Acatistul Sfântului Cuvios Patapie

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Cuvios Patapie se poate citi pentru a cere Sfântului vindecare pentru toate bolile grele. El este cunoscut ca mare făcător de minuni. Cu ajutorul lui mulți s-au vindecat de cancer, de boli de ochi și au fost dezlegați de duhuri necurate.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Cuvios Patapie trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Patapie - text

Troparul Sfântului Cuvios Patapie, glasul al 8-lea

Laudă a creștinilor și apărător al monahilor te-ai arătat Patapie, Părintele nostru. Prin nevoință, prin patimi și rugăciuni ai acum îndrăznire către Dumnezeu a mijloci neîncetat pentru noi creștinii, cei păcătoși și vrednici de osândă. Slavă Celui Ce S-a proslăvit prin tine! Slavă Celui Ce ți-a dat ție putere! Slavă Celui Ce ne-a luminat pe noi prin nevoința ta!

Condacul 1

Pe părtașul virtuții și casnicul Înțelepciunii lui Dumnezeu, pe cel care pe pământ a trăit ca în cer și cu duhul, în chip tainic, vămile văzduhurilor a luat cu asalt, cu ardoare, cântări să-i înălțăm și cu râvnă să ne închinăm Sfintelor lui Moaște strigând: Bucură-te, Părinte Patapie!

Icosul 1

Cu cântări de laudă încununăm pomenirea ta, Sfinte Patapie, Înger în trup, căci lăsând plăcerile cele trecătoare ale lumii, îndrăgostit de virtute te-ai arătat din tinerețe, fapt pentru care ție strigăm acestea:
Bucură-te, floarea Gheranionului;
Bucură-te, făgăduința celor necăsătoriți;
Bucură-te, că vlăstărești tămăduiri credincioșilor;
Bucură-te, că porți grijă de nevoile oamenilor;
Bucură-te, că ai călcat pe dușmanul răutății începător;
Bucură-te, că ai mărit pe Domnul tuturor domnilor;
Bucură-te, izvorul îmbelșugat al minunilor;
Bucură-te, încetarea puterii demonilor;
Bucură-te, împreună locuitorule cu cei în Dumnezeiți și blânzi;
Bucură-te, casnicul tuturor Sfinților;
Bucură-te, că ai batjocorit pe cele trecătoare și stricăcioase;
Bucură-te, că ai înfrânt pe vrăjmașul cel cugetător;
Bucură-te, Părinte Patapie!

Condacul 2

Vlăstar preaînfrumusețat al pământului Egiptului, pe care Nilul, cel frumos curgător, îl adapă din belșug, crin sublim și chimen plăcut al ascezei, te-ai arătat, Părinte Patapie, răspândind frumos miros celor ce cu Credință îți cântă ție: Aliluia!

Icosul 2

Legile Domnului, principii în viață și Poruncile Acestuia reguli avându-le, Patapie, înțelepte, cu evlavie pe cărările asceților ai călătorit și la înălțimea îndumnezeirii ai urcat, fapt pentru care îți cântam:
Bucură-te, mare între asceți;
Bucură-te, cel mai mare în înțelegere;
Bucură-te, locuitorul îndumnezeit al pustiului;
Bucură-te, locuitor al cerurilor înalte;
Bucură-te, că noaptea fără lună a vieții plăcerilor ai lăsat-o în urmă;
Bucură-te, că Dumnezeiasca pronie o ai avut ajutătoare vieții;
Bucură-te, că ești plin de harisme felurite;
Bucură-te, auroră ce strălucești razele minunilor;
Bucură-te, Icoana strălucitoare a smeritei cugetări;
Bucură-te, pajiște cu bună mireasmă a cumințeniei;
Bucură-te, auroră a darurilor duhovnicești;
Bucură-te, izvor pururea curgător al minunilor;
Bucură-te, Părinte Patapie!

Condacul 3

Cel ce ai primit putere, din belșug, din cer, Patapie, cetățean al pustiului, îndrumător pustnicilor te-ai arătat și Dumnezeiesc învățător spre viața cea mai bună și îndumnezeire, deschizând buzele că să cânți Ziditorului: Aliluia!

Icosul 3

În pustiul Tebaidei locuind, Patapie, Dumnezeiesc cugetător, lui Dumnezeu încredințându-te, nevăzutele lupte și patimile cărnii le-ai biruit prin cumpătare, rugăciune, lacrimi, post și privațiuni, ridicând pe cei neînsoțiți să-ți cânte:
Bucură-te, crin al înfrânării;
Bucură-te trandafirul pustiului;
Bucură-te, pecete a vieții îngerești;
Bucură-te, uzurparea răutății demonilor;
Bucură-te, floare cu bună mireasmă a rânduielii monahicești;
Bucură-te, trâmbiță a harului Dumnezeiesc și psaltire a rugăciunii;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat a fi frumusețea asceților;
Bucură-te, cel ce ești strălucirea Cuvioșilor;
Bucură-te, veșmântul ușor al celor eliberați de suferințe;
Bucură-te, arhetip al luptelor cuviincioase;
Bucură-te, fundație statornică a călugărilor;
Bucură-te, busolă a darurilor cerești;
Bucură-te, Părinte Patapie!

Condacul 4

Grabnic fugind de întunericul laudelor lipsite de discernământ și al părelniciei ambasadorilor celor trecătoare, în Bizanț ai venit, înțelepte și în Mănăstirea Vlahernelor, cu smerenie, locuind, vieții celei neîntinate a Îngerilor ai urmat, cu dor strigând: Aliluia!

Icosul 4

Ai batjocorit pe Veliar prin privegherile de toată noaptea, Patapie și oțelirea ta în virtute, căci pe Hristos, apărător câștigând, de toată uneltirea vrăjmașului te-ai izbăvit. Pentru aceasta, ție, celui ce ai biruit asupra începătorului răutății îți cântăm:
Bucură-te, rănirea începătorului răutății;
Bucură-te, căderea urâtorului binelui;
Bucură-te, cel ce ai înălțat Darul Duhului;
Bucură-te, că ai călcat pe dușmanul cel preaspurcat;
Bucură-te, gura cea mai dulce a rugăciunii inimii;
Bucură-te, ochiul cel prea liniștit al sufletului văzător de Dumnezeu;
Bucură-te, luminătorul celor ce zac în întuneric;
Bucură-te, îndrumare neînșelată a pașilor pustnicești;
Bucură-te, naos al înțelepciunii celei prea strălucitoare;
Bucură-te, ocrotitor, de Dumnezeu dăruit, al celor neînsoțiți;
Bucură-te, temelie neclintită a iubirii;
Bucură-te, mirul încântător al sfințeniei;
Bucură-te, Părinte Patapie!

Condacul 5

Chivot prea cuviincios al curatei viețuiri și grădină răspânditoare de Mir a tuturor virtuților te-ai arătat, Cuvioase ostenitorule, preadesfătând cu harul tău pe toți cei care cu Credință aleargă la tine, Părinte Patapie și strigă ție cu evlavie: Aliluia!

Icosul 5

Te-ai întărit ca să rupi zgarda grijilor deșerte ale vieții, Părinte Patapie cu cheia rugăciunii minții și dragostei de Dumnezeu, fapt pentru care acum, noi cei care cu bucurie la tine scăpăm, strigăm cu voci de miere picurătoare unele ca acestea:
Bucură-te, gura bunei mustrări;
Bucură-te, băutură nestricăcioasă;
Bucură-te, conducătorul cel mai iscusit al sufletelor;
Bucură-te, cel asemenea cu Îngerii, împreună cu ei locuitor;
Bucură-te, scânteie însuflețită a regiunii Vlahernelor;
Bucură-te, diademă prețioasă a virtuților de suflet hrănitoare;
Bucură-te, că, întru totul, te-ai lipit de Dumnezeu;
Bucură-te, că, neabătut, te-ai afierosit Domnului;
Bucură-te, laudă cetei Sfinților;
Bucură-te, zobirea roiului demonilor;
Bucură-te, făclie a Dumnezeieștii cunoștințe;
Bucură-te, astru diafan al strălucirii neapropiate;
Bucură-te, Părinte Patapie!

Condacul 6

Ziditorul chemându-te dintru egipteni în orașul cel mare al lui Constantin, statornic îndrumător te-ai arătat, Cuvioase Patapie, monahilor, care, cu Credință nestrămutată, pururea cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Precum leul, după înfățișare, se face cunoscut tuturor, așa, Cuvioase Patapie, lumii te-ai făcut cunoscut cu revărsarea minunilor tale și strălucirea Dumnezeieștii tale viețuiri, prin care ai luminat mintea adunării credincioșilor ca să strige ție:
Bucură-te întărirea celor neputincioși;
Bucură-te, câștigătorul celor veșnice;
Bucură-te, torent pururea curgător de tămăduiri;
Bucură-te, briză răcoritoare a darurilor;
Bucură-te, locuință prealuminată a energiilor Dumnezeiești;
Bucură-te, cort curat al harului mântuitor;
Bucură-te, că dăruiești adierile harului;
Bucură-te, că înmoi inimile credincioșilor;
Bucură-te, foc al înțelepciunii și cumpătării;
Bucură-te, făclie a strălucirii celei de sus;
Bucură-te, zori aurii de săltătoare bucurie;
Bucură-te, ecou al strălucitoarei mântuiri;
Bucură-te, Părinte Patapie!

Condacul 7

Mare stareț al vieții de obște și îndrumător al celor necăsătoriți fiind, Patapie, spre piscul liniștit al slavei lui Hristos, pe cei ce aleargă la tine, în chip minunat îndreaptă-i și pe toți învață-i să cânte lui Hristos, Atoatevăzătorul: Aliluia!

Icosul 7

Pe cei ce împreună cu tine se osteneau, a se supune Legii lui Dumnezeu, neobosit ai povățuit, Patapie, cu Varas și cu Ravulas, sfânt safir și cunună al smeritei cugetări, pentru care cu evlavie îți cântăm:
Bucură-te, stâlpul nepătimirii;
Bucură-te, poarta evlaviei;
Bucură-te, cel ce ai omorât poftele trupești;
Bucură-te, cel ce ți-ai întraripat mintea spre cer;
Bucură-te, îndrumător îndumnezeit spre Dumnezeiasca dragoste;
Bucură-te, îndreptătorul tuturor spre viețuirea cuvioasă;
Bucură-te, cel ce conduci spre bucuria cea nesfârșită;
Bucură-te, reîntoarcerea tuturor spre viețuirea cuvioasă;
Bucură-te, făclie a Dumnezeieștii cugetări;
Bucură-te, picătura cunoștinței de Dumnezeu;
Bucură-te, rază a îndurării celei negrăite;
Bucură-te, că ai rușinat deslușit pe cel rău;
Bucură-te, Părinte Patapie!

Condacul 8

Râu cu îmbelșugate curgeri al minunilor mai presus de fire, cu adevărat te-ai arătat, Părinte Patapie, căci, tânăr fiind, ai deschis, cu rugăciunea, ochii fetei oarbe din naștere și ai adunat pe cei ce au văzut minunea ta ca să cânte, neîncetat: Aliluia!

Icosul 8

Întru totul sfințit fiind și plin de haruri, Patapie, ai tămăduit dureroasa boală a celui ce suferea de hidropizie, Părinte, cu Puterea Sfântului Duh și ai deschis buzele acestuia ca să-ți cânte ție acestea:
Bucură-te, comoară a harurilor Dumnezeiești;
Bucură-te, izvor nesecat al minunilor;
Bucură-te, reazemul monahilor iubitori de Dumnezeu;
Bucură-te, începutul virtuților spre îndumnezeire;
Bucură-te, ocean negolit de tămăduiri pentru cei bolnavi;
Bucură-te, fântână, care potolește durerea și izvor de vindecări;
Bucură-te, grabnică apărare a celor oropsiți;
Bucură-te, Dumnezeiască ocrotire a celor din necazuri;
Bucură-te, strajnic păzitor al celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, slăvit părinte al celor ce se roagă ție;
Bucură-te, că pe Hristos, mai mult decât toate, ai dorit;
Bucură-te, cel ce ai bătut pe vrăjmașul cu rugăciunea;
Bucură-te, Părinte Patapie!

Condacul 9

Părinte, de semne purtător, ai tămăduit sânul femeii, care fără nădejde de vindecare, suferea de cancer și pe tânărul cel demonizat degrabă cu harul Crucii l-ai însănătoșit, convingând pe toți, să strige lui Dumnezeu cel Atotputernic: Aliluia!

Icosul 9

Râuri de minuni izvorăște trupul tău cel nestricat, cu Harul lui Dumnezeu, cel care ai adormit în mica peșteră, de nepătruns, a Munților Gheraniei, Părinte, cel ce ești lauda asceților, iar noi, cu bucurie, ne închinăm ție, strigând cu credință așa:
Bucură-te, lauda celor ce se nevoiesc;
Bucură-te, cununa celor îndumnezeiți;
Bucură-te, canon fără de pată al privegherii;
Bucură-te, căci, ca o făclie, strălucești prin osteneala dormitului pe jos;
Bucură-te, slava și frumusețea celor ce te cinstesc cu adevărat;
Bucură-te, aurora prealuminoasă a celor ce te prețuiesc cu Credință;
Bucură-te, al Corintului, doctor și ocrotitor;
Bucură-te, al înfrânării și al ascezei, iubitor;
Bucură-te, al celor ce cumplit bolesc, tămăduire;
Bucură-te, al celor ce bine se nevoiesc, încununare;
Bucură-te, al multora, spre cele de sus, îndrumător;
Bucură-te, al credincioșilor, din pericole, salvator;
Bucură-te, Părinte Patapie!

Condacul 10

Sărutând preacinstitele tale Moaște, pe care Ziditorul le-a făcut nestricăcioase după moarte, Patapie, vestitule, harul tămăduirilor cu îmbelșugare de la acestea dobândim și întăriți în Credință strigăm Dătătorului de daruri: Aliluia!

Icosul 10

Tinde Dumnezeiasca ta mână, Patapie, grabnic ascultătorule și binecuvintează pe toți care, cu umilință, aleargă la tine, ca drumul vieții, cel prea plin de suferințe să-l săvârșim și, cu cântări de bucurie, să-ți strigăm:
Bucură-te, cununa Gheraniei;
Bucură-te, lauda celor smeriți;
Bucură-te, comoara însuflețit al iubirii;
Bucură-te, renume preacinstit al dreptei socoteli;
Bucură-te, psaltire înflăcărată a vieții noi în Hristos;
Bucură-te, timpan al Dumnezeiescului ajutor;
Bucură-te, stârpitorul patimilor celor urâte;
Bucură-te, săditorul virtuților celor mai bune;
Bucură-te, Dumnezeiesc ajutor al Mânăstirii tale;
Bucură-te, părtaș al desfătării celei nesfârșite;
Bucură-te, ocrotitorul celor necăsătoriți;
Bucură-te, ajutătorul celor din necazuri;
Bucură-te, Părinte Patapie!

Condacul 11

Cu cântări, de miere picurătoare, încununăm pomenirea ta, Patapie, strigând: Nu înceta să cercetezi, de sus, pururea, pe robii lui Dumnezeu, Cuvioase și trimite binecuvântarea ta, nouă, celor ce cu evlavie strigăm: Aliluia!

Icosul 11

Strălucești razele de lumină purtătoare ale virtuților tale, Patapie, celor ce doresc să urmeze Dumnezeieștilor tale osteneli și, cu dor, cinstitul tău trup îl sărută și cu Credință îți strigă acestea:
Bucură-te, vestit contemplator al celor nevăzute;
Bucură-te, vrednicule părtaș al celor nestricăcioase;
Bucură-te, comesean la ospățul întâilor născuți;
Bucură-te, împreună vorbitor cu Îngerii în Rai;
Bucură-te, mireasmă cerească a viețuirii călugărești;
Bucură-te, podoabă de mult preț a înfrânării și a rugăciunii;
Bucură-te, chitară dulce-viersuitoare, îndrumătoare a călugărilor;
Bucură-te, struna înțelegătoare a celor ce suferă;
Bucură-te, delicat doctor trimis de Dumnezeu;
Bucură-te, tunet pătrunzător, a demonilor spaimă;
Bucură-te, fântână a izvoarelor imateriale;
Bucură-te, stâlp al minunilor neîncetate;
Bucură-te, Părinte Patapie!

Condacul 12

Trupul tău, cel nestricat, izvorăște haruri, Patapie, fericite, cel ce ești a Cuvioșilor splendoare și cel ce dăruiești tămăduiri credincioșilor care vin cu evlavie la tine și cântă Împăratului Hristos, cu dragoste: Aliluia!

Icosul 12

Lăudând războaiele tale pe care le-ai purtat în viață pentru desăvârșire, te cinstim Patapie, Părinte, de Dumnezeu Înțelepțite, ca, ales Prieten al Domnului și credincioșilor turn de apărare și strigăm, cu cuviință, acestea:
Bucură-te, splendoare a proniei Dumnezeiești;
Bucură-te, frescă a lui Dumnezeu;
Bucură-te, învățător al ascezei, de suflet hrănitoare;
Bucură-te, propovăduitor al cugetării la cele cerești;
Bucură-te, toiag și întărire al celor ce pustnicesc;
Bucură-te, lauda și întărirea adunării credincioșilor;
Bucură-te, că izvorăști râuri de minuni;
Bucură-te, că alungi mulțimea demonilor;
Bucură-te, torța buneicuviințe a virtuților;
Bucură-te, grădina Sublimei Înțelepciuni;
Bucură-te, corabia cu trei catarge a Milei lui Dumnezeu;
Bucură-te, liră a inspirației Divine;
Bucură-te, Părinte Patapie!

Condacul 13

O, Părinte Patapie, podoabă a Gheraniei și luminător al întregii Elade, primește cu bunăvoință acest dar al nostru și izbăvește de osândirea, ce va să fie, pe credincioșii, care, cu dor, cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Cu cântări de laudă încununăm pomenirea ta, Sfinte Patapie, Înger în trup, căci lăsând plăcerile cele trecătoare ale lumii, îndrăgostit de virtute te-ai arătat din tinerețe, fapt pentru care ție strigăm acestea:
Bucură-te, floarea Gheranionului;
Bucură-te, făgăduința celor necăsătoriți;
Bucură-te, că vlăstărești tămăduiri credincioșilor;
Bucură-te, că porți grijă de nevoile oamenilor;
Bucură-te, că ai călcat pe dușmanul răutății începător;
Bucură-te, că ai mărit pe Domnul tuturor domnilor;
Bucură-te, izvorul îmbelșugat al minunilor;
Bucură-te, încetarea puterii demonilor;
Bucură-te, împreună locuitorule cu cei în Dumnezeiți și blânzi;
Bucură-te, casnicul tuturor Sfinților;
Bucură-te, că ai batjocorit pe cele trecătoare și stricăcioase;
Bucură-te, că ai înfrânt pe vrăjmașul cel cugetător;
Bucură-te, Părinte Patapie!

Condacul 1

Pe părtașul virtuții și casnicul Înțelepciunii lui Dumnezeu, pe cel care pe pământ a trăit ca în cer și cu duhul, în chip tainic, vămile văzduhurilor a luat cu asalt, cu ardoare, cântări să-i înălțăm și cu râvnă să ne închinăm Sfintelor lui Moaște strigând: Bucură-te, Părinte Patapie!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Cuvios Patapie - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Patapie

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Patapie - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul Armeniei
(30 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Grigorie, Luminătorul Armeniei (+331), este cel care a încreștinat prima țară din lume care s-a declarat în totalitate creștină. El este serbat în calendarul ortodox pe data de 30 […]

Sfânta și Marea zi de Luni
Săptămâna Patimilor

FB Mess WA Like Sfânta și Marea zi de Luni (Lunea Mare - greacă: Μεγάλη Δευτέρα, Megale Deutera) este o zi din Săptămâna Mare, săptămâna înainte de Paști. Este precedată de Duminica Floriilor și urmată […]

† Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului
(25 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, este unul dintre cei cărora le datorăm restabilirea cinstirii sfintelor icoane, ele fiind o trăsătură definitorie a creștinilor ortodocși. El este prăznuit în calendarul ortodox de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram