Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul se poate citi pentru a cere Sfântului Ioan ajutor pentru a putea începe urcarea pe scara virtuților.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul - text

Tropar Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, glasul 1

Locuitor pustiului, înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ioan. Cu postul, cu privegherea și prin rugăciune primind daruri cerești, tămăduiești pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă Celui Ce ți-a dat ție putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul 1

Ca pe un luceafăr ce își îndreaptă lumina fără împuținare până la marginile lumii, te-a așezat pe tine Domnul. Dobândind smerenie prin multe nevoințele tale și înstrăinarea de lume, ai urcat toate treptele desăvârșirii, înălțându-te la ceruri. Izbăvește-ne din nevoi, cu rugăciunile tale ca să-ți cântăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioan, înțeleptule dascăl!

Icosul 1

Înger viețuind vreme îndelungată în pustie, ai cunoscut toate ispitele vrăjmașului. Prin înfrânare aspră și neîncetată rugăciune te-ai apropiat de Dumnezeu și cu ajutorul Lui le-ai biruit. Pentru toate acestea îți aducem acum cântări de umilință și strigăm:
Bucură-te, că te-ai făcut monah în muntele Sinai, încă din tinerețe;
Bucură-te, că ai viețuit patruzeci de ani în pustia Tola;
Bucură-te, că ai petrecut acolo în aspre nevoințe și rugăciune neîncetată;
Bucură-te, că ai risipit toate meșteșugurile vrăjmașului;
Bucură-te, că te-ai arătat iubitor de Dumnezeu și de oameni;
Bucură-te, Părinte insuflat de darul Duhului Sfânt;
Bucură-te, că ai mustrat pe cei ce viețuiau cu nepăsare;
Bucură-te, propovăduitorul cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel plin de fapte bune;
Bucură-te, că ai izbăvit pe ucenicul tău, Moise, cunoscând de departe primejdia în care se afla;
Bucură-te, că ai strălucit ca o lumină în sfeșnic pentru frații din mănăstire;
Bucură-te, egumenule al Mănăstirii din Sinai;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioan, înțeleptule dascăl!

Condacul 2

Din uneltirea celui rău ai fost învinuit, Părinte, că înveți oamenii doar pentru a-ți aduna slavă și a te mări. Uimit de gândurile lor, un an întreg ai petrecut în tăcere spre a-i face să înțeleagă cât de mult se păgubesc prin lipsirea de învățătură. Te rugai, însă, pentru ei lui Dumnezeu ca să-i ierte și cântai cu bucurie: Aliluia!

Icosul 2

În sufletul tău bun iubirea și smerenia s-au sălășluit în sfântă însoțire pe drumul urcușului dumnezeiesc. Ajută-ne și nouă să dobândim aceste virtuți în chip desăvârșit și să-ți cântăm:
Bucură-te, că ai iertat pe cei care te-au învinuit pe nedrept;
Bucură-te, că apoi ei s-au rugat de tine să revii cu înțeleptele tale cuvântări;
Bucură-te, că i-ai sfătuit să lepede răutatea ca să se poată apropia de Împărăția Cerească;
Bucură-te, că cereai călugărilor ascultare desăvârșită;
Bucură-te, învățătorul lor în treptele urcușului duhovnicesc;
Bucură-te, cugetătorule de Dumnezeu;
Bucură-te, că ai știut să pui în scris cuvintele cele de Dumnezeu trimise;
Bucură-te, că ți-ai curățit sufletul cu izvoarele lacrimilor;
Bucură-te, că petreceai în privegheri de toată noaptea;
Bucură-te, că ai știut să îmblânzești pe Dumnezeu cu rugăciunile tale;
Bucură-te, că ai viețuit cu asprime, făcându-te pildă celor împreună următori cu tine;
Bucură-te, defăimătorul nestatorniciei și al tulburărilor lumești;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioan, înțeleptule dascăl!

Condacul 3

Petrecând viață pustnicească ai căutat să dobândești nepătimire și apropierea de Dumnezeu. Pentru aceasta te rugai neîncetat, cerându-o de la Dumnezeu pe Care cu glas mulțumitor Îl lăudai în toată vremea cu cântarea: Aliluia!

Icosul 3

Ai scris ucenicilor tăi cuvinte îndelungat, de Dumnezeu insuflate și pline de înțelepciune, învățându-i să stăruie în petrecerea pustnicească. Iar aceștia, cu inima mulțumitoare ți-au adus laude așa:
Bucură-te, că prin credința dreaptă ți-ai întraripat mintea către Dumnezeu;
Bucură-te, că ai luat pe umerii tăi și ai purtat Crucea lui Hristos;
Bucură-te, că trupul ți-ai înfrânat prin nevoințele sihăstrești;
Bucură-te, că ai dobândit pe cele de sus, nesocotind pe cele de jos;
Bucură-te, că ai lăsat lumea și te-ai sălășluit în pustie;
Bucură-te, că prin nevoințe duhovnicești ai biruit pe stăpânul patimilor;
Bucură-te, cel ce ai strălucit prin nevoințele tale;
Bucură-te, că ai viețuit pe pământ întocmai ca Îngerii;
Bucură-te, că acum petreci în locașurile de odihnă ale vieții;
Bucură-te, că ne ajuți și nouă să purtăm lupta pentru mântuire;
Bucură-te, cel ce ai alungat din sufletul tău toată iuțimea și mânia;
Bucură-te, că numai așa ai aflat netulburarea ca pe o plăcută odihnă;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioan, înțeleptule dascăl!

Condacul 4

Mult te-ai trudit pentru dobândirea smereniei încă de la intrarea în mănăstire, ca armă nebiruită împotriva diavolului dar și sărăcia cea de bună voie, precum și dragostea de frați. Acestea toate au făcut să fii socotit în rândul părinților înțelepți ai pustiului, care lăudau neîncetat pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!

Icosul 4

Ascultarea desăvârșită și curăția inimii te-ai nevoit a le dobândi cât ai viețuit în mănăstire, spre a putea sta împotriva meșteșugurilor diavolești. De aceea și noi așa îți strigăm:
Bucură-te, căci cu focul dragostei de Hristos ai ars gândul cel aducător aminte de rău;
Bucură-te, că ai arătat cale ușoară de mântuire prin îndepărtarea acestui gând;
Bucură-te, că ai strălucit în chip minunat cu razele iubirii frățești;
Bucură-te, că ne-ai arătat nouă căile mântuirii;
Bucură-te, că pe acestea ai călătorit până la sfârșit;
Bucură-te, că din cer ai primit harul răbdării;
Bucură-te, că astupi gurile clevetitorilor cu învățăturile tale înțelepte;
Bucură-te, că prin ele ne povățuiești pe cărarea virtuților;
Bucură-te, că ai făcut din virtuți trepte de înălțare către cer;
Bucură-te, cel ce ai nimic cursa demonilor;
Bucură-te, că ne acoperi cu darul tău spre a nu ne vătăma de ele;
Bucură-te, că ești povățuitor iscusit al monahilor;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioan, înțeleptule dascăl!

Condacul 5

Pocăința ridică iar plânsul bate la ușa cerului. Așa ne-ai învățat și tu însuți pildă ne-ai lăsat, vărsând lacrimi de pocăință și cântând în toată vremea cântarea dumnezeiască: Aliluia!

Icosul 5

Ai lepădat îndrăzneala obiceiurilor lumești și ai viețuit în liniște, urând tulburările vieții și zgomotul petrecerii lumești, iubitoare de plăceri. Pentru aceea și noi, cu inimă smerită își cântăm:
Bucură-te, că ai înfrânt pornirile limbii cu posturile tale aspre;
Bucură-te, căci cu înțelepciune ți-ai petrecut viața în liniște;
Bucură-te, cel ce ai urât multa vorbire, socotindu-o ca pe o negură a păcatului;
Bucură-te, slujitorul fără de prihană al lui Dumnezeu;
Bucură-te, iubitorule al adevărului;
Bucură-te, că ai fugit de împărtășirea cea amară a minciunii;
Bucură-te, far călăuzitor al călugărilor;
Bucură-te, înțelept văditor al vicleșugurilor demonilor;
Bucură-te, iubitorule de nevoință;
Bucură-te, că prin aceasta ai alungat trândăvia;
Bucură-te, că ai alungat prin rugăciuni mâhnirea;
Bucură-te, că te-ai arătat dascăl al înfrânării;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioan, înțeleptule dascăl!

Condacul 6

Ai iubit smerenia ca pe cea mai de preț podoabă a sufletului, socotindu-o maica tuturor darurilor și poartă a Împărăției Cerului, numai prin ea intrând cei aleși. Pe aceasta ai păstrat-o ca pe o comoară ce nu poate fi jefuită, mulțumind lui Hristos și cântând cu dragoste: Aliluia!

Icosul 6

Ai fugit în toată viața de lăcomia pântecelui, din care izvorăște mulțime de patimi și prin înfrânare ai reușit să scapi de ea. Ajută-ne și nouă nevrednicilor să ne putem înfrâna, ca să-ți cântăm acestea:
Bucură-te, cel ce ai dobândit smerenia întru toate;
Bucură-te, că prin postire ai sugrumat patimile;
Bucură-te, că i-ai rușinat pe demoni cu înfrângerea ta;
Bucură-te, că prin nevoințe ai omorât poftele trupului;
Bucură-te, de Dumnezeu grăitorule, Ioane;
Bucură-te, că mult ai iubit curăția;
Bucură-te, că ai urât dezmierdarea;
Bucură-te, că prin lumina credinței ai fugit de întunericul patimilor;
Bucură-te, că prin curăția gândurilor ai biruit pornirile patimilor;
Bucură-te, slujitor vrednic al Preasfintei Treimi;
Bucură-te, că ai nimicit idolii patimilor;
Bucură-te, mărturisitorule al dreptei credințe;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioan, înțeleptule dascăl!

Condacul 7

Precum făclia în sfeșnic și tu, Sfinte, nu ai ascuns înțelepciunea dată de Dumnezeu ci ai adunat toate cunoștințele tale duhovnicești și ai scris Scara Raiului. Aceasta s-a arătat călăuză pe drumul spre desăvârșire pentru mulți. Cu inimă plină de bucurie îți aducem ție mulțumire și cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Hrană sufletească celor binecredincioși s-a arătat scrierea ta, Sfinte Ioan, bucurând multe suflete care îți cântă acestea:
Bucură-te, că te-ai arătat mult milostiv față de toți;
Bucură-te, că ai fost cu adevărat iubitor de Dumnezeu;
Bucură-te, Părinte, care ai trăit ca un nematerialnic;
Bucură-te, cel ce locuiești în cer împreună cu Îngerii;
Bucură-te, că te-ai luminat cu rugăciuni stăruitoare;
Bucură-te, fericite, care ai petrecut în multă cumpătare;
Bucură-te, luminătorule al lumii;
Bucură-te, păstor treaz al turmei lui Hristos;
Bucură-te, că adeseori ai petrecut în privegheri;
Bucură-te, că rugăciunile tale au fost auzite în cer;
Bucură-te, slujitorule neobosit al lui Hristos;
Bucură-te, că ochiul minții la cele de sus l-ai avut mereu ațintit;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioan, înțeleptule dascăl!

Condacul 8

Prin smerenie ai primit de la Dumnezeu har și ai adunat alese învățături de la cei care în felurile locuri și în felurile chipuri se nevoiau duhovnicește. Potolind pornirile sufletului și ale trupului prin înfrânare, ai stins văpaia patimilor și te-ai învrednicit a da slavă lui Dumnezeu și a-I cânta: Aliluia!

Icosul 8

Împodobit cu înțelepciunea și cu smerenia, Sfinte Părinte Ioan, ai cunoscut adâncul tainelor dumnezeiești și pe acestea le-ai descoperit prin cuvânt și faptă celor care căutau pe Dumnezeu. Pentru aceea, primind a ta învățătură și noi ne luminăm și, după datorie, așa își cântăm:
Bucură-te, că ai descoperit tainele dumnezeiești;
Bucură-te, că prin viața ta sfântă te-ai făcut locaș lui Dumnezeu;
Bucură-te, că numai Lui ai slujit cu credință, nădejde și dragoste;
Bucură-te, că ai dobândit har de la Dumnezeu;
Bucură-te, că ne ești folositor prin rugăciunile tale neîncetate;
Bucură-te, că celor ce se pocăiesc le mijlocești iertare de păcate;
Bucură-te, că celor ce se roagă ție le întinzi mână de ajutor;
Bucură-te, că ești mult-milostiv și îndurător;
Bucură-te, de rugăciuni neîncetate iubitor;
Bucură-te, al lenevirii și nepăsării aspru mustrător;
Bucură-te, cel ce ai fost mai înainte văzător;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioan, înțeleptule dascăl!

Condacul 9

Scara virtuților o ai scris, lăsând tuturora învățăturile și povățuirea suirii credinciosului pe treptele urcușului duhovnicesc prin iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni. Mulțumitori fiind noi nevrednicii pentru un dar ca acesta, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Cunoscând și noi învățătura cea mântuitoare pe care în chip lămurit o ai descoperit și văzând cât de departe suntem de împlinirea acesteia în viața noastră, cu umilință te rugăm: ajută-ne cu rugăciunile tale, Sfinte Preacuvioase Părinte, să urcăm și noi pe treptele acestui urcuș dumnezeiesc și cu mulțumire să-ți strigăm:
Bucură-te, că ai nimicit cu sabia dreptății șovăielile celor îndoielnici;
Bucură-te, că te-ai arătat înfricoșător duhurilor necurate;
Bucură-te, că ai călcat în picioare mărirea cea deșartă;
Bucură-te, că în ascuns ai adus lui Dumnezeu nevoințele tale;
Bucură-te, că mare război ai ridicat împotriva patimilor, biruindu-le;
Bucură-te, că ai rănit pe vrăjmașul cel mândru și plin de îngâmfare;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat smerit cu inima;
Bucură-te, cel cu purtări nevinovate;
Bucură-te, că te-ai sălășluit în locul celor blânzi;
Bucură-te, cel ce cu blândețe ai viețuit;
Bucură-te, iubitorul smereniei, pe care o socoteai maică și păzitoare a tuturor virtuților;
Bucură-te, că ai auzit smerenia ca temelie a dumnezeieștii ridicări;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioan, înțeleptule dascăl!

Condacul 10

Toată viața ta, Părinte Ioan, a fost o neîntreruptă rugăciune. Aprins fiind de o mare dragoste față de Dumnezeu, căutai să nu te desparți nici o clipă de El, rostind neîncetat cuvinte dumnezeiești și vorbind cu El în rugăciune. Acesta era prietenul tău de nădejde, Căuia Îi cântai din inimă: Aliluia!

Icosul 10

Prețuit ca stareț și povățuitor, nu numai călugării dar și mirenii te căutau. Iar tu, Sfinte, n-ai ținut lumina sub obroc, ci ai dezvăluit tuturor învățăturile sfinte și mântuitoare despre urcarea omului pe trepte duhovnicești, spre desăvârșire și sălășluirea lui în cer. Bucurându-ne că ne-ai învățat pe noi aceste taine, își aducem laudele noastre:
Bucură-te, că te-ai făcut părtaș al harului Duhului Sfânt;
Bucură-te, că ai umplut pe toți de dumnezeiască luminare;
Bucură-te, învățătorul nostru, că prin faptele tale te-ai făcut nouă pildă;
Bucură-te, că ne-ai învățat prin cuvinte dar și prin fapte;
Bucură-te, minte prea înaltă;
Bucură-te, că ai înțeles adâncul tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, că prin rugăciune și viață curată ai putut vedea cele viitoare;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat ca un foc dumnezeiesc;
Bucură-te, că ai ars spinii patimilor cu nevoința ta;
Bucură-te, că ai ajuns la desăvârșita nepătimire;
Bucură-te, că te-ai ridicat cu mintea materialnică la cele nemuritoare;
Bucură-te, căci cu flacăra rugăciunii ai înfricoșat cetele demonilor;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioan, înțeleptule dascăl!

Condacul 11

Întraripat de dragoste dumnezeiască, te-ai făcut slujitor ales al lui Hristos pe Care L-ai iubit întotdeauna. Cu fapte bune și cu multe osteneli ai străbătut cerurile cântând cântarea de laudă: Aliluia!

Icosul 11

Vorbitor cu Dumnezeu, L-ai lăudat necontenit, asemănându-te slujitorilor Săi cei netrupești din ceruri, ca și când ai fi fost fără de trup. Și noi, dorind a urma ție în sfințenie te rugăm să ne ajuți cu rugăciunile tale ca din tot sufletul să-ți urmăm ție și să-ți cântăm acestea:
Bucură-te, că ai urcat pe scara virtuților, până la măsura sfințeniei;
Bucură-te, că ai avut credință tare;
Bucură-te, că ai avut sufletul înflăcărat de dragostea lui Hristos;
Bucură-te, că ai petrecut având nădejde neclintită în Dumnezeu;
Bucură-te, că ne înalți mintea spre bunătățile cele viitoare;
Bucură-te, că ne umpli sufletul cu mireasma Duhului Sfânt;
Bucură-te, că ridici pe cei căzuți în deznădăjduire;
Bucură-te, cel ce ne arăți că, trăind în lenevire, ne îndepărtăm de Dumnezeu și de mântuire;
Bucură-te, că ne ești liman de izbăvire;
Bucură-te, că pe toți ne chemi la mântuire;
Bucură-te, făclie ce luminezi negura neștiinței;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioan, înțeleptule dascăl!

Condacul 12

Întru adâncă smerenie ai viețuit pe pământ, pustniceasca petrecere iubind, și ne-ai învățat ca și noi pe această temelie să așezăm nevoințele noastre în urcușul către desăvârșire. Iar acum, în Împărăția cerurilor bucurându-te, împreună cu toți sfinții cere de la Dumnezeu să ne dăruiască și nouă mână de ajutor spre mântuirea sufletelor noastre, ca împreună cu voi să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 12

Cunoscând scurtimea vieții pământești ne-ai îndemnat, Sfinte Părinte, să prețuim fiecare clipă și să lucrăm pentru mântuirea noastră. Ne-ai învățat să fugim de vorbirea deșartă și să iubim pe Dumnezeu în rugăciune. Pentru aceasta cu graiuri mulțumitoare îți aducem cântare așa:
Bucură-te, că ai păstorit ca stareț Mănăstirea din Sinai;
Bucură-te, că ai povățuit duhovnicește cu multă sârguință;
Bucură-te, că asemenea unei scări ai văzut calea mântuirii;
Bucură-te, că prin aceasta nu rătăcim din calea cea dreaptă;
Bucură-te, că tu ai urcat calea sfințeniei din treaptă în treaptă;
Bucură-te, că acum în ceruri te veselești;
Bucură-te, că te bucuri cu cetele îngerești;
Bucură-te, că ne-ai arătat și nouă pildă de nevoințe duhovnicești;
Bucură-te, că pururi te rogi lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, că mijlocești pentru mântuirea fiilor tăi;
Bucură-te, că ai fost marilor Părinți următor;
Bucură-te, al nostru Părinte povățuitor;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioan, înțeleptule dascăl!

Condacul 13

O, înțelepte și smerite Părinte Ioan, care ai știut a neguțători bine talantul încredințat ție și te-ai ostenit în slujba oamenilor spre a-i aduce la mântuirea sufletelor, ascultă rugăciunea noastră și primește acest smerit dar de la noi cei ce te cinstim pe tine și te roagă Bunului Dumnezeu să ne ierte greșelile noastre și să ne dea vreme de pocăință ca să putem urca și noi aceste trepte ale desăvârșirii sufletești și să fim împreună cu tine și cu toți Sfinții, moștenitori ai veșnicei vieți în Împărăția Cerurilor aducând cântarea: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Înger viețuind vreme îndelungată în pustie, ai cunoscut toate ispitele vrăjmașului. Prin înfrânare aspră și neîncetată rugăciune te-ai apropiat de Dumnezeu și cu ajutorul Lui le-ai biruit. Pentru toate acestea îți aducem acum cântări de umilință și strigăm:
Bucură-te, că te-ai făcut monah în muntele Sinai, încă din tinerețe;
Bucură-te, că ai viețuit patruzeci de ani în pustia Tola;
Bucură-te, că ai petrecut acolo în aspre nevoințe și rugăciune neîncetată;
Bucură-te, că ai risipit toate meșteșugurile vrăjmașului;
Bucură-te, că te-ai arătat iubitor de Dumnezeu și de oameni;
Bucură-te, Părinte insuflat de darul Duhului Sfânt;
Bucură-te, că ai mustrat pe cei ce viețuiau cu nepăsare;
Bucură-te, propovăduitorul cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel plin de fapte bune;
Bucură-te, că ai izbăvit pe ucenicul tău, Moise, cunoscând de departe primejdia în care se afla;
Bucură-te, că ai strălucit ca o lumină în sfeșnic pentru frații din mănăstire;
Bucură-te, egumenule al Mănăstirii din Sinai;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioan, înțeleptule dascăl!

Condacul 1

Ca pe un luceafăr ce își îndreaptă lumina fără împuținare până la marginile lumii, te-a așezat pe tine Domnul. Dobândind smerenie prin multe nevoințele tale și înstrăinarea de lume, ai urcat toate treptele desăvârșirii, înălțându-te la ceruri. Izbăvește-ne din nevoi, cu rugăciunile tale ca să-ți cântăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Ioan, înțeleptule dascăl!

Rugăciune la Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul

Sfinte Părinte Ioan, bunul nostru învățător pe calea smereniei, a curăției și a înfrânării, cunoscătorul atâtor sfaturi duhovnicești pe care ni le-ai împărtășit și nouă, învățându-ne să viețuim în frică de Dumnezeu și în smerenie, roagă-te Bunului Dumnezeu să se milostivească și asupra noastră și să ne ajute, să ne luminăm dumnezeiește, scoțând din inima noastră cea păcătoasă toate relele gândite sau făptuite, curățindu-ne și făcându-ne părtași ai Slavei Sale.
Învrednicește-ne cu rugăciunile tale să ne ridicăm din deznădăjduire și să fim bineplăcuți lui Dumnezeu. Ajută-ne să putem urca și noi treptele către desăvârșire. Îndepărtează de la noi lăcomia pântecelui, care este pricina multor patimi. Alungă de la noi cu puterea rugăciunilor tale pofta câștigului necinstit, patima desfrânării, beția și mândria care ne robesc trupul și ne întinează sufletul. Luminează-ne ca să cunoaștem tainele dumnezeiești și îndreaptă gândul nostru către cele cerești. Dă-ne să iubim rugăciunea și depărtează de la noi toată grija cea lumească. Întărește-ne în iubirea de Dumnezeu și de aproapele și în lucrarea faptelor bune pentru care Înduratul și Mult Milostivul Mântuitor Domnul nostru Iisus Hristos să se milostivească spre noi, iertându-ne păcatele și făcându-ne vrednici de desfătarea raiului, în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Ioan Scărarul - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului
(18 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Chiril al Ierusalimului este unul dintre Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe din secolul al IV-lea care a reușit să mențină dreapta credință în ciuda tuturor încercărilor și opozițiilor. E […]

† Învierea Domnului (Sfintele Paști)

FB Mess WA Like Învierea Domnului (Sfintele Paști sau Duminica Sfintei Învieri) este temelia Bisericii pe care o cunoaștem astăzi, deoarece biruința Vieții asupra morții, pe care ne-a arătat-o Hristos prin moartea pe Cruce, pogorârea […]

† Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei
(1 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Vasile cel Mare este unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe, fiind totodată și unul dintre cei mai mari teologi creștini. El este sărbătorit în calendarul ortodox […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram