Acatistul Nașterii Domnului Iisus Hristos

5/5 - (3 votes)

Acatistul Nașterii Domnului Iisus Hristos poate fi citit în orice zi pentru a mulțumii lui Dumnezeu pentru Darul pe care l-a făcut El lumii; pe Însuși Fiul Său, pe care l-a trimis să ne izbăvească de păcate și să îndumnezeiască firea căzută a omului.

Înainte de a începe acest Acatistul Nașterii Domnului Iisus Hristos citite "Rugăciunile începătoare" pe care le găsiți în Rugăciunile de Dimineața sau Rugăciunile de Seara. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Nașterii Domnului Iisus Hristos

Troparul la Acatistul Nașterii Domnului Iisus Hristos, glasul al 4-lea

Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoștinței; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învățat să se închine Ție, Soarelui dreptății, și să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ție.

Condacul 1

Cel ce din veci Te-ai născut din Tatăl și la plinirea vremii Te-ai întrupat de la Duhul Sfânt și Te-ai născut cu trup din Sfânta Fecioară Maria ca să ne mântuiești din robia păcatului, pace lumii Tale dăruiește și ne izbăvește pe noi de toate ispitele și necazurile, ca să cântăm Ție cu ușurință așa: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul în peșteră Te-ai născut, miluiește-ne!

Icosul 1

Îngerii din cer mirându-se, ziceau: "Cum Te va încăpea pe Tine, Cel ce ești necuprins, cum Te va hrăni cu lapte pe Tine Fecioara, Cel ce ești hrănitorul tuturor". Iar noi de o taină ca aceasta minunându-ne, cântăm Ție:
Iisuse, Cel ce din peșteră Te-ai născut, dă-ne nouă har să ne naștem spre viața de veci;
Iisuse, Cel ce prunc Te-ai făcut, dă-ne nouă nevinovăția pruncilor;
Iisuse, Cel ce cu lapte Te-ai hrănit, hrănește-ne și pe noi cu bunătățile Tale cele duhovnicești;
Iisuse, Cel ce cu scutece Te-ai înfășat, dezleagă-ne și pe noi de blestemul păcatului;
Iisuse, Cel ce în brațe Te-ai purtat, scoate-ne pe noi din ghearele diavolului;
Iisuse, Cel ce de stea ai fost arătat, fă să strălucească și peste noi lumina dumnezeirii Tale;
Iisuse, Soarele Dreptății, scoate-ne din întunericul păcatului;
Iisuse, Păstorul cel bun, caută-ne pe noi, oile cele rătăcite;
Iisuse, Cel ce din cer Te-ai pogorât, smerindu-Te pentru noi, dă-ne și nouă smerenie, ca să ne înălțăm la cer;
Iisuse, Cel ce ai luat chipul robului, scoate-ne din robia păcatului;
Iisuse, Cel ce ai venit să mântuiești lumea, mântuiește-ne pe noi, cei păcătoși;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul în peșteră Te-ai născut, mântuiește-ne!

Condacul 2

Iată, vine Hristos, pe cel viclean să-l sfărâme, pe cei din întuneric să-i lumineze și să-i dezlege pe cei legați de păcate, Căruia, cu îngerii întâmpinându-L, să-I strigăm: Aliluia!

Icosul 2

Cu suflete curate, cu buze nespurcate, cu inima smerită, veniți să mărim pe Hristos, Mântuitorul nostru, Care Se naște cu trup pentru mântuirea noastră, strigând:
Iisuse, Cel ce pe pământ Te-ai pogorât, înalță-ne pe noi la cer;
Iisuse, Cel ce ai luat trup ca al nostru, scapă-ne pe noi de patimile trupești;
Iisuse, Cel ce ești Domnul Păcii, dă-ne nouă, celor învrăjbiți, pacea Ta;
Iisuse, Cel ce ai fost lăudat de toată făptura cea necuvântătoare, dă-ne nouă, celor necuvântători, să Te lăudăm neîncetat;
Iisuse, Cel ce pe păstori, prin îngeri, i-ai chemat la Tine, cheamă-ne și pe noi, smeriții;
Iisuse, Cel ce darurile magilor le-ai primit, primește și rugăciunile noastre, pornite din inimi smerite;
Iisuse, Cel ce la naștere n-ai avut locaș de sălășluire, fă-Ți lăcaș din inimile noastre;
Iisuse, Cel ce toate ușile le-ai găsit încuiate, deschide inimile noastre, cele zăvorâte de păcat;
Iisuse, Cel ce Te-ai născut la marginea cetății, dă-ne nouă să fugim de deșertăciunile lumii acesteia;
Iisuse, Cel ce prima dată ai venit la miezul nopții, când vei veni a doua oară, miluiește-ne;
Iisuse, Cel ce Te-ai născut în taina nopții, viața noastră cea plină de păcate în taina nopții o ascunde, miluindu-ne;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul în peșteră Te-ai născut, mântuiește-ne!

Condacul 3

Steaua a vestit magilor pe Soarele Dreptății, Cel ce S-a născut negrăit, în peșteră, ca să ne mântuiască pe noi, cei ce ne-am făcut peșteră a toată necurăția, prin călcarea poruncilor Lui, pentru care, pocăindu-ne, cântăm: Aliluia!

Icosul 3

Cuvântul Tatălui, prin care toate S-au făcut, fără pătimire și fără stricăciune Se naște cu trup, din Sfânta Fecioară Maria, ca să mântuiască lumea, Căruia, întâmpinându-L, așa să-I strigăm:
Iisuse, Cel ce cu Tatăl și cu Sfântul Duh ești lăudat de îngeri, miluiește-ne;
Iisuse, Cel ce de îngeri ești lăudat, fă ca și noi, pe pământ, neîncetat să Te mărim;
Iisuse, Cel ce, pe pământ născându-Te, de cer nu Te-ai despărțit, cu smerenie Îți slujim;
Iisuse, Care ai împreunat prin Nașterea Ta pe îngeri cu oamenii, pe Tine Te lăudăm;
Iisuse, Cel ce prin Nașterea Ta ne-ai deschis ușile raiului, închise prin neascultarea lui Adam, Ție Îți mulțumim;
Iisuse, Cel ce ai omorât moartea, prin Nașterea Ta făcându-ne părtași vieții celei veșnice, Te preamărim;
Iisuse, Cel ce ai depărtat vrajba și lumii pace ai adus prin Nașterea Ta, Ție Îți slujim;
Iisuse, Care prin Nașterea Ta mântuire lumii ai adus, dă-ne nouă iertare de păcate;
Iisuse, Cel ce ne-ai descoperit nouă, prin Nașterea Ta, pe Dumnezeu în Treime, Ție ne închinăm;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul în peșteră Te-ai născut, mântuiește-ne!

Condacul 4

Ca să mă izbăvești din robia celui viclean, ai binevoit a Te îmbrăca în chip de rob, Cuvinte cel fără de început și de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, pentru care, slăvind milostivirea Ta, cântăm neîncetat: Aliluia!

Icosul 4

Dumnezeu oamenilor asemenea S-a arătat și în peșteră S-a născut și a sărăcit cu trupul, ca noi să ne îmbogățim în har; pentru aceasta credincioșii cu gând curat să-L primim, cântându-I:
Iisuse, născându-Te Tu, împărăția păcatului s-a nimicit;
Iisuse, cugetele cele rele, născându-Te Tu, din multe inimi s-au descoperit;
Iisuse, venind Tu, puterea diavolului a slăbit și oamenii asupra lui s-au întărit;
Iisuse, născându-Te Tu, de ispitele ce vin de la lume ne-am izbăvit;
Iisuse, trup luând, de ispitele trupului ne-am mântuit;
Iisuse, născându-Te Tu, trupurile și sufletele de patimi le-am curățit;
Iisuse, prin întruparea Ta, trupul nostru cel stricăcios cu nestricăciunea l-ai împodobit;
Iisuse, pogorându-Te Tu, din oameni pământești, prin har, îngeri ai făcut;
Iisuse, răsărind Tu, lumina adevărului peste toți a strălucit;
Iisuse, născându-Te Tu, Dreptatea și Adevărul pe pământ s-au pogorât;
Iisuse, arătându-Te Tu, pe Dumnezeu Cel într-o ființă am cunoscut;
Iisuse, lumea, prin Nașterea Ta, de bucuria mântuirii s-a umplut;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul în peșteră Te-ai născut, mântuiește-ne!

Condacul 5

Hristos, cu trupul arătându-Se, Se sălășluiește în noi în chip negrăit. Veniți, credincioșii, să vedem slava Lui, slavă ca a Unuia născut din Tatăl, și să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 5

Cel ce a făcut cerul și pământul astă zi Se naște trupește ca un om, din tine, Maica Domnului, păzindu-te și după naștere fecioară, pentru care, bucurându-ne, așa-I strigăm:
Iisuse, născându-Te cu trup din Sfânta Fecioară Maria, o ai făcut Născătoare de Dumnezeu și plină de har;
Iisuse, Cel ce Te-ai încredințat spre îngrijire Maicii Preacurate, prunc fiind, încredințează-ne și pe noi purtării ei de grijă;
Iisuse, Cel ce în brațe Te-ai purtat, deschide și nouă, păcătoșilor, brațele milostivirii Tale;
Iisuse, Cel ce cu scutece Te-ai înfășat, încinge-ne și pe noi cu puterea Crucii Tale, ca să biruim pe vrăjmașii noștri;
Iisuse, Cel ce cu lapte Te-ai hrănit, hrănește-ne și pe noi, flămânzii și însetații, din darurile Tale;
Iisuse, Cel ce la sânul Sfintei Fecioare Te-ai odihnit, dă-ne și nouă să aflăm liniște în sânul Bisericii Tale;
Iisuse, Cel ce Te-ai arătat supus Sfintei Fecioare, dă-ne și nouă să ne supunem voii Tale celei dumnezeiești;
Iisuse, Cel ce ai primit dragostea Maicii Tale, primește și de la noi această puțină dragoste și o înmulțește înaintea Ta;
Iisuse, Cel ce ai primit daruri de la magi, primește și de la noi aceste puține lacrimi, prin care curățește păcatele noastre;
Iisuse, Cel ce primești pe toți păcătoșii care se pocăiesc, primește-ne și pe noi, cei cufundați în păcate, pentru Sfântă Nașterea Ta;
Iisuse, Cel ce voiești să mântuiești pe toți oamenii, mântuiește-ne și pe noi, după mare mila Ta;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul în peșteră Te-ai născut, mântuiește-ne!

Condacul 6

Cu gura și cu inima, pe Hristos Cel ce S-a născut cu trupul în peșteră, din curata Fecioară, veniți, credincioșii, cu un gând să-L lăudăm, cântând împreună cu îngerii: Aliluia!

Icosul 6

O, minune nouă, o, bunătate! O, nespusă răbdare, că iată, ca un prunc se socotește Cel ce locuiește în Cele de Sus, pe Care de bunăvoie primindu-L în casa sufletului nostru, așa să-I strigăm:
Iisuse, Cel ce Te-ai născut, de răutatea lui Irod ferește-ne;
Iisuse, Cel ce Te-ai întrupat, de fariseismul lui Irod izbăvește-ne;
Iisuse, Cel ce Te-ai născut în peșteră, de păcatul lui Irod păzește-ne;
Iisuse, Cel ce în peșteră Te-ai culcat, de necredința lui Irod scapă-ne;
Iisuse, Cel ce ai descoperit gândurile cele rele ale lui Irod, descoperă gândurile rele ale vrăjmașilor noștri;
Iisuse, mielul cel nevinovat, nu ne da nouă, ca prin păcatele noastre, să fim ucigași ca Irod;
Iisuse, Cel ce cunoști gândurile oamenilor, mintea noastră de gândurile cele rele o curățește;
Iisuse, Cel ce Te-ai ascuns de Irod cel rău, nu Te ascunde de noi, păcătoșii;
Iisuse, Cel ce ai fugit de mânia lui Irod, acoperă-ne și pe noi de mânia oamenilor, care se pornesc cu răutate asupra noastră;
Iisuse, Cel ce pe Irod ca pe un făcător de rele l-ai arătat, arată și pe cei ce în ascuns ne fac nouă rău;
Iisuse, Cel ce iubești pe toți oamenii, dă-ne și nouă să iubim pe toți, și chiar pe vrăjmașii noștri;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul în peșteră Te-ai născut, mântuiește-ne!

Condacul 7

Steaua pe magi i-a trimis la Cel ce S-a născut, ca să mântuiască lumea de păcate, iar Irod cel rău ostași a trimis ca să ucidă pe dumnezeiescul Prunc, de a cărui răutate fugind, ca și magii, neîncetat să cântăm: Aliluia!

Icosul 7

Pentru mântuirea noastră, Bunule Doamne, ai venit în Betleem și în peșteră Te-ai născut, Cel ce ai cerul scaun și în iesle Te-ai culcat, prunc fiind, Cel ce ești necuprins, cu scutece Te-ai înfășat și cu lapte Te-ai hrănit, din dragoste pentru noi, pentru care, cu smerenie lăudându-Te, strigăm Ție:
Iisuse, Cel ce în peșteră Te-ai născut, vino și în peștera sufletelor noastre și ne mântuiește;
Iisuse, Cel ce ești necuprins și Te-ai lăsat cuprins de o iesle mică, fă ca puterea Ta să cuprindă și inimile cele micșorate de patimi;
Iisuse, Cel ce n-ai socotit lăcașul acesta modest nedemn de măreția Ta, fă-ți lăcaș smeritele noastre trupuri;
Iisuse, Cel pe Care nu Te pot cuprinde cerul și pământul, iar prin Nașterea Ta Te-ai lăsat cuprins de fiecare dintre noi, miluiește-ne;
Iisuse, Cel ce prin Nașterea Ta ai luat firea noastră cea căzută, ridică-ne și pe noi cei căzuți în adâncul răutăților;
Iisuse, Cel ce Te-ai născut în chip dumnezeiesc, fă ca și sufletele noastre să nască lucruri duhovnicești;
Iisuse, Cel pe Care Te-a purtat trup fecioresc, curățește și trupurile noastre cele întinate de patimile desfrânării;
Iisuse, Cel ce ai făcut ca Sfânta Fecioară, născându-Te, să nu simtă dureri, tămăduiește toate durerile trupurilor noastre;
Iisuse, Cel ce născându-Te, Maica Preacurată a rămas fecioară, păstrează sufletele și trupurile noastre în feciorie duhovnicească;
Iisuse, Cel ce ai ales spre a Te naște pe cea mai curată dintre pământeni, cu harul Tău ajută-ne să ne păstrăm curățenia sufletelor și trupurilor;
Iisuse, Cel ce pentru a Te naște, pe Sfânta Fecioară o ai umbrit cu puterea Sfântului Duh, pe Acesta sălășluiește-L în sufletele noastre;
Iisuse, Cel ce prin Nașterea Ta s-a biruit rânduiala firii, dă-ne să biruim firea noastră cea stricată prin păcate;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul în peșteră Te-ai născut, mântuiește-ne!

Condacul 8

Să alergăm, credincioșii, la Betleem și înaintea ieslei celei de Dumnezeu primitoare, să aducem laudă, împreună cu îngerii și cu păstorii, lui Iisus, Cuvântul lui Dumnezeu, Care din dragoste pentru noi trup S-a făcut, cântând: Aliluia!

Icosul 8

Smereniei Tale închinându-ne, Hristoase, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci Te-ai născut, iar pentru mântuirea noastră, la plinirea vremii, cu trup Te-ai născut din Sfânta Fecioară, cu cântări ca acestea Te lăudăm:
Iisuse, Cel ce pentru noi Te-ai smerit, de păcatul mândriei scapă-ne și în haina smereniei ne îmbracă;
Iisuse, Cel ce pe magi i-ai chemat la închinarea Ta, cheamă-ne și pe noi, ca neîncetat, cu smerenie să ne închinăm Ție;
Iisuse, Care pe păstori de la oi i-ai chemat la mărită Nașterea Ta, cheamă-ne și pe noi, care stăm departe de Tine, păzind turma păcatelor;
Iisuse, Care prin Nașterea Ta Te-ai făgăduit să fii cu noi totdeauna, fii și cu noi, păcătoșii și întunecații;
Iisuse, Care Te-ai născut din Tatăl fără mamă și din mamă fără tată, miluiește-ne și pe noi, cei născuți în păcate;
Iisuse, Cel ce Te-ai zămislit de la Duhul Sfânt în pântecele Fecioarei, curățește-ne și pe noi, cei zămisliți în fărădelegi;
Iisuse, Cel ce Te-ai născut peste fire, de păcatele cele peste fire izbăvește-ne;
Iisuse, Cel ce Te-ai născut nu din pofta trupească, ci de la Duhul Sfânt, potolește toată pofta cea trupească de la robii Tăi;
Iisuse, Cel ce Te-ai născut în noapte, din întunericul păcatului scoate-ne;
Iisuse, Soarele Dreptății, cu lumina cunoștinței de Dumnezeu luminează-ne;
Iisuse, prin Nașterea Ta, bucuria a venit la toată lumea, căci cu noi este Dumnezeu;
Iisuse, prin Nașterea Ta, raiul s-a deschis, satana s-a biruit și noi ne-am mântuit;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul în peșteră Te-ai născut, mântuiește-ne!

Condacul 9

Cea negrăită smerenia Cuvântului lui Dumnezeu, cu ochii minții, mai înainte văzând-o, Avacum a strigat: "De la miazăzi va veni Dumnezeu Mântuitorul nostru", Căruia, întâmpinându-L, să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 9

Așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, L-a trimis să mântuiască de păcate lumea, pe Care văzându-L în peșteră născut cu smerenie, să-L lăudăm, strigând:
Iisuse, Cel ce din dragoste pentru noi Te-ai născut, umple inimile noastre de dragoste pentru Tine;
Iisuse, Cel ce pe pământ Te-ai arătat ca să izbăvești lumea de păcate, dă-ne nouă să urâm toate păcatele;
Iisuse, Cel ce din dragoste pentru oameni Te-ai smerit în chip de rob, dă-ne dragoste și râvnă pentru binele aproapelui;
Iisuse, Cel ce Te-ai arătat ascultător voii Tatălui, dă-ne și nouă ascultare de toate poruncile Lui;
Iisuse, Cel ce prunc Te-ai adus de Sfânta Ta Maică în Biserică, dă-ne să iubim Biserica Ta;
Iisuse, Cel ce prin stea ai luminat pe magi, luminează și inimile noastre, pe care le-a întunecat pofta cea rea;
Iisuse, Cel ce pentru binele omenirii ai venit în lume, nu ne lipsi pe noi de binele Tău ceresc;
Iisuse, Cel ce ai apărat pe magi de răutatea lui Irod, apără-ne și pe noi de toată răutatea omenească;
Iisuse, înflăcărează-ne inimile de dor pentru Tine, precum ai înflăcărat inimile celor trei magi;
Iisuse, condu-ne pe calea cea sigură, care duce la Tine, precum ai condus pe magi prin stea;
Iisuse, dă-ne și-n viața aceasta, și-n cea viitoare, să auzim corul cel dulce al îngerilor;
Iisuse, Care pentru mântuirea noastră Te-ai născut om, mântuiește-ne pe noi, păcătoșii;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul în peșteră Te-ai născut, mântuiește-ne!

Condacul 10

Pruncule, Iisuse, dă-ne nouă să Te iubim pe Tine mai mult decât am iubit păcatul și să facem de acum numai voia Ta cea sfântă, cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul 10

Pe Hristos Cel ce S-a născut din Fecioara Maria în chip negrăit, cu îngerii toți să-L lăudăm, strigând:
Iisuse, curățenia desăvârșită, de toată întinăciunea curățește-ne;
Iisuse, izvorul vieții, dă-ne viața cea veșnică;
Iisuse, frumusețea desăvârșită, dă-ne frumusețea cea dintâi, pe care din cauza păcatelor am pierdut-o;
Iisuse, blândețea desăvârșită, dă-ne să fim blânzi cu semenii noștri;
Iisuse, izvorul înțelepciunii, înțelepțește-ne;
Iisuse, lumina cea pururea veșnică, luminează-ne;
Iisuse, făcătorul nostru, nu ne lăsa să pierim;
Iisuse, de bolile cele trupești, care vin pentru păcatele noastre, tămăduiește-ne;
Iisuse, de patimile cele sufletești, curățește-ne;
Iisuse, de gândurile cele rele, izbăvește-ne;
Iisuse, de nălucirile diavolești, ferește-ne;
Iisuse, de obiceiul cel rău al patimilor, mântuiește-ne;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul în peșteră Te-ai născut, mântuiește-ne!

Condacul 11

Slavă întru cei de sus, cetele îngerești în Betleem, înaintea păstorilor au stat cântând, la Nașterea Ta, Hristoase, iar noi, păcătoșii, pe pământ Te lăudăm, strigând: Aliluia!

Icosul 11

Dumnezeu oamenilor S-a arătat, asemenea și în peșteră S-a născut cu trup, ca pe noi, cei căzuți în păcate, să ne facă fiii Lui, pentru care, cu mulțumire, așa-I cântăm:
Iisuse, Cel ce ai venit în lume cu trupul, dă-ne să Te iubim mai mult decât am iubit plăcerile lumii;
Iisuse, Cel ce ai luat trup pentru noi, păcătoșii, dă-ne să Te iubim mai mult decât îndulcirile trupești;
Iisuse, Cel ce pentru păcătoși Te-ai născut, fă-ne să urâm din tot sufletul păcatul;
Iisuse, Cuvântul lui Dumnezeu Cel întrupat, dă-ne să nu spunem niciodată cuvinte necuviincioase;
Iisuse, Cel ce voiești să se mântuiască toți oamenii, fă să nu piară nici un suflet din cauza purtării noastre celei rele;
Iisuse, Cel ce prin Întruparea Ta ne-ai dat nouă spre viața veșnică Sfântul Trup și Cinstitul Sânge al Tău, fă-ne vrednici împărtășirii acestora;
Iisuse, Cel ce Te-ai născut în peștera săracă, nu Te scârbi nici de sărăcia sufletelor noastre, când vii să locuiești în ele prin împărtășirea cu Sfintele Taine;
Iisuse, când ne apropiem de Tine, în Sfintele Taine, fă-ne să venim cu toată cucernicia, cu frică, cu credință și cu dragoste;
Iisuse, când ne apropiem de Tine, ferește-ne de răutatea lui Irod;
Iisuse, pe preoții Tăi, când slujesc Sfânta Liturghie, curățește-i de toată necurăția și-i fă vrednici slujirii acestei Taine dumnezeiești;
Iisuse, pe credincioșii Tăi, care iau parte la Sfânta Liturghie, de darurile Tale cele cerești îi împărtășește;
Iisuse, pe cei ce iubesc bună-cuviința Bisericii Tale, cu darurile cele veșnice îi răsplătește;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul în peșteră Te-ai născut, mântuiește-ne!

Condacul 12

Tatăl bine a voit, Cuvântul trup S-a făcut și Fecioara a născut pe Dumnezeu întrupat, cu umbrirea Sfântului Duh, steaua vestește, magii se închină, păstorii se minunează și toată făptura se bucură, cântând: Aliluia!

Icosul 12

Iată, a venit chemarea tuturor, Hristoase, curățirea, lumina, izbăvirea, pacea, sănătatea, bunătatea, pe care primindu-le credincioșii cu inimi curate, să-I strigăm:
Iisuse, Domnul păcii, potolește războaiele și dă lumii pacea Ta;
Iisuse, izvorul păcii, împacă pe toți care sunt învrăjbiți;
Iisuse, făcătorul păcii, pe soții care sunt despărțiți unește-i iarăși în pace și în dragoste;
Iisuse, Cel ce pe pământ Te-ai arătat ascultător Părintelui Tău, întoarce pe fii cu dragoste către părinții lor;
Iisuse, Cel ce Te-ai arătat prunc, pe copiii noștri îi ocrotește;
Iisuse, pe cei tineri îi înțelepțește și pe calea învățăturilor Tale îi călăuzește;
Iisuse, pe bătrâni îi sprijină și cu darul răbdării și al înțelepciunii îi împodobește;
Iisuse, pe cei buni în bunătate îi păzește;
Iisuse, pe cei răi de la răutatea lor îi întoarce;
Iisuse, pe cei rătăciți de la adevăr pe calea cea dreaptă îi întoarce cu bunătatea Ta;
Iisuse, pe cei bolnavi și suferinzi îi tămăduiește;
Iisuse, pe Sfântă Biserica Ta în pace și liniște o păzește;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul în peșteră Te-ai născut, mântuiește-ne!

Condacul 13

O, Preadulce Iisuse, Cel ce în peșteră Te-ai născut cu trupul, primește și de la noi această smerită rugăciune, precum ai primit daruri de la magi și cântare de la păstori, și depărtează de la noi toată răutatea, cearta, vrăjmășia, obiceiul cel rău și toate ispitele și necazurile ce vin asupra noastră, ca trăind în pace și bună înțelegere unii cu alții, cu un gând să Te lăudăm pe Tine, Dumnezeu Cel de sus, cântând: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori.

După aceasta se zice iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerii din cer mirându-se, ziceau: "Cum Te va încăpea pe Tine, Cel ce ești necuprins, cum Te va hrăni cu lapte pe Tine Fecioara, Cel ce ești hrănitorul tuturor". Iar noi de o taină ca aceasta minunându-ne, cântăm Ție:
Iisuse, Cel ce din peșteră Te-ai născut, dă-ne nouă har să ne naștem spre viața de veci;
Iisuse, Cel ce prunc Te-ai făcut, dă-ne nouă nevinovăția pruncilor;
Iisuse, Cel ce cu lapte Te-ai hrănit, hrănește-ne și pe noi cu bunătățile Tale cele duhovnicești;
Iisuse, Cel ce cu scutece Te-ai înfășat, dezleagă-ne și pe noi de blestemul păcatului;
Iisuse, Cel ce în brațe Te-ai purtat, scoate-ne pe noi din ghearele diavolului;
Iisuse, Cel ce de stea ai fost arătat, fă să strălucească și peste noi lumina dumnezeirii Tale;
Iisuse, Soarele Dreptății, scoate-ne din întunericul păcatului;
Iisuse, Păstorul cel bun, caută-ne pe noi, oile cele rătăcite;
Iisuse, Cel ce din cer Te-ai pogorât, smerindu-Te pentru noi, dă-ne și nouă smerenie, ca să ne înălțăm la cer;
Iisuse, Cel ce ai luat chipul robului, scoate-ne din robia păcatului;
Iisuse, Cel ce ai venit să mântuiești lumea, mântuiește-ne pe noi, cei păcătoși;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul în peșteră Te-ai născut, mântuiește-ne!

Condacul 1

Cel ce din veci Te-ai născut din Tatăl și la plinirea vremii Te-ai întrupat de la Duhul Sfânt și Te-ai născut cu trup din Sfânta Fecioară Maria ca să ne mântuiești din robia păcatului, pace lumii Tale dăruiește și ne izbăvește pe noi de toate ispitele și necazurile, ca să cântăm Ție cu ușurință așa: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul în peșteră Te-ai născut, miluiește-ne!

Rugăciune către Mântuitorul nostru Iisus Hristos

Stăpâne, Doamne Dumnezeule, Atotțiitorule, când Te-ai născut din Fecioara Maria în Betleemul Iudeii, cu spaimă făpturile s-au minunat și lumea s-a bucurat de Nașterea Ta, Cel ce ai făcut pe om după chipul și asemănarea Ta și i-ai dat botezul spre pocăință; Care ne-ai adus pe noi la preacuratele zilele acestea pentru înfrânarea patimilor, spre nădejdea Învierii, și ne îndreptezi pe noi spre adevărul dumnezeirii Tale și ai luminat mintea noastră spre a Te cunoaște pe Tine, Fiul lui Dumnezeu, Care ridici păcatele a toată lumea. Tu și acum, Stăpâne, Iubitorule de oameni, primește pe robii Tăi precum ai primit pe Petru, care se afundase în mare, iar mai pe urmă, lepădându-se de Tine, dar plângând cu amar, iarăși l-ai primit. Că am auzit glas grăind și magii închinându-se cu daruri și îngerii cântând, iar Irod tulburând-se, că Dumnezeu în trup S-a arătat spre mântuirea noastră. Pe Tine acum, Stăpâne, Iubitorule de oameni, toată făptura Te laudă, grăind: Hristos Se naște, măriți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L! Hristos pe pământ, înălțați-vă! Puterile îngerilor se bucură, cetele mucenicilor se veselesc văzând mărita și cinstita serbare, și toți după vrednicie o laudă cu inima și cu buzele. Și acum, Bunule, Iubitorule de oameni, primește pe robii Tăi, precum și plecarea genunchilor și umilința noastră, ca plinind poruncile Tale, curați și neprihăniți, ajungând acum la cinstită Nașterea Ta, să ne împărtășim cu Preacuratul Trup și Cinstitul Sânge al Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine mărirea, cinstea și închinăciunea, împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Acatistul Nașterii Domnului Iisus Hristos - video

Sfârșit - Acatistul Nașterii Domnului Iisus Hristos

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi mai mult depre Nașterea Domnului - APĂSAȚI AICI

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
(27 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi (Dimitrie Basarabov - Sfantul Dumitru) poartă numele și de Ocrotitorul Bucureștilor, datorită purtării de grijă pe care o are Sfântul pentru toți cei care […]

† Sfântul Apostol Onisim
(15 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Onisim, a fost ucenicul Sfântului Apostol Pavel fiind unul dintre cei 70 de apostoli ai Domnului. A ajuns episcop al Efesului și a suferit moarte martirică în timpul domniei […]

† Sfântul Mucenic Isidor din Hios
(14 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Isidor din Hios este ocrotitorul celor care se afla în nevoi și necazuri pe mare; izbăvindu-i pe toți cei care i se roagă lui cu credință și cu dragoste. […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram