Acatistul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica

4.7/5 - (3 votes)

Acatistul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica se poate citi pentru a cere Sfântului să se roage pentru neamul nostru Românesc pentru a-l păzi toate ispitele și greutățile care amenință țara.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica - text

Troparul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica, glasul al 4-lea

Următor al cuvioșilor părinți și împlinitor al virtuților sihăstrești, rugător neîncetat și înnoitor al monahismului românesc te-ai arătat, Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

Condacul 1

Pe cinstitorul de Dumnezeu și mult nevoitorul Părintele nostru Gheorghe să-l lăudăm după cuviință, căci acesta, prin multă osteneală și nevoințe călugărești, de Împărăția cea cerească s-a învrednicit de la Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, cu smerenie și cu credință, să-i cântăm din adâncul sufletului: Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Icosul 1

Din tinerețile tale ai dorit viața cea îmbunătățită a monahilor, Părinte Gheorghe, iubitorule de Dumnezeu. De aceea ai plecat pe calea nevoințelor sihăstrești intrând în ascultarea Sfântului Paisie de la Neamț și lucrând cu dreaptă socoteală virtuțile dumnezeiești, ai făcut să se sălășluiască în sufletul tău puterea Duhului Sfânt. Minunându-ne de râvna ta pentru cele duhovnicești, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, lucrător bun în via lui Hristos;
Bucură-te, iubitor al chipului monahicesc;
Bucură-te, că inima ți-a fost plină de har;
Bucură-te, că te-ai lepădat de omul cel vechi;
Bucură-te, că te-ai îmbrăcat în omul cel nou, zidit după chipul lui Dumnezeu;
Bucură-te, învățător al dreptei credințe;
Bucură-te, împlinitor al virtuților creștinești;
Bucură-te, chip de bunătate și cinste;
Bucură-te, că din tinerețe te-ai răstignit pentru Hristos;
Bucură-te, cel ce crucea Domnului cu bucurie ai purtat;
Bucură-te, ucenic al Sfântului Cuvios Paisie;
Bucură-te, vrednic urmaș al cuvioșilor părinți;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul 2

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, descoperită ție prin Sfântul Ierarh Nicolae, ai fost rânduit să reînnoiești zidirile și obștea Mănăstirii Cernica. Și luând binecuvântare de la iubitorul de Hristos Mitropolitul Grigorie, ai început osteneala restaurării acestui așezământ, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Auzind, Sfinte Părinte, chemarea Mântuitorului, ai primit fără șovăire ascultarea încredințată și ai început lucrarea duhovnicească de rezidire a Mănăstirii Cernica și de reînnoire a vieții călugărești, pentru care te lăudăm zicând:
Bucură-te, pildă de statornicie;
Bucură-te, stâlp al ascultării;
Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu;
Bucură-te, cinstitorul sfinților;
Bucură-te, povățuitorule al călugărilor;
Bucură-te, râvnitorul pustiei;
Bucură-te, slujitorul tainelor cerești;
Bucură-te, lucrătorule în via Domnului;
Bucură-te, rugătorule preafierbinte;
Bucură-te, vrednic ascultător al poruncilor Mântuitorului;
Bucură-te, chip al blândeții pustnicești;
Bucură-te, străjer neadormit în osteneli și privegheri;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul 3

Povățuit de cuvintele psalmistului care zice: "Arată-mi, Doamne, calea pe care mergi, că la Tine am ridicat sufletul meu", și încercat în experiența trăirii sihăstrești, ai venit împreună cu dascălul Macarie la locul care ți se descoperise de sus de Sfântul Nicolae, dând slavă lui Dumnezeu și cântând: Aliluia!

Icosul 3

Puterea Celui de Sus pogorându-se în sufletul tău, Cuvioase Părinte Gheorghe, ai împlinit cu osârdie poruncile Evangheliei lui Hristos, încât numele tău s-a făcut cu repeziciune cunoscut iubitorilor de Dumnezeu din jurul Bucureștilor, pentru care îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, întemeietorule de obști călugărești;
Bucură-te, îndrumător al călugărilor cuvioși;
Bucură-te, cel ce pe Sfântul Nicolae l-ai avut ocrotitor;
Bucură-te, cel ce ai împlinit cu dragoste rânduielile călugărești;
Bucură-te, următorule al Cuviosului Părinte Paisie de la Neamț;
Bucură-te, izgonitorul vrăjmașilor văzuți și nevăzuți din mănăstirea ta;
Bucură-te, că făpturile ascultă de cuvântul tău;
Bucură-te, că pentru toate ai slăvit pe Dumnezeu;
Bucură-te, văzătorule al lucrării divine din cele create;
Bucură-te, duhovnic iscusit și chip prealuminat;
Bucură-te, povățuitor și îndrumător duhovnicesc al creștinilor;
Bucură-te, întruchiparea bunătății și a smereniei;
Bucură-te, Părinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul 4

De îndată ce Mitropolitul Grigorie te-a binecuvântat să fii întemeietor al vieții de obște și chivernisitor al bunurilor mănăstirești de la Cernica, întru răbdare și nădejde ai început, Cuvioase Părinte, osteneala înnoirilor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Cine nu te va ferici, Părinte Gheorghe, pe tine, cel care cu înțelepciune și credință ai rectitorit Mănăstirea Cernica și ai rânduit viața cea de obște plăcută lui Dumnezeu. Pentru aceasta îți aducem laude ca acestea:
Bucură-te, părinte plin de har dumnezeiesc;
Bucură-te, că viața ta ai închinat-o slujirii lui Hristos;
Bucură-te, că ai împlinit cu râvnă voia Lui;
Bucură-te, că ai fost ascultător întru toate de ierarhul tău;
Bucură-te, că adesea cu el în multe te-ai sfătuit;
Bucură-te, făclie luminoasă a ucenicilor tăi;
Bucură-te, risipitor al întunericului minciunii;
Bucură-te, izgonitor al vrăjmașilor fățarnici;
Bucură-te, liniștitorul furtunilor de pe marea vieții;
Bucură-te, că și natura ascultă de cuvântul tău;
Bucură-te, împăciuitorule al tuturor certați și de vrăjmașul despărțiți;
Bucură-te, chivernisitorul lucrurilor sfinte;
Bucură-te, Părinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul 5

Văzând vrăjmașul statornicia ta în lucrarea duhovnicească, de Dumnezeu purtătorule, Părinte, ți-a pregătit mulțime de ispite și supărări ca să te piardă; însă, după puțin timp, s-a rușinat îndepărtându-se, căci tu cântai pururea lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Înzestrat cu harul preoției, ai slujit cu credință dumnezeieștile Taine ale lui Hristos, iar Cunoscătorul inimilor, Dumnezeu, ți-a dăruit, cinstite Părinte, mulțime de ucenici și fii duhovnicești, pe care i-ai împărtășit din cuvântul ziditor al Evangheliei și din izvorul dătător de viață al Duhului Sfânt, pentru care lucru minunându-ne îți cântăm:
Bucură-te, viețuitor al pustiei și rugător neîncetat;
Bucură-te, om duhovnicesc și povățuitor luminat;
Bucură-te, purtător al harului Duhului Sfânt;
Bucură-te, candelă aprinsă din lumina lui Hristos;
Bucură-te, foc de rugăciune călăuzitor al ucenicilor tăi;
Bucură-te, sprijinitor al credincioșilor;
Bucură-te, următor al Sfinților Părinți;
Bucură-te, că ai semănat sămânța cea bună în inimile credincioșilor;
Bucură-te, mângâierea celor întristați;
Bucură-te, păstorul cel bun al turmei lui Hristos;
Bucură-te, stareț, iluminat de Duhul Sfânt;
Bucură-te, părinte al părinților pustiei;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul 6

Precum cerbul care caută să se adape din izvoarele cele limpezi ale pustiei, așa și sufletul tău, minunate Părinte, dorea să se liniștească în ostroavele Sfântului Munte Athos. Dar, socotind că ascultarea de mai-marii Bisericii este mai sfântă decât voința proprie, întru smerenie ți-ai tăiat voia și, supunându-te chemării sfinte, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Iubindu-ți neamul tău, Părinte, deși ai căutat în alte locuri să te îmbunătățești sufletește din experiența trăitorilor în Hristos, totuși, atunci când ai fost chemat să slujești pe fiii poporului tău din care ai ieșit, cu bucurie ai răspuns, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, următor al sfinților cuvioși de demult;
Bucură-te, cuvioase purtător al darului smereniei;
Bucură-te, înțeleptule din înțelepciunea lui Hristos;
Bucură-te, conștiința datoriei împlinite;
Bucură-te, împlinitorul legii și al virtuților;
Bucură-te, rugătorule pentru neamul tău;
Bucură-te, că ai fost dăruit de Hristos cu putere de sus;
Bucură-te, cel ce ți-ai răstignit poftele împreună cu patimile;
Bucură-te, că ți-ai supus voința voinței lui Hristos;
Bucură-te, că ți-ai ridicat cugetul de la pământ la cer;
Bucură-te, că nu ți-ai lipit inima de bunătățile cele trecătoare;
Bucură-te, că cele cerești ai dorit în toată viața ta;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul 7

Vederile minții avându-le curățite prin lucrarea virtuților, Părinte Gheorghe, ai ajuns la starea de nepătimire și, contemplând pe Hristos neîncetat în inima ta, cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Icoană vie de rugăciune, post și privegheri te-ai făcut ucenicilor tăi, iar vestea viețuirii tale îngerești s-a răspândit în tot ținutul Țării Românești. Pentru aceea îți cântăm:
Bucură-te, că ființa ți-a fost plină de Treime;
Bucură-te, minte plină de smerită cugetare;
Bucură-te, că viața ți-ai curățit-o de păcate;
Bucură-te, floare aleasă răsădită în grădina Maicii Domnului;
Bucură-te, trandafir cu petalele înfrumusețate de lumina lui Hristos;
Bucură-te, că inima ta răspândește mireasma iubirii duhovnicești;
Bucură-te, părinte plin de har dumnezeiesc;
Bucură-te, că vrăjmașii n-au putut răpune statornicia ta în rugăciune;
Bucură-te, cel ce, prin chemarea Duhului, cerul l-ai pogorât pe pământ;
Bucură-te, pildă bună credincioșilor râvnitori;
Bucură-te, următor al Sfântului Nicolae întru ajutorarea aproapelui;
Bucură-te, că împreună cu Sfântul Ierarh Calinic te rogi pentru cinul călugăresc;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul 8

Cuvioase Părinte, în tot pământul țării noastre s-au răspândit învățăturile tale, iar mulțimea credincioșilor, venind la tine, se adapă ca de la un izvor dătător de har și binecuvântat, mulțumind lui Dumnezeu și cântând: Aliluia!

Icosul 8

Credința ortodoxă ai păzit, calea nevoințelor ai săvârșit și, împodobit fiind cu virtuțile, cu nădejde sfântă la Bunul Dumnezeu ai ajuns, Cuvioase Părinte, căci, primind cununa cea neveștejită a slavei, de la cele vremelnice la cele cerești, te-ai mutat. Pentru aceasta, îți aducem această cântare:
Bucură-te, că prin harul lui Dumnezeu și prin nevoințe ai câștigat raiul;
Bucură-te, că răbdarea ți-a fost ancoră și putere;
Bucură-te, că Hristos te-a încununat în ceruri;
Bucură-te, că ai intrat în ceata Sfinților Cuvioși;
Bucură-te, mărgăritar al sfinților români;
Bucură-te, că numele tău s-a înscris în cartea vieții;
Bucură-te, că de pe pământul acesta te-ai răsădit în grădina raiului;
Bucură-te, că vezi fața lui Hristos pe Care L-ai iubit;
Bucură-te, că noi, urmașii tăi, îți păstrăm vie pomenirea;
Bucură-te, că mutarea ta la ceruri ne-a umplut de bucurie;
Bucură-te, cel ce petreci veșnic în Preasfânta Treime;
Bucură-te, că te veselești pururi în lumina dumnezeirii;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul 9

Trupul tău încărcat de mireasma virtuților a fost așezat în Mănăstirea Cernica, pe care ai zidit-o cu atâta osteneală, alături de ale altor părinți cuvioși și nevoitori, iar sufletul tău se sălășluiește în lăcașurile cerești, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Deși ai trecut din viața aceasta la viața cea veșnică, Cuvioase Părinte Gheorghe, n-ai părăsit nicicum pe cei ce se luptă cu necazurile și ispitele lumii acesteia, căci mijlocești pururea la Preamilostivul Dumnezeu pentru cei ce-ți cântă unele ca acestea:
Bucură-te, Cuvioase Părinte, ctitor preamărit;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru neamul românesc;
Bucură-te, lauda ortodocșilor și bucuria călugărilor;
Bucură-te, purtătorule de cunună cerească;
Bucură-te, turn al creștinătății și stâlp al Bisericii;
Bucură-te, îndrăznirea noastră către Dumnezeu;
Bucură-te, slujitor al lui Hristos și prieten al îngerilor;
Bucură-te, floare duhovnicească, deschisă în nădejdea rodului;
Bucură-te, sămânță bună aruncată în pământ roditor;
Bucură-te, luminător al monahilor și călăuza nevoitorilor;
Bucură-te, cunoscător al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, ostenitor în răspândirea scrierilor sfinte;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe mult nevoitorule!

Condacul 10

Făclie purtătoare de lumină te au pe tine cetele monahilor nevoitori și mulțimea creștinilor smeriți, izvorând tuturor bună mireasmă și dând tămăduire celor ce cu dragoste cinstesc și se închină sfintelor tale moaște, căci mulțumesc lui Dumnezeu pentru că li s-a dat un astfel de dar, cântând: Aliluia!

Icosul 10

Lăudând nevoințele tale, Cuvioase Părinte, și cinstind sfintele tale moaște, cântăm cu bucurie încununarea ta în ceruri, rugându-te cu credință să ne ajuți în vremea ispitelor și primejdiilor care ne împresoară în lumea aceasta, ca să-ți cântăm:
Bucură-te, purtătorule al darului vindecării;
Bucură-te, făcătorule de minuni pentru cei credincioși;
Bucură-te, izvor de tămăduiri și tămăduitor al durerilor;
Bucură-te, ajutor grabnic al celor suferinzi;
Bucură-te, rază de soare pentru poporul cel binecredincios;
Bucură-te, liman duhovnicesc celor osteniți;
Bucură-te, făclie călăuzitoare în noaptea ispitelor;
Bucură-te, luceafăr răsărit în întunericul necazurilor;
Bucură-te, prieten și casnic al lui Dumnezeu;
Bucură-te, rugătorule către Maica Domnului;
Bucură-te, tălmăcitorul tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, împreună viețuitorule cu îngerii;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul 11

Mângâiere și liniște sufletească reverși în inimile credincioșilor, celor ce cinstesc cu dragoste pomenirea ta, Sfinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule, și mulțumind lui Dumnezeu cântă: Aliluia!

Icosul 11

Având îndrăzneală către Milostivul Dumnezeu pe Care L-ai iubit, Sfinte Părinte, te rugăm noi, cei ce săvârșim cu dragoste pomenirea ta, să ne izbăvești de necazuri, primejdii și nevoi, ca să-ți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, omule al lui Dumnezeu și credincioasă slugă;
Bucură-te, mlădiță încărcată de roadele Duhului Sfânt;
Bucură-te, al monahilor dulce mângâiere;
Bucură-te, al credincioșilor, în ispite, întărire;
Bucură-te, al mănăstirilor apărare și spre viața duhovnicească trezire;
Bucură-te, chip al blândeților și pildă de smerenie;
Bucură-te, împreună cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe;
Bucură-te, slujitor al adevărului și om al dreptății;
Bucură-te, descoperitorul celor viitoare;
Bucură-te, trup preamărit și suflet îndumnezeit;
Bucură-te, tămâie înmiresmată și candelă veșnic aprinsă;
Bucură-te, glas ascultat de Hristos, Stăpânul tău;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul 12

Vrând Preabunul Dumnezeu să dăruiască Bisericii noastre dreptmăritoare un semn al prezenței Sale, te-a ales pe tine, Cuvioase Părinte Gheorghe, să ne fii lumină nestinsă și fântână de har. Pentru aceasta cu mulțumire Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 12

Zid de apărare împotriva ispitelor și rugător fierbinte fii nouă, Cuvioase Părinte, căci, având îndrăzneală la Milostivul Dumnezeu, nădăjduim să ne acoperi pururi de răutățile lumii acesteia și să ne ferești de săgețile celui viclean, ca să-ți aducem aceste laude:
Bucură-te, tatăl orfanilor și sprijinul celor asupriți;
Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi;
Bucură-te, apărătorul oropsiților;
Bucură-te, bogăția săracilor;
Bucură-te, limanul înviforaților;
Bucură-te, aducătorul belșugului;
Bucură-te, izgonitorul secetei;
Bucură-te, protectorul văduvelor și bătrânilor;
Bucură-te, sfătuitorul monahilor;
Bucură-te, rugătorul fierbinte pentru sufletele noastre;
Bucură-te, risipitorul ispitelor;
Bucură-te, mijlocitorul mântuirii noastre;
Bucură-te, Părinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul 13

O, mult nevoitorule, Cuvioase Părinte Gheorghe, primește de la noi nevrednicii această puțină rugăciune, pe care o dă lui Hristos Dumnezeu și roagă-L să ne izbăvească din toate necazurile și ispitele vieții pământești, să ne ferească din chinul ce va să fie pentru păcatele noastre și să ne învrednicească de Împărăția cerurilor, ca să cântăm cu dragoste: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Din tinerețile tale ai dorit viața cea îmbunătățită a monahilor, Părinte Gheorghe, iubitorule de Dumnezeu. De aceea ai plecat pe calea nevoințelor sihăstrești intrând în ascultarea Sfântului Paisie de la Neamț și lucrând cu dreaptă socoteală virtuțile dumnezeiești, ai făcut să se sălășluiască în sufletul tău puterea Duhului Sfânt. Minunându-ne de râvna ta pentru cele duhovnicești, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, lucrător bun în via lui Hristos;
Bucură-te, iubitor al chipului monahicesc;
Bucură-te, că inima ți-a fost plină de har;
Bucură-te, că te-ai lepădat de omul cel vechi;
Bucură-te, că te-ai îmbrăcat în omul cel nou, zidit după chipul lui Dumnezeu;
Bucură-te, învățător al dreptei credințe;
Bucură-te, împlinitor al virtuților creștinești;
Bucură-te, chip de bunătate și cinste;
Bucură-te, că din tinerețe te-ai răstignit pentru Hristos;
Bucură-te, cel ce crucea Domnului cu bucurie ai purtat;
Bucură-te, ucenic al Sfântului Cuvios Paisie;
Bucură-te, vrednic urmaș al cuvioșilor părinți;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul 1

Pe cinstitorul de Dumnezeu și mult nevoitorul Părintele nostru Gheorghe să-l lăudăm după cuviință, căci acesta, prin multă osteneală și nevoințe călugărești, de Împărăția cea cerească s-a învrednicit de la Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, cu smerenie și cu credință, să-i cântăm din adâncul sufletului: Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului
(6 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului, datorită vieții sale curate a primit de la Dumnezeu darul prorociei și pe cel al facerii de minuni, vindecând pe mulți trupește și îndrumându-i pe calea […]

† Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron
(17 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron este cinstit ca mucenic pentru mărturisirea credinței pe care a făcut-o în fața prigonitorilor dar și pentru "Minunea Colivei" prin care a descoperit lucrurile ascunse apărând […]

† Acoperământul Maicii Domnului
(1 octombrie)

FB Mess WA Like Acoperământul Maicii Domnului (sărbătoare numită și Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului) ne amintește de una din cele mai mari minuni în care Fecioara Maria a ocroti cu rugăciunea ei cetatea Constantinopol. […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram