Acatistul Sfântului Apostol Iuda Tadeu

4.2/5 - (64 votes)

Acatistul Sfântului Apostol Iuda Tadeu poate fi citit pentru situațiile grele deoarece Sfântul Apostol Iuda Tadeu este "sfântul cauzelor pierdute", "ocrotitorul celor deznădăjduiți", sfântul fiind grabnic ajutător și mijlocitor în situații disperate, greu de rezolvat.

Înainte de a începe acest acatist trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Apostol Iuda Tadeu - text

Tropar la Acatistul Sfântului Apostol Iuda Tadeu, glasul 1

Al lui Hristos frate și mucenic tare, știindu-te pe tine, Sfinte Iuda, cu sfințenie te lăudăm pe tine, cel ce ai călcat înșelăciunea și credința ai păzit. Pentru aceasta astăzi preasfântă pomenirea ta prăznuind, dezlegare de păcate cu rugăciunile tale luăm.

Condacul 1

Mult-smeritului Apostol și rudă a Domnului nostru Iisus Hristos, Iuda Tadeul, lauda mucenicilor, grabnic ajutător al celor deznădăjduiți, să-i cântăm cu bucurie: Mare este Dumnezeu întru tine, Sfinte Apostole Tadeu al Galileii!

Icosul 1

Ai fost născut, o, Sfinte Apostole, în Nazaretul Galileii, fiind unul dintre cei patru fii ai Sfântului Iosif, logodnicul Fecioarei Maria: Iuda, Iacov, Iosie și Simon. Și tot ca și frații tăi, la început nu credeai în El. Apoi, înțelegându-ți greșeala, ai devenit unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mântuitorului și te numeai cu smerenie "Iuda, sluga lui Hristos și fratele lui Iacov". Pentru aceasta, o, sfinte Iuda Tadeu, trimite-mi ajutor spre a cinsti sfântă apostolia ta:
Bucură-te, învățătorul smereniei;
Bucură-te, îndreptătorul mândriei;
Bucură-te, dascălul pocăinței;
Bucură-te, stâlpul credinței;
Bucură-te, înțelept slujitor al lui Hristos;
Bucură-te, că ascultarea ți-a adus folos;
Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

Condacul 2

Spre a evita confuzia cu un alt Iuda, Sfântul Evanghelist Matei te-a numit cu înțelepciune Tadeu, ce se tâlcuiește "lăudător" și "mărturisitor" sau "sânii laptelui". Te-a mai numit și Levi, arătând astfel râvna și vitejia ta în lupta pentru Mântuitorul nostru, după ce te-ai încredințat că Iisus este Mesia. Iar alții, numindu-te Varsava, ce se tâlcuiește "fiul întoarcerii", au arătat astfel imensa ta pocăință, credință și dragoste, pentru care Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Spre tine năzuim, așadar, cu încredere, o sfinte apostole Iuda-Tadeu-Levi, și te chemăm în rugăciunile noastre. Apără-ne ca un leu de patimile sufletești și trupești, ajută-ne sa înțelegem și să împlinim cuvintele Sfintei Evanghelii, ajută-ne să mărturisim și noi cu vorba, cu fapta și cu gândul dreapta credință, spre slava lui Dumnezeu și ajutorul aproapelui, pe noi, cei ce-ți cântăm:
Bucură-te, râvnă aprinsă;
Bucură-te, comoară necuprinsă;
Bucură-te, mărturisitor înflăcărat;
Bucură-te, luptător avântat;
Bucură-te, biruință a patimilor;
Bucură-te, bucuria îngerilor;
Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

Condacul 3

În tinerețe, ai arătat mai întâi și neiubire față de Hristos, nevrând ca din averea maicii tale sa I se facă parte și Lui. Ți-ai pus apoi sufletul pentru Hristos, devenind apostolul Lui, dându-ne astfel exemplu de pocăință, de smerenie de credință și de iubire. Voiai cu înflăcărare ca toată lumea să-L cunoască pe Hristos, să creadă în El, să-L iubească, să se mântuiască și să cânte în veci: Aliluia!

Icosul 3

La tine alergăm, o, sfinte Apostole Iuda Tadeu, ca la unul care înțelegi înșelarea diavolească prin ură și prin necredință, să ne vindeci de patimi și pe noi și pe apropiații noștri, ai celor ce-ți cântăm:
Bucură-te, dragoste nemăsurată;
Bucură-te, evanghelie întrupată;
Bucură-te, învățătorul recunoștinței;
Bucură-te, dascălul nevoinței;
Bucură-te, cel ales și încercat;
Bucură-te, al Preasfintei Treimi slujitor devotat;
Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

Condacul 4

După Înălțarea Domnului, ai propovăduit, Sfinte, Apostole, Evanghelia, mai întâi în Iudeea, în Galileea, în Samaria și în Idumeea. Apoi ai mers în Arabia, în Siria, în Mesopotamia și în Edesa, cetatea lui Avgar, unde ai desăvârșit lucrarea începută de către un alt sfânt cu numele Tadeu, unul din cei șaptezeci de apostoli, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Ai binevestit apoi cuvântul lui Dumnezeu și în Persia, unde ai scris în limba greacă o epistolă către toți credincioșii, scurtă, plină de învățături folositoare despre taina Preasfintei Treimi și a întrupării lui Hristos, despre deosebirea îngerilor buni de cei răi, despre Înfricoșata Judecată. Ne-ai sfătuit apoi să fugim de necurățiile păcatelor trupești, de huliri, de mândrie, de neascultare, de invidie, de urâciune, de meșteșugiri și de vicleșuguri. Ne-ai îndemnat apoi ca fiecare să fim statornici în propria chemare în credință, în rugăciune și în dragoste. Ne-ai învățat apoi să ne îngrijim de întoarcerea celor rătăciți la adevărata credință și să ne păzim de eretici, a căror pierzare o considerai asemenea cu cea a sodomitenilor. Ne-ai îndemnat apoi ca, pe lângă dreapta credință, să avem fapte bune cuviincioase chemării și vrednice de mântuire, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, că în puține cuvinte ai spus lucruri mari;
Bucură-te, povățuitorul celor slabi și ai celor tari;
Bucură-te, aprig luptător împotriva păcatului;
Bucură-te, cel ce ne ocrotești de chinurile iadului;
Bucură-te, apărător al valorilor creștine;
Bucură-te, cinstitor al rânduielii divine;
Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

Condacul 5

Nu cunoaștem mulțimea durerilor și a ostenelilor tale, Apostole Sfinte, în timp ce L-ai propovăduit pe Hristos. Știm, însă, că ai botezat și ai încredințat prin minuni popoarele, povățuindu-le la mântuire. Iar credincioșii ajutați prin rugăciunile tale Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Îndrăznim, Sfinte Apostole Iuda Tadeu, la milostivirea ta. L-am supărat pe Dumnezeu prin faptele noastre de ocară și suferim din cauza păcatelor noastre. Mijlocește ajutor după voia lui Dumnezeu, pentru sufletele și trupurile noastre ce zac în suferințe sufletești și trupești. Credem că tu același ești acum ca și atunci și poți să mângâi pe cei întristați ori deznădăjduiți ajutându-i în situații ce par a nu avea rezolvări, spre slava Preasfintei Treimi. Tu ești cel care știi că deznădejdea este cel mai mare păcat în care necuratul caută să ne arunce. Ajută-ne să stăruim în rugăciune pe noi, cei întristați, și să înțelegem rostul suferinței sau să ne izbăvim de aceasta pentru a nu cădea în deznădejde. Ajută-ne să ne purtăm crucea și să răspundem chemării lui Hristos pe noi, cei ce-ți cântăm:
Bucură-te, doctor al trupului;
Bucură-te, vindecător al sufletului;
Bucură-te, nădejdea celor deznădăjduiți;
Bucură-te, apărarea celor asupriți;
Bucură-te, dascăl al virtuții;
Bucură-te, mustrarea necredinței;
Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

Condacul 6

Te-ai dus apoi prin părțile Araratului, unde ai întors mulțime de popor de la înșelăciunea diavolească la Hristos. Ai fost prins, însă, de închinătorii la idoli și, după îndelungate chinuri, ai fost spânzurat pe lemn în chip de cruce și străpuns cu săgeți de către cei necredincioși. Și astfel ai trecut la Hristos Dumnezeu, unde cânți împreună cu toți sfinții Lui: Aliluia!

Icosul 6

Sfinte Apostole Iuda Tadeu, slăvim mucenicia ta și te rugăm să mijlocești pentru noi dobândirea înțelepciunii, pentru a ști când ne este de folos răbdarea suferinței și când trebuie să-l rugăm pe Dumnezeu să ne izbăvească de aceasta. Ajută-ne să dobândim tăria mărturisirii credinței în aceste vremuri de cernere! Ajută-ne să viețuim după voia lui Dumnezeu, apărând poruncile divine și credința ortodoxă pentru care te-ai adus jertfă vie pe tine însuți, pe noi, cei ce-ți cântăm:
Bucură-te, slugă bună ce roade multe ai adus;
Bucură-te, frate după duh al lui Iisus;
Bucură-te, că voia Lui ai împlinit;
Bucură-te, că, la fel ca El, în chip de cruce, pe lemn ai fost răstignit;
Bucură-te, mucenic ce multe chinuri ai răbdat;
Bucură-te, cel cu veșnica slavă încununat;
Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

Condacul 7

Vestea minunilor tale s-a propovăduit peste timp din neam în neam și, astfel, mulți aleargă la tine atunci când se află în situații disperate. Tu pe toți îi mângâi și îi indemni să-L cinstească pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia!

Icosul 7

La tine alergăm și noi cei luptați de patimile noastre și ale altor oameni, prin gânduri necurate, prin necazuri îngăduite de Dumnezeu pentru păcatele noastre, prin boli și prin ispite.
Bucură-te, alungarea demonilor;
Bucură-te, vindecătorul bolnavilor;
Bucură-te, împăcarea celor despărțiți;
Bucură-te, mângâierea celor asupriți;
Bucură-te, mustrarea asupritorilor;
Bucură-te, liniștea rugătorilor;
Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

Condacul 8

Multe sunt mărturiile credincioșilor care au cerut ajutorul tău în situații disperate. Fiecare mărturie reprezintă încă o dovadă că apostolia ta continuă și în zilele noastre, căci, odată cu ajutorul tău, îi îndemni pe toți cei ce ți se roagă să se pocăiască și să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Te rugăm, sfinte Apostole Iuda Tadeu, cercetează viețile noastre și vezi dacă ne aflăm pe drumul mântuirii și dacă voia noastră este aceeași cu voia lui Dumnezeu. Ajută-ne cum știi și cum poți. Pe cei în vârstă, ajută-i să fie exemple bune pentru cei tineri. Pe cei tineri, ajută-i să fie bucurie părinților. Pe cei neînțelepți, ajută-i să devină înțelepți. Pe cei necredincioși, ajută-i să devină credincioși. Pe cei aflați în situații disperate, ajută-i să dobândească rugăciune, spovedanie, împărtășanie, izbăvirea de chinurile veșnice, fericire cerească, înțelepciune, cugetarea la patimile lui Hristos, răbdare, recunoștință pentru darurile deja primite, smerenie, credință, nădejde, dragoste, ocrotire, ajutor și folos duhovnicesc. Cercetează-ne și pe noi, cei ce-ți cântăm:
Bucură-te, apărătorul cauzelor ce par a fi pierdute.
Bucură-te, ocrotitorul celor aflați în examene;
Bucură-te, cel ce îi ajuți pe cei din închisori;
Bucură-te, vindecătorul celor bolnavi;
Bucură-te, că aduci liniște în sufletele întristate;
Bucură-te, ajutorul celor aflați în felurite necazuri;
Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

Condacul 9

Ai fost închipuit de pictor cu o icoană a Domnului nostru Iisus Hristos pe piept, pentru a arăta râvna ta sfântă, și cu o săgeată, spre mărturie a pătimirii tale, căci ai fost străpuns cu săgeți de către cei necredincioșii care nu știau să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

O, Sfinte Apostole Iuda Tadeu, ajută-ne să sporim în credință, nădejde, dragoste, smerenie, curăție, milostenie, cumpătare, blândețe, îndelungă răbdare și hărnicie. Ajută-ne să ne vindecăm de mânie, mândrie, zgârcenie, lăcomie, desfrânare, invidie, lene, vrăjitorie și avorturi.
Bucură-te, nădejde sfântă;
Bucură-te, chemare neabătută;
Bucură-te, chip al smereniei;
Bucură-te, sălaș al evlaviei;
Bucură-te, Levi, leu al rugăciunii;
Bucură-te, Tadeu, izvor al înțelepciunii;
Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

Condacul 10

Din cauza disprețului pentru fapta lui Iuda Iscarioteanul, mulți preferau să te numească Levi sau Tadeu. Însă tu ți-ai sfințit numele în smerenie, cântând mereu lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Roagă-te și pentru noi, Preasfintei Treimi, Sfinte Iuda Tadeu, să ne dăruiască Pogorârea Duhului Sfânt, darurile Preasfântului Duh și rugăciunea în Duh și în Adevăr, nouă, celor ce-ți cântăm:
Bucură-te, următor credincios al lui Hristos;
Bucură-te, că asculți și înveți cele ce sunt de folos;
Bucură-te, că ne înveți să iertăm pentru a fi iertați;
Bucură-te, că ne ajuți să-I fim lui Iisus prieteni și frați;
Bucură-te, în via lui Hristos lucrător neobosit;
Bucură-te, mare apărător al creștinului oropsit;
Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

Condacul 11

Slăvim pe Preasfânta Treime, căci prin întruparea și jertfa pe Cruce a Mântuitorului, ne-a deschis calea spre îndumnezeire. O cinstim pe Preasfânta Fecioară Maria care îi ajută pe creștini în încercările lor. Îi cinstim pe toți sfinții și îngerii alături de care mijlocești pentru noi și-I cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Cinstim pomenirea ta, Sfinte Apostole Iuda Tadeu, și te rugăm să mijlocești ajutor de la Dumnezeu nouă, celor care îți cântăm:
Bucură-te, slăvindu-L pe Dumnezeu;
Bucură-te, rugându-te pentru sufletul meu;
Bucură-te, mijlocitorul mântuirii mele;
Bucură-te, apărătorul meu în ispite grele;
Bucură-te, chipul milosteniei;
Bucură-te, înfățișarea smereniei;
Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

Condacul 12

Cu ce cuvinte vom lăuda viața ta smerită, râvna ta înflăcărată și dragostea-ți nemăsurată pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Cu ce cuvinte vom lăuda minunile tale preaslăvite prin care îi binecuvântezi pe cei care te cinstesc? Negăsind cuvinte pe măsură, Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și-I cântăm împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 12

Sfinte Apostole Iuda Tadeu, Îi mulțumim Preasfintei Treimi pentru ajutorul dat creștinilor prin mijlocirile tale și ne rugăm ca și de acum încolo să ne ajute și pe noi să ne bucurăm de milostivirea Sa, pentru rugăciunile tale.
Bucură-te, izgonitorul tristeții;
Bucură-te, aducătorul blândeții;
Bucură-te, împăcarea celor învrăjbiți;
Bucură-te, salvare a celor năpăstuiți;
Bucură-te, lauda apostoliei;
Bucură-te, aflătorul bucuriei;
Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

Condacul 13

O, sfinte Apostole și mucenice Iuda Tadeu, cel care ai dobândit atâta iubire pentru Mântuitorul nostru încât viața ta I-ai adus prinos, primește această rugăciune și te roagă pentru apărarea noastră de Antihrist, de demoni și de dușmani. Ajută-ne în necazurile și în ispitele ce ne vin de la lume, de la trup si de la necuratul. Mijlocește înțelepciune tuturor conducătorilor lumești și bisericești pentru a ne conduce pe căile mântuirii! Ajută-ne să trecem netulburați prin vămile văzduhului, ca, mântuiți fiind, să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Ai fost născut, o, Sfinte Apostole, în Nazaretul Galileii, fiind unul dintre cei patru fii ai Sfântului Iosif, logodnicul Fecioarei Maria: Iuda, Iacov, Iosie și Simon. Și tot ca și frații tăi, la început nu credeai în El. Apoi, înțelegându-ți greșeala, ai devenit unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mântuitorului și te numeai cu smerenie "Iuda, sluga lui Hristos și fratele lui Iacov". Pentru aceasta, o, sfinte Iuda Tadeu, trimite-mi ajutor spre a cinsti sfântă apostolia ta:
Bucură-te, învățătorul smereniei;
Bucură-te, îndreptătorul mândriei;
Bucură-te, dascălul pocăinței;
Bucură-te, stâlpul credinței;
Bucură-te, înțelept slujitor al lui Hristos;
Bucură-te, că ascultarea ți-a adus folos;
Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

Condacul 1

Mult-smeritului Apostol și rudă a Domnului nostru Iisus Hristos, Iuda Tadeul, lauda mucenicilor, grabnic ajutător al celor deznădăjduiți, să-i cântăm cu bucurie: Mare este Dumnezeu întru tine, Sfinte Apostole Tadeu al Galileii!

Prima rugăciune către Sfântul Apostol Iuda Tadeu

Sfinte apostol Iuda Tadeu, eu, (… aici se spune numele), mă încredințez îngrijirii tale. Roagă-te pentru mine; ajută-mă să-mi amintesc că nu sunt singur în strădaniile mele. Te rog, fii alături de mine și roagă-l pe Dumnezeu să-mi trimită speranță în mâhnire, curaj în frică și vindecare în timpul tuturor încercărilor. Te rog, cere-I Domnului nostru iubitor să-mi dea harul să accept orice îmi oferă viața și să-mi susțină credința în puterea Sa vindecătoare.
Îți mulțumesc, Sfinte Iuda Tadeu, pentru speranța pe care o dai tuturor celor care cred și ajută-mă, te rog, să ofer și altora acest dar al speranței. După voia lui Dumnezeu, Amin.

A doua Rugăciune către Sfântul Apostol Iuda Tadeu, ruda Domnului

O, Sfinte Iuda Tadeu, rudă a Domnului nostru Iisus Hristos, apostol și neînficat martir, strălucit în virtuți și puternic în minuni, credincios și grabnic ajutător al celor care te cinstesc și se încred în tine, privește cu ochi milostivi la cel ce astăzi aleargă la tine și cere mijlocirea ta.
Tu ai dobândit de la Dumnezeu darul de a ajuta îndeosebi pe acei care au pierdut aproape orice speranță și se află în pragul disperării.
Privește, deci, la mine și vezi în ce strâmtorare mă aflu. Viața mea este o viață de suferință. Zilele mele sunt pline de durere și necaz, sufletul meu este o mare amărăciune.
Cărările mele sunt pline de suspine și lacrimi și griji mistuitoare care îmi macină toată puterea de viață.
Neliniștea, disperarea și lipsa de încredere în ajutorul de sus îmi copleșesc de multe ori sufletul, astfel încât mi se pare că mila dumnezeiască m-ar fi părăsit. Atunci sufletul meu se umple de întuneric, credința se clatină, inima mea slăbește și disperarea se furișează în suflet vrând să se facă stăpână peste mine, O, Sfinte Iuda Tadeu, tu nu mă poți lăsa în starea aceasta. La tine alerg, pe tine te rog, ajută-mi. Ascultă, te rog, rugămintea mea! Nu mă voi depărta de tine până când nu mă vei asculta. Grăbește-te și vino-mi te rog în ajutor și nu mă lăsa, ca încrederea mea în tine să nu fie rușinată. Fie ca prin mijlocirea ta să se prea-mărească și întru mine nesfârșita milostivire a lui Dumnezeu. Ascultă-mi rugăciunea mai ales în necazul meu cel mare pe care îl am acum și dă-mi grabnicul tău ajutor în (… aici se mărturisește necazul).
Nu lăsa ca sufletul meu să rămână zdrobit de aceasta lovitură a durerii și să cadă în disperare. Ascultă-mă o, Sfinte Iuda Tadeu, împlinește-mi rugămintea și eu îți voi fi recunoscător în toate zilele mele. Te voi cinsti ca pe cel mai de seama ajutător al meu.
Voi mulțumi lui Dumnezeu pentru mijlocirea ta și voi răspândi pe cât îmi va sta în putere cinstirea ta între oameni. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Apostol Iuda Tadeu - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Apostol Iuda Tadeu

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Apostol Iuda Tadeu - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ioan Gură de Aur
(13 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ioan Gură de Aur, este cel care a organizat textele Sfintei Liturghii care îi poartă numele, rămânând totodată cel mai cunoscut dintre Părinții greci și una din cele mai fascinante […]

† Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului
(2 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Ioan Postitorul a trăia o viață austeră, smerită și plină de nevoințe, motiv pentru care a fost supranumit "Postitorul". Datorită vieți sale curate a fost ales Patriarh al Constantinopolului […]

† Sfântul Mare Mucenic Pantelimon
(27 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este unul dintre cei mai populari sfinți doctorii "fără de plată" din calendarul creștin ortodox, care stăpânește desăvârșit știința medicală, iar prin viața sa curată și credință […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “Acatistul Sfântului Apostol Iuda Tadeu”

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram