Acatistul Intrării în Biserica a Maicii Domnului

Acatistul Intrării în Biserica a Maicii Domnului se poate citi în orice zi pentru a mulțumi Macii Domnului pentru tot binele primit prin mijlocirea ei și mai ales în ziua de 21 noiembrie când este prăznuită această mare sărbătoare.

Înainte de a începe acest Acatist trebuie citite "Rugăciunile începătoare" pe care le găsiți în Rugăciunile de Dimineața sau Rugăciunile de Seara. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Intrării în Biserica a Maicii Domnului - Candace și Icoase

Troparul Intrării în biserică a Maicii Domnului pe glasul al 4-lea

Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinței lui Dumnezeu și propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată și pe Hristos tuturor mai înainte Îl vestește. Acesteia și noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, plinirea rânduielii Ziditorului!

Condacul 1

Pe cea mai aleasă din toate neamurile, pe Sfânta Pruncă ce se aduce astăzi de Sfinții săi Părinți în biserica Domnului și se așază în Sfânta Sfintelor, spre sălășluirea Împăratului tuturor, cu cântări de laudă și cu mulțime de făclii să o întâmpinăm. Iar tu care ai milostivire nemărginită, slobozește-ne din toate nevoile pe noi, care îți cântăm: Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Icosul 1

Îngerii lui Dumnezeu o înconjoară cu credința, iar credincioșii o fericesc pururea și cu bucurie cântă laudele acestea:
Bucură-te, Sfântă Pruncă, ce astăzi ești adusă în Sfânta Sfintelor;
Bucură-te, că Sfinții tăi Părinți astăzi împlinesc făgăduința;
Bucură-te, că ai fost binecuvântată de marele arhiereu Zaharia;
Bucură-te, că el te-a așezat în Sfânta Sfintelor;
Bucură-te, că Sfântul Zaharia, apărând cinstea ta, de evrei a fost omorât;
Bucură-te, jertfă bineprimită de Dumnezeu;
Bucură-te, că în Sfânta Sfintelor se pregătește azi sălășluirea ta;
Bucură-te, că tu începi mântuirea noastră;
Bucură-te, că de fecioare de vârsta ta ai fost petrecută;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul 2

Veniți, cetele creștinești, să ne adunăm la Sfânta Pruncă, cea care lăsând toate bucuriile din lume, se duce ca o jertfă în biserica Domnului de către Sfinții săi Părinți, pentru mântuirea noastră, și ca o mulțumire să o cinstim cu cântări prăznuind duhovnicește, iar lui Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 2

În vârstă de trei ani fiind Sfântă Pruncă, iar mai târziu Născătoare de Dumnezeu, I s-a adus Domnului, împlinind făgăduința Părinților săi, și marele arhiereu Zaharia o primește și o așază în Sfânta Sfintelor, pentru a noastră mântuire; pentru aceasta să-i cântăm:
Bucură-te, că de fecioare cu făclii ai fost adusă;
Bucură-te, vasul cel sfințit;
Bucură-te, biserica Împăratului tuturor;
Bucură-te, fecioară de Dumnezeu aleasă;
Bucură-te, că David mai înainte a prorocit despre intrarea ta în Sfânta Sfintelor;
Bucură-te, pâine cuvântătoare;
Bucură-te, cămara Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai fost hrănită de îngeri;
Bucură-te, că ai fost aleasă de Dumnezeu pentru a fi Maică a Sa;
Bucură-te, cortul lui Dumnezeu;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul 3

David Prorocul te-a lăudat de demult, Fiică a lui Dumnezeu numindu-te; iar tu născând Prunc pe Hristos Domnul nostru, L-ai hrănit cu lapte, ca o Maică Sfântă a Lui. Pentru această mare taină ești adusă în biserica Domnului și așezată în Sfânta Sfintelor, unde neîncetat ai cântat: Aliluia!

Icosul 3

Ana cea neprihănită s-a bucurat că împlinind făgăduința sa, aduce pe ceea ce s-a născut din făgăduința lui Dumnezeu, ca dar de mare preț, și Ioachim prăznuiește luminat, iar noi te fericim, Sfântă Pruncă, cu această jertfă de cântare:
Bucură-te, singura binecuvântată între femei;
Bucură-te, propovăduirea prorocilor;
Bucură-te, slava Apostolilor;
Bucură-te, lauda mucenicilor;
Bucură-te, înnoirea lumii;
Bucură-te, împăcarea lui Dumnezeu;
Bucură-te, scaunul Stăpânului;
Bucură-te, sălășluirea luminată a Mântuitorului;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul 4

Împodobită de nuntă se arată astăzi Biserica, frumoasă cămară, primind pe cămara cea însuflețită a lui Dumnezeu, pe cea curată și fără de prihană și mai luminată decât toată făptura, petrecând copilăria sa în Sfânta Sfintelor, și cu îngerii împreună cântând: Aliluia!

Icosul 4

Saltă astăzi toate oștirile îngerești și mulțimea creștinilor înaintea feței tale, Preacurată Pruncă, purtătorii de făclii aleargă împreună cântând și grăind acestea:
Bucură-te, ușă dinspre răsărituri;
Bucură-te, Sfântă Pruncă, primită în biserică cu mare cinste;
Bucură-te, ușa Domnului;
Bucură-te, vistierie preacurată a înțelepciunii;
Bucură-te, izvorul darului;
Bucură-te, mielușea curată;
Bucură-te, porumbiță neîntinată;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul 5

Mielușeaua lui Dumnezeu, curată, porumbiță neîntinată, cortul lui Dumnezeu cel neîncăpător, sfințenia slavei, prăznuind petrecerea ta, Sfântă Pruncă, întru cele ce nimenea nu intră, astăzi ne veselim cu fecioarele, care cu făclii aprinse te-au petrecut în Sfânta Sfintelor unde cu bucurie cântai: Aliluia!

Icosul 5

Pe cea de trei ani cu trupul și de mulți ani prorocită, pe cea mai desfătată decât cerurile și mai înaltă decât puterile cele de sus, cu cântări să o lăudăm pe Dumnezeiasca Pruncă:
Bucură-te, solitoarea mântuirii noastre;
Bucură-te, cea înconjurată de îngeri;
Bucură-te, cea cinstită de oamenii credincioși;
Bucură-te, liman cu bună liniște;
Bucură-te, zid nesurpat;
Bucură-te, Maica luminii;
Bucură-te, mai înainte rânduită a fi Maica lui Dumnezeu;
Bucură-te, Pruncă cu trupul;
Bucură-te, desăvârșită cu sufletul;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul 6

Pe tine te-au propovăduit prorocii mai înainte, numindu-te sicriu sfințit, cădelniță de aur, sfeșnic, masă, scară și turn, mielușea curată, cămară neîntinată; iar noi, ca pe un cort de Dumnezeu încăpător, care ne-a mântuit pe noi, cântând strigăm: Aliluia!

Icosul 6

Pe ușa cea neumblată, casă lui Dumnezeu primind-o, astăzi a încetat umbra legii, căci s-a arătat darul și adevărul, muntele cel umbrit pe care mai înainte l-a văzut Avacum și a vestit pe cea care a intrat înăuntrul celor neumblate ale Bisericii, pentru care îi cântăm:
Bucură-te, cea plină de lumină;
Bucură-te, mângâierea noastră în necaz;
Bucură-te, doctorul tuturor bolilor;
Bucură-te, sfărâmarea morții;
Bucură-te, râu de viață nedeșertat;
Bucură-te, carte pecetluită cu Duhul;
Bucură-te, cămara cea însuflețită a lui Hristos Domnul;
Bucură-te, locul bucuriei;
Bucură-te, că ai stricat blestemul Evei;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul 7

Tot pământul vede astăzi lucruri străine și preamărite, cum Pruncă fiind, așezată în Sfânta Sfintelor, primește hrană de la îngeri, purtând chipul rânduielii, împreună cântă totdeauna: Aliluia!

Icosul 7

Preaslăvită sfințenie, sfințită dăruire, astăzi Preasfânta Pruncă, punându-se în Biserica lui Hristos, Împăratul a toate, se păzește a fi lăcaș luminat Celui ce a ales-o, pentru frumusețea sufletului ei curat; iar noi cântăm acestea:
Bucură-te, mântuirea noastră;
Bucură-te, bucuria robilor tăi;
Bucură-te, chemarea noastră;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Împăratul tuturor;
Bucură-te, cămara curăției;
Bucură-te, crin cu dulce miros;
Bucură-te, mirul cel de mult preț;
Bucură-te, tămâie cu bună mireasmă;
Bucură-te, că întorci întristările noastre în bucurie;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul 8

Astăzi ai strălucit în casa Domnului ca un sfeșnic luminos, Sfântă Pruncă, și ne luminezi cu cinstitele tale daruri ale milelor și minunilor tale, că ele sunt mai presus de minte, străină este nașterea ta, străin este chipul nașterii tale, străine și preaslăvite sunt toate ale tale, pentru care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Cel ce poartă toate cu cuvântul a auzit rugăciunea drepților și stârpiciunea a dezlegat-o, ca un îndurat, și le-a dăruit pricina bucuriei locuința harului, întru care sunt puse vistieriile tainelor, pentru care și noi cu mulțumire îi cântăm:
Bucură-te, holdă nearată;
Bucură-te, spic dumnezeiesc;
Bucură-te, izvor nedeșertat al apei celei vii;
Bucură-te, mielușeaua care ai născut pe Mielușelul lui Dumnezeu;
Bucură-te, curățitoarea cea caldă;
Bucură-te, luceafărul dimineții;
Bucură-te, că ai purtat pe Soarele Hristos;
Bucură-te, lăcașul luminii;
Bucură-te, că ai stricat întunericul;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul 9

Pe tine, steaua cea împărătească, primindu-te biserica lui Dumnezeu, unde te-ai împărtășit dulceței celei nesfârșite și la cele mai bune ai trecut, văzând în Fiul împlinirea celor mai înainte zise; pentru acesta noi, cântând acest mare praznic, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Astăzi ne-a strălucit primăvara veselă, luminând sufletele noastre, gândul și mintea, cu darul prăznuirii Intrării în biserică a Sfintei Prunce, pentru un trai sfânt, pregătindu-se a fi sălaș Împăratului Celui Ceresc, pentru aceasta primește de la noi aceste laude:
Bucură-te, ușă prin care a trecut Cuvântul;
Bucură-te, că ai sfărâmat ușile iadului;
Bucură-te, că ai alungat pe diavolii cei întunecați;
Bucură-te, cea cu totul lăudată;
Bucură-te, curățirea lumii;
Bucură-te, scară care înalți pe cei de pe pământ la cer;
Bucură-te, pod care treci de la moarte la viață;
Bucură-te, că fără de osteneală ai purtat în pântecele tău pe Cel ce poartă toate;
Bucură-te, că ai născut pe Dătătorul legii;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul 10

Daruri aduc azi cerul și pământul Preasfintei Prunce, cetele îngerești, mulțimea creștinilor și toată suflarea, căci legea a trecut ca umbra și razele darului au strălucit, intrând în biserică Sfânta Pruncă, pentru a slăvi pe Dumnezeu cu viață sfântă și cu cântare îngerească: Aliluia!

Icosul 10

În biserică aducând Ana pe ceea ce avea să fie casa Domnului, strigând, grăia: "Prunca cea dată mie de la Dumnezeu o aduc în biserica Ziditorului, primește-o, Sfinte Zaharia, și o așază unde o va primi Dumnezeu și să fie spre sălășluirea Mântuitorului". Iar noi minunându-ne de acestea cântăm așa:
Bucură-te, păzitoarea robilor tăi;
Bucură-te, sfințita scăpare a păcătoșilor;
Bucură-te, minunarea oamenilor;
Bucură-te, bucuria îngerilor;
Bucură-te, grabnic ajutătoare a celor ce se roagă ție;
Bucură-te, adâncul cel nemăsurat;
Bucură-te, chemarea prorocilor;
Bucură-te, podoaba Apostolilor;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul 11

"Roaba Domnului am fost eu", a spus Sfânta Ana Sfântului Zaharia, "chemându-L pe Dumnezeu cu credință în post și în rugăciune, ca să iau rodul durerii mele și după naștere să-l aduc Celui ce mi l-a dat. Pentru aceasta mă veselesc astăzi, împlinind făgăduința mea, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!"."Roaba Domnului am fost eu", a spus Sfânta Ana Sfântului Zaharia, "chemându-L pe Dumnezeu cu credință în post și în rugăciune, ca să iau rodul durerii mele și după naștere să-l aduc Celui ce mi l-a dat. Pentru aceasta mă veselesc astăzi, împlinind făgăduința mea, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!".

Icosul 11

Veseliți-vă astăzi luminat, Sfinților Părinți ai Preacuratei Prunce, pe care o aduceți jertfă sfântă, căci a fost dată vouă din făgăduință, pentru curăția vieții voastre pe pământ, cea plină de fapte bune, din care S-a născut Mântuitorul nostru, care și-a ales-o cort însuflețit, căruia îi cântăm:
Bucură-te, întărirea mucenicilor;
Bucură-te, scăpare și liniștea robilor tăi;
Bucură-te, că prin tine moștenim viața cea veșnică;
Bucură-te, că ne îmbraci cu haina nestricăciunii;
Bucură-te, că prin tine am văzut lumina;
Bucură-te, că ne ridici de la întuneric la lumină;
Bucură-te, că ne ajuți a nu iubi desfătările pământești;
Bucură-te, cea pururea binecuvântată de robii tăi;
Bucură-te, stea neapusă;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul 12

Prin harul dat ție de la Dumnezeu, Sfântă Pruncă, te-ai făcut ușă de mântuire, munte înțelegător, scară însuflețită, pe care prorocii te-au vestit de demult. Apostolii te-au propovăduit, mucenicii te-au mărturisit, cuvioșii te-au slăvit, îngerii și pământenii slavoslovesc înaintea lui Dumnezeu pentru tine, cântând: Aliluia!

Icosul 12

În biserică te-au adus pe tine, dumnezeiască Fiică, bătrânii tăi părinți, cei ce te-au născut, ca pe o jertfă curată și străin lucru, te sălășluiești întru cele neumblate, ca mai înainte să gătești lăcaș lui Dumnezeu-Cuvântul, Căruia închinându-ne, strigăm ție:
Bucură-te, că ai născut pe Cel Milostiv;
Bucură-te, că ne-ai adus pe Soarele cel Mare;
Bucură-te, că ai deschis raiul cel închis;
Bucură-te, lauda cuvioșilor;
Bucură-te, cununa mucenicilor;
Bucură-te, podoaba drepților;
Bucură-te, mântuirea credincioșilor;
Bucură-te, vasul mirului celui dumnezeiesc;
Bucură-te, folositoarea lumii;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul 13

O, cea mai cinstită și mai sfântă decât toți sfinții, dumnezeiască Pruncă, Fecioară și Maica Dumnezeului celui de sus, în ziua Intrării tale în Sfânta Sfintelor, pe care o prăznuim astăzi cinstindu-te, primește acest dar al nostru și ne izbăvește pe noi din toate nevoile, necazurile și primejdiile și ne învrednicește Împărăției celei cerești, ca întotdeauna cu mulțumire să cântăm: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori.

După aceasta se zice iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerii lui Dumnezeu o înconjoară cu credința, iar credincioșii o fericesc pururea și cu bucurie cântă laudele acestea:
Bucură-te, Sfântă Pruncă, ce astăzi ești adusă în Sfânta Sfintelor;
Bucură-te, că Sfinții tăi Părinți astăzi împlinesc făgăduința;
Bucură-te, că ai fost binecuvântată de marele arhiereu Zaharia;
Bucură-te, că el te-a așezat în Sfânta Sfintelor;
Bucură-te, că Sfântul Zaharia, apărând cinstea ta, de evrei a fost omorât;
Bucură-te, jertfă bineprimită de Dumnezeu;
Bucură-te, că în Sfânta Sfintelor se pregătește azi sălășluirea ta;
Bucură-te, că tu începi mântuirea noastră;
Bucură-te, că de fecioare de vârsta ta ai fost petrecută;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul 1

Pe cea mai aleasă din toate neamurile, pe Sfânta Pruncă ce se aduce astăzi de Sfinții săi Părinți în biserica Domnului și se așază în Sfânta Sfintelor, spre sălășluirea Împăratului tuturor, cu cântări de laudă și cu mulțime de făclii să o întâmpinăm. Iar tu care ai milostivire nemărginită, slobozește-ne din toate nevoile pe noi, care îți cântăm: Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Acatistul Intrării în Biserica a Maicii Domnului - a

Acatistul Intrării în Biserica a Maicii Domnului - video

Sfârșit - Acatistul Intrării în Biserica a Maicii Domnului

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi despre Intrarea în biserică a Maicii Domnului - APĂSAȚI AICI

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare (11 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare este cunoscut pentru lucrarea de organizare a monahismului de obște din Palestina și Țara Sfântă, motiv pentru care a primit numele de Chinoviarhul, adică "începător al […]

† Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina
(9 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Nectarie, făcătorul-de-minuni din Eghina, cunoscut și ca "vindecătorul de cancer", este unul din cei mai iubiți Sfinți de către credincioșii de la noi din țară, fiind grabnic ajutător tuturor […]

† Boboteaza, Botezul Domnului sau Arătarea Domnului (6 ianuarie)

FB Mess WA Like Boboteaza este ziua în care se serbăm Botezul Domnului Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan și începutul propovăduirii timpurii a lui Hristos. Această sărbătoare este prăznuită în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2022 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram