Acatistul Sfântului Gherman de Alaska

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Gherman de Alaska se poate citi de toți creștinii, care sunt necăjiți și oropsiți, pentru a dobândi mângâiere și pace în lucrarea lor cea buna din această viață și răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Gherman de Alaska trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Gherman de Alaska - text

Troparul Sfântului Gherman de Alaska, glasul al 7-lea

Stea a Nordului plină de bucurie a Bisericii lui Hristos, călăuzindu-i pe oameni spre Împărăția cea Cerească, învățător și Apostol al Dreptei Credințe, mijlocitor și apărător al celor oprimați, podoabă a Bisericii Ortodoxe din America, binecuvântat Părinte German de Alaska, roagă-te Domnului nostru Iisus Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condacul 1

Mieunatule făcător de minuni și preaslăvit Sfânt al lui Hristos, de Dumnezeu purtătorule Părinte Gherman, strălucirea Alaskăi și bucuria întregii Americi, ție iți aducem aceste cântări de laudă. Fiind cerescul ocrotitor al pământului nostru și prea puternic mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, nu înceta să te rogi pentru noi, fiii tăi, care cu râvnă strigăm ție: Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi și al întregii Americi!

Icosul 1

Făcătorul îngerilor mai dinainte te-a ales, părinte Gherman, să fii propovăduitor al credinței Ortodoxe în Lumea Nouă și întemeietor al monahismului în nordul îndepărtat, și te-a trimis pe tine precum l-a trimis pe Apostolul Pavel la păgâni, pentru ca lumina Ortodoxiei să strălucească până la capătul pământului. Iar oamenii cei mulțumitori te laudă pe tine ca pe un ceresc ocrotitor cu aceste cântări:
Bucură-te, Părintele nostru Gherman, urmaș al Apostolilor;
Bucură-te, cel care ai luminat pământul american cu lumina adevăratei credințe;
Bucură-te, cel ce ai dobândit străvechea dragoste de pustie;
Bucură-te, cel ce ai fost salvat de la moarte de Maica Domnului;
Bucură-te, cel ce ai fost crescut din copilărie în pustia Sarovului;
Bucură-te, prea cinstită mlădiță a Valaamului;
Bucură-te, că ai fost luminat de lumina Taborului;
Bucură-te, cel care ai luminat cu Hristos întunericul nordului;
Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi și al întregii Americi!

Condacul 2

Fiind înflăcărat cu dragoste arzătoare pentru Domnul și dorind să-L slujești numai pe El, ți-ai dăruit tinerețile lui Dumnezeu ca un dar ales și ți-ai îndreptat pașii către mănăstirile Sarovului și ale Valaamului, unde laolaltă cu obștea monahilor ai cântat cu umilință: "Iisuse Preadulce, mântuiește-ne pe noi păcătoșii". Aliluia!

Icosul 2

Din tinerețile tale ai fost împodobit cu înțelepciune duhovnicească, sfinte al lui Dumnezeu, ca să poți înțelege frumusețea și dulceața Raiului; astfel cu prea înțeleptul stareț Nazarie, povățuitorul Sfântului Serafim de Sarov, ai cercetat înțelepciunea lui Dumnezeu și căile Domnului. Pentru aceasta, Sfânta Biserică te laudă așa:
Bucură-te, că l-ai slujit pe starețul pustnic în pustia Sarovului;
Bucură-te, că precum o albină, ai adunat nectar duhovnicesc de la marele Teodor din Sanaxar;
Bucură-te, cel ce cu prietenul tău Varlaam ai întărit pe frații de la Valaam; întărește-ne acum și pe noi;
Bucură-te, că ai cercetat pe pustnicii din depărtări; acum cercetează-ne și pe noi;
Bucură-te, că tu însuți ai devenit pustnic la "Câmpia lui Gherman";
Bucură-te, că prin sfințenia ta ai fost asemenea ocrotitorului tău Gherman, întemeietorul Valaamului;
Bucură-te, că ai fost cinstit de frații de la Valaam pentru blândețea și trezvia ta;
Bucură-te, că acum ești slăvit de întreaga Biserică;
Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi și al întregii Americi!

Condacul 3

Puterea Celui Preaînalt a luminat de Dumnezeu înțeleptitul ierarh al Bisericii Ruse, Gabriel, să trimită propovăduitori ai credinței Ortodoxe pe pământul american, iar tu, Sfinte Părinte Gherman, ai primit această apostolească lucrare. Pentru aceea, toți oamenii cei luminați cu lumina lui Hristos prin ostenelile tale și cu pilda vieții tale cânta Domnului: Aliluia!

Icosul 3

Iubind ostenelile vieții monahale, tu ai arătat, Sfinte Părinte Gherman, și mare râvnă apostolească în propovăduirea lui Hristos cel răstignit celor ce stăteau în întunericul păgânei necunoștințe. Amintindu-ne durerile și ostenelile tale, cu dragoste îți înălțăm cântare așa:
Bucură-te, cel ce ai arătat ascultare fără de cârtire Starețului tău;
Bucură-te, cel ce ai călătorit până la capătul pământului, în lunga ta călătorie de filocalică propovăduire;
Bucură-te, cel a cărui dragoste pentru pământul părintesc nu s-a micșorat;
Bucură-te, cel ce ai ajuns să ai dragoste arzătoare pentru noua ta țară;
Bucură-te, întâiul trăitor al ascezei contemplative în America;
Bucură-te, oglindire a sfinților monahi de la Ladoga din sfânta Rusie;
Bucură-te, cel ce ai adus "Tebaida rusească a Nordului" în America;
Bucură-te, cel ce ai sădit un început de sfințenie, ca o comoară prețioasă, în Lumea Nouă;
Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi și al întregii Americi!

Condacul 4

Nici furtuna înșelătoarelor valuri ale oceanului, nici învolburările marilor râuri, nici pădurile întunecate n-au putut să stingă simțămintele tale, o, Sfinte Gherman, pentru bunăvoința Starețului Nazarie față de tine, și ai strigat cu recunoștință: "Îmi închipui cu ochii minții iubită mănăstire a Valaamului și pururea o văd peste marele ocean". Aliluia!

Icosul 4

Auzim bucuria ta apostolică, Sfinte Părinte Gherman: "Am fost răpit în duh: găsindu-ma între vreme bună și vreme rea, între bucurie și întristare, între îndestulare și lipsă, saturare și înfometare, căldură și frig, dar în toate necazurile aflu ceva ce mă bucură când aud de râvna cu care frații propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu, și trec de la bucurie la vederea duhovnicească", și strigăm către tine unele ca acestea:
Bucură-te, propovăduitorule al lui Dumnezeu; insuflă-ne și nouă râvna ta;
Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu; dăruiește bucurie inimilor noastre;
Bucură-te, mijlocitorule pentru toți cei deznădăjduiți;
Bucură-te, preadulce mângâietor al sufletelor tulburate;
Bucură-te, cel ce dai tămăduiri prin smerenia ta;
Bucură-te, aspru învățător al tuturor celor ce se îndepărtează de la Ortodoxie;
Bucură-te, cel care ne îndrumi prin dragostea ta către calea cea dreaptă;
Bucură-te, cel care prin blândețea ta, dai aripi sufletelor noastre să vadă cele cerești;
Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskai și al întregii Americi!

Condacul 5

Cu rugăciunea ta cea dumnezeiește curgătoare ai făcut bine mirositoare pădurile din insula Pinului, și ai strălucit ca o stea călugărească, sfinte, numind aceasta insula Noul Valaam, după cum Vechiul Valaam fusese numit Noul Athos, ca sa luminezi astfel întregul pământ american cu lumina iubirii tale; iar călugării și toți oamenii din toate colțurile lui să strige cu dragoste către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Văzând smerenia ta, părinte al nostru Gherman, toți s-au minunat cum ai refuzat marea slujbă a preoției, urmând pe Sfântul Antonie de la Pecerska, întemeietorul monahismului din Rusia, precum și el a urmat pe Sfântul Antonie cel Mare, părintele monahismului. Astfel, în adânca ta smerenie, întemeietorule al monahismului în vestul îndepărtat, tu ai dorit, după rânduiala Athosului, să fii un simplu călugăr, zicând: "Creștinul este un luptător, care se luptă să treacă printre oștile nevăzuților vrăjmași către cereasca sa casă". Pentru aceasta noi iți cântăm ție:
Bucură-te, că prin smerenie ai ajuns la cereasca locuință;
Bucură-te, că în soborul sfinților cuvioși ai devenit primul stareț din America;
Bucură-te, că ești mare călăuzitor al oștilor călugărești în războiul nevăzut;
Bucură-te, că ai numit locul ostenelilor tale ascetice Noul Valaam;
Bucură-te, că ai dăruit moaștele tale mănăstirii prorocite de tine;
Bucură-te, căci cu mare râvnă ai păstrat taina călugăriei;
Bucură-te, cald apărător al fraților adunați de tine;
Bucură-te, că ne-ai îmbrăcat într-o nouă dorire și dragoste pentru veacul ce va să vină;
Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi și al întregii Americi!

Condacul 6

Pustia nordului slăvește ostenelile și minunile tale și te laudă ca pe o nouă mlădiță a viei Bisericii din Rusia ce a înmugurit pe pământul american. Cu rugăciunile tale ai înmiresmat mlaștinile și pădurile din Alaska, urmând pe asceții cei din vechime, și în liniștea nopții strigai către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Lumina Evangheliei a luminat în învățăturile tale: "Creștinul trebuie să trăiască întru nădejde și bucurie, și să nu ia aminte la deznădejdea care-l copleșește. Pentru aceasta e nevoie de scutul credinței". Primind acestea de la tine, cu bucurie strigăm:
Bucură-te, cel ce ai dat tuturor un scut de credință vie și înțeleaptă;
Bucură-te, cel ce ai alungat întunericul păgânătății din noi;
Bucură-te, cel ce ai împrăștiat mândria și deznădejdea prin dumnezeiască vedere;
Bucură-te, că îi ocrotești pe toți cei neputincioși, ca un adevărat părinte, până în ziua de astăzi;
Bucură-te, că precum un duhovnicesc dascăl ne chemi către rai;
Bucură-te, că numindu-te "umil" ne-ai învățat smerenia;
Bucură-te, cel ce ne-ai rănit inimile cu bucurie;
Bucură-te, cel ce ne-ai acoperit cu nădejdea ca și cu un curcubeu;
Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi și al întregii Americi!

Condacul 7

Dorind să lumineze un pământ păgân cu lumina cunoașterii Sale, Domnul a rânduit să semene cu putere semințele credinței Ortodoxe și ți-a poruncit, sfinte părinte, să aperi și să-i înveți pe toți adevărata credință. Și ca un păstor neînfricat ne strigi: "Nu te teme turma mică; eu sunt cel ce bate clopotele Pascale! Hristos a Înviat!". Aliluia!

Icosul 7

Minunat ai stăruit în rugăciune întru cele înalte, Cuvioase Părinte, dar nu i-ai uitat nici pe cei ce trăiau jos pe pământ. Ai avut mai ales mare grijă de orfanii fără adăpost, zidind pentru ei un adăpost și o școală, unde i-ai învățat legea Domnului. De aceea, pentru ostenelile tale primește de la noi laudele acestea:
Bucură-te, apărătorul săracilor și al celor fără de tată;
Bucură-te, că ai construit o casă orfanilor și i-ai învățat frica Domnului;
Bucură-te, că după ce ai cultivat pământul cu mare osteneală, ai adus rod însutit;
Bucură-te, hrănitorul orfanilor cu hrană cerească și cu hrană pământească;
Bucură-te, că ai dat tuturor să bea din apa cea vie a Evangheliei;
Bucură-te, ca înmulțind un mic pește ai mulțumit pe mulți;
Bucură-te, om al tăcerii, ce nu ești din lumea aceasta;
Bucură-te, că i-ai învățat pe toți să se roage neîncetat și să iubească pe Dumnezeu cu toată inima lor;
Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi și al întregii Americi!

Condacul 8

O, preaslăvită minune! Domnul, Iubitorul de oameni, dorind să descopere în tine, Sfinte, un izvor de mângâiere pentru poporul Său, și-a dăruit darurile înainte-vederii și al tămăduirii. Iar tu, prin faptele și cuvintele tale pe mulți ai adus la dragostea de Dumnezeu; pentru aceea, luminați de razele ostenelilor tale, oamenii au strigat către Domnul: Aliluia!

Icosul 8

Ales al lui Dumnezeu ai fost, sfinte, iar oamenii cei nou luminați cu lumina credinței creștine, au alergat către tine în toate nevoile și necazurile lor. Iar tu, ca un părinte iubitor de fii, ai mijlocit pentru toți în rugăciune, dăruind tămăduiri și mângâind pe toți cei ce alergau la tine pentru ajutor; pentru aceea fiii tăi duhovnicești te slăvesc așa:
Bucură-te, liman liniștit pentru sufletele zdruncinate de furtuni;
Bucură-te, doctorul nostru cel plin de har și grabnic ajutător;
Bucură-te, că precum Sfântul Nil, prima biserică din insula Pinului ai închinat-o Întâmpinării Domnului;
Bucură-te, că aprinzând tu lumânări pentru acest praznic, Domnul a dat ajutor miraculos în timpul unei ciume;
Bucură-te, cel ce-i aperi pe cei pribegi de dușmanii văzuți și de cei nevăzuți;
Bucură-te, că în vremea furtunilor duhovnicești ai fost la fel de răbdător precum "Stânca Monahului";
Bucură-te, că te-ai numit pe tine "doctor" pentru noul tău popor;
Bucură-te, iubitorule Avva care ai văzut viitorul ca și cum ar fi prezentul;
Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi și al întregii Americi!

Condacul 9

Împreună vorbitor cu cetele îngerești ai fost, fericite părinte Gherman, și tu însuți ai dat mărturie despre cum îngerii erau cu tine în sălbăticie, sfințind apele la praznicul Botezului Domnului, și cum cu bucurie ai cântat cu ei. Auzind acestea, cei născuți pământenii s-au minunat, strigând împreună: Aliluia!

Icosul 9

Marii ritori nu pot număra minunile pe care le-ai arătat poporului, când ai liniștit valurile mării și un foc din pădure, prin rugăciunile tale. Iar când a fost o mare revărsare de ape, prin rugăciunile tale ai oprit marea la icoana Maicii Domnului, spunând: "Apa nu va trece de acest loc". Pentru aceasta te lăudăm așa:
Bucură-te, că în chip minunat liniștești apele;
Bucură-te, preaslăvit izbăvitor de focul din pădure;
Bucură-te, cel care l-ai ascultat pe Sfântul Inochentie când te-a strigat de pe mare;
Bucură-te, cel ce ai chemat în mod tainic pe sfântul noul mucenic Tihon Patriarhul în America;
Bucură-te, cârmaci al celor ce plutesc pe mare;
Bucură-te, cel ce ce ai îmblânzit urși sălbatici cu blândețea ta;
Bucură-te, cel ce ai schimbat mânia oamenilor răi cu blândețea ta;
Bucură-te, cel ce ai trimis din ceruri o mireasmă minunată celor ce te-au chemat; Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi și al întregii Americi!

Condacul 10

Slăvim mântuitoarea și cinstita ta adormire, căci ai știut dinainte ziua și ceasul fericitei tale înfățări de pe pământ la cer. Preaslăvită a fost și îngroparea ta, căci, după patruzeci de zile de mare învolburată, prorocia ta despre aceasta s-a împlinit. Ucenicul tău Gherasim, simțind o mireasmă minunată și văzând Lumina cea necreată ce te înconjura în ceasul adormirii, a cântat Domnului: Aliluia!

Icosul 10

Zid nesurpat ești prin viața ta, părinte, pentru obștile de călugări; iar la adormirea ta ai arătat-o preaslăvită minune: trupul tău a stat în biserica fără să se strice, pentru multe zile. Oamenii, văzând la adormirea ta un stâlp de foc înălțându-se la cer, au strigat ție acestea:
Bucură-te, că ne-ai încredințat prin cinstitul tău sfârșit de sfințenia ta;
Bucură-te, că înălțându-te la cer calea ți-a fost arătată printr-un stâlp de foc;
Bucură-te, că ne-ai lăsat moștenire sfintele tale moaște;
Bucură-te, că la racla moaștelor tale șchiopii se tămăduiesc și aud glasul tău din mormânt;
Bucură-te, că vindeci neputințele cu pământ de la mormântul tău;
Bucură-te, că ne-ai dat un izvor de apă sfântă și tămăduitoare;
Bucură-te, că ai venit la Starețul Gherasim chemându-l să trăiască pe insula Pinului;
Bucură-te, că te afli în liniștea insulei Pinului ca unul ce ești viu în chip tainic;
Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi și al întregii Americi!

Condacul 11

Cântări neîncetate ai înălțat către Sfânta Treime în pustia din mijlocul naturii sălbatice, Părinte Sfinte, și ai vegheat în duh asupra obștii de sfinți plăcuți ai lui Dumnezeu semănați și ocrotiți de tine pe pământul american, cântând cu cetele îngerești: Aliluia!

Icosul 11

Luminător ai fost, împrăștiind lumina către viitorii monahi, împreună sfinți ostași cu tine în îndepărtata America, ce mai înainte erau străini de adevărata Ortodoxie, sfinte Părintele nostru Gherman, apărându-ne de atacuri și mijlocind pentru noi, ziceai: "Nu suntem zguduiți numai de valurile mării, ci noi suferim și călătorim prin mijlocul acestei lumi amăgitoare și învolburate, făcându-ne drum spre casa noastră cea cerească"; pentru aceasta strigăm ție:
Bucură-te, credincios împreună-luptător cu Ioasaf, primul ierarh al rușilor din America;
Bucură-te, cel ce ai fost martor al râvnei până la moarte al lui Iuvenalie;
Bucură-te, că l-ai cinstit pe Petru Aleutul ca fiind un Nou Mucenic;
Bucură-te, cel ce l-ai învățat pe ucenicul tău Serghie să fie vorbitor cu îngerii;
Bucură-te, cel ce mai înainte ai văzut arhieria Sfântului Inochentie, ierarhul întâistătător al Rusiei;
Bucură-te, cel ce printr-o cale tainică l-ai chemat pe monahul Gherasim să reînnoiască Noul Valaam;
Bucură-te, că l-ai păzit pe preotul Adrian de închisoare în Rusia;
Bucură-te, cel ce i-ai insuflat Sfântului Ioan să lucreze la canonizarea ta;
Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi și al întregii Americi!

Condacul 12

Văzând harul și marea ta îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, ne rugăm ție, sfinte Părinte: roagă fierbinte pe Domnul să păzească Sfânta Sa Biserică de duhul acestei lumi care surpă prin necredința sufletele fiilor ei, întunecând bucuria vieții dăruită de Dumnezeu pentru întemeierea cetății lui Dumnezeu, pentru ca ei să se înalțe de pe pământ la cer, cântând: Aliluia!

Icosul 12

Cântând proslăvirea ta, te fericim Sfinte, ca unul ce ești preaputernic și stai înaintea Scării Dumnezeiescului Urcuș de pe pământ la cer. Ca unul ce ai dobândit Duhul cel Sfânt și ai luminat pământul nostru, auzi-ne pe noi cei ce de jos, ce-ți strigăm ție acestea:
Bucură-te, că ai dobândit rugăciunea curată prin căldura inimii;
Bucură-te, că ai fost învăluit de sfânta lumină;
Bucură-te, că ai vărsat multe lacrimi din inimă;
Bucură-te, că ai dobândit tăcerea și liniștea cugetului;
Bucură-te, că ți-ai curățit mintea pentru contemplarea tainelor cerești;
Bucură-te, sfânta și străina luminare;
Bucură-te, inimă luminată de Duhul Sfânt;
Bucură-te, că ai gustat desăvârșirea și ne chemi și pe noi spre ea;
Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi și al întregii Americi!

Condacul 13

O, preaslăvite Sfânt al lui Dumnezeu, Sfinte și de Dumnezeu purtătorule Părinte Gherman, primește această mică rugăciune a noastră făcută întru cinstirea ta. Stând înaintea tronului Atotputernicului Dumnezeu, roagă-te neîncetat pentru noi, smeriții tăi fii, ce am auzit glasul tău, strigând către noi: "De azi înainte, din acest ceas, din această clipă, să-L iubim pe Dumnezeu mai presus de toate și să împlinim sfânta Sa voie". Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Făcătorul îngerilor mai dinainte te-a ales, părinte Gherman, să fii propovăduitor al credinței Ortodoxe în Lumea Nouă și întemeietor al monahismului în nordul îndepărtat, și te-a trimis pe tine precum l-a trimis pe Apostolul Pavel la păgâni, pentru ca lumina Ortodoxiei să strălucească până la capătul pământului. Iar oamenii cei mulțumitori te laudă pe tine ca pe un ceresc ocrotitor cu aceste cântări:
Bucură-te, Părintele nostru Gherman, urmaș al Apostolilor;
Bucură-te, cel care ai luminat pământul american cu lumina adevăratei credințe;
Bucură-te, cel ce ai dobândit străvechea dragoste de pustie;
Bucură-te, cel ce ai fost salvat de la moarte de Maica Domnului;
Bucură-te, cel ce ai fost crescut din copilărie în pustia Sarovului;
Bucură-te, prea cinstită mlădiță a Valaamului;
Bucură-te, că ai fost luminat de lumina Taborului;
Bucură-te, cel care ai luminat cu Hristos întunericul nordului;
Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi și al întregii Americi!

Condacul 1

Mieunatule făcător de minuni și preaslăvit Sfânt al lui Hristos, de Dumnezeu purtătorule Părinte Gherman, strălucirea Alaskăi și bucuria întregii Americi, ție iți aducem aceste cântări de laudă. Fiind cerescul ocrotitor al pământului nostru și prea puternic mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, nu înceta să te rogi pentru noi, fiii tăi, care cu râvnă strigăm ție: Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi și al întregii Americi!

Rugăciune către Sfântul și de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru Gherman din Alaska

O preaminunate plăcut al lui Dumnezeu, părintele nostru Gherman! Tu bine ai lucrat pe meleaguri cu natură neprielnică și slujind lui Dumnezeu ai fost credincios în puține lucruri, după cuvântul Domnului care spune: Peste puține ai fost credincios, peste multe te voi pune. Și acum ai fost pus ocrotitor ceresc, precum un înger păzitor, peste îndepărtatele pământuri apusene ale Alaskăi și Americii, și ești ocrotitorul tuturor creștinilor ortodocși din pământurile nou luminate de credință Ortodoxă. Roagă-te cu osârdie pentru obștea monahilor, pentru toți creștinii ortodocși și pentru toți cei ce suferă și sunt osteniți în valea deșertăciunii lumești. Păstrează Biserica luptătoare de pe pământ întru puritatea Ortodoxiei, și apară pe toți oamenii cei binevoitori de puterile întunecate ale vrăjmașului. Umple inimile noastre cu setea pentru dreapta credință si pentru evlavie, cu duh de pace și dragoste și cu blândețea și smerenia Domnului Iisus Hristos. Dăruiește mângâiere celor necăjiți și cereasca hrană celor ce flămânzesc după dreptatea cea duhovnicească. Dobândind cererea noastră, fie să primim răspuns bun la ziua Înfricoșătoarei Judecăți și cu toți sfinții să cântăm de Viață-Dătătoarei Treimi, Tatălui celui necuprins, Adevăratului și Unuia Născut Fiului Său și Sfântului Duh, Mângâietorul, în vecii vecilor. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Gherman de Alaska - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Gherman de Alaska

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Gherman de Alaska - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Minunea de la mormântul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan
(8 mai)

FB Mess WA Like Minunea de la mormântul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan este prilej de sărbătoare, de rugăciune către sfântul Ioan, care mijlocește pentru noi în fața lui Dumnezeu. În fiecare an, în data […]

† Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul
(27 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul este ctitorul frumoasei mănăstirii Antim din București. Datorită introducerii limbii române în cult, Sfântul Antim Ivireanul împreună cu Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, sunt considerați precursorii […]

† Sfânta Muceniță Agata
(5 februarie)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Agata este ocrotitoarea femeilor care au cancer la sân sau pulmonar. Prin descoperire dumnezeiască, în ziua de 5 februarie când este serbată Sfintei Agata, Sfântul Antim Ivireanul a hotărât […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram