Acatistul Sfântului Apostol Filip, propovăduitor pe pământul românesc

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Apostol Filip, propovăduitor pe pământul românesc, se poate citi pentru a cere Sfântului să ne apere de toate amenințările și ispitele care pot apare asupra neamului nostru românesc.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Apostol Filip, propovăduitor pe pământul românesc, trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Apostol Filip, propovăduitor pe pământul românesc - text

Troparul Sfântul Apostol Filip, glasul al 4-lea

Apostole Sfinte Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condacul 1

Cel care odinioară cu binecuvântată râvnă te-ai grăbit a-mpărtăși bucuria aflării Aceluia "despre Care au scris Moise în Lege și Proorocii", lui Natanail mărturisind dintâi pe Hristos, roagă-L ca degrabă ascultători ai Chemării Sale la viața de veci să ne facă și pe noi, cei ce cântare-ți aducem: Bucură-te, Sfinte Filipe, Apostole!

Icosul 1

Nu la numărul anilor, ci la mulțimea înțelegerii tale a căutat Domnul, pe Sine arătându-Se celui ce-L aștepta, nesmintit și care Asemănării Lui a râvnit, în viață și-n moarte, ocara lumii răbdând până la spânzurare pe lemn, pentru ca lumea să-și cunoască Lumina; cu sufletele celor cărora le-ai arătat mântuirea și noi îți strigăm astăzi:
Bucură-te, Filipe, care prietenului tău Natanail cel mai de preț dar i-ai adus;
Bucură-te, care n-ai păstrat pentru tine singur comoara mântuirii;
Bucură-te, văzătorul cu dreptate al lui Mesia în Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret;
Bucură-te, vestitorul cel fără de întârziere al răscumpărării;
Bucură-te, înțelegătorul plinirii Vechii Legi;
Bucură-te, propovăduitorul Noului Legământ;
Bucură-te, iubitorul proorocirilor despre Hristos;
Bucură-te, căci sfânta nădejde cu ochii ți-ai văzut împlinită;
Bucură-te, vorbitorule cu Dumnezeu și despre Dumnezeu;
Bucură-te, cuvântător către multe popoare;
Bucură-te, cel ce cu sângele tău crucea pentru Cruce-ai udat;
Bucură-te, care prin răstignire de Cel Răstignit iarăși și iarăși te desfătezi, întru toți vecii;
Bucură-te, Sfinte Filipe, Apostole!

Condacul 2

Puțin înainte de Sfintele Patimi, cu nevinovăție copilărească ai cerut să-ți vezi Părintele ceresc, prilej arătând ca să-Și mărturisească Dumnezeirea Acela Care între ucenici era, dar și pe scaun cu Tatăl și cu Duhul, grăind ție despre nedespărțirea Treimii Celei de o ființă, Căreia se cuvine cântarea: Aliluia!

Icosul 2

Înfricoșate și scumpe duhului Taine ni s-au arătat nouă, pentru înflăcărarea inimii tale, în care bătea iubirea care omoară frica și prin tine cunoscând pe Dumnezeul Cel în Treime închinat, ție, pentru care s-au dezlegat nedumeririle noastre, cântare-ți aducem:
Bucură-te, trâmbiță aurită de Duhul a pogorârii din ceruri;
Bucură-te, care nu ai tăcut, aflând pe Emanuel;
Bucură-te, între cei trimiși precum a trimis Tatăl pe Fiul;
Bucură-te, solia mântuirii;
Bucură-te, stâlpare aprinsă din Lumina cea mare;
Bucură-te, risipitorul urgiei păgânătății;
Bucură-te, carte însuflețită a Legii;
Bucură-te, pildă vie a împlinirii Evangheliei dragostei;
Bucură-te, pământ bogat, în care-a rodit sămânța cea bună;
Bucură-te, căci Stăpânului ai adunat pârga a multe noroade;
Bucură-te, nuntașul Mirelui;
Bucură-te, binecredincios slujitor al miresei Sale, Biserica;
Bucură-te, Sfinte Filipe, Apostole!

Condacul 3

Lung și anevoios a fost drumul apostoliei tale, dar cu credința și cu răbdarea precum pe aripi îngerești te-ai înălțat, în prigoane neobosind a grăi mereu tuturor alinare întru Domnul, Căruia pe mulți i-ai învățat ca și în întristări cu glasul inimii să-I aducă strigarea de bucurie: Aliluia!

Icosul 3

Pornit-ai către iudeii aflați în Elada și mai apoi către neamurile Asiei Mici, mereu încercând vrăjmașul a stinge văpaia aprinsă în tine de Duhul și care îl ardea pe el și lucrările sale, dar împotrivitor dârz te-a aflat; iar mulțimile pe care le-ai cucerit lui Hristos lauda celor nebiruiți întru El îți aduceau, cuvântând astfel:
Bucură-te, Filipe, căci în paza Crucii mult norod ai lăsat;
Bucură-te, ostaș iscusit, care de la Însuși Împăratul ți-ai dobândit arma de pace;
Bucură-te, căci cu Sabia Duhului ai despicat urzelile vrăjmașului;
Bucură-te, ascultătorul șoaptelor Harului;
Bucură-te, cunoscătorul Legii care ai cunoscut pe Însuși Dătătorul ei;
Bucură-te, între cei care de la Învățătorul au primit darul de a învăța;
Bucură-te, cel trimis spre îndreptarea lui Israel în Elada;
Bucură-te, dar al lui Dumnezeu către neamuri;
Bucură-te, fiu al Iudeii și părinte al Asiei Mici;
Bucură-te, fratele după trup a lui Miriam, cu mulți înfrățit în Hristos;
Bucură-te, călător umil și tainic, având asupra-ți avuție mai mare decât orice avuție;
Bucură-te, pururi râvnitorule către mântuirea aproapelui tău;
Bucură-te, Sfinte Filipe, Apostole!

Condacul 4

În Grecia celor de un neam cu tine aflați între neamuri ai mers a le vesti alinarea cea mare, ca cel ce ucenic și prieten ai fost lui Mesia, dar cu minciuni s-au ridicat împotriva cuvântului tău preoții iudei veniți din Ierusalim, nerăbdând a auzi pe frații lor cântând Celui vestit prin Moise, prin Isaia și David cântarea: Aliluia!

Icosul 4

Ca cel ce-n a opta zi ai văzut pe Domnul, Fiu întrupat, răstignit și înviat, cu îndrăzneală ai mărturisit pe Hristos împotrivitorilor Săi și Dumnezeu Însuși a adeverit pentru tine, orbindu-i pe hulitori, până ce s-au căit și au primit vindecare, prin rugăciunile tale, iar cei ce dinainte crezuseră au strigat ție:
Bucură-te, cel care ai certat pe defăimătorii Învierii;
Bucură-te, căci au tăcut cei ce voiau să oprească vestirea cea bună;
Bucură-te, care fraților tăi de departe le-ai adus pe Mesia;
Bucură-te, rușinarea basmelor diavolești;
Bucură-te, propovăduitorul Ortodoxiei;
Bucură-te, Ucenic credincios, care cu Domnul ai stat la masă;
Bucură-te, primitor al Sfintelor Taine din preacuratele Sale Mâini;
Bucură-te, între cei peste care s-a pogorât Duhul în chipul limbilor de foc;
Bucură-te, căci harul vorbirilor tale a aprins inimi către Adevăr;
Bucură-te, sarea pământului, nestricată;
Bucură-te, făclie de Dumnezeu înălțată;
Bucură-te, cel ce bucuria ta de Hristos ai revărsat-o în lume;
Bucură-te, Sfinte Filipe, Apostole!

Condacul 5

În Ierapolele Siriei mergând, au vrut să te dea morții, pe tine, care le vesteai Viața, dar Dumnezeu te voia încă multă vreme slujind pe pământ și, luminând mintea lui Ir, prin el a oprit vrăjmașa lucrare, iar minunea cerută de către păgâni a binevoit a o împlini Cel minunat întru Sfinți, Căruia cântare-I aducem: Aliluia!

Icosul 5

Sculându-se cel mort, pentru rugăciunile tale, a înțeles poporul că întru Învierea Celui Care te-a trimis lor s-a făcut aceasta și au crezut Lui, mărindu-L ca pe Dătătorul Vieții, iar ție ți-au adus închinarea:
Bucură-te, cel de la Duhul întărit în cuvânt și în răbdare;
Bucură-te, căci pentru tăria ta ai dobândit creștini;
Bucură-te, neabătut grăitor despre Cel Întrupat, după Proorocii;
Bucură-te, pe care nici cuvinte grele, nici bătăi nu te-au împiedicat din cale;
Bucură-te, care cu îndrăzneală sfântă ai cerut învierea mortului;
Bucură-te, știutor fără de îndoială al Celui ce singur dă viață;
Bucură-te, cel în multe chipuri ispitit a dovedi Adevărul închinării tale;
Bucură-te, căci mult încercate au fost tinerețile tale;
Bucură-te, căci Adevărul Întrupat a mărturisit pentru tine;
Bucură-te, om al cărui cuvânt l-a ascultat Dumnezeu;
Bucură-te, făcător de minuni în Numele Lui;
Bucură-te, cel minunat întru faptele tale călăuzite de Har;
Bucură-te, Sfinte Filipe, Apostole!

Condacul 6

Voind Aristarh dregătorul a te lovi pe tine, acea mână i-a fost uscată de foc nevăzut și s-a cufundat în întuneric răuvoitorul al cărui păgân suflet nu te răbda grăind despre Lumina lumii și te ruga poporul să-l miluiești pe cel neputincios și orb, iar tu i-ai învățat că degrabă se va vindeca de va cânta Dumnezeului adevărat: Aliluia!

Icosul 6

Cu puterea Crucii s-au deschis ochii lui Aristarh, ai trupului, precum și cei dinăuntru, cruce învățând a face mâna lui care fusese neputincioasă și, întru acestea, norodul a slăvit pe "Dumnezeul lui Filip", Care îndreptător și miluitor li s-a arătat lor; iar pe tine, propovăduitorul Ortodoxiei te-au cinstit astfel:
Bucură-te, prin care s-a arătat păgânilor sfințenia Crucii;
Bucură-te, păgubitorul iadului de sufletul celui mort și-nviat;
Bucură-te, căci nu i-a fost dat lui Aristarh a lovi pe cel drept;
Bucură-te, că întru neputința acelui dregător s-a arătat puterea Credinței creștine;
Bucură-te, pentru care ierapolitenii au primit îndoită îndreptare;
Bucură-te, căci de vindecarea dregătorului și de învierea celui mort s-a cutremurat poporul și a crezut în Hristos;
Bucură-te, ai cărui prigonitori de mâna ta s-au botezat;
Bucură-te, care ai aflat păgâni și ai lăsat în urma ta credincioși;
Bucură-te, căci împreună cu Vartolomeu ai pus episcop pe Ir;
Bucură-te, căci păstor lăsând turmei celei noi pe calea propovăduirii iarăși ai pornit;
Bucură-te, cel ce pe Ir l-ai învățat chipul binecuvântării;
Bucură-te, pentru care viață s-a dat celui mort, precum și celor morți în închinarea la idoli;
Bucură-te, Sfinte Filipe, Apostole!

Condacul 7

Prin multe așezări mergând dimpreună cu tovarășii tăi ați suferit prigonire, bătaie cu pietre primind, voi, care le-aduceați Pâinea pogorâtă din ceruri și multe închisori v-au auzit suspinarea pentru unii ca aceia, ce nu voiau să-și bucure inimile cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Pământul Asiei Mici s-a frământat cu sudorile ostenelilor voastre, spre bună rodire, 3 oameni, pe sute aducând la Hristos, întărire de sus având voi, în vorbe și-n fapte, ceea ce mulți pricepând au cerut să cunoască pe Cel ce nu este idol neputincios, ci Dumnezeu tare și ție, care îi învățai despre El, ți-au strigat:
Bucură-te, înțeleptule tânăr, care nu ți-ai cruțat floarea vieții;
Bucură-te, căci roade timpurii și bogate-ai adus;
Bucură-te, pribeag cu cămară împodobită în ceruri;
Bucură-te, oaspetele Domnului în locașurile cele de sus;
Bucură-te, cu Vartolomeu, din cei doisprezece;
Bucură-te, fratele lui Miriam, cea mult răbdătoare;
Bucură-te, care de la Ioan Teologul în căile tale ai primit mângâiere;
Bucură-te, căci întru suferințele voastre Lidia, Siria și Frigia au slăvit pe Hristos;
Bucură-te, după Cuvântul Său pentru cei prigoniți pentru El;
Bucură-te, dezlegătorul păcatelor asupritorilor tăi;
Bucură-te, ziditorul în Duhul a multe cetăți;
Bucură-te, între luminătorii locuitorilor Asiei;
Bucură-te, Sfinte Filipe, Apostole!

Condacul 8

În Ierapolele Frigiei văzând poporul aducând jertfe zeului lor pieritor i-ai mustrat cu durere și, ucigând șarpele idol prin care se făcea pierzare de suflete, precum Daniel oarecând pe balaur, îi învățai să mărească nu creatura supusă putreziciunii, ci Cuvântului celui mai înainte de veci, prin Care s-au zidit toate să-I cânte: Aliluia!

Icosul 8

Asupra ta deschizând prima dată Stahie ochii săi cei de 40 de ani orbi, pe când în Ierapole propovăduiai pe Hristos, s-a străluminat și sufletul lui, de Raza Soarelui dreptății și slăvind pe Cel Care dă vedere orbilor, ție, Trimisului Său, ți-a strigat:
Bucură-te, Filipe, care către Lumină ai îndreptat ochii noștri;
Bucură-te, înflăcărare dintre cer și pământ, vestind Răsăritul;
Bucură-te, văpaia bucuriei duhovnicești;
Bucură-te, căci ne-ai arătat nouă razele tainice ale Crucii;
Bucură-te, alungătorul întunericului cu semnul cel sfânt;
Bucură-te, căci ai călcat pe șerpi, în Numele Celui ce a zdrobit capul șarpelui;
Bucură-te, alinătorul trupurilor și sufletelor înveninate;
Bucură-te, curățitorul rănilor noastre, cu Apa cea Vie;
Bucură-te, căci cu foc din ceruri le-ai ars, spre vindecarea de veci;
Bucură-te, pierzătorul demonilor tăinuiți în idoli;
Bucură-te, neînfricate ucigătorule de dumnezei mincinoși;
Bucură-te, întru care se arată Puterea Celui ce Singur este Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Filipe, Apostole!

Condacul 9

În lume ai mers, neamurile învățând și botezându-le în Numele Treimii Preasfinte, din Care însuți ai văzut pe Fiul Întrupat, martor fiindu-I între popoare, suferind pentru El ura șarpelui din vechime, care prin oamenii răi a căutat să-nvenineze mădularele tale, dar tu, sus având inima n-ai încetat a cânta lui Hristos: Aliluia!

Icosul 9

S-au minunat păgânii, de Taina creștinătății, căci nu pricepeau cum bărbatul care poate face semne nu întoarce asupra lor mânia stihiilor, ba încă se roagă pentru prigonitorii săi și, întru acestea crezând Celui Care pentru noi S-a lăsat dus la moarte ca o oaie fără de glas, deși de la Tatăl ar fi putut cere mai mult de 12 legiuni de Îngeri, au strigat ție:
Bucură-te, râvnitorul bunei vestiri;
Bucură-te, care bucuria ta de Dumnezeu ai alergat s-o împărtășești;
Bucură-te, mai înainte cunoscătorul lui Hristos, din Scriptură;
Bucură-te, cel învrednicit de a-I fi auzit glasul chemându-te la apostolie;
Bucură-te, cel ce încă mai înainte de a-L vedea Îl iubeai;
Bucură-te, care cu iubirea întru El ai mers către neamuri;
Bucură-te, Evanghelie grăitoare, care ai fost de față la minunile Domnului;
Bucură-te, lauda Betsaidei, cu Andrei și cu Petru;
Bucură-te, închinarea cea cu dreptate a Asiei Mici;
Bucură-te, pentru ale cărui întristări s-a făcut bucurie în ceruri;
Bucură-te, neîncetat propovăduitor al bunătății, între cei porniți cu răutate asupra ta;
Bucură-te, răbdător de multe dureri, întru nădejdea cea mare;
Bucură-te, Sfinte Filipe, Apostole!

Condacul 10

Cu multă bunătate ai înduioșat mulțime de suflete, dar tot pentru ea te-au urât cei ce voiau să-și păstreze răutățile lor și morții te-au dat, ca să nu mai audă cum Celui Atotputernic, dar smerit și blând cu inima Îi cântai: Aliluia!

Icosul 10

Te-au spânzurat pe lemn și te-ai rugat pentru ei, ți-au sfredelit oasele și pentru ei ai cerut mântuire, dar nu au încetat a chinui înaintea Cerului pe Alesul Său, până ce, nemairăbdând Domnul să-ți vadă durerile, poruncă a dat pământului ca răutatea lor să o-nghită, iar atunci mulți, căindu-se, s-au grăbit a-ți aduce:
Bucură-te, Filipe, iubitorul prigonitorilor tăi;
Bucură-te, căci cu iubirea ta ai vrut să îmbrățișezi și pe asupritorii tăi cu Dumnezeu;
Bucură-te, rugător întru chinuri, după a Lui pildă pe Cruce;
Bucură-te, care nu pentru viața ta vremelnică, ci pentru cea de veci a chinuitorilor te-ai rugat;
Bucură-te, pentru a căruia dreptate s-au zguduit adâncurile pământului;
Bucură-te, căci cu Credința ta ai cutremurat pe idoli;
Bucură-te, căci ai fost ucis de păgâni și îngropat de aceiași, dar deveniți credincioși;
Bucură-te, bunule și iertătorule Mucenic;
Bucură-te, cel care pentru ucigătorii tăi ai cerut îndurare;
Bucură-te, că ți s-au străpuns gleznele și strigătul tău a fost rugăciune;
Bucură-te, că de acest fel de strigare inimile multor păgâni s-au deșteptat;
Bucură-te, căci cu moartea ta pe mulți ai adus la Viață;
Bucură-te, Sfinte Filipe, Apostole!

Condacul 11

"Urmează-Mi!" ai auzit de la Mântuitorul, Sfinte; neuitate fă inimilor noastre Cuvintele Sale, pentru ca și pe noi să ne ia lângă Sine Acela Căruia dimpreună cu Andrei și cu Petru I-ai cântat: Aliluia!

Icosul 11

Privind la credincioșia faptelor tale, ne rușinăm, căci cu risipire ne-am cheltuit viața, iar în păcate ne găsesc anii la care tu mureai Mucenic; ne plecăm genunchii și capetele și numai nădejdea noastră se-ndreaptă în sus, cerând mijlocirile tale către Preasfânta Treime, pentru ca între cei miluiți cu rugăciunile tale, să te lăudăm astfel:
Bucură-te, Filipe, care ardoarea tinereții ți-ai îndreptat-o spre Dumnezeu;
Bucură-te, râvnitorule cu socotință al celor ce nu sunt din lumea aceasta;
Bucură-te, cel ce căutând, ai găsit pe Hristos;
Bucură-te, pentru care bătând s-au deschis multora ușile cerești;
Bucură-te, precum odinioară, când te-a chemat Mesia;
Bucură-te, căci odată ce L-ai aflat nu te-ai mai dezlipit de El;
Bucură-te, slugă binecredincioasă, alergând la porunca de sus;
Bucură-te, întru bucuria Stăpânului tău;
Bucură-te, pieirea multor idoli, prin Dumnezeul Cel tare și fără de moarte;
Bucură-te, strigarea cea puternică a biruinței asupra iadului;
Bucură-te, care bucuroși în Domnul ai lăsat pe lidieni, pe sirieni, pe frigieni;
Bucură-te, păstorul care și dintre fiare ți-ai adunat turmă blândă, cu dragostea ta;
Bucură-te, Sfinte Filipe, Apostole!

Condacul 12

După Cuvântul Lui ai urmat Celui îndelung căutat de duhul tău, fără vreo umbră din zăbava îndoielii, la rându-ți chemând noroadele să-L cunoască, spre strălucirea și asupra lor a Luminii Care în Galileea ți-a răsărit ție pe calea tinereții împodobite cu înțelepciunea Scripturii, pe care și pentru noi o cere, Apostole Sfinte, de la Hristos Dumnezeu, ca împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 12

Dorul mântuirii purtând, ai cunoscut marginea doririlor tale și de atunci ai alergat să-L vestești tuturor, peste tot dăruindu-ți comoara, căci ai înțeles că nu tăinuită, ci doar împărțită nu se sfârșește, iar noroadele primind mărgăritare duhovnicești au slăvit pe Cel ce umplea vistieria inimii tale și ție ți-au mulțumit cu cântarea:
Bucură-te, cel sărac în lume, având comoară mare în ceruri;
Bucură-te, care în Asia norod mult ai agonisit lui Hristos;
Bucură-te, pentru care păgânul Ir a devenit creștin și episcop;
Bucură-te, cel ce în Numele lui Iisus Hristos ai poruncit ridicarea mortului;
Bucură-te, căci lui Aristarh ai arătat de la Cine ne vin luminarea și întărirea;
Bucură-te, tovarășul în Domnul al lui Vartolomeu, Miriam și Ioan;
Bucură-te, prigonitorul închinării la șarpele cel vechi, în chipul creaturii;
Bucură-te, cel ce hulit fiind, binecuvântai;
Bucură-te, care lovit fiind, pentru asupritori cereai mângâiere de sus;
Bucură-te, căci lacrimi și sânge și înseși viața ți-ai pus, pentru frații tăi;
Bucură-te, căci prețul multor suflete au fost suferințele tale;
Bucură-te, părinte duhovnicesc al multor neamuri;
Bucură-te, Sfinte Filipe, Apostole!

Condacul 13

O, Sfinte Filipe, care Celui iubit te-ai adus ardere de tot, spre plinirea poruncii iubirii, încă și cu ultima suflare către ucigașii tăi cuvântând Evanghelia păcii, pe Acela roagă-L să ne binecuvânteze pe noi cu râvna de Dumnezeu înțelegătoare, pe care tu ai avut-o, dăruindu-ne acea credință, nădejde și dragoste care s-au arătat din faptele tale, ca dimpreună cu tine să cântăm Preasfintei Treimi, în veci: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Nu la numărul anilor, ci la mulțimea înțelegerii tale a căutat Domnul, pe Sine arătându-Se celui ce-L aștepta, nesmintit și care Asemănării Lui a râvnit, în viață și-n moarte, ocara lumii răbdând până la spânzurare pe lemn, pentru ca lumea să-și cunoască Lumina; cu sufletele celor cărora le-ai arătat mântuirea și noi îți strigăm astăzi:
Bucură-te, Filipe, care prietenului tău Natanail cel mai de preț dar i-ai adus;
Bucură-te, care n-ai păstrat pentru tine singur comoara mântuirii;
Bucură-te, văzătorul cu dreptate al lui Mesia în Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret;
Bucură-te, vestitorul cel fără de întârziere al răscumpărării;
Bucură-te, înțelegătorul plinirii Vechii Legi;
Bucură-te, propovăduitorul Noului Legământ;
Bucură-te, iubitorul proorocirilor despre Hristos;
Bucură-te, căci sfânta nădejde cu ochii ți-ai văzut împlinită;
Bucură-te, vorbitorule cu Dumnezeu și despre Dumnezeu;
Bucură-te, cuvântător către multe popoare;
Bucură-te, cel ce cu sângele tău crucea pentru Cruce-ai udat;
Bucură-te, care prin răstignire de Cel Răstignit iarăși și iarăși te desfătezi, întru toți vecii;
Bucură-te, Sfinte Filipe, Apostole!

Condacul 1

Cel care odinioară cu binecuvântată râvnă te-ai grăbit a-mpărtăși bucuria aflării Aceluia "despre Care au scris Moise în Lege și Proorocii", lui Natanail mărturisind dintâi pe Hristos, roagă-L ca degrabă ascultători ai Chemării Sale la viața de veci să ne facă și pe noi, cei ce cântare-ți aducem: Bucură-te, Sfinte Filipe, Apostole!

Rugăciune către Sfântul Apostol Filip

Sfinte Apostole Filip, către tine venim, dor având de înțelegerea lucrurilor sfinte și de cunoștința Celui Care pentru noi S-a pogorât din ceruri, după vestirile cele de demult; tâlcuitor de cele Dumnezeiești fă-te nouă, căci cum vom pricepe, de nu ne va îndrepta pe noi Domnul, pentru mijlocirile sfinților Săi? Învață-ne, Sfinte, îndrăzneala cea nebiruită a Crucii, către care ai îndemnat pe Ir; luminează-ne nouă vederea ochilor celor dinăuntru, ca lui Aristarh și lui Stahie și omorâtor arată-te idolilor cărora slujim din împietrire și nebăgare de seamă! Cel ce te-ai rugat pentru nesăbuiții asupritori porniți împotriva ta, roagă-te și pentru noi, care, cu stăruința în păcate, nesocotim îndelunga răbdare, bunătatea și milostivirea Dumnezeiască și, precum ai lucrat la înduplecarea acelora din răutățile lor, și pe noi ne ajută a ne îndrepta către faptele cele bune, ca să ne pomenească întru Împărăția Sa, Hristos Dumnezeu, Căruia I se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, dimpreună cu al Său fără de început Părinte și cu Duhul Sfânt, acum și în vecii vecilor! Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Apostol Filip, propovăduitor pe pământul românesc - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Apostol Filip, propovăduitor pe pământul românesc

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Apostol Filip, propovăduitor pe pământul românesc - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link: Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții 10 Mucenici din Creta
(23 decembrie)

FB Mess WA Like Sfinții 10 Muceniciei din Creta sunt exemple puternice de credință în Hristos, de rugăciune pentru cei care îi chinuiau și pentru întreaga lume chiar și în momentele de suferință ale lor. […]

† Sfinții Mucenici Hrisant, Daria, Claudiu, Ilaria
(19 martie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Hrisant și Daria au fost soț și soție în viața pământească, reușind, prin credința și dragostea lor puternică pentru Dumnezeu, să se sprijine unul pe altul pentru a dobândi […]

† Sfântul Proroc Naum
(1 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Naum, după Sfântul Proroc Iona, a prorocit ninivitenilor, cum că cetatea lor se va pierde cu apă și cu foc, dacă nu se vor îndrepta, lucru care s-a și […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram