Acatistul Sfântului Daniil Sihastru

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Daniil Sihastru se poate citi de cei bolnavi care caută alinare sau pentru alungarea duhurilor necurate.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Daniil Sihastru trebuie citite "Rugăciunile începătoare" pe care le găsiți în Rugăciunile de Dimineața sau Rugăciunile de Seara. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatist text

Tropar - Acatistul Sfântului Daniil Sihastru, glasul al 8-lea

Întru tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta, cu îngerii împreună, se bucură, Cuvioase Părinte Daniil, duhul tău.

Condacul 1

Iubitorului de rugăciune și de viață sihăstrească, înțeleptului povățuitor pe calea mântuirii, celui ce este laudă sihaștrilor și bucuria credincioșilor, cu dragoste să-i strigăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Icosul 1

Făcătorul îngerilor și al oamenilor te-a chemat pe tine ca să preamărești cu viața ta de înger în trup numele Preasfintei Treimi, iar tu lepădând grija cea lumească, ca o rază prealuminoasă a Soarelui Dreptății ți-ai făcut viața ta, iar noi, luând aminte la sfintele tale nevoințe, cu smerenie și bucurie rostim unele ca acestea:
Bucură-te, cinstea Bisericii noastre strămoșești;
Bucură-te, că din copilărie preaiubitor de rugăciune te-ai arătat;
Bucură-te, că pentru viața sihăstrească casa părintească ai părăsit-o;
Bucură-te, că viața sihăstrească a fost desfătarea ta;
Bucură-te, că pe Dumnezeu mai mult decât pe părinți L-ai iubit;
Bucură-te, că pe aceștia în rugăciunile tale pururea i-ai avut;
Bucură-te, că tinerețile tale ca pe o jertfă preacurată lui Dumnezeu le-ai adus;
Bucură-te, chipul cel preacurat al smereniei;
Bucură-te, înflorirea virtuților sihăstrești în trupul tău cel tineresc;
Bucură-te, a tinerilor pildă de înfrânare;
Bucură-te, lauda cea frumoasă a bătrânilor;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale în fapte bune ne întărești;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condacul 2

Deși tânăr cu vârsta, prin viață curată și rugăciune necontenită, înțelepciunea celor bătrâni ai dobândit, cu darul lui Dumnezeu, Căruia neîncetat ai cântat: Aliluia!

Icosul 2

Vistieria cea nefurată a credinței tale preacurate cu aspre nevoințe ai sporit-o, dorind tot mai mult să te împărtășești de frumusețea vieții de înger în trup, pentru care cu dragoste glăsuim unele ca acestea:
Bucură-te, turtureaua pururea veghetoare a sihăstriei;
Bucură-te, podoaba obștii Mănăstirii Lavra;
Bucură-te, că aici pildă de ascultare desăvârșită te-ai arătat;
Bucură-te, cel care cu iscusință ai împletit rugăciunea cu nevoințele trupești;
Bucură-te, chipul cel prealuminos al smereniei;
Bucură-te, că noaptea cu rugăciunile tale neîncetate ai luminat-o;
Bucură-te, lauda cea vestită a nevoitorilor călugări;
Bucură-te, floarea cuvioșiei de Dumnezeu împodobită;
Bucură-te, că, în trup muritor trăind, cu îngerii te-ai asemănat;
Bucură-te, tăinuitorule al vieții duhovnicești;
Bucură-te, lucrătorule al rugăciunii inimii;
Bucură-te, că prin post și rugăciune lui Ioan Botezătorul te-ai asemănat;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condacul 3

Precum cerbul dorește apele curate ale izvoarelor, așa ai dorit, Sfinte Cuvioase Daniil, apele limpezi ale nevoințelor sihăstrești, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Cunoscând binecuvântarea locurilor pustnicești, chilie în piatră la Putna ți-ai săpat cu ajutorul oamenilor cinstitori de Dumnezeu, sporindu-ți nevoințele cu înțelepciune, pentru care laude ca acestea aducem ție:
Bucură-te, floarea cea cu bună mireasmă duhovnicească a vieții sihăstrești;
Bucură-te, că, întărit fiind pe piatra credinței, cu multă liniște ai viețuit;
Bucură-te, că în chilia de la Putna Sfântul Voievod Ștefan în dese rânduri te-a cercetat;
Bucură-te, părintele duhovnicesc al acestui slăvit voievod al Moldovei;
Bucură-te, că tu pe acesta cu adâncă înțelepciune l-ai povățuit;
Bucură-te, că i-ai dat armele de biruință: postul și rugăciunea;
Bucură-te, că l-ai întărit în dragostea de Dumnezeu și țară;
Bucură-te, că acesta prin rugăciunile tale s-a întărit duhovnicește;
Bucură-te, că negura îndoielii din sufletul lui ai risipit-o;
Bucură-te, că pe acesta l-ai încredințat de izbândă asupra dușmanilor credinței noastre ortodoxe;
Bucură-te, că acest mărit voievod cu smerenie și dragoste în toate te-a ascultat;
Bucură-te, rugătorule către Dumnezeu, împreună cu Sfântul Voievod Ștefan, pentru slava Bisericii și a neamului nostru;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condacul 4

Cunoscând dragostea Sfântului Voievod Ștefan pentru casa lui Dumnezeu, pe acesta l-ai povățuit să zidească lăcașuri sfinte, ca în ele credincioșii pururea să slăvească pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia!

Icosul 4

Un gând tainic insuflat de Dumnezeu ți-a purtat pașii spre alte locuri sihăstrești, și pornindu-te de la Putna cu voia lui Dumnezeu, la Voroneț te-ai oprit, făcându-ți aici lăcaș sihăstresc, pentru care laude ca acestea îți aducem:
Bucură-te, mult râvnitorule spre nevoințele sihăstrești;
Bucură-te, că și aici ai fost cercetat de Sfântul Voievod Ștefan;
Bucură-te, că mulțimile credincioșilor cu dragoste le-ai primit la chilia ta;
Bucură-te, tămăduitorule al bolilor sufletești și trupești;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale duhurile cele necurate le-ai alungat;
Bucură-te, cel ce curățești patimile trupurilor noastre;
Bucură-te, crin ales cu bună mireasmă al pustiei;
Bucură-te, cel ce dai multă liniște sufletească celor ce se roagă ție;
Bucură-te, cel ce întărești pe credincioși în credință;
Bucură-te, împlinitorul dragostei desăvârșite întru Hristos;
Bucură-te, că, părăsind lumea, ai slujit-o cu neîncetatele tale rugăciuni;
Bucură-te, înălțarea credincioșilor spre mântuire;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condacul 5

Întru tine, Părinte Daniile, s-au adeverit cuvintele prorocului care zice: "Pustia a înflorit precum crinul", căci mulțimea credincioșilor pururea te-a înconjurat, cântând împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Precum lumânarea nu se pune în vas, ci în sfeșnic, pentru a lumina celor din casă, așa și tu, în pustie fugind, n-ai rămas tăinuit, ci prin învățăturile și viața ta ai luminat, cu darul lui Dumnezeu, obștea călugărilor din Voroneț, pentru care laude ca acestea aducem ție:
Bucură-te, părintele cel bun al Voronețului;
Bucură-te, dascălul cel preaînțelept al lui Grigorie, Mitropolitul Moldovei;
Bucură-te, iscusit povățuitor al celor învăluiți de viforul ispitelor;
Bucură-te, pildă de răbdare și smerenie;
Bucură-te, făclie luminoasă aprinsă în sfeșnicul inimii tale celei curățite de păcate;
Bucură-te, că stâlp al rugăciunii te-ai arătat pe tine obștii tale;
Bucură-te, că virtutea dreptei socoteli pururea ai învățat;
Bucură-te, doctor preaiscusit al gândurilor celor ascunse;
Bucură-te, că rugăciunile tale cu lacrimi jertfă duhovnicească preaaleasă s-au făcut înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin post și rugăciune ți-ai agonisit răbdare preatare;
Bucură-te, omule ceresc;
Bucură-te, îngerule pământesc;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condacul 6

Viață îngerească ai petrecut pe pământ, chip și pildă făcându-te ucenicilor tăi prin rugăciuni, posturi îndelungate și privegheri, te-ai învrednicit a te sălășlui în pământul celor blânzi, Sfinte Daniile, de Dumnezeu cinstitorule, podoaba sihaștrilor și lauda călugărilor, care pururi cânți: Aliluia!

Icosul 6

Prin curățirea inimii tale, multă înțelepciune ai dobândit, povățuind pe calea mântuirii pe toți cei ce cu dragoste de Dumnezeu veneau la tine; drept aceea laude ca acestea aducem ție:
Bucură-te, dascălule înțelepțit de Dumnezeu;
Bucură-te, preaiubit părinte duhovnicesc al Sfântului Ștefan cel Mare;
Bucură-te, vrednicule ucenic al Preasfințitului Leontie;
Bucură-te, că acestui sfânt arhiereu în nevoințele sihăstrești ai urmat;
Bucură-te, împreună rugătorule cu Sfântul Leontie și Sfântul Voievod Ștefan al Moldovei;
Bucură-te, împreună vorbitorule cu îngerii;
Bucură-te, cel ce în sfintele tale rugăciuni teolog preaiscusit te-ai arătat;
Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu;
Bucură-te, lăcaș preacurat al Sfântului Duh;
Bucură-te, că, în trup stricăcios fiind, ai gustat dulceața raiului;
Bucură-te, că rugăciunile tale scară către cer s-au făcut;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condacul 7

Înțelepțit de Dumnezeu fiind, cu smerenie ți-ai ascuns nevoințele tale cele sfinte, povățuind neîncetat pe cei încredințați ție spre mântuire să cânte cu dragoste lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Rugăciunea fiind plugăria sufletului prin care ne curățim inimile spre pocăință și harul lui Dumnezeu, pe aceasta pururea ai avut-o pe buze și în inimă, pentru care laude ca acestea aducem ție:
Bucură-te, plugarul rugăciunii celei curate;
Bucură-te, că rugându-te cu smerenie har cu îndestulare de la Dumnezeu ai primit;
Bucură-te, că prin rugăciune necontenită îngerilor te-ai asemănat;
Bucură-te, că prin rugăciune, ca pe o scară, la cele duhovnicești te-ai ridicat;
Bucură-te, că rugăciunile tale mântuire au lucrat în sufletele celor ce cu dragoste te cercetau pe tine;
Bucură-te, că, prin rugăciuni, taberele demonilor le-ai alungat;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale credința celor clătinați ai întărit;
Bucură-te, că cei învrăjbiți s-au împăcat prin rugăciunile tale;
Bucură-te, că cei ce au călătorit cu rugăciunile tale cu pace s-au înapoiat la casele lor;
Bucură-te, că rugăciunea cu fapta milosteniei pururea ai unit-o;
Bucură-te, că ale tale rugăciuni sunt bine primite înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin ele credincioșii se întăresc în harul primit de la Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condacul 8

Cunoscând că precum trupul nu poate trăi fără aer și hrană, așa și sufletul nu poate fi viu și să se înalțe către Dumnezeu fără rugăciune neîncetată, mișcarea inimii tale ca și răsuflarea cu aceasta le-ai unit, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Dragostea de Dumnezeu nu te-a înstrăinat nicicând de dragostea de țară în care se preamărește întru adevăr numele lui Dumnezeu, drept aceea laude ca acestea aducem ție:
Bucură-te, mult iubitorule al casei lui Dumnezeu;
Bucură-te, că pământul țării cu sfinte biserici a fost împodobit;
Bucură-te, că pe acestea Sfântul Ștefan la îndemnul tău le-a înălțat;
Bucură-te, că prin aceste sfinte biserici se întărește credința strămoșească;
Bucură-te, că frumusețea lor frumusețea credinței neamului o arată;
Bucură-te, că tu pururea ai învățat că tăria neamului dreapta credință o dă;
Bucură-te, că dușmanii țării prin puterea credinței au fost biruiți;
Bucură-te, că sihăstreasca ta chilie palat voievodal s-a făcut;
Bucură-te, că în liniștea chiliei tale Ștefan Vodă, prin rugăciunile tale, și-a luminat mintea și putere de biruință a luat;
Bucură-te, că ușa chiliei tale sihăstrești pururea a fost deschisă, ca și cea a inimii tale de părinte;
Bucură-te, că în chilie petrecând întru nevoința rugăciunii de bucuriile raiului te-ai îndulcit;
Bucură-te, plinitorul frumuseții locurilor sihăstrești ale firii noastre;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condacul 9

Nevoințele tale sihăstrești au uimit cetele îngerești, căci cu rugăciunile tale neîncetate, cu înfrânarea și curăția inimii, îngerilor te-ai asemănat, cu care ai cântat neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Deși ai părăsit lumea pentru a petrece departe de tulburările ei, mulțimea credincioșilor ți-a urmat pentru folosul lor duhovnicesc prin darul lui Dumnezeu, pentru care laude ca acestea aducem ție:
Bucură-te, Părinte, că nemărginită dragoste ai arătat celor în nevoi;
Bucură-te, ajutătorul celor săraci;
Bucură-te, doctorule, cu darul lui Dumnezeu, al celor bolnavi;
Bucură-te, mângâierea celor necăjiți;
Bucură-te, al tinerilor preaînțelept povățuitor;
Bucură-te, al bătrânilor întăritor;
Bucură-te, al orfanilor sprijinitor;
Bucură-te, al mamelor preaînțelept învățător;
Bucură-te, al ostașilor neclintită îmbărbătare;
Bucură-te, al curăției povățuitorule;
Bucură-te, bucuria celor ce se pocăiesc;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condacul 10

Mulțimile credincioșilor încredințate fiind că Dumnezeu, prin tine, va asculta rugăciunile lor, văzând împlinirea dorințelor celor după Dumnezeu, împreună cu tine au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Binecuvântată ți-a fost viața ta fiind fiu duhovnicesc al Sfântului Ierarh Leontie, apoi părinte duhovnicesc al Mitropolitului Grigorie Roșca, pentru care unele ca acestea aducem ție:
Bucură-te, bună rodire duhovnicească a Sfântului Leontie;
Bucură-te, credincios următor al nevoințelor sale duhovnicești;
Bucură-te, cel care împreună cu el în locuri sihăstrești te-ai nevoit;
Bucură-te, că ai fost cu acesta un suflet toată viața ta;
Bucură-te, că, și după moartea sa, în rugăciune ai rămas nedespărțit de el;
Bucură-te, că ai odrăslit Bisericii pe Ierarhul Grigorie;
Bucură-te, că tu pe acesta l-ai călăuzit pe calea smereniei și a înțelepciunii după Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce la slujirea arhierească ai fost chemat;
Bucură-te, că de aceasta ai fugit, socotindu-te cu totul nevrednic;
Bucură-te, că prin aceasta pildă de smerenie te-ai făcut;
Bucură-te, că prin asprele tale nevoințe cu totul te-ai jertfit lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin rugăciunile și învățăturile tale ca și un părinte ierarh ai povățuit pe calea mântuirii pe toți cei ce au venit la tine;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condacul 11

Chipul tău zugrăvit alături de cel al Ierarhului Grigorie, fiul tău duhovnicesc, arată iubirea și cinstea cu care marele ierarh al Moldovei te-a înconjurat, precum și tu purtare de grijă i-ai arătat, călăuzindu-l pe calea mântuirii și învățându-l să cânte pururea lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Chipul tău zugrăvit în ceata sfinților curând după adormirea ta arată viața ta de sfințenie cunoscută de întregul popor drept-credincios, pentru care laude ca acestea aducem ție:
Bucură-te, părintele duhovnicesc al credincioșilor bucovineni;
Bucură-te, statornic ocrotitor al Bucovinei împreună cu Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava;
Bucură-te, că din sfânta ta icoană ne privești și ne binecuvântezi pe toți cei ce intrăm în sfânta biserică;
Bucură-te, că și după adormirea ta în Domnul mulțimile credincioșilor au alergat la mormântul tău;
Bucură-te, că multă mângâiere și întărire în dreapta credință ai împărtășit cu darul lui Dumnezeu, din mormântul tău;
Bucură-te, că din mormântul tău căldura dragostei tale către Dumnezeu pururea o simțim;
Bucură-te, că dragostea ta de părinte o mărturisește piatra mormântului tău pusă de fiul tău cel duhovnicesc preaiubit, Sfântul Ștefan cel Mare;
Bucură-te, că lespedea de piatră a mormântului tău căldură tainică revarsă;
Bucură-te, că mormântul tău pururea a fost străjuit de lumina unui sfeșnic;
Bucură-te, că ceata călugărilor pe care i-ai păstorit pururea te-a cinstit ca un părinte și sfânt;
Bucură-te, că și acum ne povățuiești cu chipul tău smerit;
Bucură-te, cinstea și podoaba credincioșilor;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condacul 12

Prin chipul tău care străjuiește deasupra ușii Mănăstirii Voroneț, ne binecuvântezi cu dragoste de părinte, povățuindu-ne să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Pururea ocrotitor al Bucovinei cunoscându-te noi toți, din moși strămoși, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, laude ca acestea aducem ție:
Bucură-te, că chipul tău de părinte în sufletele credincioșilor cu neștersele culori ale iubirii creștinești s-a zugrăvit;
Bucură-te, că acest chip avându-l în suflet, credincioșii bucovineni în vremuri de restriște cu el s-au mângâiat și întărit;
Bucură-te, că amintirea nevoințelor tale sihăstrești poporul nostru drept-credincios le păstrează și le cinstește;
Bucură-te, chipul adevăratei vieți călugărești;
Bucură-te, cel ce ai unit, după Dumnezeu, dragostea de țară și credința strămoșească;
Bucură-te, că credincioșii pururea au dorit să sărute sfintele tale moaște;
Bucură-te, că acestea, în mormânt fiind, izvor de multe tămăduiri s-au arătat celor ce cu credință te cinstesc pe tine;
Bucură-te, că spre Putna și Voroneț credincioșii pururea cu credință și dragoste s-au îndreptat, căci tu acolo ai sihăstrit;
Bucură-te, că astăzi întregul popor te cinstește împreună cu Sfântul Leontie și Sfântul Ștefan cel Mare;
Bucură-te, că așezarea sfintelor tale moaște în raclă cu negrăită bucurie în fiecare an o serbăm;
Bucură-te, că aceasta din voia lui Dumnezeu s-a făcut pentru folosul duhovnicesc al drept-credincioșilor creștini;
Bucură-te, lauda cea mare a Bucovinei;
Bucură-te, buciumul care vestește frumusețea nepieritoare a credinței noastre strămoșești;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condacul 13

O, Sfinte Preacuvioase Daniil, lauda Bisericii Bucovinei, părintele nostru duhovnicesc, al tuturor celor ce cu dreaptă credință cinstim pe Dumnezeu, izbăvește de toată primejdia țara noastră, mănăstirile și bisericile cu podoabele lor sfinte și ne învrednicește să cântăm lui Dumnezeu, împreună cu tine: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Acest Condac se zice de trei ori.

După aceasta se zice iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Făcătorul îngerilor și al oamenilor te-a chemat pe tine ca să preamărești cu viața ta de înger în trup numele Preasfintei Treimi, iar tu lepădând grija cea lumească, ca o rază prealuminoasă a Soarelui Dreptății ți-ai făcut viața ta, iar noi, luând aminte la sfintele tale nevoințe, cu smerenie și bucurie rostim unele ca acestea:
Bucură-te, cinstea Bisericii noastre strămoșești;
Bucură-te, că din copilărie preaiubitor de rugăciune te-ai arătat;
Bucură-te, că pentru viața sihăstrească casa părintească ai părăsit-o;
Bucură-te, că viața sihăstrească a fost desfătarea ta;
Bucură-te, că pe Dumnezeu mai mult decât pe părinți L-ai iubit;
Bucură-te, că pe aceștia în rugăciunile tale pururea i-ai avut;
Bucură-te, că tinerețile tale ca pe o jertfă preacurată lui Dumnezeu le-ai adus;
Bucură-te, chipul cel preacurat al smereniei;
Bucură-te, înflorirea virtuților sihăstrești în trupul tău cel tineresc;
Bucură-te, a tinerilor pildă de înfrânare;
Bucură-te, lauda cea frumoasă a bătrânilor;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale în fapte bune ne întărești;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condacul 1

Iubitorului de rugăciune și de viață sihăstrească, înțeleptului povățuitor pe calea mântuirii, celui ce este laudă sihaștrilor și bucuria credincioșilor, cu dragoste să-i strigăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Acatistul Sfântului Daniil Sihastru - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Daniil Sihastru

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Daniil Sihastru - APĂSAȚI AICI

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei
(23 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei a trăit în aceeași perioadă cu Sfântul Vasile cel Mare și cu Sfântul Grigorie de Nazianz și deși era cu mult mai tânăr decât aceștia a […]

† Sfântul Mare Mucenic Mercurie
(25 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Mercurie mai este cunoscut și sub numele de Abu-Seifein, care în limba arabă înseamnă "Cel care are două săbii", cu referire la o a doua sabie care i-a […]

† Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul
(28 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Neofit Zăvorâtul a stat închis vreme de 55 de ani într-o peșteră, în rugăciune și studiul Sfintelor Scripturi, ieșind doar duminica pentru a se Împărtăși cu Sfintele Daruri și […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram