Acatistul Sfântului Cuvios Stelian Paflagonul - ocrotitorul copiilor

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Cuvios Stelian Paflagonul - ocrotitorul copiilor este recomandat să fie citit de către mame pentru ocrotirea copiilor lor sau de către familiile care își doresc să aibă prunci. Se poate citi în orice zi și mai ales în ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Stelian Paflagonul pe data de 26 octombrie.

Înainte de a începe acest Acatist trebuie citite "Rugăciunile începătoare" pe care le găsiți în Rugăciunile de Dimineața sau Rugăciunile de Seara. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Text - Acatistul Sfântului Cuvios Stelian Paflagonul - ocrotitorul copiilor

Tropar la Acatistul Sfântului Cuvios Stelian Paflagonul - ocrotitorul copiilor, glasul al-8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale, nerodirea pustiului o ai lucrat, și cu suspinurile tale cele din adânc, spre însutite osteneli o ai făcut roditoare. Și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Stelian, Părintele nostru; roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Iubite al lui Hristos, făcătorule de minuni, grabnic ajutătorule al nostru, Cuvioase Părinte, slăvind pe Dumnezeu, Cel ce te-a sfințit pe tine din sânul maicii tale, cele de laudă aducem ție. Din toate nevoile scapă-ne pe noi, cei ce grăim către tine: Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Icosul 1

Făcătorul îngerilor și al oamenilor te-a ales pe tine dintru început ca să preamărești cu viața ta îngerească numele Sfintei Treimi, și lepădând purtarea de grijă a lumii, ca o rază prealuminoasă a Soarelui dreptății strălucind viața ta, noi, privind preacinstitele tale nevoințe, cu smerenie și cu bucurie zicem unele ca acestea:
Bucură-te, cinstea Bisericii Sfinte;
Bucură-te, stâlpul cel puternic al Paflagoniei;
Bucură-te, rugătorul cel mare al pustiei;
Bucură-te, îndreptătorul credinței și al iubirii;
Bucură-te, chipul cel blând al smereniei;
Bucură-te, mângâierea credincioșilor;
Bucură-te, îndreptătorul cel bun al păcătoșilor;
Bucură-te, alinarea cea blândă a bolnavilor;
Bucură-te, lauda cea curată a credincioșilor;
Bucură-te, îngrădirea cea lină a pustnicilor;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul 2

Văzându-te pe tine Dumnezeu a fi seminție sfântă și aleasă, de la sânul maicii tale te-a sfințit pe tine și vas al Sfântului Duh te-a arătat. Îndreptându-ți viața spre însingurare, cu Sfânta Cruce pe care ai purtat-o până la sfârșitul vieții, ai însemnat dragostea cea mare pentru noi a lui Hristos-Dumnezeu, Căruia Îi aduci cântare: Aliluia!

Icosul 2

Înțelegere cerească s-a dăruit ție, Părinte Stelian, că din tinerețile tale necontenit ai cugetat la cele înalte și, împărțind averea ta la săraci, ai aflat adăpostire peștera întunecată, pe care luminând-o cu sfintele tale rugăciuni, auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, lauda cea vestită a pământului Paflagoniei;
Bucură-te, strălucirea monahilor cea dorită;
Bucură-te, floarea cuvioșiei de Dumnezeu împodobită;
Bucură-te, frumusețea sfinților cea strălucită;
Bucură-te, cel ce pentru Domnul Hristos lumea ai părăsit;
Bucură-te, cel ce în peșteră ai locuit;
Bucură-te, că din tinerețe lui Dumnezeu ai urmat;
Bucură-te, că, în viață fiind, de trup te-ai depărtat;
Bucură-te, cel ce până la moarte cu Crucea Domnului ai biruit;
Bucură-te, cel ce numai pe Hristos în tot locul și în tot chipul L-ai slujit;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul 3

Spre tine nădăjduind, de multe boli sufletești și trupești ne-ai tămăduit și ne-ai ferit de primejdii și necazuri pe noi, cei care ne rugăm ție. Năzuind la tine, cu lacrimi cerem să duci la tronul Celui Preaînalt rugăciunile celor ce slăvesc pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 3

Având osârdie spre lupta vieții monahicești și iubind sihăstria, într-o peșteră luminată doar de dragostea lui Dumnezeu ți-ai făcut chilie și acolo hrană de la înger ai primit, sfârșindu-ți viața cea bineplăcută lui Dumnezeu în nevoințe, în post și în rugăciune. Iar noi, minunându-ne de ostenelile tale cele sfinte, aducem aceste cântări:
Bucură-te, cel ce de cele pieritoare te-ai lepădat;
Bucură-te, că de Împărăția cerească cu dorul inimii ai fost legat;
Bucură-te, că pe Hristos Domnul cu toată inima L-ai iubit;
Bucură-te, cel ce mintea și inima prin rugăciune întru Domnul le-ai întărit;
Bucură-te, înțelepte al înțelepților luminător;
Bucură-te, cald binevestitor al bucuriei cerești;
Bucură-te, izvorul de viață purtător al pustiei;
Bucură-te, glasul cel puternic risipitor al trândăviei;
Bucură-te, grabnicule mângâietor al necazurilor și al durerilor sufletești;
Bucură-te, grabnicule tămăduitor al suferințelor trupești;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul 4

Viforul ispitelor celor rele alungând, ai trecut calea cea strâmtă și cu suferințe de multe feluri, purtând jugul lui Hristos, jugul tăcerii și al privegherii de multe nopți, cu darul lui Dumnezeu te-ai suit pe calea desăvârșirii, învrednicindu-te ca împreună cu îngerii să slăvești pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia!

Icosul 4

Auzind și văzând viața ta cea curată și sfântă, Sfinte Părinte Stelian, toată ceata monahilor din țara Paflagoniei s-a minunat și s-a întrecut în a te lăuda pe tine; iar noi, credincioșii cu credință și bucurie grăim așa:
Bucură-te, cel ce la înălțimea sfințeniei ai ajuns;
Bucură-te, crin ales cu bună mireasmă al pustiei;
Bucură-te, cel ce ești a cerului minune și vas de cinste al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, ostașule al lui Hristos cu daruri cerești înarmat;
Bucură-te, înainte rugător al nostru la tronul Marelui Împărat;
Bucură-te, slugă bună a Domnului cel spre bine folositor;
Bucură-te, ostenitorule preaplăcut al lui Dumnezeu;
Bucură-te, sprijinitorul nostru cel tare și grabnic ajutător;
Bucură-te, că lui Hristos Domnul cu smerenie ai slujit;
Bucură-te, că ai întărit pe credincioși în rugăciunile lor;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul 5

Năprasnica moarte a pruncilor ai contenit, Sfinte Stelian, punându-i în afară de primejdie și de moarte prin chemarea numelui tău și prin zugrăvirea icoanei tale; și atunci maicile cele mâhnite s-au bucurat de vederea fiilor lor și au slăvit pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 5

Mâhnirea maicilor în bucurie ai prefăcut, Sfinte Stelian, dând lor naștere de prunci buni și ridicând din boli pe cei bolnavi cu rugăciunile tale, ca cel ce ai în tine sălășluirea harului dumnezeiesc; pentru aceasta noi, credincioșii, cunoscând faptele tale cele minunate și sfinte, cântăm către tine așa:
Bucură-te, cel ce cu blândețea ai depărtat duhul cel rău;
Bucură-te, că ai mângâiat pe maicile mâhnite de boala fiilor lor;
Bucură-te, că ai ridicat din boli pe mulți prunci;
Bucură-te, că prin aceasta ocrotitor al copiilor te-ai arătat;
Bucură-te, că la tine copiii neîncetat au alergat;
Bucură-te, că lucrător al dragostei lui Dumnezeu te-ai arătat prin faptele tale;
Bucură-te, liniștirea celor înfricoșați;
Bucură-te, pururea ajutător al familiilor noastre;
Bucură-te, pururea ocrotitor al pruncilor;
Bucură-te, pustnice, înarmat cu daruri cerești;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul 6

Ținutul Paflagoniei laudă și astăzi luptele și nevoințele tale, Sfinte Stelian; că locurile cele neumblate ale pustiei, cu rugăciunile tale, le-ai umplut de bună mireasmă, ca un alt Ilie Tesviteanul, odraslă pustiei arătându-te; pentru aceasta, laudă aducem lui Dumnezeu și cântăm: Aliluia!

Icosul 6

Ca un luceafăr strălucind, întunericul necredinței ai risipit, și cu numele tău cel sfințit pe mulți din umbra păcatului la lumina mântuirii i-ai ridicat; pentru aceasta și darul de a face minuni de la Domnul ai primit. Pentru ale tale osteneli și daruri duhovnicești cântăm către tine așa:
Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu prealuminat;
Bucură-te, lăcaș preaînfrumusețat al Sfântului Duh;
Bucură-te, prin care se împodobesc cuvioșii;
Bucură-te, prin care se întăresc credincioșii;
Bucură-te, că ai gustat dulceața raiului, aflându-te în trup stricăcios;
Bucură-te, că te-ai îndulcit de pâinea vieții;
Bucură-te, că te-ai adăpat cu apa vieții;
Bucură-te, că ne-ai arătat nouă calea la cer;
Bucură-te, focule care arzi taberele demonilor;
Bucură-te, mângâierea celor întristați;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul 7

Toată firea omenească s-a minunat de viața ta cea însingurată, Sfinte Stelian, îmbrăcat fiind în haina smereniei celei adevărate și de la Domnul învrednicindu-te de mari daruri; pentru aceea, împreună cu tine slăvim pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 7

Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor prin tine, Sfinte, prin tine, care toată viața pentru Domnul Hristos în pustie ai petrecut, cu smerenie gândind spre cele înalte și cu rugăciunea izvor de daruri îmbelșugând. Iar noi, cei întunecați cu grijile și patimile, cu umilință lăudăm dragostea ta cea curată și sfântă pentru Dumnezeu și cu bucurie cântăm către tine așa:
Bucură-te, trandafir înmiresmat cu mirosul cel de taină;
Bucură-te, izvor nesecat de bunătate;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru cei cuprinși de patimi;
Bucură-te, păstorul nostru cel preabun;
Bucură-te, părintele nostru cel milostiv și blând;
Bucură-te, vindecătorul suferințelor noastre;
Bucură-te, călăuzitorul vieții noastre;
Bucură-te, mângâietorul sufletelor întristate;
Bucură-te, liniștitorul sufletelor tulburate;
Bucură-te, ridicarea celor căzuți în păcat;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul 8

În trup fiind tu încă, toți s-au bucurat de îngereasca ta viață, iar acum, în slăvile cerești fiind, înaintea Împăratului Hristos stând, nu ne uita pe noi, cei ce săvârșim pomenirea ta; ci te roagă pentru noi, cerând pentru noi iertare de păcate și împărtășire de veșnicele bunătăți, ca să cântăm împreună cu tine în veci: Aliluia!

Icosul 8

Văzându-te pe tine vas ales al Sfântului Duh, din locuri îndepărtate au alergat mulțimile de credincioși și de la tine au cerut ajutor; cărora vindecări revărsând, auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, rugătorule spre mântuire al celor ce te cinstesc;
Bucură-te, tămăduirea celor bolnavi și a celor suferinzi;
Bucură-te, cel ce ai biruit cu rugăciunea săgețile vrăjmașului;
Bucură-te, că Dumnezeu a sălășluit în inima ta curată;
Bucură-te, că nevoințele tale pe îngeri au veselit;
Bucură-te, că prin ele pe cel rău ai biruit;
Bucură-te, că ai izbăvit pe credincioși de vrăjmași cu rugăciunile tale;
Bucură-te, stâlpul cel drept al monahilor;
Bucură-te, cinstea și podoaba credincioșilor;
Bucură-te, cel ce te rogi necontenit pentru toți către Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul 9

Când ai ajuns la sfârșitul ostenelilor tale cele mântuitoare, Sfinte Stelian, ți-ai încredințat sufletul tău curat în mâinile lui Dumnezeu; iar Sfinții Îngeri l-au purtat la tronul cel mai presus de ceruri, cântând cântare de laudă către Dumnezeu, Care este minunat întru Sfinții Lui: Aliluia!

Icosul 9

Înțelepții cei binevorbitori nu pot lăuda cum se cuvine puterea dragostei tale către Dumnezeu, că ai miluit cu rugăciunea și cu fapta, arătându-te bună călăuzire celor rătăciți, bolnavilor tămăduire, maicilor rămase fără de prunci mângâiere; iar noi, bucurându-ne de darul acesta minunat dat ție, cu mulțumire cântăm:
Bucură-te, că din lume în pustie te-ai ascuns ca pe Dumnezeu să-L lauzi;
Bucură-te, că și acum nu încetezi a te ruga pentru noi;
Bucură-te, că Dumnezeu ți-a dat ție darul facerii de minuni;
Bucură-te, că pe maicile mâhnite de moartea pruncilor cu rodire iarăși le-ai mângâiat;
Bucură-te, că te-ai arătat tămăduitor de multe patimi;
Bucură-te, doctor grabnic tămăduitor;
Bucură-te, ajutătorul nostru cel fierbinte;
Bucură-te, cel ce aperi pe prunci de boli;
Bucură-te, mare folositor al celor ce-ți poartă numele;
Bucură-te, grabnicule ajutător al celor ce te cinstesc pe tine;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul 10

Având îndrăzneală către Hristos, Dumnezeul nostru, pe Acesta roagă-L, Sfinte Stelian, pentru noi, cei ce săvârșim cu dragoste pomenirea ta, preaslăvind pe Dumnezeu și cântând: Aliluia!

Icosul 10

Cu smerenie ne închinăm lui Dumnezeu și cu credință sărutăm sfântă icoana ta, Sfinte Părinte Stelian; și sufletul nostru și trupul nostru primesc ajutor și izbăvire de patimi, de ispite și de primejdii; pentru aceasta te lăudăm cântând:
Bucură-te, mirul cel bine mirositor al lui Hristos;
Bucură-te, că ale tale rugăciuni sunt bineprimite;
Bucură-te, că prin ele credincioșii primesc har;
Bucură-te, cel ce biruiești ispitele de tot felul;
Bucură-te, cel ce dorești mântuirea sufletelor noastre;
Bucură-te, curățitorule de patimi al trupurilor noastre;
Bucură-te, ocrotitorul celor din primejdii;
Bucură-te, că tu ne ești apărător la Judecată;
Bucură-te, cel ce prin împărtășire ești fiu al lui Dumnezeu;
Bucură-te, înălțarea credincioșilor spre mântuire;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul 11

Sfinte Părinte Stelian, tu, care toată viața te-ai arătat împlinitor al poruncilor Domnului, dă-ne și nouă ajutor, ca să fim lucrători poruncilor Sale și, moștenitori ai Împărăției cerurilor făcându-ne, să cântăm împreună cu tine în veci: Aliluia!

Icosul 11

Veniți, toți credincioșii, să ne închinăm în biserica Domnului și să ne rugăm Sfântului Stelian, căruia, cinstindu-l cu cântări duhovnicești și cu făclii aprinse, să-i cântăm așa:
Bucură-te, înger de trup purtător;
Bucură-te, om cu îngerii vorbitor;
Bucură-te, că viața toată Domnului o ai închinat;
Bucură-te, că prin aceasta slugă bună a Domnului te-ai arătat;
Bucură-te, că tu cununa nemuririi de la Dumnezeu ai primit;
Bucură-te, că cereasca fericire cu toți Sfinții ai moștenit;
Bucură-te, că de acolo pe noi ne priveghezi;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale pe noi ne întărești;
Bucură-te, că și acum la ajutorul tău alergăm;
Bucură-te, învățătorul tinerilor și sprijinitorul bătrânilor;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul 12

Lăudând proslăvirea ta, te fericim toți credincioșii, Sfinte Părinte Stelian, lauda Bisericii și podoaba monahilor; roagă pe Milostivul Dumnezeu să ocrotească Biserica și pe credincioșii robii Săi de toată reaua întâmplare; ocrotește casele noastre cu căldura rugăciunilor tale, ca împreună să cântăm cântare sfântă: Aliluia!

Icosul 12

Ca un trandafir neveștejit, cu buna mireasmă a darului lui Dumnezeu ai umplut, Sfinte Părinte, marginile lumii; umple de bună mireasmă duhovnicească pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta și ți-au alcătuit laude ca acestea:
Bucură-te, cel ce cu iubirea ta pe credincioși ai luminat;
Bucură-te, cel ce cu dar dumnezeiesc pe bolnavi ai vindecat;
Bucură-te, izvor nesecat al laudei celei sfinte;
Bucură-te, desfătarea celor minunate și negrăite;
Bucură-te, alinarea cea dulce a pruncilor celor iubiți;
Bucură-te, că pe toți îi mângâi, făcându-i fericiți;
Bucură-te, că toți primim îndemnurile tale;
Bucură-te, că urmându-ți pilda vieții ne mântuim;
Bucură-te, mângâierea celor ce cer la tine ajutor;
Bucură-te, sprijin și Sfânt ocrotitor al creștinilor;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul 13

O, preafericite, Sfinte și făcătorule de minuni Părinte Stelian, primind această puțină rugăciune ce se înalță întru lauda ta, mijlocește la Bunul Dumnezeu pentru noi, cei ce te cinstim pe tine, iertare de păcate să ne dăruiască, sănătate nouă și copiilor noștri, pace lumii și liniște caselor noastre, ale celor ce slăvim pe Dumnezeu și cântăm: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori.

După aceasta se zice iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Făcătorul îngerilor și al oamenilor te-a ales pe tine dintru început ca să preamărești cu viața ta îngerească numele Sfintei Treimi, și lepădând purtarea de grijă a lumii, ca o rază prealuminoasă a Soarelui dreptății strălucind viața ta, noi, privind preacinstitele tale nevoințe, cu smerenie și cu bucurie zicem unele ca acestea:
Bucură-te, cinstea Bisericii Sfinte;
Bucură-te, stâlpul cel puternic al Paflagoniei;
Bucură-te, rugătorul cel mare al pustiei;
Bucură-te, îndreptătorul credinței și al iubirii;
Bucură-te, chipul cel blând al smereniei;
Bucură-te, mângâierea credincioșilor;
Bucură-te, îndreptătorul cel bun al păcătoșilor;
Bucură-te, alinarea cea blândă a bolnavilor;
Bucură-te, lauda cea curată a credincioșilor;
Bucură-te, îngrădirea cea lină a pustnicilor;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul 1

Iubite al lui Hristos, făcătorule de minuni, grabnic ajutătorule al nostru, Cuvioase Părinte, slăvind pe Dumnezeu, Cel ce te-a sfințit pe tine din sânul maicii tale, cele de laudă aducem ție. Din toate nevoile scapă-ne pe noi, cei ce grăim către tine: Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Rugăciune - Acatist Sfântului Cuvios Stelian Paflagonul - ocrotitorul copiilor

Sfinte Părinte Stelian, sprijinitorul și călăuzitorul în rugăciunile noastre, patimile trupești biruind și împreună cu îngerii locuind, privești neîncetat mărirea cea gătită Sfinților, de lumina cerească umplându-te. Acum, în mărirea cerească viețuind și înaintea Împăratului Hristos stând, nu uita pe credincioșii care cu îndrăzneală înalță rugăciuni și cer sprijinul tău. Cel ce de la sânul maicii tale ai fost sfințit, și vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat, luând sub ocrotirea ta pe mame și pe copii, ferindu-i de întristare și de boală, arată-te grabnic vindecător al suferințelor și al bolilor sufletești și trupești ale celor ce te laudă pe tine. Cel ce din pustiul Paflagoniei ai făcut loc de preamărire a Sfintei Treimi, fă și din pustiul inimilor noastre țarină bineplăcută a harului dumnezeiesc, în care să înflorească crinii cei mântuitori ai credinței și să se înmulțească roadele sfințitoare ale faptelor bune; ocrotește cu rugăciunile tale familiile și pe copiii noștri, cerând de la Milostivul Dumnezeu iertare de păcate, sănătate și mântuire, ca prin tine și împreună cu tine să lăudăm numele cel sfânt al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Și se face otpustul.

Acatistul Sfântului Cuvios Stelian Paflagonul - ocrotitorul copiilor - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Stelian Paflagonul - ocrotitorul copiilor

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Stelian Paflagonul - APĂSAȚI AICI

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfântul Ierarh Ierotei, Episcopul Atenei
(4 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Ierotei, întocmai cu Apostolii este primul dintre cei care a interpretat scrierile Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Dionisie Areopagitul afirmă despre Sfântul Ierotei, care a fost învățătorul său, faptul că […]

† Sfântul Cuvios Nichifor Leprosul
(4 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Nichifor Leprosul este cunoscut pentru faptul că, după trecerea sa la Domnul, a vindecat mulți bolnavi care s-au atins de moaștele sale sau i-au cerut ajutorul prin rugăciune. Este […]

† Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință
(23 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință este cinstit printre cei mai mari sfinți martiri. De aceea este numit și "Mare Mucenic" al Bisericii. Este unul dintre cei mai iubiți apărători […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram