Acatistul Sfântului Cuvios Athanasie Athonitul

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Cuvios Athanasie Athonitul se poate citi de toți cei care vor să ceară sfântului minte limpede și călăuzire pentru a merge pe Calea Mântuirii.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Cuvios Athanasie Athonitul trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Athanasie Athonitul - text

Tropar la Acatistul Sfântului Cuvios Athanasie Athonitul, glasul al 3-lea

De viața ta cea în trup s-au minunat cetele îngerești, cum, cu trupul, la luptele cele nevăzute ai ieșit, pururea mărite și ai rănit cetele demonice. Pentru care, Sfinte Atanasie, Hristos ți-a răsplătit cu bogate daruri. Drept aceea, părinte, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

O, marea purtare de grijă dumnezeiască ce te-a ales și te-a dăruit să fii candela luminii lui Hristos, pentru chipul îngeresc monahicesc, ca iubitorii de Dumnezeu și mai mult să cânte spre slava ta cea mare: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Athanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Icosul 1

Știind Dumnezeu ca ești pământ bun și roditor, din pruncie te-au ales, că părinții lăsându-te orfan de o maică ai fost crescut, și așa chipul de taină monahicesc ca o pecete l-ai primit:
Bucură-te, alesul chipului călugăresc;
Bucură-te, alesul dintre spinii lumii;
Bucură-te, moștenirea cea bună strămoșească;
Bucură-te, cel cu dar ales dăruit;
Bucură-te, că din pruncie cerul ți s-a deschis;
Bucură-te, că din pruncie ai fost binecuvântat;
Bucură-te, chemarea de mare taină;
Bucură-te, dor de Duh Preasfânt;
Bucură-te, minte de adânca înțelegere;
Bucură-te, inimă de sfântă simțire;
Bucură-te, înțelepciunea cea peste firea omenească;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Athanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 2

Așa a lucrat Dumnezeu, ca să fii cunoscut cu împărații și voievozii lumii, ca prin tine credința creștinească să se arate și mai biruitoare în cântarea: Aliluia!

Icosul 2

Din Trapezunda ai ajuns în Bizanț, unde ai învățat toată știința omenească, dar mai ales pe cea duhovnicească spre care chemare o aveai:
Bucură-te, Avramie, copilul înțelept;
Bucură-te, că la curțile domnești tot spre cele de sus năzuiai;
Bucură-te, că desfătările lumii le-ai disprețuit;
Bucură-te, că bucuria cerească o aveai în suflet;
Bucură-te, că veselia de taină îți era în inimă;
Bucură-te, că glasul lui Hristos auzeai;
Bucură-te, că lumina Lui vedeai;
Bucură-te, că ai înțeles ce alții nu pricepeau;
Bucură-te, căutătorule de cele nemuritoare;
Bucură-te, cinstea vieții monahicești;
Bucură-te, vasul ales al sfințeniei;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Athanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 3

Cuviosul stareț Mihail, unchiul lui Nichifor – voievodul Răsăritului -, luându-te cu sine și dăruindu-ți chipul călugăresc cu numele de Athanasie, a întrevăzut lucrarea de taină în tine din cântarea: Aliluia!

Icosul 3

La nevoințe aspre te-ai supus ca să cunoști iscusința vieții duhovnicești, încât repede pe toți i-ai întrecut:
Bucură-te, doritorule de viață duhovnicească;
Bucură-te, că prin post ai deschis ușa pământească;
Bucură-te, că prin rugăciune ai deschis ușa cerească;
Bucură-te, că prin nevoință cele potrivnice le-ai împăcat;
Bucură-te, lucrarea iscusită a petrecerii călugărești;
Bucură-te, că prin ascultare, neascultarea ai iubit;
Bucură-te, împletirea celor din adânc cu cele din afară;
Bucură-te, scoaterea celor din adânc la vedere;
Bucură-te, vederea celor ascunse;
Bucură-te, ochiul de duh pătrunzător;
Bucură-te, ochi al cuvioșiei;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Athanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 4

Mutându-se la Domnul cuviosul Mihail, în pustnicie și mai aspră te-ai adâncit, dar lumina nu putea să stea sub obroc ci trebuia pusă în sfeșnicul cântării: Aliluia!

Icosul 4

Descoperit de părinții din Careea Athonului ca alesul cel mult așteptat, ți-au încredințat zidirea bisericii Lavrei celei Mari, unde să se adune cu toții:
Bucură-te, lumina ce nu putea fi acoperită;
Bucură-te, sfeșnicul cu brațe înalte;
Bucură-te, sfeșnicul cel din față;
Bucură-te, steaua ce luminează în întuneric;
Bucură-te, candela cea împodobită a Muntelui Athos;
Bucură-te, uleiul făcliei nestinse;
Bucură-te, tămâia cea curată;
Bucură-te, smirna cea mai plăcută;
Bucură-te, apa adusă pe piatră;
Bucură-te, apa din piatra Hristos;
Bucură-te, Părintele virtuților celor mai alese;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Athanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 5

Rugat de voievozii răsăritului și apusului Nichifor și Leon, degrabă la zidirea Marii Lavre ai pornit, ca să fie lăcașul lui Hristos unde să cânte: Aliluia!

Icosul 5

Însăși Preacurata Maică a lui Hristos te-a încredințat, și așa, cu multă râvnă, lucrarea cea mare ai săvârșit, chiar dacă duhurile cele potrivnice s-au răsculat:
Bucură-te, lucrătorule al Bisericii;
Bucură-te, semănătorule neostenit;
Bucură-te, însuși pământul cel bun;
Bucură-te, însuși rodul cel deplin;
Bucură-te, pomul pentru hrana multora;
Bucură-te, izvorul din care mulți beau;
Bucură-te, holda curățată de neghină;
Bucură-te, grâul scuturat de pleavă;
Bucură-te, bogăție adunată la cer;
Bucură-te, comoara nepieritoare;
Bucură-te, vistierie a celor duhovnicești;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Athanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 6

Dorința de viață liniștită pustnicească ai unit-o cu râvna pentru casa mănăstirească, spre a fi adunarea celor mulți, care aleargă la staulul lui Hristos, în cântări de: Aliluia!

Icosul 6

Rugăciunea și postul pustnicesc chiar în mijlocul fraților și lucrătorilor nu le-ai uitat, ci le-ai ținut ca o temelie a vieții duhovnicești:
Bucură-te, trezie neabătută de nimic;
Bucură-te, priveghere de zi și de noapte;
Bucură-te, atenție spre toate cele sfinte;
Bucură-te, neclintită nevoință călugărească;
Bucură-te, iubitorule de chip monahicesc;
Bucură-te, cinstirea de haina cea îngerească a călugăriei;
Bucură-te, că o considerai "veșmântul iubirii de taină";
Bucură-te, că o vedeai în lumina cerească;
Bucură-te, că o prețuiai ca pe "acoperământul" Duhului Sfânt;
Bucură-te, cuvântătorul chipului călugăresc;
Bucură-te, cu adevărat podoaba monahilor;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Athanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 7

Muntele Athos, Grădina Maicii Domnului, prin tine crește sămânța cea nepieritoare a chipului călugăresc, care până la sfârșitul veacurilor va fi doar cântarea: Aliluia!

Icosul 7

Sfinte Mare Athanasie Athonitul, pomul din mijlocul vieții duhovnicești te-ai făcut, din care și noi ne împărtășim cu marea bucurie a raiului iarăși coborât pe pământ:
Bucură-te, sămânța cea bună ce nu se mai strică;
Bucură-te, piatra înmuiată de apa Hristos;
Bucură-te, cel trimis de sus să ne păstorești;
Bucură-te, creșterea cea din pustie;
Bucură-te, de acum părintele monahilor;
Bucură-te, păstorul la care vin tot mai mulți;
Bucură-te, glasul chemării celei sfinte;
Bucură-te, cântecul din fluierul de taină;
Bucură-te, cuvântul Vieții de sus;
Bucură-te, omul lui Dumnezeu;
Bucură-te, omul cu chipul luminii;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Athanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 8

Multe trebuie să fie nevoințele vieții călugărești și ostenelile celor râvnitori aduc petrecerea cea de taină; și atât în pustie, cât și în mănăstirea cea de obște, totul este iubirea cântării neîncetate: Aliluia!

Icosul 8

Mulți caută mai degrabă liniștea, dar trebuie înțeles că liniștea și odihna doar după multe nevoințe se câștigă, ca un rod după multe furtuni și vijelii:
Bucură-te, povățuitorul iscusit al vieții monahicești;
Bucură-te, chipul părintelui duhovnicesc;
Bucură-te, stâlp al dreptei-credințe bine întărit și neclintit;
Bucură-te, cel ce ai trecut prin toate încercările;
Bucură-te, că ai dezvăluit toate patimile;
Bucură-te, că ai scos în afară vicleniile;
Bucură-te, că ți-ai tămăduit propriile patimi;
Bucură-te, că ți-ai spălat propriile păcate;
Bucură-te, că ai ieșit din înșelarea pământească;
Bucură-te, că ai găsit calea cea adevărată;
Bucură-te, că și nouă ne ești povățuitor iscusit;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Athanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 9

O, cel ales pentru viața de taină, ai câștigat chipul întreg al unirii de sus cu cel de jos, al celor din adânc cu cele din afară, în care totul este în cântarea: Aliluia!

Icosul 9

Puțini sunt cei care pot lupta deodată cu cele trupești și sufletești, de aceea te-ai arătat mare povățuitor pentru fiecare, după neputințele lor:
Bucură-te, răbdătorule cu cei neputincioși;
Bucură-te, iernătorule pentru cei smeriți;
Bucură-te, păstorule cel bun, care aduni și oile rătăcite;
Bucură-te, că le scoți dintre spini;
Bucură-te, iubire ce-și pune sufletul;
Bucură-te, iubire ce se jertfește în toate;
Bucură-te, dragoste ce de toate se îngrijește;
Bucură-te, dragoste pururea veghetoare;
Bucură-te, dăruire de suflet mare;
Bucură-te, dăruire de inimă de sfânt;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Athanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 10

Viclenia celor răi te-a pândit la fiecare pas, să te împiedice de la înfăptuirea cea bună, dar ai trecut peste toate primejdiile cu darul de sus, cântând: Aliluia!

Icosul 10

Prin facerea de minuni pe toți i-ai încredințat că prin voia Domnului toate le-ai făcut, ca un plăcut slujitor și ascultător al poruncilor sfinte:
Bucură-te, că noua temelie ai pus în Muntele Athos;
Bucură-te, că ai reînviat viața monahicească;
Bucură-te, că te-ai făcut părintele cel mare de aici;
Bucură-te, de acum stâlpul neclintit;
Bucură-te, temelie de stâncă;
Bucură-te, tărie ce nimeni nu o mai clintește;
Bucură-te, tăria credinței biruitoare;
Bucură-te, puterea nădejdii mântuitoare;
Bucură-te, nume de acum de mare laudă;
Bucură-te, nume printre cele sfinte;
Bucură-te, zugrăvire de icoană a chipului monahicesc;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Athanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 11

Diavolul, urâtorul de oameni, a prăvălit un lemn mare peste picioarele tale și trei ani ai stat țintuit la pat, dar cu mulțumire Domnului ai cântat și mai mult: Aliluia!

Icosul 11

Multe trebuie să pătimească cel ce se sfințește și lucrează cele bune, dar toate acestea sunt "locul cel curățitor" spre strălucirea cea nepieritoare:
Bucură-te, cu adevărat chipul sfințeniei;
Bucură-te, că ai câștigat smerenia întreagă;
Bucură-te, că ai trecut prin focul curățitor;
Bucură-te, că ai ieșit și mai strălucitor decât aurul;
Bucură-te, că suferința ți-a adus bucuria cea de sus;
Bucură-te, că durerea ți-a adus veselia nesfârșită;
Bucură-te, osteneala cea vrednică de odihnă;
Bucură-te, că vrăjmășiile altora le-ai iertat;
Bucură-te, că pe cei ce te urau i-ai binecuvântat;
Bucură-te, că tot răul din tine ai scos;
Bucură-te, că te-ai făcut doar vasul Luminii fără pată;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Athanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 12

Mare este taina jertfei pentru Hristos prin care păcatele se iartă și chipul monahicesc se arată; moartea se biruiește și se primește Învierea – împlinirea a toate -, în cântarea: Aliluia!

Icosul 12

De mare taină a fost și mutarea ta la cele veșnice, că râvnitor pentru biserica lui Hristos, te-ai primejduit până la sfârșit pentru ea, că trebuind să înalți încă o clădire, s-a surpat și prin aceasta
te-ai eliberat de cele pământești.
Bucură-te, cel învrednicit și de "mucenicia lucrării sfinte";
Bucură-te, cel ce ne umpli pe noi de facerile tale de bine;
Bucură-te, că prin aceasta ai primit întreaga cunună;
Bucură-te, ca așa ai fost chemat la odihnă;
Bucură-te, râvna până la jertfă pentru casa lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai primit și pecetea crucii;
Bucură-te, că drumul vieții cu vitejie l-ai sfârșit;
Bucură-te, că nu te-ai oprit niciodată de la lucrarea sfântă;
Bucură-te, că mai bine te-ai primejduit, decât să nu lucrezi;
Bucură-te, că ai trecut și prin ultima încercare;
Bucură-te, că ți-ai pus sufletul pentru fiii tăi duhovnicești;
Bucură-te, chipul cel mare al iubirii de Hristos;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Athanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 13

O, Mare Athanasie cel din Athon, cel ales de Însuși Domnul Hristos, Părintele cel mare al monahilor și stăpânul de taină al vieții duhovnicești, și noi îți aducem cinstirea după cuviință, în cântarea: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Știind Dumnezeu ca ești pământ bun și roditor, din pruncie te-au ales, că părinții lăsându-te orfan de o maică ai fost crescut, și așa chipul de taină monahicesc ca o pecete l-ai primit:
Bucură-te, alesul chipului călugăresc;
Bucură-te, alesul dintre spinii lumii;
Bucură-te, moștenirea cea bună strămoșească;
Bucură-te, cel cu dar ales dăruit;
Bucură-te, că din pruncie cerul ți s-a deschis;
Bucură-te, că din pruncie ai fost binecuvântat;
Bucură-te, chemarea de mare taină;
Bucură-te, dor de Duh Preasfânt;
Bucură-te, minte de adânca înțelegere;
Bucură-te, inimă de sfântă simțire;
Bucură-te, înțelepciunea cea peste firea omenească;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Athanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 1

O, marea purtare de grijă dumnezeiască ce te-a ales și te-a dăruit să fii candela luminii lui Hristos, pentru chipul îngeresc monahicesc, ca iubitorii de Dumnezeu și mai mult să cânte spre slava ta cea mare: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Athanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Cuvios Athanasie Athonitul - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Cuvios Athanasie Athonitul

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Athanasie Athonitul - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Nașterea Domnului Iisus Hristos - Crăciunul
(25 decembrie)

FB Mess WA Like Nașterea Domnului Iisus Hristos (Crăciunul) este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, care marchează de peste 2.000 de ani nașterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria și este serbată […]

† Scoaterea Sfintei Cruci - Începutul postului
(1 august)

FB Mess WA Like Scoaterea Sfintei Cruci consta în procesiuni care se făceau în Constantinopol, cu părticele din lemnului Sfintei Cruci, pe toată durata postului Sfintei Marii pentru a-i proteja pe locuitori de boli și […]

† Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei (11 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei și Doctor fără de arginți este un sfânt al veacului nostru. Renumit profesor de chirurgie, apreciat în lumea medicală pentru descoperirile sale, a fost mai presus […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram