Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de Rila

4.5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de Rila trebuie să fie citi cu credința și cu dragoste de toți cei bolnavi sau bântuiți duhuri necurate pentru a primi izbăvirea de la Sfântul Cuvios Ioan.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de Rila trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de Rila - text

Troparul Sfântului Cuvios Ioan de la Rila, glasul 1

Viața ta s-a arătat temei al pocăinței și chip al blândeții, pildă de trezvie și de nepătimire asemenea cu'a îngeri lor. Roagă'L pe Hristos Dumnezeul nostru, Părinte Ioan pentru sufletele noastre.

Condacul 1

Cel ce ai fost alesul Domnului, cu viețuire preaminunată, Preacuvioase Ioane, din tinerețe L-ai iubit pe Hristos și ai urmat calea cea îngustă către El; iar pentru multele tale nevoințe și râuri de lacrimi, te-ai îmbogățit cu darurile Sfântului Duh. Pentru aceasta te fericim și, pentru că îndrăznire multă ai înaintea Sfintei Treimi, te rugăm, izbăvește-ne din tot necazul, căci te chemăm pe tine: Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava și bucuria noastră!

Icosul 1

Înger pământesc și om ceresc ai fost, Preacuvioase Ioane. Cum ne vom învrednici oare să-ți cântăm slava ta, noi, cei cuprinși de multe neputințe? Ci tu singur pune cântare de laudă în gurile noastre, celor ce-ți strigăm ție:
Bucură-te, cel ce din părinți binecredincioși te-ai născut;
Bucură-te, căci în frica lui Dumnezeu, de ei bine ai fost crescut;
Bucură-te, cel care din tinerețile tale niciodată nu te-ai depărtat de Biserică;
Bucură-te, căci prin învățăturile ei minte plină de har ai câștigat;
Bucură-te, credincios păzitor al poruncilor dumnezeiești;
Bucură-te, viețuitor sârguitor în post și privegheri neîncetate;
Bucură-te, căci prin adormirea părinților tăi întru Domnul, puțina ta avere ai împărțit-o săracilor;
Bucură-te, căci pentru viețuirea ta cea bună prigoana oamenilor vicleni ai îndurat;
Bucură-te, cel ce nedrepte clevetiri ai răbdat;
Bucură-te, cel ce cu blândețe ai purtat necazurile;
Bucură-te, căci cu iubire de serafim ai urmat lui Hristos;
Bucură-te, că pentru aceasta calea cea strâmtă a călugăriei ai luat;
Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava și bucuria noastră!

Condacul 2

Deșertăciunea lumii acesteia văzând, Preacuvioase Ioane, te-ai ostenit să o părăsești. Căci nimic nu te putea despărți de Hristos: nici robia, nici tinerețea ta, nici mărirea, nici frumusețea lumii acesteia. Pe toate acestea deșarte socotindu-le, către Hristos, asemenea cerbului la izvoarele apelor, ai alergat zicând: Aliluia!

Icosul 2

Dumnezeiești înțelegeri te-ai supus, fericite, când în vis ai văzut pe Domnul, Care ți-a poruncit să ieși din pământul tău și locul mântuirii tale ți-a arătat. Pe cele din lume nesocotind, te-ai sălășluit în obștea monahicească din Ruen, unde chip îngeresc ai primit. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, cel ce viața monahicească ai iubit;
Bucură-te, cel ce ai ales să te lupți cu păcatul până la moarte;
Bucură-te, cel ce dimpreună cu părul și poftele lumești ți-ai tăiat;
Bucură-te, cel ce după nevoințele călugărești cu sete nepotolită ai tânjit;
Bucură-te, cel ce spre cele ce înainte se aflau ai alergat și pe cele dinapoia ta le-ai uitat;
Bucură-te, cel ce dulceața viețuirii sihăstrești ai aflat;
Bucură-te, cel ce pentru dragostea dumnezeiască vița pustnicească o ai iubit;
Bucură-te, cel ce pentru o astfel de pricină locul tunderii tale ai lăsat;
Bucură-te, cel ce în muntele care ți s-a arătat în vedenie ai intrat;
Bucură-te, cel ce în colibă de ramuri te-ai sălășluit;
Bucură-te, pustnic luminat;
Bucură-te, următor al Sfântului Ioan Botezătorul;
Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava și bucuria noastră!

Condacul 3

De Duhul Sfânt ocrotit fiind, în pustie te-ai sălășluit, Sfinte Ioane, ca în liniște să viețuiești, fără opreliști cu Dumnezeu să vorbești și asemenea îngerilor să-L slăvești neîncetat; luminat de razele luminii dumnezeiești să fii și să te rogi Mântuitorului nostru pentru toți oamenii și pentru făptura întreagă, cântându-I neîncetat: Aliluia!

Icosul 3

Aprinsă dorire având pe Dumnezeu să-L vezi, ca oarecând Moise, preacuvioase, în munte ai urcat să primești descoperirile slavei dumnezeiești, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la mintea omenească nu s-au suit. Cine poate înfățișa toate nevoințele tale săvârșite în liniște? Iar noi, minunându-ne de a ta viețuire, îți cântăm:
Bucură-te, cel ce mari nevoințe asupra ta ai luat;
Bucură-te, cel ce îngerii prin a ta viețuire ai minunat;
Bucură-te, cel ce nu cu pâine, ci cu ierburi și rădăcini te-ai hrănit;
Bucură-te, căci și pe acestea după asfințitul soarelui cu cumpătare le mâncai;
Bucură-te, căci cu măsură setea cu apă îți ostoiai;
Bucură-te, cel ce împreună cu prorocul ai grăit: ca un dobitoc am fost înaintea Ta;
Bucură-te, cel ce râuri de lacrimi din ochi ai vărsat;
Bucură-te, că neîncetat rugăciuni lui Dumnezeu ai înălțat;
Bucură-te, că prin aceste nevoințe de pofte te-ai curățit;
Bucură-te, cel ce ai rușinat pe diavolii cei veniți în chip de fiară să te înfricoșeze;
Bucură-te, diamant de vicleșugurile vrăjmașului nezdrobit;
Bucură-te, cel ce în toate ispitele și necazurile împreună cu Dumnezeu neîncetat ai petrecut;
Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava și bucuria noastră!

Condacul 4

Furtuna muncilor diavolești voind să o domolești, într-o peșteră întunecată te-ai sălășluit, Preacuvioase Ioane, trupul tău îmblânzind și de lumina soarelui lipsindu-te, pentru a nu te lipsi de dumnezeiasca lumină în Împărăția Domnului tău și împreună cu toți sfinții cântare să-I aduci: Aliluia!

Icosul 4

De tine, preacuvioase, auzind fiul fratelui tău, copilul Luca, de părinții săi s-a ascuns, în pustie a venit și, de tine povățuit, ale tale nevoințe a agonisit. Iar noi, după puterea darului tău minunându-ne, toți cântare îți cântăm:
Bucură-te, cel ce cu dumnezeiasca lumină pe al tău ucenic ai luminat;
Bucură-te, căci, dintr-un copil, pustnic ai făcut;
Bucură-te, căci pentru această nouă năpastă din răul cel vechi ai suferit;
Bucură-te, căci defăimare că pe copil ai răpit ai răbdat;
Bucură-te, căci batjocura fratelui tău ai îndurat;
Bucură-te, căci pe copilul luat de lângă tine cu binecuvântare l-ai întărit;
Bucură-te, căci cu lacrimi de rugăciune pe diavol ai rușinat;
Bucură-te, căci pe copilul mușcat de șarpe prin moarte cu Domnul l-ai unit;
Bucură-te, floare a Raiului, pe stâncile muntelui Rila crescută;
Bucură-te, că de dumnezeiasca Piatră cu apă vie din belșug ai fost adăpat;
Bucură-te, floare tainică a Domnului, care nici în pustie n-ai rămas neștiută;
Bucură-te, candelă a lui Hristos, ce în bezna peșterii ai strălucit;
Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava și bucuria noastră!

Condacul 5

Asemenea stelelor călăuzitoare sunt sfinții, căci singuri spre Hristos călătoresc și celorlalți oameni calea mântuirii o arată. Pentru aceasta, cel viclean îi muncește, precum pe tine, Sfinte Ioane, căci te-a chinuit în chip de tâlhar, și cu bătaie te-a izgonit din cea dintâi peșteră a ta. Atunci și mai adânc în pustiul Rilei ai intrat și în scorbura unui stejar mare te-ai sălășluit, ca, astfel, cu mai mari nevoințe pe Domnul Tău să-L preaslăvești și să-I aduci cântare: Aliluia!

Icosul 5

Marea ta osârdie văzând, Domnul a poruncit pământului să rodească năut sălbatic pentru hrana ta; El te-a arătat păstorilor celor necredincioși, care în pustie te-au aflat, pentru ca și noi împreună cu aceștia, care au văzut minunile tale fapte, să te chemăm pe tine:
Bucură-te, cel ce mari chinuri de la demoni ai luat;
Bucură-te, nebiruit ostaș al lui Hristos;
Bucură-te, căci nu ai fost până la capăt de ei muncit;
Bucură-te, căci cu atotputernicul acoperământ al lui Hristos ai fost acoperit;
Bucură-te, căci înaintea păstorilor de Dumnezeu ai fost preamărit;
Bucură-te, căci fără voia celor ce te-au aflat, despre viața ta le-ai vestit;
Bucură-te, cel ce cu ierburi minunate i-ai hrănit;
Bucură-te, cel ce cu semn minunat la plecare i-ai povățuit;
Bucură-te, căci și altora au propovăduit despre tine;
Bucură-te, căci din cele dăruite ție de Dumnezeu nimic nu ai ascuns;
Bucură-te, cel ce pe îndrăcitul aflat în grele munci cu rugăciune și lacrimi l-ai vindecat;
Bucură-te, căci, făcând aceasta, întreaga nădejde în Dumnezeu ți-ai pus;
Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava și bucuria noastră!

Condacul 6

Trebuință avem să mărturisim smerenia ta, Preacuvioase Ioane, pe care în rugăciunea de vindecare a îndrăcitului o ai arătat: “Dumnezeule Milosârde, nu sunt vrednic nici numele Tău să-L rostesc cu necuratele mele buze!” Pentru aceasta, și noi căutăm cu smerenie să ne rugăm Domnului și să-i cântăm: Aliluia!

Icosul 6

Poporul cel dreptmăritor credință și dragoste mare ți-a arătat, cel ce cu mari minuni ai strălucit. Dar tu de slavă ai fugit prin multe locuri ale pământului bulgăresc, ieșind din scorbura stejarului, ca de slava oamenilor să te depărtezi. De aceea pentru a ta smerenie noi toți te lăudăm:
Bucură-te, cel ce smerenia cea dumnezeiască ai iubit;
Bucură-te, cel ce slava omenească ai disprețuit;
Bucură-te, căci glasul lui Hristos, care la smerenie te-a chemat, ai ascultat;
Bucură-te, căci neîncetat cuvintele Scripturii ai împlinit, că nu nouă, ci lui Dumnezeu se cuvine laudă;
Bucură-te, că înălțimile duhovnicești ai atins, dar smerindu-te, nici o faptă bună în tine nu ai văzut;
Bucură-te, cel ce asemenea unui pom roditor cu ramurile aplecate spre pământ ai fost;
Bucură-te, cel care ai râvnit smerenia lui David, care grăiește: eu vierme sunt, iar nu om;
Bucură-te, cel ce împreună cu Prorocul Isaia ai strigat: O, vai mie!
Bucură-te, cel ce împreună cu apostolul te-ai numit pe tine cel dintâi dintre păcătoși;
Bucură-te, cel ce în smerenia ta Domnului ai urmat;
Bucură-te, căci, cu bărbăție, cu slava deșartă ai luptat;
Bucură-te, cel care ca pe țărână cu picioarele o ai călcat;
Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava și bucuria noastră!

Condacul 7

Mari nevoințe pentru dragostea lui Hristos râvnind, stâlpnicului Simeon te-ai asemănat, Preacuvioase Ioane, pe stâncă te-ai urcat, zi și noapte petrecând în rugăciune, ca unul ce te-ai făcut fără de grai, stânca cu lacrimi spălând-o, numai cu Dumnezeu dorind să grăiești. Iar noi, această nevoință văzând, preaslăvim în tine pe Domnul cel Preaputernic, cântându-I: Aliluia!

Icosul 7

Neputând noua ta nevoință să o rabde, fericite, diavolul cu o legiune întreagă de demoni de pe stâncă te-a doborât în prăpastie. Dar tu cu chinuri mari te-ai ridicat și te-ai întors la locul rugăciunii tale, înălțându-ne împreună cu tine și pe noi, cei minunați de a ta nevoință, ca să-ți cântăm ție:
Bucură-te, cel ce mare dragoste pentru Dumnezeu ai dobândit;
Bucură-te, căci pentru aceasta chinuri grele ai răbdat de la legiunile de demoni;
Bucură-te, căci nicidecum nu ai socotit aceste munci;
Bucură-te, cel ce ai iubit pe Hristos mai mult decât viața;
Bucură-te, că nimic nu te-a îndepărtat de Hristos;
Bucură-te, căci pentru aceasta El te-a iubit;
Bucură-te, cel ce de slujirea cea îngerească te-ai învrednicit;
Bucură-te, cel ce din mâinile îngerului pâine ai primit;
Bucură-te, cel care cu dragoste pentru Hristos toate ispitele diavolești le-ai biruit;
Bucură-te, că pentru aceasta toate poruncile Lui le-ai păzit;
Bucură-te, cel care pentru această dragoste numai slava dumnezeiască o ai căutat;
Bucură-te, cel ce pentru aceasta ai fost de Dumnezeu preaslăvit;
Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava și bucuria noastră!

Condacul 8

Viața ta cea minunată, smerenia ta cea mare și dragostea pentru Hristos au sporit în tine darul pe care l-ai primit la botez pentru patimile lui Hristos și moartea Sa pe cruce. Pentru aceasta Domnul, duhovnicesc soare al Bisericii Ortodoxe te-a așezat, pentru ca prin tine fiii acesteia să se lumineze spre mântuire și să strige lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Tu întreg vas al harului lui Dumnezeu ai fost ales, Preacuvioase Ioane, căci prin tine s-au împlinit cuvintele Botezătorului, că Dumnezeu nu cu măsură dă Duhul Său. Cu mulțime de daruri te-a împodobit pe tine Domnul. Cu mulțime de semne ale harului viața ta a fost umplută. Pentru aceasta, avându-te ca pildă, îți aducem laudă:
Bucură-te, cel care darul smereniei lui Hristos ai agonisit;
Bucură-te, căci darul lacrimilor și al blândeții ai primit;
Bucură-te, căci cu înțelepciune și curăție de Dumnezeu ai fost împodobit;
Bucură-te, care cu credință făcătoare de minuni ai fost luminat;
Bucură-te, că nu doar ai crezut în Hristos, ci ai și răbdat munci pentru El;
Bucură-te, căci cu darul râvnei după Dumnezeu ai fost încununat;
Bucură-te, care de iubire pentru aproapele ai fost plin;
Bucură-te, cel care cu darul cunoașterii dumnezeiești ai fost învrednicit;
Bucură-te, care cu darul înainte-vederii ai strălucit;
Bucură-te, căci darul rugăciunii neîncetate l-ai avut;
Bucură-te, cel ce nădejdea în fericirea viitoare până la capăt o ai păzit;
Bucură-te, căci ai pregustat această fericire încă din viața aceasta;
Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava și bucuria noastră!

Condacul 9

Vestea despre tine – primitor al tuturor darurilor Sfântului Duh, Preacuvioase Ioane – a ajuns la binecredinciosul țar Petăr, care a voit să te vadă, trimițând pentru aceasta nouă bărbați ostași să te afle. Tu, văzând cu duhul că sunt înfometați, i-ai săturat cu puțină pâine, iar ei, văzând această preaslăvită minune, au cântat Domnului: Aliluia!

Icosul 9

Înțelepții lumii acesteia nu înțeleg cu țarul Petăr în slava sa a alergat la tine cu daruri, fericite, și cum mult s-a întristat când a aflat că nu se poate apropia de locașul tău din pricina înălțimii muntelui. Însă noi, amintindu-ne de cuvintele Domnului spuse tuturor: Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, îți strigăm:
Bucură-te, cel ce Împărăția cerurilor o ai aflat încă de pe pământ;
Bucură-te, căci Dumnezeu această împărăție lucrătoare ți-a arătat;
Bucură-te, că prin agonisirea harului ai arătat oamenilor Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci cât ai fost în trup fericirea Raiului în tine o ai păzit;
Bucură-te, că mărgăritarul de mult preț dobândind, deșertăciunea lucrurilor vremelnice o ai arătat;
Bucură-te, căci dreptate, pace și bucurie ai aflat întru Duhul Sfânt;
Bucură-te, cel care slava regelui o ai umbrit cu strălucirea harului;
Bucură-te, cel care, comoară cerească având, darurile regelui nu ai primit;
Bucură-te, cel care țarului Petăr ai făgăduit să vă întâlniți în Împărăția cerurilor;
Bucură-te, căci în epistolă ai povățuit pe țar să fie milostiv și de Biserică să asculte;
Bucură-te, că pe țar pocăința l-ai învățat;
Bucură-te, căci pentru pocăință Împărăția cerurilor i-ai prorocit;
Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava și bucuria noastră!

Condacul 10

Voind să te mântuiești până la capăt de cursele vrăjmașului, Preacuvioase Ioane, vreme de șapte ani și patru luni, ai viețuit în nevoință, sălășluindu-te pe stâncă. Mulți râvnind viețuirii tale, au înălțat biserică și mănăstire lângă acea stâncă, avându-te pe tine ca cel dintâi păstor și învățător, ca de acolo să înalțe neîncetat cantare de laudă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Zid neclintit a fost pentru tine smerenia chiar până la moarte, Fericite Ioane; și, cunoscând clipa morții tale, cu lacrimi L-ai rugat pe Dumnezeu: “Părinte Atotputernice, nimic bun nu am săvârșit eu pe pământ! Pentru aceasta Te rog să-mi trimiți înger bun să vină la mine, ca să nu-mi fie cumva oprită calea spre ceruri de către duhurile răutății! Doamne, în mâinile Tale îmi încredințez sufletul!” Și, zicând aceasta, ai trecut la viața de dincolo. Noi, minunați fiind de această dreaptă trecere, îți aducem laudă astfel:
Bucură-te, cel care prin viața și moartea ta învățătură ne-ai dat;
Bucură-te, cel care ne-ai chemat să cugetăm la cele cerești, și nu la cele pământești;
Bucură-te, căci de nici o dulceață lumească nu te-ai alipit;
Bucură-te, căci cu sfârșit bun de Dumnezeu ai fost dăruit;
Bucură-te, cel care viața întreagă la moarte ai cugetat;
Bucură-te, cel ce cuvintele apostolului: în fiecare zi mor păcatului ai împlinit;
Bucură-te, căci împreună cu Apostolul Pavel moartea ai dorit;
Bucură-te, căci ai voit de viața aceasta să fii slobozit și veșnic să fii cu Hristos;
Bucură-te, cel care cu lacrimi și rugăciuni pentru moarte te-ai gătit;
Bucură-te, căci pentru aceasta, după moarte nu la judecată, ci la viață ai trecut;
Bucură-te, cel care după moarte la bucuria veșnică cea împreună cu Hristos ai fost luat;
Bucură-te, căci mare îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu ai dobândit;
Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava și bucuria noastră!

Condacul 11

Venind vremea prăznuirii tale și cu cântări de laudă fiind cinstit, din mormântul tău a început să se răspândească mireasmă bineplăcută, Preacuvioase Ioane. Și desfăcându-l pe acesta, au aflat trupul tău neputrezit și plin de bună-mireasmă. De atunci mulțime de minuni s-au săvârșit prin moaștele tale, spre tămăduirea celor ce aleargă la tine și strigă către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Domnul te-a arătat ca pe o făclie, care Lumina ai primit, preacuvioase, și ca pe un locaș al Sfântului Duh, iar trupul tău l-a păzit nefăcându-l părtaș putreziciunii. Văzând darul acesta, te slăvim așa:
Bucură-te, căci prin a ta neputrezite atotputernicia lui Dumnezeu ai binevestit;
Bucură-te, cel ce nemurirea trupurilor după învierea de obște o ai preînchipuit;
Bucură-te, cel care prin neputrezirea ta slava lui Dumnezeu în Biserica Sa o ai arătat;
Bucură-te, cel care adevărul învierii morților ai adeverit;
Bucură-te, căci după moarte egumenului Mănăstirii Rila în vis i te-ai arătat;
Bucură-te, cel care ai poruncit ca moaștele tale să fie strămutate la Sredeț;
Bucură-te, căci mari minuni și aici ai făcut;
Bucură-te, căci, strămutat fiind în Târnovo, mari semne ai săvârșit;
Bucură-te, căci din ale tale moaște în aceste mari cetăți de scaun har ai revărsat;
Bucură-te, cel care câtă vreme ai fost în robie ai înspăimântat pe toți cu puterea ta;
Bucură-te, cel care regelui grec Manuil tămăduire ai dăruit;
Bucură-te, căci episcopului Esztergomului limba ai legat și dezlegat;
Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava și bucuria noastră!

Condacul 12

Mare dar ți-a dat Dumnezeu pentru dragostea ta cea mare pentru El, preaminunate alesule al lui Dumnezeu, Preacuvioase părinte Ioane – neputințele să le tămăduiești, pe cei înșelați să-i luminezi și să te faci toate tuturor celor ce se roagă ție pentru mântuire. Pentru aceasta, mulțumire aducând Domnului, Care ni te-a dăruit, neîncetat strigăm Lui: Aliluia!

Icosul 12

Cu cântări mărindu-te, nu putem să arătăm în cuvinte neputincioase toate faptele tale cele minunate, preacuvioase. Mare între cei bineplăcuți lui Dumnezeu văzându-te, îndrăznim să te lăudăm așa:
Bucură-te, cel ce te-ai arătat preaminunat în nevoințe;
Bucură-te, cel ce ai fost preamărit de Dumnezeul Cel preaslăvit;
Bucură-te, căci nu numai în Biserica Bulgariei ai strălucit;
Bucură-te, căci și de celelalte Biserici Ortodoxe ești mărit;
Bucură-te, cel ce cu mâna ta cea dreaptă, neputrezită, în Biserica Rusă te sălășluiești;
Bucură-te, cel care luminezi cu harul marilor Părinți ai Bisericii;
Bucură-te, căci nevoințele marilor Antonie și Macarie le-ai lucrat;
Bucură-te, cel ce făpturile Sfinților ruși Serghie și Serafim le-ai preînchipuit;
Bucură-te, cel care de regele Ungariei ai fost preamărit;
Bucură-te, cel de sultanii turci cinstit;
Bucură-te, căci în Mănăstirea Rila de credincioși și necredincioși ești cinstit;
Bucură-te, cel care prin marile tale minuni de toți ești preaslăvit;
Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava și bucuria noastră!

Condacul 13

O, preacuvioase Ioane, mare făcător de minuni din Rila, primește această puțină laudă a noastră și roagă pe Dumnezeu să ne dăruiască milostivirea Sa și să ne învețe adevărata pocăință, izbăvindu-ne din robia stăpânitorilor întunericului acestui veac spre a fi păziți în credința Ortodoxă și în viața plină de har sub Acoperământul Maicii lui Dumnezeu, ca mântuiți fiind prin a ta mijlocire, să strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Înger pământesc și om ceresc ai fost, Preacuvioase Ioane. Cum ne vom învrednici oare să-ți cântăm slava ta, noi, cei cuprinși de multe neputințe? Ci tu singur pune cântare de laudă în gurile noastre, celor ce-ți strigăm ție:
Bucură-te, cel ce din părinți binecredincioși te-ai născut;
Bucură-te, căci în frica lui Dumnezeu, de ei bine ai fost crescut;
Bucură-te, cel care din tinerețile tale niciodată nu te-ai depărtat de Biserică;
Bucură-te, căci prin învățăturile ei minte plină de har ai câștigat;
Bucură-te, credincios păzitor al poruncilor dumnezeiești;
Bucură-te, viețuitor sârguitor în post și privegheri neîncetate;
Bucură-te, căci prin adormirea părinților tăi întru Domnul, puțina ta avere ai împărțit-o săracilor;
Bucură-te, căci pentru viețuirea ta cea bună prigoana oamenilor vicleni ai îndurat;
Bucură-te, cel ce nedrepte clevetiri ai răbdat;
Bucură-te, cel ce cu blândețe ai purtat necazurile;
Bucură-te, căci cu iubire de serafim ai urmat lui Hristos;
Bucură-te, că pentru aceasta calea cea strâmtă a călugăriei ai luat;
Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava și bucuria noastră!

Condacul 1

Cel ce ai fost alesul Domnului, cu viețuire preaminunată, Preacuvioase Ioane, din tinerețe L-ai iubit pe Hristos și ai urmat calea cea îngustă către El; iar pentru multele tale nevoințe și râuri de lacrimi, te-ai îmbogățit cu darurile Sfântului Duh. Pentru aceasta te fericim și, pentru că îndrăznire multă ai înaintea Sfintei Treimi, te rugăm, izbăvește-ne din tot necazul, căci te chemăm pe tine: Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava și bucuria noastră!

Rugăciune către Preacuviosul și de Dumnezeu Purtătorul părintelui nostru Ioan

O, preaminunate și Preacuvioase Ioane, mare făcătorule de minuni, primește această rugăciune a noastră și nu-ți întoarce fața ta de la noi, cei care alergăm la a ta mijlocire, așa cum nu ți-ai întors fața de la cei care veneau la tine cu necazurile lor în zilele viețuirii tale pe pământ, căci știm mulțimea de semne ale milostivirii tale pe care o ai arătat credincioșilor ortodocși, chiar și după a ta adormire! Auzi-ne acum și pe noi, cei care suntem cuprinși de mari necazuri care ne asupresc în zilele acestea pline de încercări, când diavolul prin cursele sale viclene caută să piardă Sfânta Biserică, să ne lipsească de mântuirea veșnică și de bunurile vieții vremelnice. Roagă pe Domnul Iisus Hristos să ne dăruiască iertare de păcate, însă cu osebire iertare pentru păcatul neascultării de maica noastră – Biserica! Dăruiește-ne zdrobirea inimii, ca să pășim cu umilință către Sfânta Taină a Pocăinței și să nu ne fie spre osândă împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Hristos, ci spre sănătate și mântuire! Izgonește de la noi duhul urii și ne dăruiește duhul dragostei și păcii spre unirea frățească a tuturor oamenilor. Unește-ne pe noi toți cu dragostea pentru Hristos și Biserica Sa Ortodoxă, ca, păzind voința Sa cea mântuitoare, să fim fii adevărați ai lui Dumnezeu! Călăuzește-ne pe noi în toate zilele vieții noastre, ca să păzim cu harul Sfântului Duh credința curată și să săvârșim voia Domnului până la moarte! Iar în clipa morții vino să ne înfățișezi sufletele înaintea tronului Dumnezeiescului Judecător și să-I spui: Iată, eu și pruncii pe care mi i-ai încredințat!, ca prin mijlocirea ta să fim izbăviți de chinurile cele veșnice și să moștenim fericirea cea negrăită a Împărăției cerești a lui Hristos, împreună cu tine și cu toți sfinții, în vecii vecilor! Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfântului Cuvios Ioan de Rila - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de Rila

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Ioan de Rila - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Nichifor Leprosul
(4 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Nichifor Leprosul este cunoscut pentru faptul că, după trecerea sa la Domnul, a vindecat mulți bolnavi care s-au atins de moaștele sale sau i-au cerut ajutorul prin rugăciune. Este […]

† Sfântul Proroc Isaia
(9 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Isaia este numit și "Evanghelistul Vechiului Testament" datorită exactității și numărului mare de profeții pe care le-a făcut, care aveau să se împlinească 8 secole mai târziu, despre venirea […]

† Sfântul Sava cel Sfințit
(5 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Sava cel Sfințit a săvârșit multe minuni prin rugăciunile sale, a izvorât apă în vreme de mare secetă, a vindecat bolnavi și îndrăciți. Este serbat în calendarul ortodox în data […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram