Acatistul Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici poate fi citit, pentru a cere de la Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Irodion, tămăduire sufletului și a trupului sau alungării duhurilor necurate.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici - text

Tropar la Acatistul Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, glasul al 5-lea

Pe luceafărul nostru cel din Oltenia, cu închinare de taină, ca pe un părinte ales să-l slăvim acum noi, ucenicii lui; că înainte-văzător s-a făcut Sfântul Irodion, de boli pe toți vindecându-i și duhovnic dumnezeiesc s-a arătat în viața sa.

Condacul 1

Pe luceafărul din Lainici, pe Irodion cel cu numele de Apostol, toți să-l lăudăm; că acesta, ajungând iscusit duhovnic, al Olteniei păstor s-a arătat strălucit, iar în munte a înmulțit pe ucenicii săi, care-i strigă: Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite!

Icosul 1

Marele Ierarh Calinic de la Cernica părinte duhovnic te-a ales pe tine, Cuvioase Irodioane, și povățuitor al călugărilor te-a așezat; că în tinerețea ta a văzut desăvârșirea vieții tale cuvioase, pentru care îți strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, luceafărule din Lainici;
Bucură-te, păstorule cel bun;
Bucură-te, că te-ai împărtășit din potirul veșniciei;
Bucură-te, inimă de părinte și născător de fii ai luminii;
Bucură-te, fiu al plaiului oltean, primit ca frate la Cernica;
Bucură-te, că în Mănăstirea Lainici mare stareț ai ajuns;
Bucură-te, că mulți ucenici ai născut aici în Duhul Sfânt;
Bucură-te, vas al darului înainte vederii;
Bucură-te, purtătorule al crucii cu îndelungă răbdare;
Bucură-te, sprijin al celor neputincioși;
Bucură-te, dezlegare prin har a zidirii înrobite;
Bucură-te, cuvânt cu dumnezeiască rodire;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 2

Adeseori venea la tine Sfântul Calinic să primească sfat și dezlegare, cu toate că erai mai tânăr decât el, dar sporirea ta duhovnicească, cu preț de jertfă câștigată, făcea mai mult decât anii cei îndelungați. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Ajungând ierarh în Oltenia, de Dumnezeu purtătorul Ierarh Calinic te-a chemat, Părinte Irodioane, să slujești ca stareț și te-a numit "Luceafăr al Lainiciului". Pentru aceasta, împreună cu el îți cântăm:
Bucură-te, desăvârșire în chipul îngeresc;
Bucură-te, smerenie de om ceresc;
Bucură-te, luminător al credincioșilor cel cu nume de apostol;
Bucură-te, prieten al Mirelui îmbrăcat în haina veacului viitor;
Bucură-te, următor al părinților pustiului;
Bucură-te, podoabă a ieromonahilor cu sfințenie lucrată;
Bucură-te, pământ ce rodești însutit sămânța Cuvântului;
Bucură-te, rod al Pomului Vieții;
Bucură-te, înțelegere de taină a tainelor Scripturii;
Bucură-te, preoție cuvioasă și slujire îngerească;
Bucură-te, jertfă roditoare de înviere;
Bucură-te, făclia cea luminoasă a sufletelor noastre;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 3

Fiind primit, Cuvioase Irodioane, în obștea Mănăstirii Cernica, starețul tău, Sfântul Calinic, s-a minunat de viața ta îmbunătățită, căci în osteneli călugărești haină de nuntă neîntinată ți-ai alcătuit și la Sfânta Liturghie cu cetele îngerești neîncetat cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Ca la un izvor de apă alergând frații în mănăstirea ta, obște mare s-a întocmit, Cuvioase, iar tu, Sfinte, privind la ei, mulțumeai lui Dumnezeu, zicând: ,,Iată eu și pruncii dați mie de Dumnezeu". Drept aceea, împreună cu ei strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, trâmbița Duhului Sfânt;
Bucură-te, candelă aprinsă din lumina cea neînserată;
Bucură-te, vas ales al Preasfintei Treimi ce porți Cuvântul cel necuprins;
Bucură-te, viețuire îngerească într-un duh cu Sfântul Ierarh Calinic;
Bucură-te, chip îndumnezeit de fiu al lui Dumnezeu;
Bucură-te, că în rugăciune ai văzut lumea în dumnezeiasca lumină;
Bucură-te, veșmânt al înfrânării pătruns de razele Schimbării la Față;
Bucură-te, liturghisire a prefacerii de taină;
Bucură-te, canon al sihaștrilor, împreună viețuitor cu îngerii;
Bucură-te, paraclis al mângâierii de sus;
Bucură-te, stăruitor în închinarea duhovnicească;
Bucură-te, zidirea înnoitoare a sufletelor noastre;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 4

Având darul înaintevederii, n-ai primit, Sfinte Cuvioase, laptele femeii ce dădea celui rău făptura lui Dumnezeu, pentru că darul de jertfă numai cu dragoste și rugăciune curată se cuvine să-l aducem lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 4

Părinte al călugărilor, îndemn și lumină te arăți credincioșilor, Cuvioase, și tuturor celor care vin la tine cu credință. Pentru aceasta, închinându-ne icoanei și sfintelor tale moaște, primim luminare minții și inimii, pentru care strigăm așa:
Bucură-te, iubitorule al liniștirii duhovnicești;
Bucură-te, rugătorule neîncetat către Dumnezeu;
Bucură-te, făclia Duhului Sfânt care luminezi pe cei binecredincioși;
Bucură-te, învățătorule în tainele Scripturii;
Bucură-te, glăsuitorule al Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, mărgăritarul din țarină așezat în Împărăția cerurilor;
Bucură-te, temelie nesurpată de valurile lumii;
Bucură-te, pace dumnezeiască în vremuri de tulburare;
Bucură-te, prorocie luminată ce îndemni și zidești;
Bucură-te, lumină a monahilor evlavioși;
Bucură-te, bucuria Sfântului Calinic de la Cernica;
Bucură-te, cel sfințit de harul Duhului Sfânt;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 5

Săracilor te-ai făcut pâine hrănitoare, Preacuvioase, orfanilor tată, celor rătăciți călăuzire, sărmanilor mângâiere, bolnavilor alinare și tuturor părinte de Dumnezeu purtător, fericite, pentru aceasta acum împreună cu cetele cerești cânți neîncetat Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 5

Smerit păstor și dulce povățuitor te-ai arătat în Biserica slavei lui Dumnezeu, Sfinte Cuvioase, fiind ridicat stareț al monahilor prin chemare de sus și așezat în scaunul întâistătătorilor lavrei tale, de către Sfântul Ierarh Calinic. Pentru aceasta toți, cunoscând viața ta asemenea îngerilor, se bucurau cântând unele ca acestea:
Bucură-te, lauda Mănăstirii Lainici;
Bucură-te, slava Olteniei;
Bucură-te, trup făcut altar de jertfă Domnului;
Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu și de oameni;
Bucură-te, iconom al tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, fiu al lui Dumnezeu și părinte al oamenilor;
Bucură-te, doctor iscusit al bolilor sufletești și trupești;
Bucură-te, ocrotitor neputincioșilor și săracilor alinare;
Bucură-te, pom cu luminoasă roadă de mântuire;
Bucură-te, om ceresc și înger pământesc;
Bucură-te, cale nerătăcită spre bucurie veșnică;
Bucură-te, că rugăciunea ta scară de la pământ la cer s-a făcut;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 6

Mare apărător al celor asupriți de duhurile necurate te-ai făcut, Sfinte Irodioane, căci prin rugăciunile tale pe diavoli numai cu cuvântul îi alungai și pe cei cuprinși de mrejele lor cu binecuvântarea îi dezlegai. Pentru aceasta și noi, cunoscând puterea rugăciunilor tale, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Binecuvântare și sfat primind de la tine Sfântul Ierarh Calinic, în drumul spre scaunul episcopal de la Râmnic a văzut mai înainte mutarea starețului Nicandru. Pentru aceasta, deși mâhnindu-se de despărțire, se bucura că te avea pe tine blând ajutător, drept aceea și noi îți cântăm împreună cu el:
Bucură-te, întărirea ierarhilor;
Bucură-te, dezlegătorule al păcătoșilor;
Bucură-te, mlădiță a Împărăției cerurilor;
Bucură-te, aleasă alcătuire de pământ și lumină;
Bucură-te, bărbatul doririlor dumnezeiești;
Bucură-te, pustnic sfânt ce atragi pe oameni la iubirea lui Hristos;
Bucură-te, că permanent ai unit rugăciunea cu răsuflarea;
Bucură-te, întâmpinare de părinte a fiului risipitor;
Bucură-te, inimă în rugăciune, în care se odihnește Dumnezeu;
Bucură-te, că sufletul și inima ți-au fost cuprinse de lumina negrăită;
Bucură-te, că prin cruce ai odrăslit floarea nestricăciunii;
Bucură-te, fiu iubit al Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 7

De Dumnezeu Născătoarea te-a luminat și te-a călăuzit în toată viața ta, Cuvioase Părinte, că tu pe toate sub Acoperământul ei le aduceai și, la măsura Părinților de demult ajungând, cântai împreună cu Sfinții lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

În Biserica din ceruri slujind acum, Sfinte Irodioane, Părinte, și cu vrednicie locuind împreună cu Sfântul Calinic în lumina neînserată, te rugăm cu căldură, mijlocește la Tatăl cel ceresc pentru sufletele noastre, să aflăm milă și har în vremea judecății, ca să-ți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, ridicarea celor căzuți;
Bucură-te, întărirea celor slabi în credință;
Bucură-te, stâlp de foc și nor luminos pe calea mântuirii;
Bucură-te, armă asupra duhurilor rele în viața sihăstrească;
Bucură-te, luminarea celor întunecați de patimi;
Bucură-te, curățirea celor afundați în păcate;
Bucură-te, purtătorule al darurilor tainice;
Bucură-te, că reverși daruri dumnezeiești peste zidire;
Bucură-te, liman de mântuire al credincioșilor;
Bucură-te, măslin roditor care miluiești pe cei ce te cheamă în ajutor;
Bucură-te, rai al virtuților și călăuză spre Împărăția cerurilor;
Bucură-te, cale nerătăcită a celor ce se nevoiesc cu smerenie;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 8

În chip de taină, prorocul David dumnezeiasca lege cu privegheri și post a primit-o, iar tu, Cuvioase Irodioane, cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos împărtășindu-te, darul prorocesc al Duhului l-ai primit; pentru aceasta cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Viața cea îmbunătățită având din pruncie, Sfinte Cuvioase, duhovnic iscusit te-ai arătat și cu credință și evlavie Sfântului Calinic ai urmat. Drept aceea, fii nouă ajutător și mijlocitor către Domnul, ca să aflăm de la El milă și har și cu veselie să-ți cântăm:
Bucură-te, duhovnic binecuvântat sub candelă aprinsă;
Bucură-te, Părinte al celor ce caută înfierea dumnezeiască;
Bucură-te, vedere cu duhul a tainelor Împărăției;
Bucură-te, conștiință a descoperirilor minunate;
Bucură-te, închinare neîncetată, poartă către cer;
Bucură-te, făclie purtătoare de lumină a Bisericii;
Bucură-te, ajutător al preoților lui Hristos;
Bucură-te, ocrotitor al monahilor și monahiilor în ispite și prigoane;
Bucură-te, făclie aprinsă pentru cei credincioși;
Bucură-te, că în smerenie ai ajuns la asemănarea Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, că în alergarea ta ai ajuns la răsplata chemării de sus;
Bucură-te, jertfă primită și bineplăcută lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 9

Vrednic fiind, Părinte, să stai înaintea Tronului dumnezeirii, te rugăm: Revarsă har din cer peste noi, ca prin cuvântul tău Însuși Dumnezeu să vorbească și cu bucurie să strigăm: Aliluia!

Icosul 9

Ca o stea ai luminat pe sihaștri și cu faptele credinței ai strălucit pe pământ, petrecând împreună cu îngerii, Părinte. Și pentru credința Evangheliei pe toți într-un duh i-ai adunat, sfătuindu-i să viețuiască în chip vrednic, Cuvioase. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, floarea ostenelilor sihăstrești;
Bucură-te, îmbărbătare spre nevoință a mirenilor;
Bucură-te, priveghere în rugăciune cu cetele călugărilor;
Bucură-te, mulțumire adusă în numele Domnului cu soborul preoților;
Bucură-te, cunoaștere a iubirii lui Dumnezeu cea mai presus de cunoștință;
Bucură-te, ascultare de ucenic înaintea arhiereilor;
Bucură-te, că ți-ai răstignit trupul împreună cu patimile și poftele;
Bucură-te, că te-ai asemănat în Duhul cu marii Părinți ai Bisericii;
Bucură-te, că împreună cu ei ai dobândit răsplata vieții cerești;
Bucură-te, fiu și moștenitor al Împărăției lui Dumnezeu;
Bucură-te, Părinte, prin care Hristos ia chip în cei chemați de El;
Bucură-te, primire prin credință a făgăduinței Duhului Sfânt;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 10

Prin post și rugăciune ai alungat, Părinte, lucrarea vrăjmașă din sufletul și din trupul tău, luând de la Dumnezeu cuvânt cu putere multă. Drept aceea, mulțimile de oameni, primind vindecare de la harul tău, cu mulțumire strigau: Aliluia!

Icosul 10

Înger în trup arătându-te, ai primit să trăiești ca sihastru în Mănăstirea Lainici, fericite Părinte. Și cu puterea credinței biruind patimile, mulțime de credincioși ai adunat în jurul tău, care slăveau pe Dumnezeu, cântând:
Bucură-te, cuvântătorule cu putere a Duhului Sfânt;
Bucură-te, mângâiere a dragostei și păcii celei de Sus;
Bucură-te, că îmbrățișezi pe toți cu îmbrățișare sfântă;
Bucură-te, gând roditor spre ascultarea lui Hristos;
Bucură-te, că te-ai îmbogățit cu sărăcia Fiului lui Dumnezeu înomenit;
Bucură-te, pocăință spre mântuire, fără părere de rău;
Bucură-te, făptură nouă în Domnul;
Bucură-te, curăție a dragostei duhovnicești;
Bucură-te, purtătorule în trup a răstignirii lui Hristos;
Bucură-te, trup în care s-a arătat viața Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, suflet stăpânit de dragostea Preasfintei Treimi;
Bucură-te, că te-ai înnoit duhovnicește, urcând din treaptă în treaptă;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 11

Simțindu-ți sfârșitul aproape, frații s-au strâns să asculte îndemnul tău cel din urmă. Deci văzând în duh cele de pe urmă ale lor, le-ai zis: "Să stăm bine, să stăm cu frică și să luăm aminte la sfânta jertfă, pe care în pace să o aducem, cântând: Aliluia!".

Icosul 11

Fericite Irodioane, sufletul tău suindu-se la cer împreună cu îngerii, trupul însă ni l-ai lăsat comoară nestricată în veac, pentru tămăduirea sufletelor și trupurilor noastre. Drept aceea toți credincioșii îți cântă:
Bucură-te, văzătorule al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, mângâiere a monahilor și a creștinilor;
Bucură-te, tăiere împrejur a inimii, în duh;
Bucură-te, roadă spre sfințire;
Bucură-te, slujire întru înnoirea Duhului;
Bucură-te, împreună pătimire cu Hristos;
Bucură-te, preamărire împreună cu El;
Bucură-te, altar al numelui lui Iisus;
Bucură-te, biruitorule împotriva răului cu faptele bune;
Bucură-te, că te-ai liniștit în împlinirea voii dumnezeiești;
Bucură-te, cuvântătorule în cuvinte învățate de la Duhul Sfânt;
Bucură-te, împreună lucrător cu Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 12

Maicii Domnului rugându-te, ai ținut la piept Crucea Mântuitorului Hristos și duhul ți-ai dat în mâinile Stăpânului, iar nouă ne-ai lăsat trupul tău plin de sfințenie care tămăduiește bolile și dezleagă legăturile nedezlegate, spre împărtășirea celor ce cântă: Aliluia!

Icosul 12

Astăzi, toată obștea sihaștrilor la harul de sus se adună și la ospățul Stăpânului pe Sfântul Irodion prăznuiește, mărind cinstită adormirea sa și cu veselie cântând:
Bucură-te, intrare întru bucuria Domnului;
Bucură-te, lăcaș al Preasfintei Treimi;
Bucură-te, trup îmbrăcat în nemurire;
Bucură-te, prefacere din slavă în slavă;
Bucură-te, iubire desăvârșită care alungi frica;
Bucură-te, părtaș al dumnezeieștii firi;
Bucură-te, împărtășire din sfințenia Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, păzire fără de prihană întru venirea Domnului;
Bucură-te, milostivire spre lumea deznădăjduită;
Bucură-te, nume scris în cartea vieții;
Bucură-te, fericită odihnire în duh de isihie;
Bucură-te, chip făcut icoană, de pururi închinare;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 13

O, Cuvioase Părinte Irodioane, mare slujitor al harului lui Dumnezeu, primește de la noi această puțină rugăciune și o du la Tronul Preasfintei Treimi, ca izbăvindu-ne din toate necazurile și suferințele să-ți cântăm: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Marele Ierarh Calinic de la Cernica părinte duhovnic te-a ales pe tine, Cuvioase Irodioane, și povățuitor al călugărilor te-a așezat; că în tinerețea ta a văzut desăvârșirea vieții tale cuvioase, pentru care îți strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, luceafărule din Lainici;
Bucură-te, păstorule cel bun;
Bucură-te, că te-ai împărtășit din potirul veșniciei;
Bucură-te, inimă de părinte și născător de fii ai luminii;
Bucură-te, fiu al plaiului oltean, primit ca frate la Cernica;
Bucură-te, că în Mănăstirea Lainici mare stareț ai ajuns;
Bucură-te, că mulți ucenici ai născut aici în Duhul Sfânt;
Bucură-te, vas al darului înainte vederii;
Bucură-te, purtătorule al crucii cu îndelungă răbdare;
Bucură-te, sprijin al celor neputincioși;
Bucură-te, dezlegare prin har a zidirii înrobite;
Bucură-te, cuvânt cu dumnezeiască rodire;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 1

Pe luceafărul din Lainici, pe Irodion cel cu numele de Apostol, toți să-l lăudăm; că acesta, ajungând iscusit duhovnic, al Olteniei păstor s-a arătat strălucit, iar în munte a înmulțit pe ucenicii săi, care-i strigă: Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ambrozie de la Optina
(10 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ambrozie de la Optina a avut o dragoste nemărginită de oameni pentru care a primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii cu ajutorul căruia a mângâiat și a vindecat inimile tuturor […]

† Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare
(4 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare a petrecut în nevoințe vreme de mai mulți ani pentru care a primit de la Dumnezeu darul înainte vederii, cel al vindecării bolilor sufletești și trupești, […]

† Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul
(26 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul este ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine, fiind grabnic ajutător la rugăciunilor mamelor care nu pot avea prunci. Este serbat în calendarul ortodox pe data de 26 […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram