Acatistul Sfântului Arsenie cel Mare

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Arsenie cel Mare se poate citi pentru a cere ajutor de la Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Arsenie cel Mare, în vindecarea celor bolnavi, ocrotirea celor săraci și încurajarea celor care se simt singuri.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Arsenie cel Mare trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Arsenie cel Mare - text

Tropar la Acatistul Sfântului Arsenie cel Mare, glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Arsenie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Pe luminătorul lumii și podoaba călugărilor, pe rugătorul cel înflăcărat al pustiei și dascălul cel minunat al tăcerii, veniți toți cei iubitori de Dumnezeu să-l lăudăm și să i ne închinăm zicând: Bucura-te, Preacuvioase Părinte Arsenie!

Icosul 1

Răsărind din părinti binecredincioși, a Romei celei Vechi, strălucita odrasla te-ai arătat, părintele nostru Arsenie; căci, sporind în învățătura retoricii și a filosofiei celei mai înalte, frica lui Dumnezeu și dragostea Lui mai vârtos ți le-ai agonisit, pentru care îți cântăm:
Bucura-te, rod ales al unor părinti evlavioși;
Bucura-te, diamant înzestrat cu virtuți și daruri sfinte;
Bucura-te, ritor iscusit în elineasca și latineasca învățătură;
Bucura-te, albină iubitoare de polenul curăției;
Bucura-te, crin duios neatins de întinăciunea trufiei celei pierzătoare;
Bucura-te, tămâie bine-mirositoare aprinsă cu focul râvnei către Stăpânul;
Bucura-te, vultur neabătut din zborul către înălțimile cele cerești;
Bucura-te, al Sfântului Duh vrednic lăcaș;
Bucura-te, ciocârlie glăsuitoare de pace și armonie;
Bucura-te, părintele pustiei și al nostru mijlocitor;
Bucura-te, ocrotitorul celor ce cheamă al tău ajutor;
Bucura-te, lauda noastră în ceasul grelelor încercări;
Bucura-te, Preacuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 2

Nu întru înțelepciunea cea lumească a aflat sufletul tău odihna, prealăudate, ci înțelepciunea cea de sus mai cu dorire cautând, ai intrat în rândul clericilor, slujind Domnului ca diacon, plin de roadele Duhului. Insufla-ne și nouă, părinte, râvna și dragoste de cele sfinte, că împreună cu tine să cântăm: Aliluia!

Icosul 2

Văzându-te Domnul, ca pe o mireasa prea împodobită, sârguindu-te a-I bineplăcea în toate, a răspândit slava ta în toate parțile Romei și nimeni altul decât tine, nu a fost găsit destoinic a fi invadator al filosofiei și credinței creștinești pentru înșiși fii împăratului. Tu, însă, fericite, te-ai lepădat de mult ori, nemai îndrăgind scolasticestile graiuri, dar te-ai plecat mai apoi spre a împlini porunca dată, iar noi îți grăim:
Bucura-te, smerit lucrător în via Domnului;
Bucura-te, că dulceață liniatei și a rugăciunii mai mult decât orice te veselea;
Bucura-te, înger pamântesc învăpăiat de doruri cerești;
Bucura-te, pildă măreața de umilință și blândețe;
Bucura-te, mielușel ascultător de glasul Păstorului Celui Bun;
Bucura-te, că viețuirea ta cea înaltă pe mulți i-a umplut de uimire;
Bucura-te, balsam de mângâiere și alinare;
Bucura-te, mir de mult preț ce reverși harul peste cei ce ți se roagă;
Bucura-te, dar ceresc făcut oamenilor din milostivirea Dătătorului a toate;
Bucura-te, prietenul celor ce cinstesc pomenirea ta;
Bucura-te, și învață-ne a binecuvânta pe Domnul în toate cele ce vin asupra noastră;
Bucura-te, apărătorul nostru la judecata ce va să fie;
Bucura-te, Preacuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 3

Petrecând la curtea imperială, la mare cinste te avea împăratul Teodosie, înconjurându-te cu slavă și dregătorii și dăruindu-ți mulțime de slugi, podoabe scumpe și haine aurite. Dar, în cămara cea mai de taina a inimii tale, Duhul Sfânt striga întru tine cu suspine negrăite după Sfânta Înstrăinare, rugând pe Dumnezeu și zicând: Aliluia!

Icosul 3

Rugăciunea cea cu umilință și zdrobirea nu o trece Domnul cu vederea și după mulți ani un glas ceresc te-a chemat de lângă împăratul pământesc în oastea Împăratului Luminii, grăindu-ți: "Arsenie, fugi de oameni și te vei mântui!" pentru care ai înălțat smerita mulțumire Stăpânului, iar noi minunându-ne, te lăudăm așa:
Bucura-te, serafim rănit de dragostea veșnicului Mire;
Bucura-te, porumbel ceresc, solitor de veselie și de neprihănire;
Bucura-te, suflet fecioresc împodobit cu candela năzuințelor sfinte;
Bucura-te, chiparos ce ne învălui în mireasma rugăciunilor și mijlocirilor tale;
Bucura-te, spaima diavolilor ce îi alungi departe de la robii tăi;
Bucura-te, vioară a cărei auzire îndulcește sufletele noastre afundate în mâhnire și dureri de multe feluri;
Bucura-te, cel ce aduci iarăși pacea în cei ce au pierdut-o;
Bucura-te, raza luminoasă ce gonești negura păcatului;
Bucura-te, scânteie ce aprinzi în noi pocăința cea curățitoare;
Bucura-te, sprijinitorul celor lipsiți de ajutorul omenesc;
Bucura-te, întărirea neputincioșilor și bolnavilor;
Bucura-te, odihna celor obosiți de greutăți și scârbe;
Bucura-te, Preacuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 4

În frumusețea cea negrăită a corturilor cerești, te desfătezi acum, preacinstite, întru odihna cea veșnica a sfinților. Cauta, o, preaminunate Arsenie, spre noi cei încurcați în lanțurile multor fărădelegi și ispite ca mântuiți prin tine să aducem prinos de laudă cântând: Aliluia!

Icosul 4

Cine poate spune, părinte cuvioase, nespusa bucurie ce te-a cuprins, văzându-te slobozit din lumea cea deșartă spre a împlini ceea ce din tinerețe doreai cu atâta ardoare? Căci noi, cei neputincioși și iubitori de materie, neputând pătrunde taina, ne umilim cu sufletul și-ți împletim cununi de lauda zicând:
Bucura-te, stâlp de foc al dragostei curate;
Bucura-te, cel plin de zel nestăvilit după Soarele Dreptății;
Bucura-te, că nimic din înșelăciunile vieții nu te-a atras în mreje;
Bucura-te, izvor de bunătate și compătimire;
Bucura-te, comoara scumpă a celor săraci cu duhul;
Bucura-te, fântână răcoritoare ce ne adapi cu apa cea vie;
Bucura-te, diademă aurită ce duci rugăciunile noastre la Tronul Preasfintei Treimi;
Bucura-te, cel ce tainic ne povățuiești a purta crucea suferinței cu răbdare și smerenie;
Bucura-te, împreună călător cu noi pe drumul spinos al mântuirii;
Bucura-te, cel ce abați mintea noastră de la cele de jos la cele nepieritoare;
Bucura-te, că la tăcerea cea aducătoare de har ne indemni;
Bucura-te, că de rătăciți și erezii ne ferești;
Bucura-te, Preacuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 5

Îmbrăcându-te în haine sărăcăcioase, ai părăsit pe ascuns palatul din Constantinopol și ai fugit în pustia Egiptului, de Dumnezeu gânditorule Arsenie. Pretinzând a fi un om străin și sărac, îi implorai pe părinții cei de acolo a te îmbracă în schima monahală spre a sluji împreună cu dancii lui Hristos și a-I canta pururi: Aliluia!

Icosul 5

Ca un rob te-ai smerit, preaslăvite, căci robit ai fost de dragostea Celui ce mai înainte te-a iubit. Și cunoscând Avva Ioan Colov darul Sfântului Duh ce era asupra ta, te-a tuns îndată în chipul îngeresc, pentru care primește de la noi:
Bucura-te, veselia cetelor îngerești;
Bucura-te, jertfa sfințită pe altarul tăgăduirii de sine;
Bucura-te, că te-ai golit de sine spre a-L face pe Hristos să strălucească întru tine;
Bucura-te, că te-ai ascuns în adâncul pustiei, vădind Lumina Învierii;
Bucura-te, că numele barbariei purtând, suflet vitejesc ai avut;
Bucura-te, că ți-ai disprețuit trupul și odihna de orice fel;
Bucura-te, cununa a nevoințelor pustnicești;
Bucura-te, floarea pustiei celei sterpe;
Bucura-te, trâmbița Sfânta ce ne deștepți în suflet simțăminte dumnezeiești;
Bucura-te, bucurie nemărginită a celor întristați;
Bucura-te, sprijinul celor părăsiți și prigoniți;
Bucura-te, odor prețios ce ne răscumperi din munca cea veșnică;
Bucura-te, Preacuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 6

Nu suntem vrednici, Atotputernice Doamne, a ridica ochii noștri spre Tine, căci noianul păcatelor noastre ne-a făcut necutezători, iar conștiința amarnic ne pune înainte priveliștea nesuferitelor chinuri ale iadului. Pentru rugăciunile cuviosului tău, indura-te spre zidirea ta cea căzuta, că răpiți din ghearele celui rău, să îți cântăm în glas de izbăvire: Aliluia!

Icosul 6

Multa cercetare s-a făcut de împăratul Teodosie pentru tine, preacuvioase Părinte, căci multă mâhnire i-a pricinuit plecarea ta. Însa Dumnezeu te-a acoperit cu puterea Sa, în chilia cea dăruită ție de Avva Ioan Colov, unde petreceai în mare asprime și în osteneli, pentru care asculta unele ca acestea:
Bucura-te, chip al monahilor desăvârșiți;
Bucura-te, arma nebiruită în lupta duhovnicească;
Bucura-te, în înfrânare nerăpusele ostaș;
Bucura-te, priveghetor osârdnic în așteptarea Mirelui nestricăcios;
Bucura-te, că ochii tăi vărsau mereu lacrimi de dor;
Bucura-te, postitor hrănit cu mana sfintelor cugetări;
Bucura-te, Preacuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 7

Fost-a iarăși glasul Domnului către tine zicându-ți: "Arsenie, fugi de oameni și petrece în liniște, căci aceasta este rădăcina curățeniei!". Și ai mers îndată în pustiul mai îndepărtat și în tăcere și în vorbirea cu Dumnezeu mai vârtos te-ai sârguit, cantând în inima ta: Aliluia!

Icosul 7

Asemănatu-te-ai fericite cu sămânța cea care, murind, a adus roada bogată, căci și tu ai murit pentru lume și te-ai înstrăinat de neamul și patria ta adâncindu-te cu dragoste serafimică pentru Domnul. Încălzește, o, sfinte și inimile noastre cu văpaia Sfântului Duh, că într-un glas să-ți grăim:
Bucura-te, flacăra rugăciunii neîncetate;
Bucura-te, minte curățita de patimi și unita cu cele de sus;
Bucura-te, că pe pământ erai cu trupul, iar cu duhul te împărtășeai cu cele de sus;
Bucura-te, heruvim văzător de taine nepătrunse;
Bucura-te, că îngerii îți slujeau;
Bucura-te, că însuși Dumnezeu petrecea cu tine;
Bucura-te, că purtai în sân un șervețel pentru lacrimile de umilință ce izvorau pe când împleteai rucodelia ta;
Bucura-te, că atât de mult plângeai, încât și perii ochilor ți-au căzut;
Bucura-te, că trupului, ca unui rob rău îi porunceai a dormita o ora pe noapte;
Bucura-te, că multe supărări îți făceau dracii, dorind a-ți surpa lucrarea;
Bucura-te, căci cu smerenie ai biruit săgețile vrăjmașului;
Bucura-te, nădejdea noastră nerușinată;
Bucura-te, Preacuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 8

Cum te vom lăuda pe tine, de Dumnezeu purtătorule părinte, noi cei ce de-a pururea în deșarta grăire viețuim și cu clevetiri și osândiri întinăm sufletul nostru? Ci, învață-ne pe noi a înfrâna pornirile cele rele ale inimii, învrednicindu-ne a glăsui cu tine cântarea cerească: Aliluia!

Icosul 8

Nu a putut fi ascunsă lumina sub obroc și nici tu, fericite, nu ai putut îngropa virtutea ce strălucea întru tine, care pe mulți îi atrăgea a veni către tine și a cere cuvânt de mântuire. Însă nu primeai prea degrab pe cineva; iar întrebat fiind pentru ce fugi de oameni ziceai: "Dumnezeu știe că va iubesc, dar nu pot fi și cu voi și cu El". Iar noi, auzind unele ca acestea, te lăudăm zicând:
Bucura-te, vorbitorule în graiul fericitei tăceri;
Bucura-te, locaș al Preasfintei Treimi;
Bucura-te, blândețea sfătuitor cu propria pildă;
Bucura-te, oglinda a dreptății și sfințeniei;
Bucura-te, fiu iubit al Maicii preacurate;
Bucura-te, podoaba bisericii drept slăvitoare;
Bucura-te, carte cu slove de duh scrisa;
Bucura-te, vindecător al sufletelor și al trupurilor;
Bucura-te, grabnic ajutător al celor din nevoi;
Bucura-te, că te pleci cu milostivire spre cei suferinzi;
Bucura-te, împăciuitorul celor învrăjbiți;
Bucura-te, cel ce așterni dragostea între frați;
Bucura-te, Preacuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 9

Toți credincioșii adunându-ne, veniți să cădem la plăcutul lui Dumnezeu Arsenie: robii la eliberatorul, săracii la plinitorul, bogații la cel sărac pentru Evanghelie, păcătoșii mijlocitor, bolnavii la tămăduitorul și toți, ca unui mare soare să-i cântăm: Aliluia!

Icosul 9

Înțelepții veacului acestuia, auzind de viețuirea ta cea străina se umplu de mirare și nu se pricep cum a grai întru cinstirea ta, aduc laude de acest fel:
Bucura-te, că pentru Domnul ai ascuns știința ta;
Bucura-te, că deși aveai multă iscusință în aceasta, celor ce te întrebau le ziceai că voiești a învăța mai bine alfabetul țăranului simplu;
Bucura-te, taina neînțeleasă de mințile înfumuraților cărturari;
Bucura-te, că Sfânta simplitate te-a făcut mai slăvit decât aceștia;
Bucura-te, că în locul mirodeniilor și aromatelor de la palat sufereai mirosul cel greu;
Bucura-te, că nimeni nu avea haine mai proaste că ale tale;
Bucura-te, că îmbolnăvindu-te și primind în dar o cămașa de in, ai mulțumit Domnului că pentru numele Lui te-ai învrednicit a lua milostenie;
Bucura-te, cel înveșmântat în mantia nepătimirii;
Bucura-te, că de slujba diaconiei nu te-ai mai apropiat;
Bucura-te, că te împărtășeai în rândul fraților, nu al clericilor din schit;
Bucura-te, că de vedenii cerești te-ai învrednicit;
Bucura-te, că pocăința cu străpungere de inima în tot ceasul te-a însoțit;
Bucura-te, Preacuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 10

Înotând în marea acestei vieți, tare nădejde te avem, preacinstite părinte, căci știm că nu vom fi doborați de învolburatele valuri ale primejdiilor, avansu-te pe tine ajutător și în glas de bucurie, la limanul mântuirii vom canta: Aliluia!

Icosul 10

Turn de apărare și zid neclintit te cunoaștem pe tine prealăudate Arsenie. Căci cine a alergat la tine și nu a fost izbăvit? Sau, care ți s-a rugat și nu a primit a ta folosință? Pentru aceea, preamărindu-te, îți zicem:
Bucura-te, îndreptarea celor greșiți;
Bucura-te, povața celor ce rătăcesc;
Bucura-te, cel ce ștergi lacrimile celor ce plâng nemângâiați;
Bucura-te, mare folositor în nenumărate trebuințe;
Bucura-te, cârmaciul celor neștiutori;
Bucura-te, cel ce dezlegi din legăturile vrăjmașului pe cei prinși în ele;
Bucura-te, întăritorule al credinței noastre;
Bucura-te, lumina celor orbi;
Bucura-te, invadatorul celor nepricepuți;
Bucura-te, liniștea celor frământați și tulburați;
Bucura-te, hrănitorul celor lipsiți;
Bucura-te, binecuvântarea cerească ce tuturor te faci spre mântuire;
Bucura-te, Preacuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 11

Nu trece cu vederea, sfinte părinte, smeritele noastre cântări ce cu tot sufletul ți le aducem. Solește nouă mila Stăpânului, că prin tine fiind miluiți, bucurându-ne să grăim: Aliluia!

Icosul 11

Făclie lumii ești preacuvioase și mare stâlp al pustiei, căci se lauda cu tine oamenii pe pământ, iar în cer, cetele sfinților și ale îngerilor se bucură de tine și ne îndeamnă a glăsui întru cinstirea ta:
Bucura-te, raza a luminii neinserate;
Bucura-te, salcie aplecata spre împlinirea Evangheliei;
Bucura-te, perlă scumpă și prea frumoasă;
Bucura-te, următorule al evlaviei creștine;
Bucura-te, mierla neîntrecuta în doxologie;
Bucura-te, apa limpede curățitoare;
Bucura-te, vestitor de întâmplări minunate;
Bucura-te, nor ce ne acoperi cu a ta umbrire;
Bucura-te, pavăza celor ce poarta al tău nume;
Bucura-te, cheie ce ne descui ușa dănțuirii;
Bucura-te, nectar ce ne îndulcești a noastră auzire;
Bucura-te, biruitorul tagmelor diavolești;
Bucura-te, Preacuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 12

Harul cel dumnezeiesc revarsă-l nouă de la Hristos, Domnul Slavei. Oprește dezbinarea în Biserica, stinge asupririle celor potrivnici și îndreptează viața noastră, că în unire și pace adâncă, toți să strigam: Aliluia!

Icosul 12

Cantând măririle tale, cu umilință și evlavie ne închinăm sfintelor tale lupte, fericim chinurile vieții pustnicești ce le-ai răbdat pentru Hristos și mulțumindu-ți pentru binefacerile tale, grăim unele ca acestea:
Bucura-te, imn de veselie inimii noastre;
Bucura-te, înfrângătorul ispitelor de la trup, de la lume și de la diavoli;
Bucura-te, că monahilor le ești straja tare;
Bucura-te, pom aducător de roade bogate;
Bucura-te, cel ce umpli de strălucire poteca neprihănirii;
Bucura-te, ocean de iubire jertfelnică;
Bucura-te, palat al împărăției cerești;
Bucura-te, cel ce lesne cobori asupra-ne milostivirile divine;
Bucura-te, mlădiță vie a trunchiului Hristos;
Bucura-te, ploaia caldă ce ne picuri binecuvântare;
Bucura-te, scumpul nostru mijlocitor;
Bucura-te, de minuni preaslăvite făcătorule;
Bucura-te, Preacuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 13

O, preacantate părinte Arsenie, farul cel luminos al pustiei și comoara monahismului ortodox, primește nevrednica noastră rugăciune și ne izbăvește de toate nevoile și primejdiile și de munca cea veșnică ferește-ne, că prin mijlocirile tale să ajungem în bucuria nesfârșită unde neîncetat răsună cântarea: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Răsărind din părinti binecredincioși, a Romei celei Vechi, strălucita odrasla te-ai arătat, părintele nostru Arsenie; căci, sporind în învățătura retoricii și a filosofiei celei mai înalte, frica lui Dumnezeu și dragostea Lui mai vârtos ți le-ai agonisit, pentru care îți cântăm:
Bucura-te, rod ales al unor părinti evlavioși;
Bucura-te, diamant înzestrat cu virtuți și daruri sfinte;
Bucura-te, ritor iscusit în elineasca și latineasca învățătură;
Bucura-te, albină iubitoare de polenul curăției;
Bucura-te, crin duios neatins de întinăciunea trufiei celei pierzătoare;
Bucura-te, tămâie bine-mirositoare aprinsă cu focul râvnei către Stăpânul;
Bucura-te, vultur neabătut din zborul către înălțimile cele cerești;
Bucura-te, al Sfântului Duh vrednic lăcaș;
Bucura-te, ciocârlie glăsuitoare de pace și armonie;
Bucura-te, părintele pustiei și al nostru mijlocitor;
Bucura-te, ocrotitorul celor ce cheamă al tău ajutor;
Bucura-te, lauda noastră în ceasul grelelor încercări;
Bucura-te, Preacuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 1

Pe luminătorul lumii și podoaba călugărilor, pe rugătorul cel înflăcărat al pustiei și dascălul cel minunat al tăcerii, veniți toți cei iubitori de Dumnezeu să-l lăudăm și să i ne închinăm zicând: Bucura-te, Preacuvioase Părinte Arsenie!

Rugăciune la Acatistul Sfântului Arsenie cel Mare

O, preacuvioase părinte Arsenie, cel ce pentru Hristos ai lăsat bogățiile împărătești și din valurile lumești fugind ca din izvoarele păcatului întru liniște desăvârșită mintea ți-ai păzit și cu dragoste de serafim te-ai aprins în vorbirea cu Dumnezeu, auzi-ne și pe noi păcătoșii și nevrednicii care viețuim cu multă nepăsare în toată vremea și îl maniem pe Domnul cu mulțimea răutăților noastre.

Roagă-te pentru noi cei neputincioși spre a ne trezi din somnul lenevirii și a ne curați inima de poftele cele viclene pentru a o face locaș al dumnezeiescului Duh.

O, preabunule părinte Arsenie, cel ce ne-ai învățat ca începătura tuturor faptelor bune este smerita cugetare cea adevărata fără de care nu putem afla mântuitoarea cale către Dumnezeu, ajuta-ne și pe noi nevrednicii robii tăi a ne aduce aminte pururi că țarână suntem și deșertăciune sunt toate cele omenești.

Tu, sfinte părinte, care te desfătezi cu cetele tuturor sfinților, prin îndrăzneală ce ai câștigat-o către Domnul fă-te nouă solitor de pace și întărire în ispitele și necazurile veacului acestuia înșelător, dăruitor de lumină în întunecimea orbirii noastre sufletești, călăuza pașilor noștri pe cărarea pocăinței, îndemnător de taina la faptele blândeții și ale evlaviei, ale dreptății și răbdării, ale milosârdiei, dragostei și bunătății și ne învrednicește ca întru umilința sufletului, să slăvim în corabia ortodoxiei străbune pe Cel căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea acum și pururi și în vecii vecilor. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Tropar la Acatistul Sfântului Arsenie cel Mare - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Arsenie cel Mare

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Arsenie cel Mare - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Apostol Andrei
(30 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, este numit și Ocrotitorul României deoarece a propovăduit Evanghelia lui Hristos pe teritoriul tării noastre. Este serbat de trei ori în calendarul ortodox, o dată […]

† Sfântul Daniil Sihastrul
(18 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Daniil Sihastrul a fost considerat sfânt încă din timpul vieții sale, vindecând pe cei bolnavi, alungând demonii și alinând suferințele. El a fost duhovnicul și sfătuitorul Sfântului Voievod Ștefan cel […]

† Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului (23 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Iacob cel Drept, numit și Iacob Fratele Domnului sau Iacob Ruda Domnului, deoarece el era frate vitreg al Domnului Hristos fiind fiul Dreptului Iosif dintr-o căsătorie de dinaintea logodnei […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram