Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop se poate citi pentru a cere ajutorul Sfântului în drumul nostru prin viată și ocrotire în timpul ispitelor.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop - text

Tropar Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop, glasul 1

Iubitorule de nevoință și râvnitorule întru cele sfinte, Cuvioase Părinte Ioane! Părăsit-ai cele trecătoare și ai ales pe cele veșnice, luat-ai jugul lui Hristos în Mănăstirea Prislop și în peșteră pustnicească împreună cu îngerii L-ai slăvit pe Dumnezeu. Pentru aceasta, nu înceta a te ruga pentru sufletele noastre!

Condacul 1

Jugul nevoințelor pe umeri luându-l, lui Hristos ai urmat, Prea Cuvioase Părinte Ioane. În peșteră nevoindu-te, cu răceala pietrei te-ai împrietenit și podoaba pustniciei o ai dobândit. Pentru aceasta cu cântări te lăudăm, zicând: Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane, lauda Prislopului!

Icosul 1

Îngerească viață alegând a petrece pe pământ, Părinte Ioane, ca să te bucuri cu îngerii în ceruri, ai părăsit toate cele veselitoare ale lumii și umplându-te de dumnezeiasca dragoste ai alergat la limanul cel de mântuire al sihăstriei, de care minunându-ne, zicem ție:
Bucură-te, că din pruncie ai ridicat pe umeri crucea lui Hristos;
Bucură-te, că ai ales fecioria mai mult decât nunta;
Bucură-te, că ți-ai logodit ție curăția;
Bucură-te, că prin postire ai domolit săltările trupului;
Bucură-te, că ai câștigat în inima ta frica Domnului;
Bucură-te, căci cu plugul înfrânării ai arat pământul sufletului tău;
Bucură-te, că ai semănat într-însul semințele dreptei credințe;
Bucură-te, împreună viețuitorule cu îngerii;
Bucură-te, împreună vorbitorule cu sfinții;
Bucură-te, candelă nestinsă în rugăciune;
Bucură-te, că ne luminezi calea către Dumnezeu;
Bucură-te, pilda monahilor dreptmăritori;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 2

Făcătorul îngerilor și al oamenilor te-a ales pe tine, Sfinte Ioane, ca să preamărească cu viața ta numele Sfintei Treimi și făcător de minuni te-a arătat, în urma cărora ai primit îngăduința tatălui tău de a te retrage în Mănăstirea Prislop, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Înțelegere cerească s-a dăruit ție, Părinte Ioane, că din tinerețile tale necontenit ai cugetat la cele înalte și părăsind casa părintească, ai aflat adăpostire peștera, pe care ți-ai pregătit-o cu înseși mâinile tale, minunând pe îngeri cu viețuirea; pentru care, mulțimea călugărilor laudă pe Dumnezeu, cântându-ți unele ca acestea:
Bucură-te, a îngerilor mirare și a demonilor pierzare;
Bucură-te, că din pruncie L-ai iubit pe Hristos;
Bucură-te, căci, copil fiind, ai mers la arat;
Bucură-te, că tatălui tău semn ai dat;
Bucură-te, că lemnul uscat în pământ l-ai înfipt;
Bucură-te, că acesta a înverzit;
Bucură-te, că Dumnezeu S-a preamărit;
Bucură-te, că atunci lumea ai părăsit;
Bucură-te, că în Mănăstirea Prislopului ai venit;
Bucură-te, că prin nevoințe aspre viața ți-ai sfințit;
Bucură-te, a sufletelor noastre duhovnicească arvună;
Bucură-te, al Mănăstirii ocrotitor și ajutător;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 3

Ucenic smerit al lui Hristos te-ai arătat, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane, străină viață petrecând pe pământ, minunând pe îngeri și pe oameni cu răbdarea ta; iar acum, luând răsplătire de la Dumnezeu, cânți Lui neîncetat, împreună cu toți sfinții: Aliluia!

Icosul 3

Auzit-am, Sfinte Părinte, de viața ta cea dumnezeiască și văzând facerile tale de bine ce ne arăți în toată vremea, credem îndrăznirii tale către Dumnezeu, pentru care grăim ție unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce ai fost înger în trup;
Bucură-te, că prin smerenie, cele înalte ai dobândit;
Bucură-te, cel ce trupul tău rob duhului l-ai făcut;
Bucură-te, că prin tine ne izbăvim de văpaia ispitelor;
Bucură-te, doctor iscusit al bolnavilor;
Bucură-te, întărirea bătrânilor;
Bucură-te, învățătorul tinerilor;
Bucură-te, grabnic ascultător al celor ce te roagă;
Bucură-te, cinstitorule al Maicii Domnului;
Bucură-te, că jugul lui Hristos ușor tuturor l-ai arătat;
Bucură-te, odraslă frumoasă a peșterii celei sfinte;
Bucură-te, stâlp de foc al credinței;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 4

Vifor de multe ispite s-au abătut de-a lungul veacurilor asupra Mănăstirii tale, Sfinte Ioane, dar din toate acestea ai izbăvit obștea cu mijlocirile tale către Dumnezeu; pentru care, împreună cu ea, cânți Stăpânului tuturor: Aliluia!

Icosul 4

Cu totul fiind întru cele de jos, mintea ta nicidecum nu ai dezlipit-o de la cele de sus. Și acum, făcându-te părtaș cereștilor bunătăți, roagă pe Dumnezeu pentru cei ce grăim către tine acestea:
Bucură-te, minte cerească și înainte văzătoare;
Bucură-te, voință de daruri duhovnicești primitoare;
Bucură-te, că te-ai făcut sabie a Duhului cu două ascuțișuri;
Bucură-te, că prin tine câștigăm bunătățile cele nădăjduite;
Bucură-te, cel ce de cele pieritoare te-ai lepădat;
Bucură-te, glasul cel puternic risipitor al trândăviei;
Bucură-te, grabnicule mângâietor al necazurilor de tot felul;
Bucură-te, că în viață fiind, de trup te-ai lepădat;
Bucură-te, cel ce ești mărturisitor și mijlocitor;
Bucură-te, că tinerețea ți-ai pus-o în slujba Domnului;
Bucură-te, ostaș al lui Hristos cu daruri cerești înarmat;
Bucură-te, sprijinitorul nostru și grabnic ajutător;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 5

Cum cerbul însetat aleargă spre izvoarele apelor, așa și sufletul tău, Părinte, având osârdie spre lupta vieții monahicești, toată tinerețea ți-as pus-o în slujba Domnului Hristos, în peșteră nevoindu-te în post și rugăciune, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Veniți toți să lăudăm pe cel minunat intre sfinți, pe povățuitorul monahilor și lauda credincioșilor, pe cel din Mănăstirea Prislopului, pe marele între cuvioși Ioan și cu un glas să-i cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce în peșteră te-ai nevoit;
Bucură-te, de Dumnezeu prea luminată minte;
Bucură-te, iubitorul sfintelor nevoințe;
Bucură-te, cel ce la înălțimea sfințeniei ai ajuns;
Bucură-te, cel ce în căile Domnului ne ești îndrumător:
Bucură-te, că în Mănăstire ai trăit în ascultare;
Bucură-te, cel ce ai purces să-ți sapi chilia;
Bucură-te, că peștera ți-e numită "Casa Sfântului"
Bucură-te, a cuvioșilor cunună;
Bucură-te, ocrotitorul Mănăstirii și a toată Țara Hațegului;
Bucură-te, că veacuri de-a rândul credincioșii te-au numit Sfânt;
Bucură-te, că toți creștinii aleargă la tine cu credință;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 6

Credincioșii din Țara Hațegului s-au mirat de viața ta cea însingurată, Cuvioase Părinte Ioane, că îmbrăcat fiind cu haina smereniei celei adevărate, de mari daruri te-ai învrednicit; pentru aceea împreună cu tine slăvim pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 6

Ca un luceafăr strălucind, întunericul necredinței ai risipit și cu numele tău cel sfințit pe mulți din umbra păcatului la lumina mântuirii i-ai ridicat; drept aceea, pentru ale tale osteneli și daruri duhovnicești cântăm ție așa:
Bucură-te, locaș prea înfrumusețat al Sfântului Duh;
Bucură-te, prin care se întăresc credincioșii;
Bucură-te, că ne-ai arătat nouă calea către cer;
Bucură-te, mângâierea celor întristați;
Bucură-te, Părintele nostru cel milostiv și blând;
Bucură-te, liniștitorul sufletelor tulburate;
Bucură-te, că dreapta credință până la sfârșit ai păzit;
Bucură-te, că prin tine totdeauna dobândim cele trebuincioase;
Bucură-te, frumusețea sfinților cea strălucită;
Bucură-te, chipul cel sfânt al smereniei;
Bucură-te, că în necazuri ne îmbărbătezi;
Bucură-te, mângâierea celor deznădăjduiți;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 7

Ajungând la sfârșitul ostenelilor tale cele mântuituitoare, Cuvioase Părinte Ioane, prin mucenicie ți-ai încredințat sufletul tău curat în mâinile lui Dumnezeu, fiind ucis de vânătorii care n-au cunoscut taina viețuirii tale în peșteră. Pentru aceasta Dumnezeu îndoită cunună ți-a dăruit, primindu-te între sfinții Săi, cu care cânți neîncetat: Aliluia!

Icosul 7

Uimindu-ne de adânca taină a mutării tale la Domnul, cuvios și mucenic deopotrivă te mărturisim pe tine Cuvioase Părinte Ioane, cinstindu-te cu cântări ca acestea:
Bucură-te, cel ce peștera în stâncă ți-ai dăltuit;
Bucură-te, că din lume în peșteră te-ai ascuns, ca pe Dumnezeu să-L lauzi;
Bucură-te, că peștera ți-e stropită cu lacrimi;
Bucură-te, că în peșteră te-ai săvârșit;
Bucură-te, cel ce scrieri nu ne-ai lăsat, ci pildă de viață ne-ai dat;
Bucură-te, că harul nu ți-a părăsit trupul;
Bucură-te, că numele peste munți ți s-a dus;
Bucură-te, mare folositor al celor ce-ți poartă numele;
Bucură-te, că mormântul îți este necunoscut;
Bucură-te, cel ce cu duhul ești printre noi;
Bucură-te, înainte rugător al nostru la tronul Sfintei Treimi;
Bucură-te, că în toată vremea ne dai ajutor cu îmbelșugare;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 8

În trup fiind tu încă, toți s-au bucurat de îngereasca ta viață, iar acum în slavele cerești fiind, înaintea împăratului Hristos stând, nu ne uita pe noi, cei ce săvârșim pomenirea ta, ci roagă-te Domnului pentru noi, cerând iertare de păcate și împărtășire de veșnicele bunătăți, ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Ucenic smerit al lui Hristos te-ai arătat, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane, pentru care părăsind toate cele veselitoare ale lumii, ți-ai jertfit viața și, din smerenie, n-ai îngăduit să fie descoperite moaștele tale, ferindu-te și după moarte de laudele oamenilor. Pentru aceasta și noi grăim ție:
Bucură-te, că în trup fiind, te-ai făcut locaș al Sfintei Treimi;
Bucură-te, că lui Hristos Dumnezeu cu smerenie ai slujit;
Bucură-te, că răstignindu-te lumii, Domnului jertfă te-ai adus;
Bucură-te, căci cu sudorile sihăstriei ai stins cărbunii patimilor;
Bucură-te, căci cu dumnezeiască smerenie ai smerit răutatea vrăjmașilor diavoli;
Bucură-te, căci prin sihăstrie te-ai arătat ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor;
Bucură-te, că ai pus temelia pustniceștilor tale strădanii;
Bucură-te, locuitorul cel ales al pustiei;
Bucură-te, că peștera nu ai părăsit-o;
Bucură-te, cel ce ești cuvios și mucenic;
Bucură-te, că ascunsă ți-a fost viața cea după Dumnezeu;
Bucură-te, mijlocitorul nostru către Maica Domnului;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 9

Soborul arhiereilor și ceata preoților dimpreună cu mulțimea credincioșilor adunați la canonizarea ta I-au adus rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru tine, Sfinte Părinte Ioane, cântându-I cântarea: Aliluia!

Icosul 9

Sfinte Ioane, Părintele nostru, în trup muritor fiind, ai biruit hotarele firii, viețuind ca un fără de trup, cu darul lui Dumnezeu; iar noi, mulțumire aducând Celui ce te-a mărit în viață și după moarte și închinându-ne de departe la locul necunoscut al moaștelor tale din Țara Românească, strigăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce ai defăimat înțelepciunea cea deșartă a lumii;
Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos te-ai nevoit până la vărsarea sângelui;
Bucură-te, căci cu râvna dreptei credințe te-ai făcut ucenic lui Hristos;
Bucură-te, stâlp al Bisericii;
Bucură-te, tărie a ortodoxiei românești;
Bucură-te, că Prislopul nu l-ai uitat;
Bucură-te, că viața nu ți s-a scris;
Bucură-te, că strămoșii nu te-au uitat;
Bucură-te, că predania te-a păstrat;
Bucură-te, că după sute de ani ai fost canonizat:
Bucură-te, că și acum nu încetezi a te ruga pentru noi;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce te cinstesc pe tine;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 10

Vrând Făcătorul tuturor făpturilor să ne mântuiască de înșelăciunea vrăjmașului, te-a ales pe tine ca pe un apostol al nostru, ca prin tine să învățăm să ne îndepărtam de toate înșelăciunile lumii și prin viată curată apropiindu-ne de Dumnezeu, să-I cântam împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 10

Făclie purtătoare de lumina ești intre cuvioși, Părinte Ioane, și împreună locuitor cu sfinții. Pentru aceasta soborul monahilor dreptmăritori care s-au ostenit peste veacuri în Sfânta Lavră a Prislopului, împreună cu noi, cei de astăzi, aducem doxologie lui Dumnezeu pentru tine, zicând:
Bucură-te, omul lui Dumnezeu;
Bucură-te, împlinitorul poruncilor Lui;
Bucură-te, icoană însuflețită a vieții celei curate;
Bucură-te, că ale tale rugăciuni sunt bine primite;
Bucură-te, stâlp de sprijin în primejdii;
Bucură-te cel ce dorești mântuirea sufletelor noastre;
Bucură-te, că tu ne ești apărător la judecată;
Bucură-te înainte mergător al Înălțării Sfintei Cruci;
Bucură-te, că la praznicele Mănăstirii împreună cu noi slujești;
Bucură-te, că împărățești întru cele de sus;
Bucură-te că de acolo privești la noi, spre cei de jos;
Bucură-te, că noi, creștinii, cu evlavie numele tău sfânt pomenim;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 11

Lăudând proslăvirea ta, te fericim toți credincioșii, Părinte Ioane, lauda Bisericii și podoaba monahilor, roagă pe milostivul Dumnezeu să ocrotească Biserica și pe credincioșii robii Săi de toată reaua întâmplare, ocrotește casele noastre cu căldura rugăciunilor tale, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Mulțimea credincioșilor dreptmăritori care se adună la praznicele duhovnicești ale Sfintei Mănăstiri a Prislopului, mărturisindu-și o tainică dorință și crezând cu tărie că acolo unde vrea Dumnezeu toate sunt cu putință, îndrăznesc a-ți aduce cântare plină de nădejde, zicând:
Bucură-te, că, dacă voiești, mormântul ți se va descoperi;
Bucură-te, că moaștele la Prislop ți se vor aduce;
Bucură-te, că Biserica te așteaptă;
Bucură-te, că Mănăstirea te dorește;
Bucură-te, ucenic peste veacuri al evanghelistului Ioan;
Bucură-te, următor al Sfântului Nicodim;
Bucură-te, cel ce vei face mare bucurie tuturor credincioșilor;
Bucură-te, căci credința se va întări și Dumnezeu se va slăvi;
Bucură-te, că la El toate sunt cu putință;
Bucură-te, că acum noi, credincioșii, te avem pe tine mijlocitor către Dumnezeu;
Bucură-te, că ești preamărit împreună ca mucenicii în locașurile cerești;
Bucură-te, că amintirea ta se serbează în toată Biserica;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 12

Împărate Sfinte, primește pe mijlocitorul nostru și împlinitorul poruncilor Tale, care se roagă Ție ca să dai Bisericii Tale unire, pace la toată lumea și stingerea dezbinărilor; să nu ne dai vrăjmașilor noștri, nici cu mânia Ta să ne cerți pe noi, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, de la care primește cântarea: Aliluia!

Icosul 12

Mare dar ai revărsat, prin Biserică, asupra noastră și asupra Țării Ardealului, prin viața ta întru tot sfântă, Prea Cuvioase Părinte Ioane; de aceea, cu recunoștință îți aducem laudă și mulțumire, cântându-ți:
Bucură-te, podoaba cea frumoasă a cuvioșilor;
Bucură-te, nevoința cea cu osârdie a pustnicilor;
Bucură-te, cel ce ai iubit tăcerea ca marele Arsenie;
Bucură-te, că peștera ai lăsat-o ca turn de strajă al Mănăstirii;
Bucură-te, că icoana ta ne este fereastră spre cer;
Bucură-te, îndrumătorule al vieții monahicești;
Bucură-te, că fericirea cerească cu toți sfinții ai moștenit;
Bucură-te, că de acolo pe noi ne priveghezi;
Bucură-te, că pe nume ne cunoști;
Bucură-te, ocârmuitorul celor ce înoată pe marea vieții acesteia;
Bucură-te, că toți, urmându-ți pilda vieții, ne mântuim;
Bucură-te, că la peștera ta alergând, simțim alinare sufletească;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 13

O, de trei ori fericite, Prea Cuvioase Părinte Ioane, purtătorule de Dumnezeu, primind acest dar de rugăciune de la noi acum, izbăvește-ne de toată nevoia și scapă din chinul ce va să fie pe toți cei ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerească viață alegând a petrece pe pământ, Părinte Ioane, ca să te bucuri cu îngerii în ceruri, ai părăsit toate cele veselitoare ale lumii și umplându-te de dumnezeiasca dragoste ai alergat la limanul cel de mântuire al sihăstriei, de care minunându-ne, zicem ție:
Bucură-te, că din pruncie ai ridicat pe umeri crucea lui Hristos;
Bucură-te, că ai ales fecioria mai mult decât nunta;
Bucură-te, că ți-ai logodit ție curăția;
Bucură-te, că prin postire ai domolit săltările trupului;
Bucură-te, că ai câștigat în inima ta frica Domnului;
Bucură-te, căci cu plugul înfrânării ai arat pământul sufletului tău;
Bucură-te, că ai semănat într-însul semințele dreptei credințe;
Bucură-te, împreună viețuitorule cu îngerii;
Bucură-te, împreună vorbitorule cu sfinții;
Bucură-te, candelă nestinsă în rugăciune;
Bucură-te, că ne luminezi calea către Dumnezeu;
Bucură-te, pilda monahilor dreptmăritori;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 1

Jugul nevoințelor pe umeri luându-l, lui Hristos ai urmat, Prea Cuvioase Părinte Ioane. În peșteră nevoindu-te, cu răceala pietrei te-ai împrietenit și podoaba pustniciei o ai dobândit. Pentru aceasta cu cântări te lăudăm, zicând: Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane, lauda Prislopului!

Rugăciune către Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop

Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura. Căci, din iubirea de oameni cea nemăsurată, fiind Dumnezeul a toată mângâierea și nădejdea, ai binevoit a ridica din neamul nostru fii aleși care prin credință și nevoință pustnicească să mențină credința în atotputernicia și milostivirea Ta și să nu lase neamul nostru a se prăbuși în întunericul necunoștinței de Dumnezeu.
Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeul nostru, Care din îndurare, ca un Dumnezeu al milostivirii, ai dăruit Țării Hațegului și întregului popor dreptcredincios pe Sfântul Cuvios Ioan, ca să ne fie mijlocitor, rugător si ajutător în nevoințele mântuirii.
Doamne Dumnezeul nostru, am greșit și nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele. De aceea, aducem mijlocitori pentru sufletele noastre pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu împreună cu Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop, ca, prin rugăciunile lor să ne ocrotești pe noi, Biserica Ta, și tot poporul românesc, dăruindu-ne sănătate, viață ferită de toată răutatea, ca din adâncul inimilor să mărim Prea Sfânt Numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul
(6 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, arhiepiscopul Constantinopolului, a mărturisit dreapta credință în vremuri potrivnice adevărului pentru care a fost prigonit și în cele din urmă a primit cununa mucenicie. Este serbat în […]

† Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan
(4 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan datorită blândeții sale a ajuns la o așa măsură încât i se supuneau și fiarele sălbatice. Un leu, pe care l-a îngrijit și l-a vindecat […]

† Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia
(19 februarie)

FB Mess WA Like Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia rămân peste veacuri un model al familiei autentice creștine, care au fost uniți întreaga viață în jurul propovăduirii lui Hristos. Sunt serbați în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram