tău și dorim să ne adăpăm din izvorul cel nesecat al înțelepciunii tale. Tămăduiește rănile cele greu de vindecat ale lumii căzute în păcate și fărădelegi, vindecă bolile trupești și sufletești ale celor ce se închină sfintei tale icoane și cinstesc cu dragoste sfintele tale moaște. Dă fiecăruia, din vistieria bunătăților pe care le-ai primit de la Dumnezeu, ceea ce este de trebuință: pruncilor creștere ușoară, tinerilor pricepere să deprindă din noianul științelor învățătura cea dreaptă și folositoare, monahilor smerenie și răbdare, preoților ascultare și râvnă pentru casa lui Dumnezeu, ierarhilor înțelepciune și dreaptă socoteală în păstorirea credincioșilor pe calea mântuirii. Trimite de la Dumnezeu peste ținuturile unde se preamărește numele Prea Sfintei Treimi, închinat în Trei ipostasuri, binecuvântare și pace cerească , iar creștinilor dreptmăritori le ajută să rămână nedespărțiți de Trupul Tainic al Mântuitorului Hristos. Întărește, prin puterea Duhului Sfânt, pe toți fiii și fiicele Bisericii noastre să țină aprinsă, în sufletele lor, candela credinței, să nu-și piardă nădejdea mântuirii și să rămână în dragostea lui Hristos până în sfârșit. Apără, Sfinte Ierarhe, pe cei fără de ajutor; bolnavilor dă-le vindecare, săracilor și celor necăjiți hrană și adăpost; întărește-le căsniciile, pe bătrâni și neputincioși ajută-i, conducătorilor neamurilor și celor din înalte dregătorii, dăruiește-le dreaptă socoteală și gânduri bune pentru Biserica lui Hristos. Pe toți ne călăuzește pe calea ce duce spre Împărăția cerurilor, unde ne vom bucura, împreună cu tine, de bunătățile cele veșnice, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită, în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Grigorie de Nyssa - video

N.B. Acatist alcătuit de Preasfințitul Ioachim Bacauanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului si Bacăului, după un text al Arhim. Clement Haralam de la Schitul Prodrom, Muntele Athos. Textul a fost diortosit de Preasfințitul Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal.

Sfârșit - Acatistul Sfântului Grigorie de Nyssa

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Ierarh Grigorie de Nyssa - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Buna Vestire
(25 martie)

FB Mess WA Like Buna Vestire este o sărbătoare a bucuriei, a vestirii minunate: Arhanghelul Gavriil îi vestește Fecioarei Maria că va purta în pântece și va naște pe Iisus, Fiul Celui Preaînalt, Mântuitorului nostru. […]

† Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat
(24 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat este un părinte a cărei viață a uimit pe creștinii contemporani lui. Mare făcător de minuni, este unul dintre marii sfinți stâlpnici, născut dintr-o […]

† Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia - fecioara
(21 decembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia este protectoarea fecioarelor și a familiei, fiind cunoscută și ca cea care îndepărtează duhurile necurate din casele noastre. Este serbată în calendarul ortodox în data de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram