Acatistul Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului, se poate citi pentru a cere Sfântului să mijlocească la Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre și a celor apropiați nouă.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului - text

Troparul Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului, glasul al 2-lea

Ca un ucenic al Domnului ai primit Evanghelia, drepte; ca un mucenic ești de neînduplecat; îndrăzneală ca un frate al lui Dumnezeu, a te ruga ca un ierarh. Roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Ție, Ierarhe preaslăvit, Apostol al lui Hristos, stâlp neclintit al Bisericii și Mucenic, Sfinte Iacob, preaînțelepte, cel numit frate al lui Dumnezeu Întrupat, laudă îți înălțăm ca unui grabnic mijlocitor și ajutător al nostru; că tu, stând înaintea tronului Preasfintei Treimi, nu încetezi să te rogi pentru noi și, prin mijlocirile tale, să ne păzești de toate necazurile și nevoile pe noi, care cu credință prăznuim pomenirea ta și strigăm: Bucură-te, Sfinte Iacob, întâiul Ierarh al Ierusalimului și slăvit Sfințit Mucenic!

Icosul 1

Făcătorul îngerilor și a toată făptură, te-a arătat pe tine, Sfinte Iacob, ca pe o stea mult strălucitoare pe cerul Bisericii, alungând întunericul necredinței și luminând lumea cu strălucirea învățăturilor tale. Pentru această noi, alergând la acoperământul tău, îți aducem cu bucurie aceste cântări:
Bucură-te, cel ales de Domnul să vestești Evanghelia mântuirii;
Bucură-te, rudenie a Domnului după trup, ucenic și văzător al tainelor Sale nespuse;
Bucură-te, slavă Bisericii a toată lumea;
Bucură-te, cel ce fără teamă ai grăit cuvintele lui Hristos către iudei;
Bucură-te, cârmuitor adevărat al credincioșilor din Țara Sfântă;
Bucură-te, învățător înțelepțit de Dumnezeu și împlinitor al poruncilor Sale;
Bucură-te, ierarh a Ierusalimului celui de jos, care acum te bucuri în Ierusalimul cel de sus;
Bucură-te, cel ce te-ai adus jertfă curată Ziditorului tuturor, pe Care L-ai mărturisit înaintea chinuitorilor;
Bucură-te, Sfinte Iacob, întâiul Ierarh al Ierusalimului și slăvit Sfințit Mucenic!

Condacul 2

Văzându-ți de mai înainte viețuirea ta, Părinte Iacob, Hristos iubitorul de oameni te-a recunoscut drept frate după lege, că ai fost fiul cel mai în vârstă al Dreptului Iosif. Din tinerețe te-ai închinat lui Dumnezeu ca nazireu, având o viață plină de înfrânare. Prin bunătatea obiceiurilor tale și cu mintea curate te-ai arătat a fi ucenic lui Hristos și te-ai învrednicit să cânți neîncetat lângă tronul Stăpânului: Aliluia!

Icosul 2

Când regale Irod caută pe Pruncul Iisus ca să-l piardă, Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif zicând: "Ia Pruncul și pe Mama Sa și fugi în Egipt". Iar tu, Sfinte Iacob, ca o rudă după trup al lui Iisus, ai mers, împreună cu Iosif și Preacurată Fecioară Maria, în Egipt. Deci, ca un prieten apropiat al lui Hristos din copilărie, primește de la noi aceste sârguincioase cântări de laudă:
Bucură-te, fiu al unor părinți care mergeau pe calea Domnului;
Bucură-te, cel ce L-ai văzut pe Dumnezeu Întrupat față către față;
Bucură-te, cel ce ai primit har bogat ocrotind pe Pruncul Iisus;
Bucură-te, cel ce ai fost luminat prin revărsarea luminii Lui;
Bucură-te, cel numit frate al lui Hristos, Apostol și începător al ierarhilor;
Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit de îndoită cinste de la Domnul;
Bucură-te, cel ce prin Hristos L-ai dobândit pe Tatăl ceresc;
Bucură-te, cel ce și acum Îl privești pe Iisus Domnul în lumina nespusă;
Bucură-te, Sfinte Iacob, întâiul Ierarh al Ierusalimului și slăvit Sfințit Mucenic!

Condacul 3

După Învierea Sa, Mântuitorul Iisus Hristos ți s-a arătat în chip deosebit și te-a învățat multe taine și te-a rânduit pe tine, Iacob cel Drept, să lucrezi cele sfinte în Sionul cel sfânt. Pentru aceasta și Apostolii te-au cinstit ca pe un stâlp al Bisericii Ierusalimului. Iar noi, minunându-ne de bunăvoința lui Dumnezeu pentru tine, cântăm Atotțiitorului: Aliluia!

Icosul 3

Anevoioasă slujire apostolică ai primit-o în mijlocul celor mai înverșunați dușmani ai credinței creștine. Timp de 30 de ani ai vestit și ai întărit neobosit credința mântuitoare în Sfânta Cetate și pe pământul Palestinei. De aceea, mulțumind Ziditorului și Mântuitorului nostru, îți aducem laude că unui mare ales al lui Dumnezeu:
Bucură-te, cel ce, prin pronia cerească, ai propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în Ierusalim;
Bucură-te, cel ce, pentru aceasta, ai primit mare putere de la Cel Preaînalt;
Bucură-te, binevestitor al Mielului lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii;
Bucură-te, cel ce pe mulți iudei i-ai botezat în numele Preasfintei Treimi;
Bucură-te, pastor bun și învățător luminat, prin care Dumnezeu și-a împodobit Biserica;
Bucură-te, izvor de apă vie pentru cei credincioși;
Bucură-te, cel ce ai primit crucea apostoliei și ai mers neobosit pe urmele Mântuitorului Iisus;
Bucură-te, cel ce, luminat de dumnezeiescul Duh, ai alungat întunericul necredinței;
Bucură-te, Sfinte Iacob, întâiul Ierarh al Ierusalimului și slăvit Sfințit Mucenic!

Condacul 4

Pe mulți iudei i-ai adus la Biserica lui Hristos, drepte Părinte, prin marea încredere avută de aceștia în cuvântul tău. Prin dreapta viețuire ai dobândit dragostea și cinstea iudeilor, chiar și a celor ce nu credeau în Iisus. De aceea, lăudăm ostenelile tale neîncetate, cântăm cu osârdie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Neluând în seamă ura sinedriului și a arhiereilor iudei față de creștini, pe care îi socoteau ca potrivnici legii lui Moise, tu, Părinte Iacob, ai mărturisit cu înțelepciune că prin credința în Hristos nu se face defăimare, ci împlinirea adevăratei credințe strămoșești. Pentru această noi, văzând multele tale virtuți de pastor neobosit al Bisericii, îți cântăm cu mulțumire:
Bucură-te, cel ce, prin dreapta ta viețuire, pe dușmanii bârfitori i-ai îmblânzit și i-ai rușinat;
Bucură-te, cel ce toate căile vrăjmașului le-ai nimicit prin creșterea cunoștinței de Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce, prin harul revărsat din gura ta, oile cele cuvântătoare au crezut în Treimea Cea de o ființă;
Bucură-te, stâlp neclintit al dreptei credințe și zid nebiruit al bisericii;
Bucură-te, cel ce ai luminat pe cei din întunericul necunoștinței, chemând-i la înălțimea evlaviei;
Bucură-te, cel ce, prin propovăduirea înaltei viețuiri, ai izbăvit turmă ta de lupii cei cumpliți;
Bucură-te, cel ce L-ai propovăduit vitejește pe pământ pe Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt;
Bucură-te, cel înconjurat de înțelepciune, luminat de har și împodobit cu frumusețe pașnică;
Bucură-te, Sfinte Iacob, întâiul Ierarh al Ierusalimului și slăvit Sfințit Mucenic!

Condacul 5

Slujirea ta de ierarh al Bisericii Ierusalimului ai săvârșit-o cu mare cucernicie, dând cinstea cuvenită și adevăratei credințe părintești în lumina lui Hristos. De aceea, cei plini de bună râvnă pentru legea Vechiului Testament au văzut în tine, Părinte Iacob, chipul arhiereului adevărat, iar noi cântăm neîncetat lui Dumnezeu, Celui ce ți-a dat mare înțelepciune: Aliluia!

Icosul 5

Străbătând drumul tău pământesc cu sfințenie, încă din pântecele mamei tale te-ai învrednicit să intri în altarul templului din Ierusalim. Aici te-ai rugat cu sârguință pentru iertarea poporului, până ți s-au slăbit genunchii tăi, Părinte Iacob, din pricina neîncetatelor metănii la rugăciune. De aceea, noi te lăudăm după cuviință, ca pe un rugător al nostru înaintea lui Dumnezeu:
Bucură-te, cel ce, prin viețuirea ta virtuoasă, i-ai luminat pe păstoriții tăi ca un soare strălucitor;
Bucură-te, cel ce ne-ai învățat să ne îngrijim mai mult de cele veșnice;
Bucură-te, harnic lucrător în via lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ai primit harul Duhului dumnezeiesc și ai ars spinii păcatelor;
Bucură-te, cel ce ai supus trupul cu desăvârșire duhului;
Bucură-te, rugător neobosit către Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ai unit credincioșii prin legătură iubirii;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat a fi lumina lumii și sare pământului;
Bucură-te, Sfinte Iacob, întâiul Ierarh al Ierusalimului și slăvit Sfințit Mucenic!

Condacul 6

Luminat ai fost de Duhul Sfânt, Părinte Iacob, când ai alcătuit cu înțelepciune rânduială dumnezeieștii Liturghii. Te-ai învrednicit să aduci rod însutit ca un semănător al semințelor celor bune. Și acum din ceruri privești spre noi cu milostivire și ne dai har nouă tuturor din belșug de la Hristos Dumnezeu Cel Milostiv, Căruia Îi cânți cu Îngerii în ceruri: Aliluia!

Icosul 6

Slujirea dumnezeieștii Liturghii ai învățat-o de la Însuși Hristos. Legea vieții Bisericii ai așezat-o, Părinte Iacob, vestind prin Duhul Cel de viață dătător negrăitele taine ale lui Dumnezeu. Turmă ta ai sfințit-o cu Tainele bisericești și ai învățat-o să urmeze credința cea adevărată. Iar noi că unui credincios slujitor al Sfintei Treimi îți cântăm acestea:
Bucură-te, înfrumusețător al rânduielii bisericești;
Bucură-te, închinător la Sfântul Mormânt al lui Hristos, izvorul Învierii;
Bucură-te, cel cel, prin Duhul Sfânt, ai revărsat în lume cunoașterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ai scris nouă tainele mântuirii;
Bucură-te, cel ce te-ai înălțat cu duhul în vremea rugăciunii de foc;
Bucură-te, cel ce ai sfințit pe credincioși prin dumnezeieștile Taine;
Bucură-te, cel ce, prin mintea curată și prin sfintele tale buze ai mijlocit mântuirea credincioșilor;
Bucură-te, cel pe care Dumnezeu Cuvântul te-a luminat din belșug cu harul Său;
Bucură-te, Sfinte Iacob, întâiul Ierarh al Ierusalimului și slăvit Sfințit Mucenic!

Condacul 7

Printre cei ce binevesteau cuvântul lui Hristos către păgâni, au fost atunci neînțelegeri privitoare la legea lui Moise. Pentru aceasta, s-a adunat Sinodul Apostolic în cetatea Ierusalimului, cu purtarea ta de grijă, Sfinte Iacob. Cuvântul tău cu putere, despre mântuirea sufletelor în Biserica lui Hristos, a cerut să nu se păstreze decât ce este folositor din legea lui Moise, iar sinodul a primit într-un duh această hotărâre și prin Apostoli a vestit-o Biserici. Iar noi te fericim pe tine că ne-ai învățat să înțelegem cu dreptate învățătura lui Hristos și să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 7

Ai învățat cu înțelepciune, Părinte Iacob, la Sinodul Apostolic, despre încheierea timpului Vechiului Testament, despre pronia lui Dumnezeu și despre mântuirea celor dintre păgâni. Prin șederea ta în fruntea acestui sinod, ca ierarh al Bisericii Ierusalimului "Maica Bisericilor" se răstoarnă rătăcirea privind întâietatea scaunului Romei. Iar noi strigăm ca unui mare între ierarhii Bisericii:
Bucură-te, tâlcuitor al voii lui Dumnezeu, căruia fără murmur ți s-a plecat toată Biserica;
Bucură-te, cel ce ai învățat despre mântuirea, prin harul lui Hristos, nu numai a iudeilor, ci și a păgânilor;
Bucură-te, cel ce ai mărturisit despre conglăsuirea între cuvintele lui Hristos, învățătura Prorocilor și Tradiția Bisericii;
Bucură-te, cel ce ai arătat celor care ședeau în întuneric rânduielile spre mântuire;
Bucură-te, zare a luminii celei înțelegătoare, luminător al Bisericii și frumusețe a ierarhilor;
Bucură-te, izvor adânc al adevăratei vederi de Dumnezeu;
Bucură-te, cel din a cărui inima curg râuri de apă vie;
Bucură-te, potir al înțelepciunii, plin de virtuți;
Bucură-te, Sfinte Iacob, întâiul Ierarh al Ierusalimului și slăvit Sfințit Mucenic!

Condacul 8

Tu, Părinte Iacob, te-ai arătat ca un creștin înțelept, făcător de pace și tâlcuitor al legii și adevărului în cuvânt, în Epistola ta către cele douăsprezece seminții care sunt în împrăștiere, care se aflau într-o mare frământare și nedumerire privind învățătura lui Hristos. Tu le-ai luminat și le-ai învățat că vestirea Evangheliei este voia Dumnezeului lui Israel, al Dumnezeului lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacob. De aceea, învață-ne și pe noi să cântăm din toată inima Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 8

Predică Apostolilor a ajuns și la neamurile lui Israel care erau departe de Cetatea Sfântă. La drepții iudei era tulburare: arătarea lui Hristos era așteptarea poporului lui Dumnezeu sau desființarea legii lui Moise? Într-adevăr, cu multă chibzuință dumnezeiască ai cârmuit tu, Părinte Iacob, Biserica Ierusalimului, întărind pe cei botezați, cu harul lui Hristos. Tu ai zis Apostolului Pavel: "Câte mii de credincioși sunt și toți sunt râvnitori ai Legii." Iar noi te lăudăm pe tine, cel ce ai dobândit înțelepciunea de sus:
Bucură-te, cel ce ai dobândit chibzuință dumnezeiască;
Bucură-te, cel ce, prin ostenelile tale, ai adus la calea mântuirii pe cei credincioși;
Bucură-te, cel căruia i s-a încredințat grijă păstorească pentru suflete;
Bucură-te, cel ai ai dorit ca cei păstoriți să aibă inimile pline de iubirea față de Hristos;
Bucură-te, cel ce ai luminat lumea, precum soarele, cu învățăturile lui Dumnezeu;
Bucură-te, iscusit pescar de suflete omenești;
Bucură-te, alungător al viclenelor duhuri;
Bucură-te, Sfinte Iacob, întâiul Ierarh al Ierusalimului și slăvit Sfințit Mucenic!

Condacul 9

Oratorii cei mult grăitori nu cutează să vorbească despre înțelepciunea ta, Părinte Iacob. Atunci când a fost murmur la iudeii botezați de curând, privind învățătura lui Hristos, auzind că omul se mântuiește doar prin credință, au presupus greșit că se desființează toată legea lui Moise. Atunci tu, Părinte Iacob, prin scrisoarea ta îi povățuiai că nu doar în învățătura cărților și în mărturisirea cea din afară se găsește calea mântuirii, ci și în credința însoțită de fapte în numele lui Hristos, Căruia Îi cântăm neîncetat: Aliluia!

Icosul 9

Ai văzut, Sfinte Iacob, cum au schimbat cârmuitorii iudeilor credința cea jertfelnică a lui Avraam într-o credință fățarnică și moartă. Iar tu i-ai certat pe falșii învățători și ai îndrumat poporul spre credința creștină, răbdătoare în încercări, care nădăjduiește în Dumnezeu și poartă greutățile intru smerenie, iar noi ca unui povățuitor înțelepțit de Dumnezeu, cu mulțumire îți cântăm:
Bucură-te, cel ce ne vestești că trupul fără duh este mort, ca și credința fără fapte;
Bucură-te, cel ce ne înveți: "Să aveți bucurie, când veți cădea în felurite ispite";
Bucură-te, cel ce ne-ai arătat că fericit este bărbatul care răbdă ispitele, pentru că va primi cununa vieții;
Bucură-te, cel ce ne-ai spus: ispitirea credinței voastre lucrează răbdarea;
Bucură-te, cel ne înțelepțești, zicând: "Acela care știe să facă binele și îl face este fără de păcat";
Bucură-te, cel ce ne povățuiești: "Rugați-vă unul pentru altul, că mult poate rugăciunea dreptului în lucrarea ei";
Bucură-te, zicând nouă: "cel care îl întoarce pe un păcătos din calea morții îi mântuiește sufletul din moarte";
Bucură-te, Sfinte Iacob, întâiul Ierarh al Ierusalimului și slăvit Sfințit Mucenic!

Condacul 10

Pe cei întorși la credință i-ai întărit și i-ai pregătit pentru suferințele ce le vor sta înainte. I-ai chemat la adevărată unire în duh cu Prorocii, la răbdare în rugăciune și nădejde în Dumnezeu, Cel ce ține toate în dreapta Sa. Deci, și pe noi învrednicește-ne, cu rugăciunile tale, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Așa i-ai învățat pe ucenicii tăi, Sfinte Iacob, despre calea mântuitoare a lui Hristos: Credința cea curată și neprihănită înaintea lui Dumnezeu stă în a cerceta pe orfani și pe văduve în necazurile lor și a te păzi neîntinat de lume ca milostivirea este viața sufletului. Iar noi, care ne rugăm pentru înnoirea sufletelor noastre împietrite, îți cântăm:
Bucură-te, cel ce ne-ai zis că judecată va fi fără milă pentru cei care n-au avut milă;
Bucură-te, cel ce ne-ai învățat că mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel cei ai grăit: "rodul dreptății se seamănă în lume de cel care lucrează pacea";
Bucură-te, cel ce ne spui: "Domnul stă împotriva celor mândri, iar celor smeriți le da har";
Bucură-te, cel ce ne îndemni: "Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța";
Bucură-te, îndreptător al nostru către ceruri;
Bucură-te, tâlcuitor drept al cuvintelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, sfătuitor către nevoință iubirii lucrătoare;
Bucură-te, Sfinte Iacob, întâiul Ierarh al Ierusalimului și slăvit Sfințit Mucenic!

Condacul 11

Cârmuitorii iudei, căzuți din har, au văzut că mulțime multă de bărbați și femei s-au adăugat la Biserica lui Hristos pentru tine, Apostole. De aceea, falșii învățători s-au gândit cu răutate să pună capăt lucrării tale duhovnicești, că nesuferit erai pentru sinedriu, ca un drept adevărat, care slujeai Domnului fără de prihană. Iar pe noi, Părinte Iacob, binecuvântează-ne, întărește-ne și ne povățuiește să creștem în credința cea mântuitoare, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

În zilele prăznuirii Paștilor s-au adunat toate semințiile iudeilor și mulțime de păgâni în cetatea Ierusalimului. Iar tu, Părinte Iacob, ai propovăduit neîncetat cuvintele vieții veșnice. Fiind înștiințați de moartea procuratorului Festus, în aceste zile, căpeteniile iudeilor au făcut sfat să te ucidă pe tine, păstorul Cetății Sfinte. Iar noi îți cântăm cu osârdie, ca unui viteaz ostaș al lui Hristos:
Bucură-te, cel ce pe Hristos L-ai vestit fără teamă înaintea tuturor;
Bucură-te, luminator al Ortodoxiei;
Bucură-te, pastor nefățarnic al dreptarelor bisericești;
Bucură-te, podoabă a Biserici lui Hristos;
Bucură-te, cel ce, prin învățăturile înțelepțite de Dumnezeu, înalți inimile credincioșilor spre ceruri;
Bucură-te, cel ce, prin tăria propovăduirii tale, iarna înșelăciunii ai nimicit-o;
Bucură-te, atâtînțelept pescar, sfânt ierarh și propovăduitor;
Bucură-te, cel pe care Hristos, Soarele Dreptății, te-a trimis ca pe o rază să luminezi tot pământul;
Bucură-te, Sfinte Iacob, întâiul Ierarh al Ierusalimului și slăvit Sfințit Mucenic!

Condacul 12

Anania saducheul și primul între preoții iudei, a poruncit ca în fața templului din Ierusalim să se facă mare adunare. Iar tu, Părinte Iacob, ai fost ademenit să te urci pe aripa templului sfânt, ca să vorbești mulțimii, iar ei ți-au cerut: "Vorbește-ne despre Cel răstignit!" Atunci tu, întărit cu puterea dată ție de sus, L-ai mărturisit pe Iisus Mesia, fiind gata să rabzi orice chinuri pentru El. Pentru aceasta, noi cântăm cu mare glas lui Dumnezeu, care te-a întărit în nevoință mucenicească: Aliluia!

Icosul 12

Umplându-te de Duhul Sfânt, tu, Părinte purtătorule de Dumnezeu, ai grăit poporului: "Iisus șade acum în ceruri, de-a dreapta puterii și va veni iarăși pe norii cerului!" Auzind acestea, cei necredincioși au scrâșnit din dinți și într-un cuget s-au îndreptat spre tine. Te-au împins jos de pe aripa templului apoi au aruncat în tine cu pietre, Apostole Sfinte, în vreme ce tu, cu ultimele puteri, stând în genunchi te-ai rugat Părintelui ceresc să-I ierte pe cei care te ucideau. Credincioșii au luat cinstitul tău trup și l-au înmormântat cu evlavie, iar noi îți cântăm ție, celui ce stai acum cu sufletul înaintea tronului Preasfintei Treimi:
Bucură-te, cel ce ai fost aruncat de iudei, dar te-ai învrednicit de cămările cerești;
Bucură-te, cel ce ai fost ucis, ca un următor al Pătimirilor Domnului;
Bucură-te, locuitor vrednic al Ierusalimului de sus;
Bucură-te, cel ce te-ai adus jertfă curată Împăratului și Ziditorului a toate;
Bucură-te, cel ce ai intrat în Biserica cerească împodobit cu sângele muceniciei, fericite;
Bucură-te, tare apărător al nostru înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce stai înaintea Atotțiitorului ca un drept purtător de cunună, bucurându-te de cinste nemuritoare;
Bucură-te, pătimitor nebiruit, ierarh prealăudat și luminator a toată lumea;
Bucură-te, Sfinte Iacob, întâiul Ierarh al Ierusalimului și slăvit Sfințit Mucenic!

Condacul 13

O, slăvite și întru tot lăudate Apostole Iacob, fratele Domnului, luminator preastrălucit al Bisericii lui Hristos, primește lauda adusă ție cu dragoste din inimi evlavioase. Cere pentru noi de la Mântuitorul Iisus întărire în credință, iertarea păcatelor și izbăvire din veșnică osândă, ca să ne învrednicim în Împărăția Cerurilor să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Făcătorul îngerilor și a toată făptură, te-a arătat pe tine, Sfinte Iacob, ca pe o stea mult strălucitoare pe cerul Bisericii, alungând întunericul necredinței și luminând lumea cu strălucirea învățăturilor tale. Pentru această noi, alergând la acoperământul tău, îți aducem cu bucurie aceste cântări:
Bucură-te, cel ales de Domnul să vestești Evanghelia mântuirii;
Bucură-te, rudenie a Domnului după trup, ucenic și văzător al tainelor Sale nespuse;
Bucură-te, slavă Bisericii a toată lumea;
Bucură-te, cel ce fără teamă ai grăit cuvintele lui Hristos către iudei;
Bucură-te, cârmuitor adevărat al credincioșilor din Țara Sfântă;
Bucură-te, învățător înțelepțit de Dumnezeu și împlinitor al poruncilor Sale;
Bucură-te, ierarh a Ierusalimului celui de jos, care acum te bucuri în Ierusalimul cel de sus;
Bucură-te, cel ce te-ai adus jertfă curată Ziditorului tuturor, pe Care L-ai mărturisit înaintea chinuitorilor;
Bucură-te, Sfinte Iacob, întâiul Ierarh al Ierusalimului și slăvit Sfințit Mucenic!

Condacul 1

Ție, Ierarhe preaslăvit, Apostol al lui Hristos, stâlp neclintit al Bisericii și Mucenic, Sfinte Iacob, preaînțelepte, cel numit frate al lui Dumnezeu Întrupat, laudă îți înălțăm ca unui grabnic mijlocitor și ajutător al nostru; că tu, stând înaintea tronului Preasfintei Treimi, nu încetezi să te rogi pentru noi și, prin mijlocirile tale, să ne păzești de toate necazurile și nevoile pe noi, care cu credință prăznuim pomenirea ta și strigăm: Bucură-te, Sfinte Iacob, întâiul Ierarh al Ierusalimului și slăvit Sfințit Mucenic!

Rugăciune către Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului

O, Sfinte al lui Dumnezeu, Apostol ales și preaslăvit, drepte Iacob, fratele Domnului, tu ești mare arhiereu al Cetății Sfinte, caldul nostru mijlocitor și apărător, care stai înaintea tronului Preasfintei Treimi. Nu ne îndepărtă pe noi de la apărarea ta, ci înaltă-ne pe noi cei doborâți de multe păcate. Tu, ca un Sfânt Ierarh, având putere să legi și să dezlegi, dezleagă-ne și pe noi de legătură răutăților noastre și ne fă părtași, fericite, cu rugăciunile tale, de dragostea lui Dumnezeu și de Împărăția cerurilor. Roagă-te lui Hristos Mântuitorul să ne învrednicească pe noi că fără de încercare să încheiem călătoria noastră pământească, iar în cer să moștenim viața cea veșnică și fericită și acolo împreună cu tine să lăudăm pe Treimea Cea nedespărțită: pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul
(24 februarie)

FB Mess WA Like Capul Sfântului Ioan Botezătorul este una dintre cele mai de preț Sfinte Moaște ale Bisericii, având o istorie aparte, acesta fiind pierdut și găsit de mai multe ori. În calendarul ortodox […]

† Sfinții Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles
(31 octombrie)

FB Mess WA Like Sfinții Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles fac parte dintre cei 70 de apostoli ai Domnului; mai târziu au devenit împreună lucrători cu Sfântul Apostol Pavel. Sunt serbați în calendarul […]

† Sfântul Mucenic Iachint
(3 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Iachint l-a mărturisit pe Hristos cu putere și refuzând să mănânce din jertfele aduse idolilor, timp de 40 de zile, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Este serbat […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram