Acatistul Sfântului Cuvios Grigorie Sinaitul

Apreciază Articolul

Acatistul Sfântului Cuvios Grigorie Sinaitul se poate citi pentru a cere de la Sfântului Grigorie Sinaitul să ne înveți cum să ne rugăm și cum să rostim neîncetat în inima noastră "Rugăciunea lui Iisus", numită și "Rugăciunea Inimii".

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Cuvios Grigorie Sinaitul trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Grigorie Sinaitul - text

Tropar la Acatistul Sfântului Cuvios Grigorie Sinaitul, glasul al 8-lea

Biserică și preot al Duhului, rai al harului și de minuni făcătoare smerenie te-ai arătat, Sfinte Grigorie. Căci nedespărțit de dragostea lui Hristos, cu apostolească râvnă Sfintei Treimi ai liturghisit și ai aprins în inimi focul ceresc al isihiei. Pentru aceasta, ca unui grabnic ajutător și luminător, cu credință îți strigăm: Roagă-te, Părinte, să aflăm iertare și har de la Dumnezeu și sufletelor noastre mare milă!

Condacul 1

Prin dumnezeiasca judecată, pentru păcatele creștinilor, s-au ridicat asupra lor agarenii robindu-i și chinuindu-i. Așa și tu, Părinte, răpit împreună cu frații și părinții tăi pe vremea lui Andronic Paleologul, ai fost dus din cinste și bogăție, departe în Laodiceea, în robie. Însă intrând prin bunăvoirea de sus în biserica acelui loc, ați fost răscumpărați de creștini și cu dumnezeiască râvnă ați cântat: Aliluia!

Icosul 1

În lumina Domnului umblând, iar în inimă dorul și dragostea de Hristos hrănind, ai aflat în Cipru pe un monah ce alesese viața cea liniștită și pustnicească. Deci cu bucurie la dânsul ai alergat și haina călugărească ai îmbrăcat, ca pe un chip al duhovniceștii prefaceri:
Bucură-te, închinare de fiu, taina întâlnirii cu Dumnezeu;
Bucură-te, conștiință de alegere sfântă;
Bucură-te, dar viu pe altarul Bisericii;
Bucură-te, stare neclintită cu duhul în Biserica lui Hristos;
Bucură-te, îmbrăcare prin ascultare în voia Tatălui ceresc;
Bucură-te, jertfire a gândurilor și intrare în odihna Cuvântului;
Bucură-te, zămislire de la Duhul Sfânt a seminței harului;
Bucură-te, simțirea prezenței Lui, ce odrăslești cunoștința adevărului;
Bucură-te, postire de plăcerile lumii ce oprești gustarea morții;
Bucură-te, isihie, viață împlinită în lumina chipului lui Hristos;
Bucură-te, primire cu credință a înnoirii Duhului;
Bucură-te, închinare de dăruire a lumii pe altarul cereștii Împărății;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

Condacul 2

Întărindu-te de către povățuitorul tău în viața și înțelegerea monahicească, te-ai dus ca un alt Moise văzător de Dumnezeu la Muntele Sinai. Acolo ai tăiat odată cu tunderea părului și voia mișcărilor deșarte și te-ai făcut sprinten în lupta cea dumnezeiască, cu neclintire cântând: Aliluia!

Icosul 2

Îngrădindu-ți trupul cu puterea duhului, ai uimit pe toți prin îngereasca așezare, prin ascultarea și smerenia cea de minuni făcătoare, nevoindu-te peste fire a te asemăna lui Hristos:
Bucură-te, înfricoșat legământ al arderii de tot duhovnicești;
Bucură-te, icoană vie a chipului de Fiu;
Bucură-te, pecetluire a faptelor cu chipul rugăciunii;
Bucură-te, înmulțire prin credință a părinteștii binecuvântări;
Bucură-te, rugăciune de toată noaptea întru zdrobirea inimii;
Bucură-te, ridicare a mâinilor și plecare a genunchilor;
Bucură-te, aspră postire din dorirea de laptele și mierea harului;
Bucură-te, purtare cu vitejie a toiagului psalmodierii;
Bucură-te, stare ca înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, voire ca de la Dumnezeu;
Bucură-te, slujire ca pentru Dumnezeu;
Bucură-te, alipire cu toată râvna de Trupul lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

Condacul 3

Locul slujirii celei smerite îl socoteai scaun și jertfelnic al Domnului, iar la cinstitul vârf al Sinaiului mereu alergai ca să chemi în rugăciune sfânt numele Lui. Așa grăind cu Dumnezeu, te bucurai de duhovniceasca vedere cea prin chipul de taină al lui Hristos: Aliluia!

Icosul 3

Cu iubire de osteneli sădeai în inima ta florile dumnezeieștii Scripturi, hrănindu-te zi și noapte din Cartea Vieții. Iar prin starea cea plină de trezvie înaintea Cuvântului, însuți carte vie te-ai făcut, din care izvorăsc mai presus de fire neapropiata Lui putere și înțelepciune:
Bucură-te, minte curățită prin lacrimi și îmbrăcată în smerenie;
Bucură-te, suflet înviat încă de aici prin Duhul;
Bucură-te, înțelegere cufundată și prefăcută în lumină;
Bucură-te, trup curățit prin asceză de musturi și grosime;
Bucură-te, trup înflorit prin har, părtaș al frumuseții dumnezeiești;
Bucură-te, candelă a credinței din har, lucrătoare prin porunci;
Bucură-te, cunoaștere întru curăție a dogmelor credinței;
Bucură-te, închinare în duh și adevăr ce sfărâmi idolii patimilor;
Bucură-te, intrare în întunericul cunoștinței de Dumnezeu;
Bucură-te, blândețe ce moștenești deprinderea teandrică a Fiului;
Bucură-te, fiu al Învierii lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

Condacul 4

Văzând sporirea ta în Hristos, semănat-a vrăjmașul între monahi pizmă și tulburare. Atunci, ca un ucenic bun și pașnic, ai ieșit în taină din mănăstire și ai plecat la Ierusalim să te închini Sfintelor Locuri și întru pacea inimii să cânți: Aliluia!

Icosul 4

Mergând din Ierusalim către ostrovul Crit și adăugând acolo osteneli la osteneli, ai covârșit cu voirea duhovnicească fireasca tărie. Atunci, căutând Domnul la râvna inimii tale de a afla un povățuitor, ți l-a trimis în chip minunat pe negrăitul organ al Duhului, Arsenie, văzătorul de Dumnezeu:
Bucură-te, ieșire din grijile lumii și îmbrăcare în pacea de sus;
Bucură-te, aflare a tainelor Duhului prin părintescul cuvânt;
Bucură-te, trezvie a minții, altar al pomenirii de Dumnezeu;
Bucură-te, gustare de taină a Cuvântului;
Bucură-te, rugăciune, jertfă curată și părtășie cu Hristos;
Bucură-te, nedezlegat așezământ al pătimirii pentru dragostea Lui;
Bucură-te, fericită robie a inimii întru păzirea numelui lui Iisus;
Bucură-te, isihie, rod al Crucii și Învierii lui Hristos;
Bucură-te, isihie, rod al dumnezeieștii Liturghii;
Bucură-te, isihie, pământ udat de harul Sfintelor Taine;
Bucură-te, isihie, plinire a Trupului lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

Condacul 5

Înaintea Fericitului Arsenie căzând și în numele Domnului rugându-l, dumnezeiescul meșteșug al isihiei și știința luptei duhovnicești ai învățat de la dânsul. Apoi te-ai dus la muntele Athos, păstrând în inimă și punând în lucrare darul lui Hristos: Aliluia!

Icosul 5

Toate mănăstirile Athosului le-ai cercetat cu duhovnicească închinăciune, dar învățăturile cele pentru liniștea și păzirea minții le-ai aflat cufundate în uitare. Drept aceea ai mers la Schitul Magula, unde cu osteneală ai ridicat împreună cu ucenicii chilii spre sălășluire, iar tu ți-ai zidit sihăstrie într-un loc mai departe, ca să vorbești singur cu Dumnezeu:
Bucură-te, înstrăinare de lume, chip al morții Domnului celei de viață dătătoare;
Bucură-te, rodire a sfintelor sfaturi întru zdrobirea inimii;
Bucură-te, pironire în duh pe crucea rugăciunii lui Iisus;
Bucură-te, zdrobire a patimilor prin pomenirea de Dumnezeu;
Bucură-te, revărsare de lacrimi din dumnezeiasca dorire;
Bucură-te, rouă a umilinței ce oglindești Chipul lui Hristos;
Bucură-te, adânc al strălucirii celei mai presus de fire;
Bucură-te, chip pătruns de dorul dumnezeieștii iubiri;
Bucură-te, chip acoperit cu lucrarea nemărginitei lumini;
Bucură-te, vedere însă și a lumii în lumina Sfintei Treimi;
Bucură-te, mișcare spre Dumnezeu în lumina netâlcuitei prefaceri;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

Condacul 6

Întru curăția inimii arvuna Duhului primind și de Hristos alipindu-te, învierea sufletului tău ai văzut, mai înainte de învierea cea de obște. Așa lumină lumii te-ai arătat, Sfinte Grigorie, și chip al părinteștii iubiri, întru care Biserica negrăit se adună: Aliluia!

Icosul 6

Pe drumul cel apostolesc ai apucat, Cuvioase, semănând cu lumina învățătura cea bună a liniști. Căci pe cât îți era cu putință voiai ca pe toți să-i aduni înlăuntrul razei și strălucirii Preasfântului Duh:
Bucură-te, smerenie, vas al nesfârșitei suiri duhovnicești;
Bucură-te, chip îmbrăcat în Hristos, oglindind iubirea Tatălui;
Bucură-te, iubire de părinte care încălzești inimile fiilor;
Bucură-te, zugrăvire tăcută a icoanei Cuvântului;
Bucură-te, vorbire cu Dumnezeu, ce izvorăști Bisericii graiurile Vieții;
Bucură-te, nevoință a faptei celei cu dreaptă socoteală;
Bucură-te, brazdă a harului stropită cu lacrimi;
Bucură-te, sporire în virtute, ce aduci păcatul la neființă;
Bucură-te, minte lărgită întru duhovniceasca vedere;
Bucură-te, lumină ce atragi la Hristos sfințit alai de mucenici;
Bucură-te, stricare a morții cu nestricăciunea iubirii;
Bucură-te, smerenie, în care adie Duhul lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

Condacul 7

Ca la un izvor de apă vie al înțelepciunii și darurilor Duhului, către tine alerga toată mulțimea din sfințitul lăcaș al Athosului. Căci cu neînșelată călăuzire Biserica pe Hristos o întăreai, Cuvioase, la înălțimea unirii cu Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Când despre curăția inimii vorbeai și în ce chip se îmbracă ea cu darul dumnezeiesc ce covârșește firea, se așeza acest dar în sufletele celor iubitori de mântuire, ca și în Corneliu, când marele Petru îl învăța și Duhul Sfânt S-a revărsat peste dânsul:
Bucură-te, iconom al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, minunată hrănire a mulțimilor cu pâinea Cuvântului;
Bucură-te, chip din care izvorăsc apele vieții veșnice;
Bucură-te, însutită rodire prin fiii duhovnicești;
Bucură-te, împrietenire cu Dumnezeu a celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, liman al liniștii și rugăciunii curate;
Bucură-te, sabie de foc ce oprești năvălirile vrăjmașe;
Bucură-te, țărm al răbdării de care se sparg valurile lor;
Bucură-te, rușinare a înțelepciunii deșarte celei din afara iubirii;
Bucură-te, iubire de vrăjmași, rod al blândeții;
Bucură-te, îmbrăcare a toate în haina dragostei;
Bucură-te, iubire ce naști Chipul Fiului în fii;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

Condacul 8

Ca dintr-o făclie luminoasă de Paști, darul isihiei dumnezeiești s-a răspândit în toată Biserica prin ceata sfinților tăi ucenici. Iar tu de tulburarea pizmei și slavei omenești te îndepărtai, mărgăritarul cel de mult preț păzind și binevestind: Aliluia!

Icosul 8

Prigonit de vrăjmașul prin oameni pizmași și răutatea mult sporind, te-ai dus la Protaton, unde cu dragoste ai fost primit. Iar spre folosul de obște strălucind, adeseori din pricina mulțimilor te mutai, ca un iubitor de liniște, în pustie. Dar și acolo te urmau, și noi lăcașuri se zideau, spre slava Sfintei Treimi:
Bucură-te, înțelepciune mișcată de Duhul Sfânt;
Bucură-te, rugăciune întru durerea inimii și osteneala trupului;
Bucură-te, primire a binelui cu multă cercare;
Bucură-te, lepădare prin plâns a părerii de sine;
Bucură-te, tăiere a poftei celei pentru arderea plăcerilor;
Bucură-te, oprire a mișcării poftei celei pricinuitoare de împrăștiere;
Bucură-te, minte ce naști în inimă Cuvântul viu și lucrător;
Bucură-te, supunere ce afli pe Hristos și slujești Lui;
Bucură-te, întocmire prin ascultare a scării virtuților;
Bucură-te, înălțare prin smerenie până la tronul iubirii;
Bucură-te, tresărire și suspin și rugăciune a Duhului;
Bucură-te, zbor întins al inimii spre văzduhul dumnezeiesc;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

Condacul 9

Prin negrăite judecăți în muntele Athos năvălind agarenii, ai plecat, Sfinte Grigorie, în căutarea unui loc de liniștire. Multe pătimiri ai suferit pe cale până ce în adânca pustie a Paroriei te-ai sălășluit, dar cu Hristos în inimă călătorind, neîncetat cântai: Aliluia!

Icosul 9

Cu desăvârșită blândețe și nepomenire de rău l-ai întors la Hristos pe ucenicul care, aprins de zavistie, voia cu sabia să te omoare. Căci fără să te tulburi cu gândul, icoana dragostei și iertării înainte i-ai pus, iar pentru el ai scris, cu iubire de osteneli, cele o sută cincizeci de capete trezvitoare pline de râvnă duhovnicească:
Bucură-te, inimă în rugăciune, feciorelnică închinare;
Bucură-te, înstrăinare de chipul stricăciunii și alinare din liniște;
Bucură-te, iubire de sărăcia lui Hristos, cea bogată în îndurări;
Bucură-te, vas al milostivirii revărsând dumnezeiești minuni;
Bucură-te, minunată primire a hranei, precum marele Ilie și Daniel prorocul;
Bucură-te, lepădare a slavei și darurilor de la împăratul Andronic;
Bucură-te, nerăutate apărată de puterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, socotire de sine mai prejos decât toată zidirea;
Bucură-te, smerenie încununată cu iubirea de vrăjmași;
Bucură-te, lepădare de sine întru aflarea oii pierdute;
Bucură-te, cuvânt ce unești în dragoste mădularele Bisericii;
Bucură-te, iubire ce primești încercările și nu cauți ale tale;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

Condacul 10

Prin raza harului toate meșteșugirile vrăjmașului le risipeai, Cuvioase, iar el, rușinat, căuta să te piardă, semănând în mințile tulburi viforul pizmei și pornirea cea spre ucidere. Dar cu neclintire rugându-te, brațul Domnului te-a izbăvit împreună cu toți ucenicii tăi și din acel loc ați plecat, cântând: Aliluia!

Icosul 10

Ai mers la Constantinopol, iar apoi la Sfântul Munte și prin dumnezeiasca rânduială iarăși la Paroria te-ai întors, ca din pustia nelocuită și de tâlhari bântuită să faci cetate sfințită de monahi, după cum de la Dumnezeu cele ce aveau să fie ai învățat:
Bucură-te, apostolească mărturisire a numelui lui Iisus;
Bucură-te, părinte al iubitorilor de liniște;
Bucură-te, privighetoare a pustiei;
Bucură-te, gest ce odihnești neîncetata rugăciune;
Bucură-te, vedere cu darul Sfântului Duh a lucrării vrăjmașului;
Bucură-te, povățuire ce cureți și tămăduiești;
Bucură-te, îngerească așezare în locul dreptății și al păcii;
Bucură-te, lumină necuprinsă de întuneric;
Bucură-te, neîmpuținată bărbăție în fața năvălirii tâlharilor;
Bucură-te, privire ce prefaci în păstori de oi pe cei în chipul fiarelor;
Bucură-te, arc ce săgetezi pe cei aspri cu dragostea lui Hristos;
Bucură-te, cuviință a chipului ce trezești dumnezeiescul dor;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

Condacul 11

Revărsatu-s-a prin tine darul de Sus, Sfinte Grigorie, căci dragostea și râvna ta unindu-se cu ale milostivului și temătorului de Dumnezeu împărat Alexandru, bântuirea tâlharilor a încetat. Iar cei mai mulți dintre ei s-au adăugat cu minunată prefacere Bisericii celei înfrumusețate, învățându-se întru bucuria inimii a cânta: Aliluia!

Icosul 11

Întrebându-l odată pe Sfântul Maxim Cavsocalivitul despre rugăciunea minții, nu s-a ascuns de tine minunea Născătoarei de Dumnezeu. Căci sărutând acela cu lacrimi sfânta ei icoană, a simțit în inimă văpaia harului și darul neîncetatei rugăciuni, pentru care din tinerețe se rugase Preacuratei Fecioare:
Bucură-te, închinare la icoană, intrare în taina isihiei;
Bucură-te, nemișcată ședere în muntele vederii duhovnicești;
Bucură-te, împlinire a dragostei cu lucrarea duhului;
Bucură-te, luceafăr al Bisericii ce risipești umbrele înșelării;
Bucură-te, tămăduire cu puterea Crucii a rănilor sufletești;
Bucură-te, înainte-vedere a cinstitei tale adormiri;
Bucură-te, că în pragul mutării, te-ai zăvorât în sihăstreasca chilie;
Bucură-te, înfricoșătoare gătire de trecerea cea de taină;
Bucură-te, păzire a rodului celui de la capătul drumului;
Bucură-te, zăvorâre a minții în pomenirea de Dumnezeu;
Bucură-te, iubire de Hristos, punte peste prăpastia veșniciei;
Bucură-te, iubire de Însuși Hristos liturghisită;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

Condacul 12

Cunoscând sfârșitul tău, Sfinte, și slava gătită ție, nor de duhuri viclene au năvălit asupra ta cu îngrozire, ca de la vorbirea cu Dumnezeu mintea să-ți smulgă. Dar tu nu te-ai înfricoșat, căci din darul Duhului îndată pizma lor ai priceput, ci mâinile și mintea împreună la cer întinzând, neîncetat cântai: Aliluia!

Icosul 12

Ca un mucenic adevărat, în toată vremea războiului nici nu ai dormit, nici ceva ai gustat, ci neîncetat cu privegherea și rugăciunea te-ai nevoit. Dar după trei zile harul te-a umbrit și te-a mângâiat, iar pe vrăjmași desăvârșit i-a alungat. Atunci, apropiindu-se ucenicul tău, i-ai descoperit dintr-o dumnezeiască vedenie că Însuși Hristos te cheamă la Ierusalimul de sus:
Bucură-te, luare cu asalt a Împărăției cerești;
Bucură-te, bună mărturisire în focul cercării dumnezeiești;
Bucură-te, zăvorâre a intrărilor și ieșirilor minții;
Bucură-te, înfrânare de la toate și vedere doar prin ochii credinței;
Bucură-te, pocăință, ușă a milostivirii de Sus;
Bucură-te, răsuflare unită cu pomenirea lui Iisus;
Bucură-te, jertfire a gândurilor pe altarul rugăciunii;
Bucură-te, rugăciune, suiș neoprit, și stare în fața Dumnezeirii;
Bucură-te, închinare de fiu al lui Dumnezeu, veșmânt al isihiei;
Bucură-te, isihie, rai împlinit, lucrare nejefuită a inimii;
Bucură-te, păzire a dragostei lui Hristos cu înfocată nevoință;
Bucură-te, plinătate a iubirii în care răul nu ia ființă;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

Condacul 13

O, Sfinte Grigorie, apostole al dumnezeieștii isihii, fii nouă mijlocitor și grabnic ajutător în necazurile ce ne împresoară. Ca luminați prin lucrarea dragostei, să murim păcatului, și întru numele Domnului viind, să nu fim la Judecată despărțiți de Trupul Lui cel Sfânt, ci întru pacea Sfintei Treimi să ne bucurăm a cânta: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

În lumina Domnului umblând, iar în inimă dorul și dragostea de Hristos hrănind, ai aflat în Cipru pe un monah ce alesese viața cea liniștită și pustnicească. Deci cu bucurie la dânsul ai alergat și haina călugărească ai îmbrăcat, ca pe un chip al duhovniceștii prefaceri:
Bucură-te, închinare de fiu, taina întâlnirii cu Dumnezeu;
Bucură-te, conștiință de alegere sfântă;
Bucură-te, dar viu pe altarul Bisericii;
Bucură-te, stare neclintită cu duhul în Biserica lui Hristos;
Bucură-te, îmbrăcare prin ascultare în voia Tatălui ceresc;
Bucură-te, jertfire a gândurilor și intrare în odihna Cuvântului;
Bucură-te, zămislire de la Duhul Sfânt a seminței harului;
Bucură-te, simțirea prezenței Lui, ce odrăslești cunoștința adevărului;
Bucură-te, postire de plăcerile lumii ce oprești gustarea morții;
Bucură-te, isihie, viață împlinită în lumina chipului lui Hristos;
Bucură-te, primire cu credință a înnoirii Duhului;
Bucură-te, închinare de dăruire a lumii pe altarul cereștii Împărății;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

Condacul 1

Prin dumnezeiasca judecată, pentru păcatele creștinilor, s-au ridicat asupra lor agarenii robindu-i și chinuindu-i. Așa și tu, Părinte, răpit împreună cu frații și părinții tăi pe vremea lui Andronic Paleologul, ai fost dus din cinste și bogăție, departe în Laodiceea, în robie. Însă intrând prin bunăvoirea de sus în biserica acelui loc, ați fost răscumpărați de creștini și cu dumnezeiască râvnă ați cântat: Aliluia!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Cuvios Grigorie Sinaitul - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Grigorie Sinaitul

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Mucenic Vasilisc
(22 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Vasilisc a propovăduit minunile săvârșite de unchiul său, Teodor Tiron, pentru care a fost prins și obligat să jertfească zeilor, lucru care nu l-a făcut și astfel a primit […]

Aducerea moaștelor Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan
(2 august)

FB Mess WA Like Aducerea moaștelor Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan la Constantinopol a fost făcută în urma unei vedenii pe care a avut-o un preot pe nume Luchian prin care Sfântul Ștefan i-a […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, episcopul Sevastiei
(11 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, episcopul Sevastiei, este cunoscut ca ocrotitor al femeilor însărcinate, vindecător al bolilor de gât, dar și protector al animalelor și al holdelor. El avut o viață curată […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram