Acatistul Sfântului Cuvios Maxim Kavsokalivitul

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Cuvios Maxim Kavsokalivitul nu are îndrumări speciale pentru citirea lui, poate fi citit oricând pentru a dobândi pace în rugăciune și luminarea sufletului și minții. Sfântul Maxim este unul dintre sfinții "nebuni pentru Hristos" care după multe rugăciuni a primit de la Maica Domnului darul rugăciuni neîncetate și harisma deosebirii duhurilor.

Înainte de a începe acest Acatistul Sfântului Cuvios Maxim Kavsokalivitul citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Maxim Kavsokalivitul - text

Tropar

Darul rugăciunii minții primind de la Dătătoarea milostivirii, Ai purtat în cămara inimii pe Focul Cel nestins al iubirii, Sfințit de roua Duhului, ai alergat pe pajiștea rugăciunii, Și îmbrăcându-te cu smerenia, ai aflat plata nepătimirii, Părinte Cuvioase Maxim, ca unul ce stai înaintea Treimii, Roagă-te să ne luminăm noi cu darul înțelepciuni.

Condacul 1

Ca rod al lacrimilor părinților tăi ai fost dat Cuvioase, cel ce mai apoi cu lacrimile tale ți-ai agonisit mărgăritarele virtuților, iar noi înfricoșându-ne de înălțimea viețuirii tale, neavând lacrimi de umilință, aducem Domnului picăturile cântărilor de: Aliluia!

Icosul 1

Din pruncie ți-ai purtat gândul pe cărările faptelor celor bune, mângâind pe cei săraci după putere; cu adevărat, pe cei goi ai îmbrăcat și pe cei flămânzi ai hrănit, iar Cel Bogat în milostivire ți-a dat ție veșmânt luminat al sufletului și te-a hrănit cu pâinea rugăciunii, făcând bucurie îngerilor care te lăudau așa:
Bucură-te, suflet curat întru care a rodit sămânța Cuvântului;
Bucură-te, soare mult luminos al înțelepciunii dumnezeiești;
Bucură-te, crin plin de mireasma smeritei cugetări;
Bucură-te, acoperământul milostivirii celor lipsiți;
Bucură-te, grădină plină de roadele virtuților;
Bucură-te, vas curățit în lacrimile pocăinței;
Bucură-te, râu pururea curgător al Înțelepciunii;
Bucură-te, carte sfințită a tainelor Adevărului;
Bucură-te, înger în trup îmbrăcat în veșmântul Luminii;
Bucură-te, mireasmă nepământească a înțelepciunii;
Bucură-te, corabie călătoare spre limanul vieții veșnice;
Bucură-te, pâine înțelegătoare gătită în cuptorul smereniei;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, sălașul cel minunat al tainelor Duhului!

Condacul 2

Părinții tăi voiau a se îndulci de strălucirea vieții tale curate până la apusul vieții lor și te-au strâmtorat cu legătura căsătoriei, dar tu fugind de viețuirea cea lumească, ai cântat Domnului : Aliluia!

Icosul 2

Lângă un cinstit bătrân ai aflat odihnă sufletului tău și luând jugul viețuirii călugărești, inimile tuturor ai odihnit cu lucrarea virtuților tale, de care noi fiind străini, numai te mărim pe tine așa:
Bucură-te, că haina sufletului ți-ai spălat în râul pocăinței;
Bucură-te, căci cu privegherea neîncetată ai strălucit ca un luceafăr;
Bucură-te, că te-ai depărtat de toată cugetarea pământească;
Bucură-te, că rugăciunea ți-ai pecetluit cu suspinurile umilinței;
Bucură-te, că pe Cel Nevăzut L-ai văzut în oglinda inimii;
Bucură-te, că nu te-ai înspăimântat de mulțimea ispitelor vrăjmașilor;
Bucură-te, căci ca un cerb ai alergat la izvorul faptelor bune;
Bucură-te, că nu ai aflat odihnă decât în rugăciunea neîncetată;
Bucură-te, că somnul ai lepădat în așteptarea Stăpânului tuturor;
Bucură-te, că ai rămas neclintit pe piatra smeritei cugetări;
Bucură-te, că de icoana înțelepciunii dumnezeiești foarte te-ai minunat;
Bucură-te, căci cu blândețea ta ai îndulcit inimile cele necăjite;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, sălașul cel minunat al tainelor Duhului!

Condacul 3

Ca un cerb însetat de izvorul minunilor ai alergat către biserica Născătoarei de Dumnezeu și te-ai îndulcit din destul din picăturile rugăciunilor Celei pline de har, strigând Domnului: Aliluia!

Icosul 3

Pentru dragostea lui Hristos asemenea unui nebun te-ai făcut în ochii oamenilor, ascunzând cu iscusință toată fapta cea bună, însă îngerii cu evlavie te lăudau pe tine așa:
Bucură-te, căci cu sărăcia cea desăvârșită te-ai logodit;
Bucură-te, că întru rugăciuni neîncetate ai slujit Maicii Domnului;
Bucură-te, căci pe calea sfințeniei ai mers cu sârguință;
Bucură-te, căci nu ai căzut în cursele slavei deșarte;
Bucură-te, pom mult roditor de darurile înțelepciunii;
Bucură-te, că prin sărutarea icoanei darul rugăciunii neîncetate ai luat;
Bucură-te, că pentru Hristos ai pribegit, ca să moștenești patria cerească;
Bucură-te, că întru lipsă te bucurai de bogăția harului;
Bucură-te, că fapta bună ți-ai ascuns sub coiful nebuniei;
Bucură-te, că ai flămânzit pentru Pâinea cerească;
Bucură-te, că ai însetat pentru Izvorul vieții ;
Bucură-te, că ridici durerile celor necăjiți;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, sălașul cel minunat al tainelor Duhului!

Condacul 4

Inima ta era ca un izvor bogat din care curgeau picăturile rugăciunii lui Iisus, obrajii îți erau brăzdați de lacrimi, iar mintea ca un nor picura cântări de: Aliluia!

Icosul 4

În curtea bisericii Născătoarei de Dumnezeu din Vlaherne îți petreceai nopțile în neîncetate rugăciuni și tânguiri, foarte dorind a petrece viața cea veșnică în curțile Domnului și a auzi glasuri îngerești, care acum te măresc pe tine așa:
Bucură-te, că ai urmat întru totul Celui Smerit;
Bucură-te, că cerul ți-a slujit ca acoperământ;
Bucură-te, că frigul nu te-a oprit de la alergarea credinței;
Bucură-te, că arșița te-a înflăcărat și mai mult spre dorirea celor cerești;
Bucură-te, căci ploaia darului dumnezeiesc peste tine a strălucit;
Bucură-te, că ai minunat cetele îngerești cu înfrânarea;
Bucură-te, că ai izgonit din inima ta orice dorire pământească;
Bucură-te, căci te-ai întraripat cu dorul serafimilor;
Bucură-te, că valurile ispitelor te-au dus mai spre limanul Cuvântului;
Bucură-te, că întru tine au înflorit crinii multor virtuți;
Bucură-te, că la înălțimi dumnezeiești te-ai suit;
Bucură-te, că petreci întru lumina cea neapusă cu îngerii;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, sălașul cel minunat al tainelor Duhului!

Condacul 5

Chemarea tainică a muntelui Athos a răpit mintea ta din pustiul lumii la nevoințele cele mai presus de minte, ce sunt încununate de cântări îngerești de: Aliluia!

Icosul 5

În mijlocul fraților din muntele Athosului petreceai ca într-o pustie, nimic neabătând mintea ta de la rugăciunea neîncetată a lui Iisus, de ale cărei roade noi fiind lipsiți, îți aducem numai smerite laude ca acestea :
Bucură-te, că pe scara smereniei ai urcat grabnic;
Bucură-te, că ai fost rânduit a cânta la slujbe;
Bucură-te, că de umilința ta toți s-au minunat;
Bucură-te, inimă rănită cu săgeata dumnezeiescului dor;
Bucură-te, căci din psalmi ți-ai împletit cuvinte de întărire;
Bucură-te, cămară pururea luminată a privegherii;
Bucură-te, munte prea înalt al înfrânării;
Bucură-te, căci cu dorul Treimii te-ai înălțat spre cele nevăzute;
Bucură-te, că prin smerenie aflat-ai îndrăzneală înaintea Domnului ;
Bucură-te, că ai plinit toată măsura faptelor bune;
Bucură-te, căci ca două râuri nesecate erau ochii tăi;
Bucură-te, căci sufletul îți scăldai în baia pocăinței;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, sălașul cel minunat al tainelor Duhului!

Condacul 6

Deasupra Athonului te-ai suit, urmând întru totul porunca Maicii Domnului și întru rugăciuni stăruitoare ai așteptat revărsarea darului făgăduit, mărind pe Ziditorul în cântări de: Aliluia!

Icosul 6

Cu îngrozirile multor ispite căutau diavolii să te coboare de deasupra Athonului, dar tu rămânând ca o stâncă neclintită în fața primejdiilor, te-ai învrednicit de vederea Celei fără prihană și a Fiului Ei, îngerii punând pe capul tău cununi de cântări ca acestea:
Bucură-te, că ai biruit pe vrăjmașul omenirii;
Bucură-te, moștenitorul darului rugăciunii neîncetate;
Bucură-te, că ai fost sfințit luminător al lumii;
Bucură-te, că glasul Maicii Domnului a vădit sfințenia ta;
Bucură-te, că ai odihnit în inima ta pe Soarele dreptății;
Bucură-te, văzătorule al celor negrăite de glas omenesc;
Bucură-te, că lumina dumnezeiască te-a umbrit;
Bucură-te, că te-ai umplut de mireasmă cerească;
Bucură-te, că din legăturile patimilor desăvârșit te-ai slobozit;
Bucură-te, că ai trecut cu vederea orice gând pământesc;
Bucură-te, căci cu râvnă ai slujit poruncilor cerești;
Bucură-te, înger împodobit cu toată strălucirea virtuților;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, sălașul cel minunat al tainelor Duhului!

Condacul 7

Lumina dumnezeiască te-a învăluit pe tine, cel ce ai biruit întunericul diavolilor cu lumina rugăciunii tale și ai plecat cetele îngerești a slăvi pentru tine pe Ziditorul cu cântări de: Aliluia!

Icosul 7

Ceea Ce S-a învrednicit a primi bună vestire prin înger, primind în pântece pe Cel Neîncăput și Îngerul de mare sfat, ți-a vestit ție Cuvioase, primirea darului de a avea putere asupra duhurilor necurate; de ispitele acestora păzește pe cei ce te cinstesc pe tine așa:
Bucură-te, căci dar din înălțime te-a umbrit;
Bucură-te, că ai luat întărire prin mijlocirea Maicii Stăpânului;
Bucură-te, că fulgerele demonilor n-au oprit fulgerul rugăciunii tale;
Bucură-te, că ai biruit desăvârșit pe cel robit veșnicei răutăți;
Bucură-te, că tulburarea demonilor întru nimic o ai socotit;
Bucură-te, porumbel vestitor al păcii dumnezeiești;
Bucură-te, căci cu aripile Duhului ai zburat la înălțimi cerești;
Bucură-te, că te-ai purtat deasupra valurilor patimilor;
Bucură-te, că adâncurile înțelepciunii dumnezeiești ai cercetat;
Bucură-te, că nu te-ai temut de amenințările vrăjmașilor nevăzuți;
Bucură-te, că ne luminezi tuturor cărarea mântuirii;
Bucură-te, cel aprins cu focul dragostei dumnezeiești;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, sălașul cel minunat al tainelor Duhului!

Condacul 8

Cu pâine cerească ai fost hrănit și te-ai îndulcit de lumina dumnezeiască și de glasuri îngerești, scriind în cartea inimii tale cu gând luminat de Duhul, ca și cu un condei cântarea de: Aliluia!

Icosul 8

Taina de pe vârful muntelui descoperindu-o unui bătrân, ai fost socotit înșelat și toți te defăimau ca pe un rătăcit, dar tu te-ai întărit întru smerenie, cântând Domnului cu mulțumire:
Bucură-te, că după slavă ai luat crucea pătimirii;
Bucură-te, căci întru nevoința nebuniei te bucurai;
Bucură-te, că ai ascuns roadele sporirii tale duhovnicești;
Bucură-te, că pribegeai pe căi necercetate de pas omenesc;
Bucură-te, că în singurătate Îl aveai Mângâietor doar pe Hristos;
Bucură-te, căci mânia demonilor nu ți-a stricat zidul blândeții;
Bucură-te, căci flămând și însetat străbăteai muntele Athosului;
Bucură-te, că Hristos te hrănea cu pâinea rugăciunii;
Bucură-te, căci te adăpai din izvorul înțelepciunii dumnezeiești;
Bucură-te, căci toate săltările patimilor ai veștejit;
Bucură-te, înger luminat de veselia înțelegerilor dumnezeiești;
Bucură-te, căci pe Cuvântul ai odihnit în cămara inimii tale;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, sălașul cel minunat al tainelor Duhului!

Condacul 9

Din iarbă și din frunze îți făceai câte o colibă mică, ca un cuib de pasăre călătoare, și mai apoi o părăseai dându-i foc și cu suflet luminat de focul iubirii dumnezeiești cântai: Aliluia!

Icosul 9

Privind mai de aproape viața ta cea plină de roadele Duhului, părinții nu te mai socoteau un rătăcit, ci un om al lui Dumnezeu, ostenindu-se a-ți împleti cununi de cântări din laude ca acestea:
Bucură-te, că mult luminat ai fost socotit de părinți;
Bucură-te, că nu te-ai biruit nicidecum de slava deșartă;
Bucură-te, căci ai înflorit ca un finic întru răbdare;
Bucură-te, căci lui Hristos te-ai adus jertfă curată pe rugul rugăciunii;
Bucură-te, cu Sfântul Antonie la înălțimea viețuirii îngerești;
Bucură-te, cu Sfântul Simeon Stâlpnicul întru răbdare;
Bucură-te, asemenea Sfântului Ioan Colibașul întru însingurare;
Bucură-te, că te-ai jertfit cu totul vieții de nevoință;
Bucură-te, că te-ai odihnit întru glasul rugăciunii neîncetate;
Bucură-te, că în cer ți-ai agonisit comoară duhovnicească;
Bucură-te, că ai adormit săltările patimilor cu rugăciunea;
Bucură-te, că ai stins văpaia poftelor cu dorirea dumnezeiască;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, sălașul cel minunat al tainelor Duhului!

Condacul 10

Cu mare dor Sfântul Grigorie Sinaitul a voit a te cunoaște pe tine, cel ce sub acoperământul nebuniei îți ascundeai roadele virtuților, și cânta Domnului neîncetat: Aliluia!

Icosul 10

Plecându-te dragostei de frați, ai povestit lămurit Sfântului Grigorie despre viața ta cea nematerialnică, iar acesta te-a îndemnat cu osârdie să te staronicești într-o chilie și să ospătezi pe frați cu roadele înțelepciunii tale, ca să te laude apoi ei în taina inimii cu cântări ca acestea:
Bucură-te, că taine dumnezeiești ai descoperit celui încercat;
Bucură-te, că pe cărările dragostei de frați te-a îndrumat;
Bucură-te, că te-ai făcut luminător celor din întunericul patimilor;
Bucură-te, cartea cea nescrisă a înțelepciunii îngerești;
Bucură-te, că nu ai tăinuit mirul darurilor tale;
Bucură-te, că pentru dragostea Cuvântului toate ai înfruntat;
Bucură-te, oglinda vedrilor duhovnicești;
Bucură-te, înfrumusețarea minții cu razele rugăciunii;
Bucură-te, soare vestitor de taine dumnezeiești;
Bucură-te, cununa veseliei celei întru Duhul;
Bucură-te, cel ce ai călcat toate poftele lumii;
Bucură-te, cel ce numai cu dorirea lui Hristos te-ai hrănit;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, sălașul cel minunat al tainelor Duhului!

Condacul 11

Semnele rătăcirii și ale înșelării ai descoperit marelui Grigorie, încă și tainele viețuirii sub acoperământul luminat al Duhului, de care el minunându-se a cântat Stăpânului pentru tine: Aliluia!

Icosul 11

Într-o smerită chilie te-ai așezat și mormânt aproape ți-ai zidit, cu imnuri dumnezeiești de înmormântare gătindu-te mai înainte de moarte; noi, cei aflați în mormântul patimilor, cu glasuri de cântări ca acestea te înconjurăm pe tine, cel ce mari minuni ai făcut în popor cu darul Cuvântului :
Bucură-te, că pe ușa morții ai voit mai grabnic să ajungi la Hristos;
Bucură-te, că nu ai oprit izvorul înțelepciunii tale;
Bucură-te, că în văzduh ai zburat ca un înger pământesc;
Bucură-te, că pe cei îndrăciți ai slobozit;
Bucură-te, scăparea unui monah de primejdia morții;
Bucură-te, slobozirea celui robit de diavolul lăcomiei;
Bucură-te, iscusit povățuitor al lui în viața călugărească;
Bucură-te, că și pe împărați ai luminat cu darul prorociei tale;
Bucură-te, că lumină dumnezeiască strălucea în jurul tău;
Bucură-te, înțelepțitorul cărturarului celui rătăcit;
Bucură-te, mângâierea mireanului celui legat prin blestem preoțesc;
Bucură-te, că tuturor ai slujit cu adâncă iubire duhovnicească;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, sălașul cel minunat al tainelor Duhului!

Condacul 12

Cu adevărat de multă mireasmă dumnezeiască s-a umplut mormântul tău după moarte, ca o pecetluire a sfințeniei tale neîndoite, înaintea căreia ne plecăm cântând: Aliluia!

Icosul 12

Cu darul lui Dumnezeu pe toți umbrind, te-ai făcut ușă de mântuire multor suflete, cu puterea cuvântului tău dezlegând neputințele și descuind cămara multor inimi uitate în întunericul patimilor, ca să te mărească pe tine așa:
Bucură-te, înțelepțirea arhiereului celui tăinuit;
Bucură-te, pocăința monahului celui căzut;
Bucură-te, căci cu pâine hrănească ai hrănit pe cei osteniți;
Bucură-te, că băutură cerească ai dat celor însetați;
Bucură-te, căci multe suflete ai adus la limanul umilinței;
Bucură-te, portul mântuirii celor ce călătoresc pe marea vieții;
Bucură-te, lumina înțelepciunii multor suflete necăjite;
Bucură-te, căci ca o privighetoare ai străbătut văzduhul lumii;
Bucură-te, că nu te-ai robit vreunei patimi omenești;
Bucură-te, că faci rugăciuni stăruitoare pentru cei căzuți;
Bucură-te, căci cu înțelepciune îndreptezi cârma minții noastre ;
Bucură-te, tămăduirea celor ce zac în păcate cumplite;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, sălașul cel minunat al tainelor Duhului!

Condacul 13

O, Sfinte Cuvioase Maxim, cel ce cu aripile smereniei lui Hristos ai zburat la înălțimea tainelor dumnezeiești și ai ajuns întru slava serafimilor, nu înceta a soli nouă dumnezeiască iertare și mare milă la judecată, ca să strigăm Domnului împreună cu tine: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Din pruncie ți-ai purtat gândul pe cărările faptelor celor bune, mângâind pe cei săraci după putere; cu adevărat, pe cei goi ai îmbrăcat și pe cei flămânzi ai hrănit, iar Cel Bogat în milostivire ți-a dat ție veșmânt luminat al sufletului și te-a hrănit cu pâinea rugăciunii, făcând bucurie îngerilor care te lăudau așa:
Bucură-te, suflet curat întru care a rodit sămânța Cuvântului;
Bucură-te, soare mult luminos al înțelepciunii dumnezeiești;
Bucură-te, crin plin de mireasma smeritei cugetări;
Bucură-te, acoperământul milostivirii celor lipsiți;
Bucură-te, grădină plină de roadele virtuților;
Bucură-te, vas curățit în lacrimile pocăinței;
Bucură-te, râu pururea curgător al Înțelepciunii;
Bucură-te, carte sfințită a tainelor Adevărului;
Bucură-te, înger în trup îmbrăcat în veșmântul Luminii;
Bucură-te, mireasmă nepământească a înțelepciunii;
Bucură-te, corabie călătoare spre limanul vieții veșnice;
Bucură-te, pâine înțelegătoare gătită în cuptorul smereniei;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, sălașul cel minunat al tainelor Duhului!

Condacul 1

Ca rod al lacrimilor părinților tăi ai fost dat Cuvioase, cel ce mai apoi cu lacrimile tale ți-ai agonisit mărgăritarele virtuților, iar noi înfricoșându-ne de înălțimea viețuirii tale, neavând lacrimi de umilință, aducem Domnului picăturile cântărilor de: Aliluia!

Rugăciuni la Acatistul Sfântului Cuvios Maxim Kavsokalivitul

O, Sfinte Cuvioase Maxim, cu adevărat te-ai făcut icoană a strălucirilor Treimii, pe Athon ca pe Tabor suindu-te pentru a lua dumnezeiescul dar. Cu adevărat, Maicii Domnului ai slujit cu toată credința întru suspinurile inimii și ai luat prin sărutarea icoanei Sale darul rugăciunii neîncetate. Cu flacăra acesteia mistuie și gândurile mele cele rele și întru lumina pocăinței arată-mă lucrător cu umilință al poruncilor Domnului.
Cu ploaia lacrimilor tale ai făcut pământul inimii însutit roditor de gânduri dumnezeiești și cu lumina cuvintelor tale ai întărit corabia sufletelor celor încercate în marea vieții. Cu blândețe și înțelepciune ai îndreptat pe cei greșiți, iar acum cu secerea rugăciunii tale taie spinii patimilor din inima mea, făcându-mă sălaș al gândurilor bune.
Carte sfințită a monahilor te-ai arătat, descoperind tainele viețuirii întru lumina Duhului, celor ce însuflețiți de dragostea Cuvântului alergau pe calea întâlnirii cu Tatăl. Pe mine, cel ce rătăcesc pe căile multor păcate grele, cheamă-mă prin glasul rugăciunii către staulul pocăinței, unde Blândul Păstor așteaptă sosirea oii celei rătăcite.
Cu înfrânare aspră te-ai încins și petrecând multă vreme ca unul lepădat de lume, cu inimă arzândă de focul dorului dumnezeiesc, te rugai pentru pacea lumii. Și acum ne pomenește pe toți, ca să aflăm limanul împăcării cu Dumnezeu întru suspinurile pocăinței.
Întărește Biserica lui Hristos pe temelia adevărului și cu focul rugăciunii tale arde toți spinii ereziilor ce au răsărit în lanul Cuvântului. Întărește gândurile noastre pe stânca neclintită a smereniei, ca să biruim pe vrăjmașii care în toată vremea ne necăjesc pe noi cu suflarea viforului ispitelor.
Pe mine, cel ce cu nevrednice voiesc a lăuda nevoințele tale cele mai presus de fire, cu acoperământul rugăciunii tale mă acoperă de toată mânia potrivnicilor și în vremea judecății lui Hristos să mă păzești pe mine de aruncarea în focul cel veșnic, ca să te cinstesc pe tine și să aduc veșnică închinăciune și slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh în veci. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Cuvios Maxim Kavsokalivitul - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Maxim Kavsokalivitul

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Maxim Kavsokalivitul - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia
(28 aprilie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia sunt niște Sfinți mucenici români originari din Dobrogea. Ei sunt serbați în calendarul ortodox la data de 28 aprilie. FB Mess WA Like

† Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui
(23 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Mucenic Nicon înfățișează modelul omului care, odată ce a descoperit puterea harului divin, în cele mai dificile momente ale vieții sale, își schimbă întreaga viață și îi inspiră și […]

† Sfântul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul
(2 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul, noul făcător de minuni, a fost omul lui Dumnezeu, care-i iubea pe toți, la fel, fără excepție, primindu-i cu blândețe în chilia lui și fiecăruia dintre aceștia […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram