Acatistul Sfântului Cuvios Ambrozie de la Optina

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Cuvios Ambrozie de la Optina se poate citi pentru a cere sfântului sprijin și vindecare a tuturor bolilor sufletești și trupești, întărire în ispite și să ne întărească în evlavie și credință.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Cuvios Ambrozie de la Optina trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Cuvios Ambrozie de la Optina - text

Tropar - Sfântul Ambrozie de la Optina

Ca la un izvor purtător de vindecare venim la tine, Ambrozie, Părintele nostru. Căci pe calea mântuirii ne călăuzești, prin rugăciunile tale de necazuri și suferințe ne aperi, în suferințe trupești și sufletești ne mângâi, și îndeosebi smerenia, răbdarea și dragostea ne înveți. Roagă-te Iubitorului de oameni Hristos și Mijlocitoarei noastre neadormite să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Drept ales al lui Dumnezeu și făcător de minuni, Mare stareț Ambrozie, laudă Optinei și îndrumătorul minunat al întregii Rusii, lăudând viață ta plină de nevoințe, îți aducem cinstita cântare de laudă. Tu însă, ca unul care îndrăzneala către Domnul ai căpătat, roagă-te pentru noi toți, fiii tăi duhovnicești, care cu umilința te chemam: Bucura-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înțelept învățător al credinței și evlaviei!

Icosul 1

Viața îngerească urmând, ai lepădat toate frumusețile trecătoare ale lumii acesteia și pașii ți i-ai îndreptat spre învățătorul duhovnicesc și înainte-văzătorul stareț Ilarion, că să te călăuzească pe calea adevăratei viețuiri și să te binecuvinteze pentru nevoințele mântuirii. El însă, văzând înainte cu duhul viitoarea ta viață plăcuta lui Dumnezeu, te-a trimis la Sihăstria Optina, și acolo ai găsit ție liman bun. Văzând aceasta purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru tine, îți cântăm:
Bucura-te, vlăstar de Dumnezeu ales al evlaviei părinților tăi;
Bucura-te, că din copilăria ta pe Domnul l-ai iubit;
Bucura-te, că spre înțelepciunea cărții din tinerețe râvna ai avut;
Bucura-te, că învățătura Sfinților Părinți ai cunoscut;
Bucura-te, renunțare la bunurile grabnic pieritoare ale lumii acesteia;
Bucura-te, iubire cu dor necontenit a comorilor nestricăcioase;
Bucura-te, căutare a voii lui Dumnezeu spre mântuire;
Bucura-te, că binecuvântarea pentru calea monahală ai primit;
Bucura-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înțelept învățător al credinței și evlaviei!

Condacul 2

Văzând inima ta plină de buna dorire, Hristos ți-a orânduit spre mântuire o cale strâmtă și plină de spini. Și pe patul de moarte al bolii fiind, i-ai făgăduit Domnului, de te va vindeca, să te închini cu totul Lui, prin monahiceștile nevoințe. Atunci te-ai ridicat din mila lui Dumnezeu de pe patul pătimirii, și L-ai slăvit pe dată pe Preabunul Dumnezeu, Doctorul sufletelor și al trupurilor, cântând Lui: Aliluia!

Icosul 2

Ințelepciunea Dumnezeieștilor Scripturi dobândind, cugetai cu frică de Dumnezeu cum îți va orândui El calea mântuirii tale și cum vei merge pe calea grea și plină de suferința a nevoinței monahale. Noi însă, de gândul tău bun minunându-ne, îți cântăm:
Bucura-te, nădejde pusă întreagă în Pronia lui Dumnezeu;
Bucura-te, căutare doar a voii Lui celei bune;
Bucura-te, pregătire de a indura orice încercare pentru mântuirea sufletului;
Bucura-te, urmare a indemnului conștiinței;
Bucura-te, urare a desfătării lumești;
Bucura-te, nealipite de bogățiile pământești;
Bucura-te, că rob a lui Dumnezeu te-ai făcut;
Bucura-te, dorire de a-I ai fi bineplăcut Lui mai presus de toate;
Bucura-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înțelept învățător al credinței și evlaviei!

Condacul 3

Întărit în credința de puterea dragostei, ai năzuit să dobândești viața Evanghelica după pilda Preacuvioșilor părinți ai Biserici vechi. Și când ți-a dat Dumnezeu priceperea viețuirii bineplăcute Lui, cu umilință ai cantat: Aliluia!

Icosul 3

Având credință puternică în purtarea de grija a lui Dumnezeu pentru mântuirea omului, ai căzut la Cinstita icoana a Prea Curatei Născătoare de Dumnezeu "Tambovskaia", care îți era binecuvântarea părintească, și ai rugat-o cu smerenie pe Stăpâna, să-ți îndrepte calea. Noi însă, văzând nădejdea ta neclătinata în mila împărătesei Cerului, cu veselie îți cântăm:
Bucura-te, fiu credincios și preaiubit al Maicii Domnului;
Bucura-te, cunoscător al sfântului ei acoperământ;
Bucura-te, bun păstrător al binecuvântării părintești prin icoana ei;
Bucura-te, cinstitor evlavios al Mijlocitoarei;
Bucura-te, înălțare de rugăciuni cu lacrimi către dânsa în vremea nopții;
Bucura-te, primire de la ea a ajutorului ceresc nerușinat;
Bucura-te, dobândire în inima a mângâierii sale preadulci;
Bucura-te, aflare a umilinței aducătoare de liniște;
Bucura-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înțelept învățător al credinței și evlaviei!

Condacul 4

Mânat de furtuna patimilor ai venit la Mănăstirea Cuviosului Serghie de Radonej, pentru că Marele Făcător de minuni al întregii Rusii și învățătorul ostenelilor monahale să-ți întărească inima pentru nevoințele monahicești care vor urma. Și ai primit ajutor minunat de la racla cu cinstitele sale moaște, pentru care umilindu-se inima ta, cu bucurie ai strigat: Aliluia!

Icosul 4

Auzind despre viață minunată și evlavia înțelepților întru Dumnezeu Părinți și Stareți de la Sihăstria Optina, lumea și toate cele din ea în taina le-ai părăsit, și ai venit degrab în mănăstire cu inima smerită, că să te mântuiești și bineplacut lui Dumnezeu să fii. Iar noi, văzând râvna sufletului tău, cântare de laudă îți aducem:
Bucura-te, lepădare a bunurilor pieritoare ale acestei lumi;
Bucura-te, cunoștința a dulceții bisericești;
Bucura-te, sălășluire în lăcașul cel Sfânt;
Bucura-te, deplină încredințare de sine lui Dumnezeu;
Bucura-te, împlinire osârdnică a poruncilor lui Dumnezeu;
Bucura-te, gustare din roadele dulci ale învățăturii lui Hristos;
Bucura-te, următor al nevoințelor Sfinților Părinți;
Bucura-te, apărător neadormit al curăției sufletești;
Bucura-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înțelept învățător al credinței și evlaviei!

Condacul 5

Sihăstria dată de Dumnezeu primindu-te că în bratele-i Părintești, te-ai așezat într-însă cu traiul. Acolo ți-ai purtat primele osteneli ale ascultării în chilia marelui Stareț iluminat de Dumnezeu, Leon, și spre duhovniceasca nevoință de el ai fost îndrumat. Iar noi văzând dulceața renunțării la voia ta, strigam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Văzând sporirea ta în nevoințele monahicești, Părintii pustiei în hainele schimei mari te-au îmbrăcat. Și te-a învrednicit începătorul nevoințelor Hristos să te împărtășești de harul cinului îngeresc, pentru care îți cântăm:
Bucura-te, iubire de Dumnezeu din toată inima;
Bucura-te, slujire a Lui din tot sufletul;
Bucura-te, cel prin multe osteneli întărit în credință;
Bucura-te, înarmare cu nădejde în ajutorul de Sus;
Bucura-te, iubire a comorii Evangheliei;
Bucura-te, potir al Duhului Sfânt;
Bucura-te, ostaș neînfricat al nevoințelor monahicești;
Bucura-te, viață în asemănare cu a îngerilor lui Dumnezeu;
Bucura-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înțelept învățător al credinței și evlaviei!

Condacul 6

Propovăduitor al credinței ortodoxe și al adevăratei vieți întru Hristos Iisus te-ai arătat, risipind învățăturile potrivnice Evangheliei și Bisericii. Și pe mulți de pe calea rătăcirii la Hristos dătătorul de Viață întorcându-i, cantai cu mulțumire: Aliluia!

Icosul 6

Strălucind în pământul Rusiei ca un mare luminător, cu razele adevărului pe toți care la tine veneau îi luminai. Oamenii împovărați de multe păcate și suferințe ca pe un înțelept îndrumător al dumnezeieștii evlavii te-au cunoscut și părinte bun ai fost celor neputincioși, suferinzi și necăjiți. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucura-te, luminator al Rusiei ortodoxe;
Bucura-te, oglinda a iubirii dumnezeiești;
Bucura-te, stâlp al credinței apostolice;
Bucura-te, piatra a nădejdii vieții veșnice;
Bucura-te, îndrumător insuflat de Dumnezeu în toate încercările;
Bucura-te, propovăduitor al pocăinței;
Bucura-te, doctor al neputințelor trupești;
Bucura-te, tămăduitor al bolilor sufletești;
Bucura-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înțelept învățător al credinței și evlaviei!

Condacul 7

Vrând lui Hristos să-I urmezi, i-ai fost Lui credincios întru toate, drept care jugul Său asupra ta ai luat. Și de la El învățând blândețea și smerenia, ai dobândit liniște sufletului tău, neîncetat strigând: Aliluia!

Icosul 7

Nouă și minunată stea a sfințeniei te-ai arătat pe cerul Bisericii, și pe scara duhovnicească la desăvârșirea cea după îngerească asemănare urcându-te, ți-ai împrăștiat razele dragostei tale pe fața întregului pământ rusesc. Așa ai atras la tine pe nobili și pe tirani, pe înțelepții veacului acestuia și pe cei mai puțin înțelepți, care-ți striga:
Bucura-te, cetate aflată în vârful muntelui;
Bucura-te, luminator care risipești întunericul necunoștinței;
Bucura-te, tămăduitor a toată neputința;
Bucura-te, izbăvitor din toate nenorocirile și ispitirile vrăjmașilor;
Bucura-te, mangalelor al celor întristați;
Bucura-te, izvor duhovnicesc al celor însetați;
Bucura-te, văditorul vicleniei acestui veac;
Bucura-te, întoarcere a multor rătăciți la calea adevărului;
Bucura-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înțelept învățător al credinței și evlaviei!

Condacul 8

Ca un străin și călător în această lume te-ai arătat, căutând cetatea cerească. Greutățile și neputințele celor care veneau la tine le-ai purtat, și așa ai împlinit poruncile lui Hristos, cu mulțumire cântând: Aliluia!

Icosul 8

Plin de dragoste dumnezeiască, crucea mult-pătimitoare a bolilor trupești întreaga ta viață ai purtat-o, în răbdare dobândindu-ți sufletul tău, după cuvintele Evangheliei lui Hristos. Și pe noi toți ne-ai învățat a purta fără murmur crucea vieții, pentru care îți cântăm:
Bucura-te, călăuzitor al celor ce caută mântuirea;
Bucura-te, chip al adevăratei ascultări;
Bucura-te, radare a neputințelor grele până la sfârșit;
Bucura-te, învățător al răbdării pentru cei mult întristați și bolnavi ce veneau la tine;
Bucura-te, bun iconom al turmei tale;
Bucura-te, hrănitor al celor ce flămânzesc după viață veșnică;
Bucura-te, apărător al celor necăjiți;
Bucura-te, înțelepților al celor potrivnici voii lui Dumnezeu;
Bucura-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înțelept învățător al credinței și evlaviei!

Condacul 9

Toate bolile și neputințele trupești le-ai încercat, răstignindu-ți patimile și plăcerile trupului, iar prin rugăciune neîncetată asupririle și ispitirile duhurilor viclene le-ai alungat. Prin aceasta pe toți îi învățai să se ridice împotriva uneltirilor diavolești, cu credința strigând: Aliluia!

Icosul 9

Mrejele falșilor înțelepți, care n-au cunoscut puterea credinței ortodoxe, prin cuvântul lui Dumnezeu și viață ta curată le-ai rupt. Și cu adevărat ca un luminos stâlp al evlaviei și păstrător al tradiției Părinților ai strălucit, ostenindu-te a tipări scrierile Părinților într-un limbaj ușor de înțeles. Pentru aceasta, minunându-ne de roadele nevoințelor tale, îți cântăm:
Bucura-te, piatra neclintită a credinței adevărate;
Bucura-te, viață întemeiată pe piatra credinței;
Bucura-te, insuflător al duhului evlaviei;
Bucura-te, semănător al virtuților creștine;
Bucura-te, lucrător harnic al nevoințelor stăreției;
Bucura-te, luminator duhovnicesc al multor călugări;
Bucura-te, călăuzire a lor la limanul mântuirii;
Bucura-te, minunata aducere a multor păcătoși la pocăința;
Bucura-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înțelept învățător al credinței și evlaviei!

Condacul 10

Ajutându-i să se mântuiască pe cei ce caută împărăția Cerului, bun îndrumător te-ai arătat, orânduindu-le pe cele lumești și pe cele duhovnicești; spre sfârșitul anilor tăi multe osteneli ai depus, Mănăstirea Samordino frumos orânduind-o. Iar maicile liniște sufletească și mântuire au dobândit, înălțând cântare de laudă: Aliluia!

Icosul 10

Apărător și adăpost fiilor tăi duhovnicești te arăți, și prin rugăciuni neîncetate ocrotitor în fața năvălirilor vrăjmașe; în lupta împotriva duhului răutății îi însuflețești, mândria și iubirea de sine prin smerenie biruind. Pentru aceasta, cu bucurie îți strigam:
Bucura-te, stingere a săgeților arzătoare ale vrăjmașului;
Bucura-te, biruire a legiunilor de demoni;
Bucura-te, slobozire a celor robiți de duhul răutății;
Bucura-te, izbăvire a multor suflete din temniță deprinderilor pătimașe;
Bucura-te, întoarcere la Dumnezeu prin dragoste și rugăciune a multor suflete rătăcite;
Bucura-te purtătorul de grija al orfanilor și văduvelor;
Bucura-te, purtătorule de Dumnezeu, îndrumător al cetelor monahicești;
Bucura-te, cinstit propovăduitor al fecioriei și blândeții;
Bucura-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înțelept învățător al credinței și evlaviei!

Condacul 11

Cantare de umilință îți aducem ție, ca unui grabnic ajutător în nevoi și mâhniri al tuturor celor care cu credință și dragoste vin la tine. Căci până la sfârșitul vieții ai fost un părinte iubitor al fiilor tăi duhovnicești și al celor împovărați, care așteaptă mângâierea sufletului. Și cu dreptate se proslăvește prin tine Dumnezeu, Cel minunat întru sfinții Șai, care îl slăvesc și cântă neîncetat: Aliluia!

Icosul 11

Sfeșnic al virtuților te-ai arătat, părintele nostru Ambrozie, în răbdare și smerenie călătoria pamântească petrecându-o. Și împlinind toate cele pe care Hristos în Sfânta Sa învățătura ni le-a poruncit, te-ai strămutat de pe pământ la cer, intrând ca un rob credincios al lui Hristos în bucuria Domnului tău. Pentru aceasta cu bucurie îți cântăm:
Bucura-te, slugă credincioasă, care ai împlinit voia Domnului tău;
Bucura-te, ostaș a lui Hristos, care ai renunțat la deșertăciunea vieții;
Bucura-te, slujire adusă unicului Dumnezeu;
Bucura-te, împlinire a tuturor poruncilor Sale;
Bucura-te, învrednicire de cămările cerești;
Bucura-te, împărtășire de slava de sus;
Bucura-te, moștenitor al vieții veșnice;
Bucura-te, drept prealăudat al lui Dumnezeu;
Bucura-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înțelept învățător al credinței și evlaviei!

Condacul 12

Moștenit-ai comoara nepieritoare a harului lui Dumnezeu și liman liniștit fără furtună în cer ai dobândit. Prin lucrarea Proniei lui Dumnezeu în zilele prăznuirii a o mie de ani de la încreștinarea Rusiei ai fost proslăvit și în ceata sfinților înfrumusețat te-ai arătat; iar noi, sfânta ta pomenire cu bucurie cinstindu-o, cântăm: Aliluia!

Icosul 12

Cantând proslăvirea ta, te mărim, ca pe o cădelniță înmiresmată. Nu uita rugăciunile smerite ale fiilor tăi duhovnicești, care cinstesc sfântul tău nume și către tine cu mulțumire strigă:
Bucura-te, Ambrozie, moștenitor al nemuririi cerești;
Bucura-te, lauda cinstită a Bisericii ortodoxe;
Bucura-te, învrednicire de a vedea chipurile Sfinților lui Dumnezeu;
Bucura-te, părtaș al păcii lui Hristos cu ceata Preacuvioșilor Părinți;
Bucura-te, tare mijlocitor înaintea Altarului lui Dumnezeu Celui Atotțiitor;
Bucura-te, fierbinte mijlocitor înaintea judecații lui Dumnezeu;
Bucura-te, îndrumător al nostru, celor ce în valea plângerii umblăm;
Bucura-te, neîncetat rugător pentru întreg pământul;
Bucura-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înțelept învățător al credinței și evlaviei!

Condacul 13

Minunat drept al lui Hristos și făcător de minuni, Cuvioase Starețe al nostru Ambrozie, primește acum smerita noastră rugăciune, a nevrednicilor fiilor tăi duhovnicești. Nu ne lăsa pe noi în suferințe și boli, vino și tinde-ne mână de ajutor, îndreptându-ne pe calea pocăinței și mântuirii. Ca izbăvindu-ne de moartea cea veșnică, pe tine pururea să te mărim, lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Viața îngerească urmând, ai lepădat toate frumusețile trecătoare ale lumii acesteia și pașii ți i-ai îndreptat spre învățătorul duhovnicesc și înainte-văzătorul stareț Ilarion, că să te călăuzească pe calea adevăratei viețuiri și să te binecuvinteze pentru nevoințele mântuirii. El însă, văzând înainte cu duhul viitoarea ta viață plăcuta lui Dumnezeu, te-a trimis la Sihăstria Optina, și acolo ai găsit ție liman bun. Văzând aceasta purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru tine, îți cântăm:
Bucura-te, vlăstar de Dumnezeu ales al evlaviei părinților tăi;
Bucura-te, că din copilăria ta pe Domnul l-ai iubit;
Bucura-te, că spre înțelepciunea cărții din tinerețe râvna ai avut;
Bucura-te, că învățătura Sfinților Părinți ai cunoscut;
Bucura-te, renunțare la bunurile grabnic pieritoare ale lumii acesteia;
Bucura-te, iubire cu dor necontenit a comorilor nestricăcioase;
Bucura-te, căutare a voii lui Dumnezeu spre mântuire;
Bucura-te, că binecuvântarea pentru calea monahală ai primit;
Bucura-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înțelept învățător al credinței și evlaviei!

Condacul 1

Drept ales al lui Dumnezeu și făcător de minuni, Mare stareț Ambrozie, laudă Optinei și îndrumătorul minunat al întregii Rusii, lăudând viață ta plină de nevoințe, îți aducem cinstita cântare de laudă. Tu însă, ca unul care îndrăzneala către Domnul ai căpătat, roagă-te pentru noi toți, fiii tăi duhovnicești, care cu umilința te chemam: Bucura-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înțelept învățător al credinței și evlaviei!

Rugăciunea întâi către Cuviosul Ambrozie de la Optina

O, Mare Stareț și Drept al lui Dumnezeu, Cuvioase părinte al nostru Ambrozie, laudă Optinei și al întregii Rusii învățător al evlaviei! Cinstim viața ta smerită întru Hristos, pentru care Dumnezeu a preamărit numele tău încă de aici de pe pământ, și cu cinste cerească te-a încununat după plecarea ta în cămara slavei veșnice.
Primește acum rugăciunea noastră, a nevrednicilor tăi robi, care te cinstesc și cheamă sfântul tău nume, și ne izbăvește prin mijlocirea ta înaintea Altarului lui Dumnezeu de toate împrejurările pline de suferință, de neputințe sufletești și trupești, de rele, de ispite viclene și înșelătoare.
Revarsă patriei noastre și lumii întregi de la Dumnezeu cel Atotbun pace, liniște și bunăstare, fii mijlocitor neclintit a Sihăstriei unde te-ai nevoit și ai bine-plăcut atotslăvitului Dumnezeu în Treime, Căruia i se cuvine toată laudă, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea a doua către Cuviosul Ambrozie de la Optina

O, Preacuvioase și Purtătorule de Dumnezeu Părinte al nostru Ambrozie! Dorind să devii rob al lui Dumnezeu, te-ai sălășluit în sihăstria Optina, și fără lene, în osteneli, în privegheri, în rugăciuni și postiri te-ai nevoit, fiind îndrumător monahilor și tuturor oamenilor zelos învățător. Astăzi însă, după trecerea ta de la cele pământești înaintea împăratului Ceresc stând, roagă-L să miluiască cu harul Său locul nevoințelor tale, Sfânta Mănăstire aceasta unde cu duhul neîncetat petreci, și tuturor oamenilor care cu credința cad la racla cu sfintele tale moaște, împlinește-le cererile.
Roagă-L pe milostivul Dumnezeu să ne trimită prisosință de bunătate, îndeosebi însă darurile cele spre folosul nostru sufletesc. Și învrednicindu-ne a sfârși viața aceasta trecătoare în pocăință, în ziua Judecații de moștenirea desfătărilor din împărăția Lui să ne facă părtași în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea a treia către Cuviosul Ambrozie de la Optina

O, Preacinstit Stareț al Sfintei și Minunatei Sihaștrii Optina, Cuvioase și Purtătorule de Dumnezeu Părinte al nostru, Ambrozie! Podoaba cinstita a Bisericii noastre și sfeșnic luminos al harului, cu dumnezeiască strălucire pe toți îi luminezi, și că un preafrumos rod duhovnicesc al Rusiei, tuturor sufletelor credincioase cereasca desfătare și bucurie mare le reverși! Pentru aceasta, cu credință și cutremur cădem acum înaintea raclei cu sfintele și făcătoarele de minuni moaștele tale, pe care spre mângâiere și ajutor celor în suferința le-ai dăruit, și cu smerenie ne rugam ție cu gura și cu inima.
Părinte sfinte, îndrumător al întregii Rusii și evlaviei învățător, păstor și doctor al sufletelor și trupurilor noastre cuprinse de neputințe, privește spre fiii tăi duhovnicești, care păcătuiesc mult cu cuvântul și cu fapta, și acoperă-ne cu multă și sfânta ta dragoste, cu care te-ai proslăvit încă în timpul vieții pe pământ. Și mai vârtos după sfârșitul tău încununat, călăuzește-ne în rânduielile Sfinților și de Dumnezeu insuflaților Părinți, învață-ne poruncile lui Hristos, pentru a căror împlinire mult te-ai nevoit pe pământ până în ultima clipa a vieții tale monahale.
Roagă-te pentru noi, cei neputincioși cu sufletul și cuprinși de suferințe, să dobândim vreme binecuvântata și mântuitoare pentru pocăință, îndreptare adevărata și reînnoirea vieții noastre, pentru izbăvire de patimile aprige și de fărădelegile fără număr.
Primește-ne, apără-ne și ne păzește cu acoperământul milei tale, mijlocește pentru noi că să primim de la Domnul binecuvântarea și să purtam cu răbdare jugul blana al lui Hristos până la sfârșitul zilelor noastre. Și așa să aflam viață și împărăția viitoare, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață și bucurie fără de sfârșit, prin darul Singurului, Atotsfântului și Fericitului Izvor al nemuririi, Dumnezeu Cel în Treime închinat, Tatăl și Fiul și Sfanțul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfântului Cuvios Ambrozie de la Optina - video

Sfârșit -Acatistul Sfântului Cuvios Ambrozie de la Optina

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Cuvios Ambrozie de la Optina - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

Sfânta și Marea zi de Vineri
Săptămâna Patimilor

FB Mess WA Like În Sfânta și Marea zi de Vineri se face pomenirea sfintelor, mântuitoarelor și înfricoșătoarelor Patimiri ale Domnului și a mărturisirii tâlharului celui recunoscător, care a dobândit Raiul. Despre toate acestea, despre […]

† Sfânta Muceniță Agata
(5 februarie)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Agata este ocrotitoarea femeilor care au cancer la sân sau pulmonar. Prin descoperire dumnezeiască, în ziua de 5 februarie când este serbată Sfintei Agata, Sfântul Antim Ivireanul a hotărât […]

† Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou
(5 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou este grabnic ajutător, mijlocitor pentru cei deznădăjduiți și vindecător al celor grav bolnavi. Sfânt Efrem este numit "nou-arătat", pentru că a devenit cunoscut recent, prin […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram