Acatistul Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, pentru a cere de la Dumnezeu, prin rugăciunile sfântului luminarea minții și a inimii pentru a înțelege lucrurile duhovnicești.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești - text

Tropar la Acatistul Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, glasul al 4-lea

De dulceața gurii tale celei sfințite se îndulcește Biserica și de focul râvnei tale se minunează cetele cerești, că ostenindu-te în tălmăcirea sfintelor învățături ale părinților celor de demult, ai dăruit turmei tale bucuria cunoașterii lui Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Grigorie.

Condacul 1

Purtătorului de Dumnezeu Grigorie, ierarhul lui Hristos, prinos de mulțumire îi aducem noi, nevrednicii. Celui ce a fost slujitor al adevărului, dascăl al învățăturii celei mântuitoare și tâlcuitor al scrierilor Sfinților Părinți, să-i cântăm cu bucurie din adâncul inimii: Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte!

Icosul 1

Din tinerețe ai fost ales să urmezi Domnului și să împlinești cele plăcute Lui, căci de nimic din cele pământești nu ți-ai lipit inima, dorind calea care duce către Împărăția cerurilor. Pentru aceasta îți aducem această cântare:
Bucură-te, odraslă de neam binecuvântat;
Bucură-te, cuget curat și plin de bucurie duhovnicească;
Bucură-te, cel ce ai primit la botez numele Purtătorului de biruință, Gheorghe;
Bucură-te, dar sfințit familiei tale;
Bucură-te, mângâierea bunilor tăi părinți;
Bucură-te, copilărie ocrotită de sfinții îngeri;
Bucură-te, că ai crescut sub adumbrirea Duhului Sfânt;
Bucură-te, că Sfânta Fecioară ți-a fost acoperământ;
Bucură-te, că sfinții ți-au fost ocrotitori;
Bucură-te, că de tânăr ai pornit spre nevoință;
Bucură-te, că Hristos a voit să locuiască în ființa ta;
Bucură-te, că ai urmat calea îngerească;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte!

Condacul 2

Dacă ai plecat din casa părintească cu binecuvântare și ai intrat în obștea fraților și monahilor din Lavra Neamțului, sub ocrotirea Maicii Domnului și povățuirea Sfântului Paisie, acolo ai căutat neîncetat să urmezi pravila sfântă și să te hrănești din pilda de viață a părinților îmbunătățiți, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

De la începutul vieții călugărești întrarmându-te cu ascultarea și smerita cugetare, Părinte Grigorie, ai urcat din treaptă în treaptă către înțelegerea tainelor credinței în Hristos, descoperind noi sensuri ale transfigurării și îndumnezeirii, pentru care îți aducem aceste laude:
Bucură-te, doritor de dumnezeiască nevoință;
Bucură-te, împlinitor al pravilei călugărești;
Bucură-te, râvnitor pentru învățătura cea dreaptă și mântuitoare;
Bucură-te, iubitor de înțelepciune duhovnicească;
Bucură-te, desăvârșire a chipului îngeresc;
Bucură-te, cel dintâi între ucenicii marelui Paisie;
Bucură-te, că te-ai pregătit în școala duhovnicească de la Neamț;
Bucură-te, că plăcerile trupești le-ai supus duhului;
Bucură-te, tâlcuitor de texte patristice;
Bucură-te, cunoscător și împlinitor al scrierilor filocalice;
Bucură-te, iscusit lucrător în via Domnului;
Bucură-te, cel ce te-ai adăpat din izvorul înțelepciunii și al Sfintelor Scripturi;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte!

Condacul 3

Cu totul urmând Domnului, fericite Părinte Grigorie, ai risipit norii ispitelor și grijile lumești; cu smerenie ai ales a te nevoi cu postul și cu rugăciunea, iar inima și gândul nicicum nu le-ai depărtat de la Hristos, Căruia I-ai cântat: Aliluia!

Icosul 3

Văzându-ți Sfântul Paisie al Neamțului agoniseala cărturărească, te-a rânduit în ceata monahilor tâlcuitori ai scrierilor filocalice, pe care i-ai uimit cu înțelepciunea ta, iluminată de Duhul Sfânt. Împreună cu ei ai lucrat la îmbogățirea tezaurului de scrieri duhovnicești, pentru care îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, părinte plin de har și înțelepciune;
Bucură-te, omul lui Dumnezeu și credincioasă slugă;
Bucură-te, genunchi plecat la rugăciune și minte înălțată la cer;
Bucură-te, cel ce în lacrimi de umilință ți-ai scăldat sufletul;
Bucură-te, cel ce te-ai hrănit din ospățul mântuirii;
Bucură-te, pildă vie monahilor râvnitori;
Bucură-te, cel ce ți-ai păzit mintea de gânduri viclene;
Bucură-te, cel ce ți-ai împodobit simțirile cu smerita cugetare;
Bucură-te, cel ce ți-ai croit drum de lumină prin hățișul fărădelegilor;
Bucură-te, verhovnic înțelept în ceata monahilor;
Bucură-te, făclierul simțitoarelor deprinderi;
Bucură-te, cel ce ai dobândit rugăciunea inimii;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte!

Condacul 4

De lumina Sfântului Duh fiind luminat, Sfinte Grigorie, cu îndrăzneală te-ai ridicat împotriva începătoriilor și stăpânitorilor fărădelegilor acestui veac înșelător și, izgonind meșteșugirile diavolești, ai lucrat, întru nerăutatea inimii, virtuțile creștinești, cântând Atotputernicului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Ostenindu-te la tălmăcirea scrierilor filocalice, dreapta credință s-a întărit în inima ta, Sfinte, dar ai vărsat din mireasma științei mântuitoare pe care ai dobândit-o și în sufletele celor însetați după viața curată, plăcută lui Dumnezeu, de aceea îți aducem, cu mulțumire, aceste laude:
Bucură-te, semănător al dumnezeieștilor învățături;
Bucură-te, luminător al oamenilor credincioși;
Bucură-te, minte plină de înțelepciune dumnezeiască;
Bucură-te, icoană însuflețită de viața cea fără de prihană;
Bucură-te, casă de lumină din lumina lui Hristos;
Bucură-te, slujitorul cel statornic al Preasfintei Treimi;
Bucură-te, părtaș la lucrarea de mântuire a creștinilor;
Bucură-te, aducător de pace în sufletele celor tulburați;
Bucură-te, chivot al darurilor dumnezeiești;
Bucură-te, ostenitor în răspândirea scrierilor sfinte;
Bucură-te, cărturar desăvârșit și trăitor al filocaliei;
Bucură-te, casnic al lui Dumnezeu și prieten al sfinților;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte!

Condacul 5

După o vreme ai părăsit școala duhovnicească de la Neamț, minunate Părinte, și te-ai sălășluit în Mănăstirea Căldărușani, pentru a o întări și înnoi. Întâmpinând și aici ispite și greutăți, nu te-ai despărțit de dragostea Stăpânului Hristos, cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul 5

Rugăciunea curată și smerita cugetare ai dobândit, Părinte Grigorie, în ascultarea rânduită ție de Biserică. Căci, având dar de la Dumnezeu, nu ai încetat a înmulți talantul dat ție și cu osârdie ai lucrat la traducerea cărților sfinte și ai tipărit Viețile Sfinților, plăcuți lui Dumnezeu. De aceea noi, cei ce ne îmbogățim sufletește de pe urma ostenelilor tale, cu bucurie îți cântăm:
Bucură-te, cel împodobit de Hristos cu nenumărate daruri;
Bucură-te, cel ce ai înmulțit talanții sădiți în sufletul tău;
Bucură-te, cel ce ai mulțumit pururi lui Dumnezeu pentru darurile primite;
Bucură-te, cel ce te-ai adăpat din apa vieții izvorâtă din Duhul Sfânt;
Bucură-te, vistierie de daruri dumnezeiești;
Bucură-te, bogăție duhovnicească împărțită credincioșilor;
Bucură-te, limpede cugetare a înaltei teologii;
Bucură-te, cel ce primești în dar și în dar dăruiești;
Bucură-te, învățătorul cel nemitarnic al adevărului;
Bucură-te, povățuitorul credincioșilor către desăvârșire;
Bucură-te, podoaba Țării Românești și lauda Căldărușanilor;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte!

Condacul 6

Căutând Ghica Voievod monah cărturar și luminat pentru cinstea de Mitropolit al Țării Românești, a fost inspirat de Duhul Sfânt să te cheme la această înaltă demnitate a Bisericii, pe care ai primit-o cu smerenie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Trimis al lui Hristos și urmaș al apostolilor te-ai arătat misiunii încredințate de Biserică, Ierarhe Grigorie, căci, deși timpurile erau vitrege, ai înfruntat cu bărbăție întunecarea lor și ai început cu pricepere și răbdare să reînnoiești Mitropolia Țării Românești și să aduci pace și liniște în inimile păstoriților tăi, de la care primește cântarea aceasta:
Bucură-te, cel ce prin descoperire dumnezeiască ai fost chemat la arhierie;
Bucură-te, Mitropolit și dascăl al Bisericii din Țara Românească;
Bucură-te, iubitor de înțelepciune și teolog iscusit;
Bucură-te, păstorul cel bun și cap sfințit al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, gură din care izvorăște dulceața dumnezeieștilor învățături;
Bucură-te, toiag păstoresc în care se sprijină poporul cel încercat;
Bucură-te, Mitropolite blând și fără prihană;
Bucură-te, sarea pământului românesc și lumina Bisericii;
Bucură-te, întemeietor de școală românească;
Bucură-te, înnoitor al pravilelor bisericești;
Bucură-te, dascăl al sfintelor învățături;
Bucură-te, apărător al poporului asuprit;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte!

Condacul 7

Dascăl te-a numit pe tine poporul cel binecredincios, Sfinte Părinte, că întru toate ai fost pildă, învățând cu fapta și cu cuvântul cele plăcute lui Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 7

Mare apărător al dreptei credințe și al poporului asuprit te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Grigorie, încât ritorii mult grăitori nu pot să spună mulțimea învățăturilor și faptelor săvârșite de tine în misiunea de Arhipăstor încredințată ție de la Dumnezeu. De aceea, minunându-ne de darurile pe care El le-a sădit în ființa ta, te lăudăm zicând:
Bucură-te, cel ce ai întărit Mitropolia Ungrovlahiei;
Bucură-te, rază care ai risipit întunericul necunoștinței;
Bucură-te, izvor sfințit din care se adapă turma cea cuvântătoare;
Bucură-te, păstorul cel bun, cel ce ți-ai pus sufletul pentru oi;
Bucură-te, îndelung-pătimitorule pentru adevăr;
Bucură-te, părinte fără de răutate și chivernisitor al virtuților;
Bucură-te, mărturisitor al Ortodoxiei și chip al blândeților;
Bucură-te, inimă mistuită de dumnezeiescul dor;
Bucură-te, floare înmiresmată a grădinii românești;
Bucură-te, surpătorul simoniei și risipitorul întunericului;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru cler și popor;
Bucură-te, văzătorul dumnezeieștilor vedenii;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte!

Condacul 8

Credința cea dreaptă păzind, calea săvârșind, încărcat de fapte bune, când Preamilostivul Dumnezeu a voit, te-a chemat la Sine, Părinte Ierarhe Preaînțelepte, de la cele vremelnice la cele nepieritoare, așezându-te în ceata Sfinților Ierarhi, unde te îndulcești de bunătățile cele cerești, cântând: Aliluia!

Icosul 8

Pe Dumnezeu a-L vedea "față către față" nu este cu putință decât în Împărăția cea veșnică și este dat doar celor care au împlinit asemănarea cu El. Acest dar ți s-a dat ție, Sfinte Ierarhe Grigorie, de la Hristos, pe Care L-ai slujit cu credință în viața pământească. De aceea, minunându-ne de încununarea ta în ceruri și de darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu, îți cântăm:
Bucură-te, că în pace ai plecat din lumea aceasta la ceruri;
Bucură-te, că sufletul tău a fost primit de Hristos;
Bucură-te, că Arhiereul Cel veșnic S-a recunoscut în chipul tău și în lucrarea ta;
Bucură-te, că ai fost așezat în ceata Sfinților Ierarhi;
Bucură-te, că te desfătezi împreună cu soboarele de îngeri;
Bucură-te, că vezi pururea fața lui Hristos pe Care L-ai iubit;
Bucură-te, că de la Dumnezeu daruri alese ai primit;
Bucură-te, că te-ai întâlnit în ceruri cu toți Sfinții Români;
Bucură-te, că te desfătezi împreună cu toți Sfinții Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, că ești prieten și casnic al lui Dumnezeu;
Bucură-te, că înaintezi veșnic către adâncul cel nemărginit al Sfintei Treimi;
Bucură-te, purtătorule de cunună cerească;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte!

Condacul 9

Dacă ai iubit podoaba casei lui Dumnezeu pe pământ și ți-ai împlinit cu vrednicie misiunea cea sfântă a înaltei preoții, acum vezi veșnic fața Preasfintei Treimi și te îndulcești de darurile cele veșnice ale Împărăției cerurilor, cântând cu îngerii cântarea: Aliluia!

Icosul 9

Mărgăritar de mult preț te-a lăsat pe tine Hristos, poporului nostru binecredincios, căci sufletul tău se desfătează în lumina cea necreată a dumnezeirii, iar osemintele tale s-au arătat pline de har și făcătoare de minuni pe pământ. Cinstind sfintele tale moaște, Părinte, ne bucurăm și îți mulțumim zicând:
Bucură-te, că sfintele tale moaște s-au arătat făcătoare de minuni;
Bucură-te, că prin ele primim hrana cerească;
Bucură-te, podoabă scumpă a poporului celui binecredincios;
Bucură-te, bună mireasmă a celor cinstitori de sfinți;
Bucură-te, izvor de har și binecuvântare pentru creștini;
Bucură-te, liman duhovnicesc pe care se odihnesc credincioșii;
Bucură-te, lauda monahilor înțelepți și bucuria cărturarilor;
Bucură-te, rază de lumină pentru tinerii teologi;
Bucură-te, icoana ierarhilor și călăuza preoților;
Bucură-te, cărbune aprins din focul Sfântului Duh;
Bucură-te, candelă nestinsă în Mănăstirea Căldărușanilor;
Bucură-te, că pământul nu te-a socotit pământ;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe Preaînțelepte!

Condacul 10

Tot darul cel dumnezeiesc ai primit de la Dumnezeu în ceruri pentru împlinirea misiunii tale pe pământ. Căci ai fost pentru păstoriții tăi același pentru toți și diferit pentru fiecare, iar Păstorul cel veșnic, Hristos, S-a recunoscut întru tine și în faptele tale săvârșite în Biserica Sa, unde ai cântat: Aliluia!

Icosul 10

Niciodată nu se va uita lucrarea ta lăsată moștenire Bisericii noastre dreptmăritoare, Sfinte Părinte. Faptele tale de înnoire a Bisericii, scrierile filocalice, tălmăcirile operelor părintești, tipărirea vieților sfinților vor rămâne pururea dar neprețuit pentru călăuzirea credincioșilor pe calea mântuirii. Mulțumind lui Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinții Săi, îți aducem aceste laude:
Bucură-te, tezaur duhovnicesc lăsat Bisericii noastre dreptmăritoare;
Bucură-te, ctitor de cultură românească și universală;
Bucură-te, tălmaci iscusit al scrierilor părintești;
Bucură-te, ziditor de biserici și mănăstiri;
Bucură-te, vistierie nesecată a Bisericii;
Bucură-te, sprijinul orfanilor și al văduvelor;
Bucură-te, tămăduitorul bolilor nevindecate;
Bucură-te, trup de slavă inundat de Duhul Sfânt;
Bucură-te, luminătorul învățăceilor și ajutorul nepricepuților;
Bucură-te, dătător de știință și putere;
Bucură-te, știutorul tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, trandafir al Bisericii românești înflorit pentru veșnicie;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte!

Condacul 11

Bucură-te, Ierarhe prealăudate, care te-ai învrednicit să stai înaintea lui Dumnezeu cel în Treime preacinstit. Roagă-te pentru cei ce cinstesc pe pământ numele tău de vrednică pomenire, ca să ieșim din iureșul ispitelor și al necazurilor și să putem cânta, împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 11

Cuvintele noastre nu pot cuprinde mulțimea faptelor tale minunate pe care le-ai făcut și le faci când chemăm numele tău, Ierarhe preamilostive. Apără și păzește Biserica noastră și risipește norii eresurilor și ai primejdiilor ce se oștesc asupra ei, ca să-ți cântăm:
Bucură-te, Sfinte, cinstit în tot pământul românesc;
Bucură-te, că sfintele tale moaște izvorăsc tămăduiri;
Bucură-te, că prin tine primim de la Dumnezeu mare milă;
Bucură-te, surpătorul eresurilor din Biserica Ortodoxă;
Bucură-te, cel ce întărești credința dreptmăritoare;
Bucură-te, odor neprețuit al culturii românești;
Bucură-te, rouă binefăcătoare în seceta ispitelor;
Bucură-te, aducător de roadă și belșug;
Bucură-te, ajutorul celor lipsiți și bogăția săracilor;
Bucură-te, tămâie bineprimită de Dumnezeu;
Bucură-te, balsam care împrăștie toată durerea;
Bucură-te, pavăza celor din primejdii și din necazuri;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte!

Condacul 12

Dăruiește și nouă, Sfinte Grigorie, din darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu, ca să putem birui uneltirile vrăjmașilor și să risipim norii cei întunecați ai păcatelor pentru a merge pe calea adevărului și a dreptății, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Lăudăm nevoințele tale, fericite Grigorie, Ierarhe al lui Hristos, cinstim lucrarea ta cărturărească, cântăm râvna ta pentru înnoirea Bisericii și, privind toate faptele vieții tale pe care le-ai împlinit pe pământ, te rugăm să mijlocești pentru mântuirea sufletelor noastre și Împărăției cerurilor să ne facem părtași, ca să te lăudăm așa:
Bucură-te, ocrotitor al Bisericii strămoșești;
Bucură-te, păzitor al credincioșilor evlavioși;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru poporul românesc;
Bucură-te, pacea sihaștrilor și bucuria monahilor;
Bucură-te, ușurință în marile necazuri ce ne împresoară;
Bucură-te, biruință și ajutor în lupta cu ispitele;
Bucură-te, podoabă și model al fecioriei;
Bucură-te, scut și sabie ce curmă nedreptatea;
Bucură-te, solia demnității și a adevărului;
Bucură-te, străjer neadormit al Bisericii Ortodoxe;
Bucură-te, călăuză credincioșilor către Hristos;
Bucură-te, mijlocitor pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte!

Condacul 13

O, întru tot lăudate și preacinstite Părinte Grigorie, podoaba arhiereilor și coroana preasfințită a Țării Românești, cel ce prin belșugul înțelepciunii și al cunoașterii ne-ai luminat pe toți cu scrierile Sfinților Părinți pe care le-ai tălmăcit în limba turmei tale, tinde și acum mâna ta cea sfântă și ne binecuvântează pe toți: pe cei bolnavi îi tămăduiește, pe cei îndurerați îi mângâie, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe cei tineri înțelepțește-i și tuturor fii mijlocitor înaintea lui Hristos Dumnezeu, ca împreună să cântăm, în Împărăția cea neînserată: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Din tinerețe ai fost ales să urmezi Domnului și să împlinești cele plăcute Lui, căci de nimic din cele pământești nu ți-ai lipit inima, dorind calea care duce către Împărăția cerurilor. Pentru aceasta îți aducem această cântare:
Bucură-te, odraslă de neam binecuvântat;
Bucură-te, cuget curat și plin de bucurie duhovnicească;
Bucură-te, cel ce ai primit la botez numele Purtătorului de biruință, Gheorghe;
Bucură-te, dar sfințit familiei tale;
Bucură-te, mângâierea bunilor tăi părinți;
Bucură-te, copilărie ocrotită de sfinții îngeri;
Bucură-te, că ai crescut sub adumbrirea Duhului Sfânt;
Bucură-te, că Sfânta Fecioară ți-a fost acoperământ;
Bucură-te, că sfinții ți-au fost ocrotitori;
Bucură-te, că de tânăr ai pornit spre nevoință;
Bucură-te, că Hristos a voit să locuiască în ființa ta;
Bucură-te, că ai urmat calea îngerească;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte!

Condacul 1

Purtătorului de Dumnezeu Grigorie, ierarhul lui Hristos, prinos de mulțumire îi aducem noi, nevrednicii. Celui ce a fost slujitor al adevărului, dascăl al învățăturii celei mântuitoare și tâlcuitor al scrierilor Sfinților Părinți, să-i cântăm cu bucurie din adâncul inimii: Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți
(2 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Nicolae Planas este cunoscut ca fiind ocrotitorul celor căsătoriți și al tinerilor care doresc să se căsătorească, deoarece multe familii au dobândit liniștea în urma rugăciunilor către Sfântul Părinte. Acest […]

† Sfântul Cuvios Timotei
(21 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Timotei, pustnicul din Symboli, grabnic ajutător și făcător de minuni, este cunoscut drept tămăduitor al bolilor trupești și sufletești, alungă demonii și mijlocește la Bunul Dumnezeu pentru rodirea pântecelui […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, episcopul Sevastiei
(11 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, episcopul Sevastiei, este cunoscut ca ocrotitor al femeilor însărcinate, vindecător al bolilor de gât, dar și protector al animalelor și al holdelor. El avut o viață curată […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram