Acatistul Icoanei Maicii Domnului Portărița din Muntele Athos

3.8/5 - (18 votes)

Acatistul Icoanei Maicii Domnului Portărița din Muntele Athos, este de mare folos duhovnicesc și la vreme de necaz și supărare aduce ajutor și alinare sufletului. Acest acatist se poate citi în orice zi și este bine să fie citit în toate zilele de cinstire ale Maicii Domnului și mai ales în cele 5 zile de cinstire ale Icoanei Macii Domnului Portărița pe 12 februarie, 31 martie (Minunea Sosirii Icoanei Maicii Domnului în mănăstirea Iviron), 26 septembrie (Sosirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron în Georgia), 13 octombrie (Sosirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron la Moscova, în anul 1648) și marți în Săptămâna Luminată (prăznuirea arătării icoanei Maicii Domnului într-un stâlp de foc la Muntele Athos, și recuperarea acesteia de către Sfântul Gavriil).

Înainte de a începe Acatistul Icoanei Maicii Domnului Portărița din Muntele Athos trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Icoanei Maicii Domnului Portărița din Muntele Athos - text

Tropar la Acatistul Icoanei Maicii Domnului Portărița din Muntele Athos, glasul 7

Din icoana ta, Născătoare de Dumnezeu Doamnă, neîncetat a curs mir binecuvântat. Tu ai mângâiat pe cei din exil credincioși ție și ai luminat pe cei necredincioși cu lumina Fiului tău. De aceea, Stăpână, cu lacrimi ne închinăm ție: milostivește-te spre noi la ceasul judecății, ca prin mila ta să nu fim pedepsiți ca unii ce au nesocotit-o, ci prin rugăciunile tale dă-ne har ca să aducem roade duhovnicești și mântuiește sufletele noastre.

Condacul 1

Apărătoare Doamnă, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare, cântările cele de laudă aducem ție noi robii tăi, ca cei ce cu venirea cinstitei icoanei tale ne-am agonisit armă tare, zid nebiruit și strajă nebiruită. Acoperă-ne și ne apără pe noi toți de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți și de toată vătămarea sufletească și trupească, ca să strigăm ție: Bucură-te, Portăriță bună care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

Icosul 1

Îngerul cel mai întâi stătător trimis a fost să zică Născătoarei de Dumnezeu, când a căzut ei sorții slujirii apostolești în pământul Iviriei: "De Ierusalim nu te îndepărta și nu te desparți, iar sorțul ce ți-a căzut ție, se va arăta luminat în zilele cele mai de apoi, că te vei osteni în pământul întru care Dumnezeu va voi pentru tine, pentru aceea zicem:
Bucură-te, prin care lumii se va aduce mântuirea;
Bucură-te, prin care înșelăciunea idolească se va surpa;
Bucură-te, prin care puterea stăpânitorului întunericului se va rușina;
Bucură-te, prin care împărăția lui Hristos se va întări;
Bucură-te, chemarea la lumina Evanghelie a celor căzuți în întunericul slujirii idolești;
Bucură-te, slobozirea fiilor lui Dumnezeu, din robia diavolului;
Bucură-te, slujitoare a Fiului tău și Dumnezeu;
Bucură-te, Ceea ce cu ascultarea ta, neascultarea Evei ai vindecat;
Bucură-te, înălțimea faptelor bune;
Bucură-te, adâncimea smeritei cugetări;
Bucură-te, prin care credincioșii cunosc pe Făcătorul;
Bucură-te, prin care credincioșii se fac fii Tatălui;
Bucură-te, Portăriță bună, care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

Condacul 2

Văzând Sfânta Fecioară minunata voie a lui Dumnezeu, pentru Sine, ca o roabă a Domnului pururi s-a supus să facă voia lui, strigând: Aliluia!

Icosul 2

Înțelegerea cea neînțeleasă a graiului îngerului, Domnul făcând-o înțeleasă ție, Preacurată, a îndreptat mergerea ta către muntele Athosului, unde s-a grăit de tine celor ce se nevoiesc întru neamul duhovnicesc. Deci noi cu bucurie strigăm către tine:
Bucură-te, Ceea ce ai sfințit Athosul cu venirea ta;
Bucură-te, Ceea ce ai surpat idolii;
Bucură-te, Ceea ce ai sădit acolo credința cea adevărată;
Bucură-te, Ceea ce ai izgonit de acolo pe cei necredincioși;
Bucură-te, Ceea ce ți-ai ales gradină ție Muntele acesta;
Bucură-te, Ceea ce locului acestuia darul tău l-ai făgăduit;
Bucură-te, dătătoarea bunătăților pământești tuturor credincioșilor ce locuiesc pe el;
Bucură-te, chezășuitoare mântuirii celei veșnice;
Bucură-te, mijlocitoare caldă celor ce locuiesc în gradina ta;
Bucură-te, înfricoșarea tuturor vrăjmașilor;
Bucură-te, Ceea ce ai făgăduit mila Fiului tău locului acestuia, până la sfârșitul veacurilor;
Bucură-te, Ceea ce ai prevestit cu darul Lui nu se va depărta de la Sfântul Munte;
Bucură-te, Portăriță bună, care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

Condacul 3

Puterea Celui Preaînalt cu apărarea Maicii lui Dumnezeu a umbrit Sfântul Munte, surpăturile și văile lui, ca un sălaș prea larg, l-a arătat tuturor celor ce în viața călugărească doresc să culeagă mântuire, și vor cânta: Aliluia!

Icosul 3

Având purtare de grijă pentru grădina ta și pentru poporul din pământul Iriviei bine ai voit a se zidi, în locul unde însăți ai stătut când ai venit la Athos, un locaș al neamului lor ca un liman celor ce caută mântuirea, și ai voit a le da icoana ta, ca toți să zică ție:
Bucură-te, Ceea ce ai fost aleasă ocrotitoare pământului Iviriei;
Bucură-te, că țara aceasta s-a întors de la înșelăciunea idolească la lumina lui Hristos;
Bucură-te, Odrasla mlădiței celei nevestejite care ai odrăslit acum viață luminată;
Bucură-te, Ceea ce ai crescut strugurii minunilor și ai bunei credințe;
Bucură-te, livadă duhovnicească pe Athos sădită;
Bucură-te, Ceea ce ai izvorât curgere cu duhovnicească luminare pentru pământul Iviriei;
Bucură-te, gura lui Eftimie, cea cu cuvinte de aur;
Bucură-te, a lui Ioanichie cetate nebiruită;
Bucură-te, a călugărilor îngrădire;
Bucură-te, liman lin celor ce caută mântuire;
Bucură-te, Ceea ce făgăduiești acelora odihnă veșnică;
Bucură-te, Portăriță bună, care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

Condacul 4

Izvor de gânduri de nedumerire având întru sine, cinstita văduvă, cea din Niceea, s-a tulburat văzând Sfânta și prea lăudata icoană a Maicii lui Dumnezeu, împunsă cu sulița ostașului celui stricător de icoane, dintru care îndată a curs sânge și ea de frică fiind cuprinsă, ca să nu fie batjocorită Sfânta Icoană, cu rugăciuni și lacrimi vărsând, mergând spre apus, cu veselie a strigat: Aliluia!

Icosul 4

Văzând călugării Sfântului Munte, flacăra ce se arăta pe mare ca un stâlp de foc, a cărui înălțime ajungea până la cer și strălucea ca un soare, și venind noaptea la malul mării au văzut Sfânta Icoană a Maicii lui Dumnezeu purtându-se pe mare cu putere dumnezeiască și au strigat celei pline de dar:
Bucură-te, Rug nears ce te-ai văzut de puitorul de lege;
Bucură-te, stâlp de foc care povățuiești pe cei din întuneric;
Bucură-te, scară care ajungi până la cer, pe care s-a pogorât Dumnezeu;
Bucură-te, pod care treci la cer pe cei de pe pământ;
Bucură-te, raza zilei celei de taină;
Bucură-te, Ceea ce ai născut lumina cea neapusă;
Bucură-te, Ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost;
Bucură-te, Ceea ce ești îmbrăcată în soare, care strălucești cu darul și cu slava în toată lumea;
Bucură-te, stea care arăți soarele;
Bucură-te, fulger care luminezi sufletele și strălucești gândurile celor credincioși;
Bucură-te, strălucire care luminezi pe cei din întuneric;
Bucură-te, că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină;
Bucură-te, Portăriță bună, care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

Condacul 5

Icoana ta cea cu Dumnezeiasca mergere vrând să o dai lăcașului Mănăstirii Ivirii, zis-ai dumnezeiasca Maica Arhimandritului Gavriil: "mergi cu ceata călugărilor la malul marii și te pogoară în luciul ei și primește Icoana mea". Deci, el întraripat cu credința și cu dragoste a mers pe apa ca pe uscat și au luat icoana în brațele sale și dobândind acea vistierie s-au bucurat zicând: Aliluia!

Icosul 5

Văzut-au călugării din Mănăstirea Ivirului de multe ori Icoana Maicii lui Dumnezeu din Biserica scoasă cu putere nevăzută stând deasupra porții, pe zidul curții, și spăimântându-se au zis unele ca acestea:
Bucura-te, Ceea ce bine ai voit a ne da Sfânta Icoana ta;
Bucura-te, Ceea ce ne-ai făgăduit-o acoperământ a fi nouă;
Bucura-te, Ceea ce ai arătat dragostea ta către lăcașul nostru;
Bucura-te, Ceea ce ai arătat purtarea ta de grija pentru el;
Bucura-te, ajutorul nostru în țara străină;
Bucura-te, bunăvoința lui Dumnezeu către noi;
Bucura-te, îndrăznirea noastră către Dumnezeu;
Bucura-te, izbăvitoarea lacrimilor noastre;
Bucura-te, apărarea noastră a celor sărmani;
Bucura-te, îngrădirea noastră;
Bucura-te, Portăriță bună, care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

Condacul 6

Propovăduitor al voii tale făcând pe Gavril, ai zis către el, Stăpâna:" N-am venit să fiu păzită de voi, ci ca să fiu Eu păzitoare vouă, nu numai în veacul acesta de acum ci și în cel viitor. Iată, dau semn vouă, până când veți vedea icoana mea în mănăstire nu va lipsi de la voi darul și mila Fiului meu, ca toți să strige Lui: Aliluia"

Icosul 6

Bucurie mare s-a făcut la toți cei ce au auzit făgăduințele tale, Maica lui Dumnezeu, și ție, Portăriței cerești, Biserică ți-au ridicat călugării în poartă mănăstirii, strigând asa:
Bucura-te, stătătoarea înainte pentru noi, în cele viitoare;
Bucura-te, Ceea ce frica Domnului ne înveți pe noi;
Bucura-te, Ceea ce ne îndreptezi pe calea cea bună;
Bucura-te, îndrăznirea și nădejdea noastră;
Bucura-te, așteptarea noastră și acoperământul;
Bucura-te, Ceea ce ce ai plecat către noi milostivirea Fiului tău;
Bucura-te, Ceea ce ne vestești ca darul Lui va fi cu noi;
Bucura-te, Ceea ce Icoana te cea sfânta ne-ai dat-o noua arvuna a milei Fiului tău;
Bucura-te, Ceea ce ai dat ei darul facerii de minuni;
Bucura-te, Ceea ce depărtezi de la noi tot răul;
Bucura-te, Ceea ce deschizi intrarea a tot binele;
Bucura-te, Portăriță bună, care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

Condacul 7

Vrând rău credinciosul Amira să strice lăcașul Mănăstirii Ivirului și obștea de călugări ce era adunată acolo să o risipească, de grabă au cunoscut apărarea lăcașului de către Maica lui Dumnezeu, văzând corăbiile sale în adâncimea marii înecate și pe ostașii pierduți prin valurile mării. Deci înfricoșându-se ei și venind cu smerenie au dat la mănăstire aur și argint, cerând iertare. Iar călugării văzând acestea au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Multe și nenumărate minuni ai arătat, Maica lui Dumnezeu, plinind în mănăstire lipsa de vin, de faină și de untdelemn, pe cei îndrăciți vindecând, șchiopilor dăruind umblare, orbilor vedere și toată neputința vindecând, ca văzând aceste minuni sa-ți cântam ție:
Bucura-te, Apărătoare Doamnă, care biruiești pe vrășmași;
Bucura-te, cea grabnică spre ajutor celor ce te cheamă pe tine;
Bucura-te, Ceea ce nu treci cu vederea rugăciunea noastră;
Bucura-te, Ceea ce de la făgăduință nu te întorci;
Bucura-te, Ceea ce întristarea întru bucurie o prefaci;
Bucura-te, Ceea ce lipsa din mănăstire tu o acoperi cu îndestulare;
Bucura-te, a orbilor vedere;
Bucura-te, a șchiopilor umblare;
Bucura-te, a tuturor scârbiților mângâietoare;
Bucura-te, ca nu încetezi a ne purta de grija și a ne mântui pe noi;
Bucura-te, că dintru atâtea rele ne izbăvești pe noi;
Bucura-te, Portăriță bună, care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

Condacul 8

Auzind Patriarhul Nicon de lăcașul Mănăstirii Ivirului cel minunat, acoperit de Icoana Maicii Domnului, a dorit ca și țara lui sa aibă împărtășire de darul ei. Pentru aceasta zidind locaș în cinstea acestei preaslăvite Icoane, cu osârdie a cerut închipuirea Sfintei Icoane cea făcătoare de minuni a Maicii lui Dumnezeu, ca prin acoperământul ei, acoperiți fiind, să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Cu totul intru cei de sus fiind și de cei de jos despărțindu-te, bine ai voit, Maica lui Dumnezeu, să dăruiești aceeași binecuvântare a Athosului și peste lăcașul Mănăstirii Pecersca, al robului tău Antonie, prin asemănarea cinstitului tău chip cu care ai binecuvântat Athosul. Pentru aceea strigam ție:
Bucura-te, acoperământul cel mai lat decât norul;
Bucura-te, îngrădirea și întărirea drept credincioșilor;
Bucura-te, stâlp nemișcat al Bisericii dreptmăritoare;
Bucura-te, înfruntarea eresurilor și a dezbinărilor;
Bucura-te, Ceea ce mulțimea credincioșilor o luminezi cu strălucitoarele raze ale Icoanei tale celei făcătoare de minuni;
Bucura-te, Cea ce izvorăști de la ea darurile vindecărilor și ale minunilor tale;
Bucura-te, îngrozirea vrășmașilor;
Bucura-te, veselia arhiereilor și a preoților;
Bucura-te, povățuitoarea călugărilor și mântuirea a tot neamul creștinesc;
Bucura-te, Portăriță bună, care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

Condacul 9

Toată osârdia având-o adunarea pustnicilor Mănăstirii Ivirul pentru zugrăvirea Preacinstitului chip al milostivei Portărițe, săvârșind cântări de rugăciune și cu apă de la minunata Icoana spălând scândura pe care voia să zugrăvească cinstitul ei chip, au sfințit pe cuviosul Iamvlih, care nevoindu-se cu toată obștea părinților, în post și rugăciuni, au zugrăvit închipuirea Icoanei Maicii lui Dumnezeu, pentru care noi pururi strigam: Aliluia!

Icosul 9

Pe ritorii cei mult vorbitori îi vedem, Născătoare de Dumnezeu, a fi ca niște pești fără de glas, că nu se pricep după vrednicie să laude toate minunile tale care le-ai arătat, neamului omenesc, de la Sfânta Icoana ta. Caci încă pe cale fiind spre țara rusească, s-au făcut minuni, poruncind binecredinciosului Emanoil să dea prețul răscumpărării celor necredincioși care împiedicau mergerea Sfintei Icoane și îndoit după aceea întorcându-i lui. Iar noi pentru aceasta cu credința strigăm așa:
Bucura-te, izvorul minunilor cel nedeșertat;
Bucura-te, că totdeauna ești mijlocitoare către Dumnezeu;
Bucura-te, scăparea celor din nevoi;
Bucura-te, mângâierea celor scârbiți;
Bucura-te, vindecarea bolnavilor;
Bucura-te, Maica milostivă a celor sărmani;
Bucura-te, întoarcerea la calea adevărului a celor robiți;
Bucura-te, chemarea păcătoșilor la pocăință;
Bucura-te, Portăriță bună, care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

Condacul 10

Vrând să mântuiești mulți oameni din nevoi și din tot felul de scârbe, izvor de mila neîmpuținată izvorăști, dumnezeiască Maica, de la Icoana ta, neamului nostru. Ca iată ești grabnic ajutătoare în lăcașul Ivirului celui nou, înmulțind darurile tale și în alte orașe și mănăstiri și sate, celor ce te cinstesc pe tine toate cererile le împlinești, pentru aceea slăvim pe Dumnezeu, care ne-a dat noua un așa dar, și strigam: Aliluia!

Icosul 10

Zid ești, Născătoare de Dumnezeu, cinului călugăresc și tuturor celor ce aleargă la tine, ca Făcătorul cerului și al pământului sălășluindu-se în Feciorescul tău pântece, a învățat pe toți râvnitorii de curăție și de întreaga înțelepciune să strige către tine:
Bucura-te, vas ales al curăției;
Bucura-te, cununa fecioriei;
Bucura-te, cămara nunții celei fără de de sămânță;
Bucura-te, Mireasa nenuntită;
Bucura-te, Ceea ce ai născut pe semănătorul curăției;
Bucura-te, Ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși;
Bucura-te, grabnica ajutătoare în viforul ispitelor;
Bucura-te, Ceea ce izgonești asupririle vrășmașilor;
Bucura-te, Cea ce risipești întunecarea patimilor celor de suflet pierzătoare;
Bucura-te, Ceea ce curățești gândurile;
Bucura-te, Ceea ce ne înveți a urî dulcețile cele pământești;
Bucura-te, Ceea ce îndreptezi mințile și inimile către cele de sus;
Bucura-te, Portăriță bună, care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

Condacul 11

Se biruiește toată cântarea care vrea să tindă către mulțimea milelor tale celor multe, că de-ți vom aduce cântări la număr tocmai ca nisipul marii, Stăpână noastră de Dumnezeu Născătoare, nimic nu plinim cum se cade, pentru aceasta cântam ție: Aliluia!

Icosul 11

Făclie primitoare de lumină arătata celor ce sunt în mulțimea necazurilor, vedem pe Preasfânta icoana a Maicii lui Dumnezeu ca primind focul cel nematerialnic al darului, luminează pe toți cu razele minunilor, învățându-i a cânta așa celei prea binecuvântate:
Bucura-te, ca ești grabnică ajutătoare;
Bucura-te, Ceea ce ne aperi pe noi de foc, de sabie și de năvălirea altor neamuri;
Bucura-te, Ceea ce ne izbăvești pe noi de foamete și de moarte năprasnică;
Bucura-te, Ceea ce ne păzești pe noi de toate relele cele aducătoare de moarte;
Bucura-te, ajutătoarea pe cale, pe uscat și pe ape, a celor necăjiți;
Bucura-te, vindecarea durerilor celor sufletești și trupești;
Bucura-te, milostiva mângâietoare a celor scârbiți și împovărați;
Bucura-te, Ceea ce pe cei deznădăjduiți îi întorci din groapa pierzării;
Bucura-te, Ceea ce nici pe mine nu mă lași fără ajutorul și apărarea ta;
Bucura-te, Portăriță bună, care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

Condacul 12

Vrând să dea har datoriilor celor omenești, dătătorul de bine venit-a singur la cei ce se depărtaseră de harul Lui, și rupând zapisul a dăruit nouă puternică mijlocire pe cea de dumnezeu cu dar dăruită, pe Maica lui Dumnezeu, ca prin rugăciunile ei să strigam pururi: Aliluia!

Icosul 12

Cântând minunile tale cele arătate în viața aceasta, te lăudam pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca pe un izvor nesfârșit al milei. Deci, cazând către tine înaintea Icoanei tale celei făcătoare de minuni, cu smerenie te rugăm, fii nouă acoperământ în ziua sfârșitului nostru, când vom sta la înfricoșatul scaun de
judecata al Fiului tău, ca să cântam ție:
Bucura-te, ceea ce întru slavă stai lângă scaunul Fiului tău și acolo îți aduci aminte de noi;
Bucura-te, Cea ce dimpreună cu Fiul tău și Dumnezeu împărătești în veci și pentru noi mijlocești;
Bucura-te, ca celor ce nădăjduiesc la tine le dăruiești sfârșit vieții fără durere și pașnic;
Bucura-te, Ceea ce ne izbăvești de rănile cele amare;
Bucura-te, Ceea ce ne izbăvești de duhurile cele din văzduh;
Bucura-te, ștergerea păcatelor prin pocăință;
Bucura-te, după Domnul, nădejdea noastră a vieții celei fericite;
Bucura-te, că celor ce nădăjduiesc spre tine le rânduiești starea de-a dreapta a Fiului tău;
Bucura-te, că fericitul glas care ne făgăduiește moștenirea împărăției cerurilor, a-l auzi ne învrednicește;
Bucura-te, nădejdea cea tare a veșniciei mântuirii a tuturor creștinilor;
Bucura-te, Portăriță bună, care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

Condacul 13

O, Maica prea lăudata, Preasfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, caută spre noi, cei ce cu smerenie și cu lacrimi aducem aceste puține rugăciuni înaintea Preacuratei Icoanei tale, și toată așteptarea și nădejdea spre tine o punem. Izbăvește-ne pe noi din toate nevoile și ispitele din viața aceasta, și ne scoate din munca ce va să fie, ca prin tine să fim mântuiți și să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerul cel mai întâi stătător trimis a fost să zică Născătoarei de Dumnezeu, când a căzut ei sorții slujirii apostolești în pământul Iviriei: "De Ierusalim nu te îndepărta și nu te desparți, iar sorțul ce ți-a căzut ție, se va arăta luminat în zilele cele mai de apoi, că te vei osteni în pământul întru care Dumnezeu va voi pentru tine, pentru aceea zicem:
Bucură-te, prin care lumii se va aduce mântuirea;
Bucură-te, prin care înșelăciunea idolească se va surpa;
Bucură-te, prin care puterea stăpânitorului întunericului se va rușina;
Bucură-te, prin care împărăția lui Hristos se va întări;
Bucură-te, chemarea la lumina Evanghelie a celor căzuți în întunericul slujirii idolești;
Bucură-te, slobozirea fiilor lui Dumnezeu, din robia diavolului;
Bucură-te, slujitoare a Fiului tău și Dumnezeu;
Bucură-te, Ceea ce cu ascultarea ta, neascultarea Evei ai vindecat;
Bucură-te, înălțimea faptelor bune;
Bucură-te, adâncimea smeritei cugetări;
Bucură-te, prin care credincioșii cunosc pe Făcătorul;
Bucură-te, prin care credincioșii se fac fii Tatălui;
Bucură-te, Portăriță bună, care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

Condacul 1

Apărătoare Doamnă, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare, cântările cele de laudă aducem ție noi robii tăi, ca cei ce cu venirea cinstitei icoanei tale ne-am agonisit armă tare, zid nebiruit și strajă nebiruită. Acoperă-ne și ne apără pe noi toți de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți și de toată vătămarea sufletească și trupească, ca să strigăm ție: Bucură-te, Portăriță bună care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

Rugăciuni la Acatistul Icoanei Maicii Domnului Portărița din Muntele Athos

Rugăciunea întâi la Icoana Maicii Domnului Portărița

O, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Împărăteasa cerului și a pământului: asculta nevoile sufletelor noastre și privește cu mila spre noi cei care ne închinam înaintea sfintei tale icoane. Caci, iată, înghițiți de păcatele noastre și zdrobiți de furtuna ispitelor, privind la chipul tău îți aducem smeritele noastre rugăciuni, ca uneia ce cunoaște suspinele inimilor noastre. Pentru că nu avem altă ajutoare, mijlocitoare și nici alta mângâiere afara de tine, mântuiește-ne tu ceea ce ești mama a tuturor celor necăjiți și împovărați.
Ajuta-ne, noua, celor slabi; alina durerea noastră, povățuiește pe cei rătăciți de la calea cea dreaptă, vindeca-i și mântuiește-i pe cei fără de nădejde, da-ne să petrecem timpul rămas din viata noastră în pace și liniște; dăruiește-ne un sfârșit creștinesc și la înfricoșătoarea judecata a Fiului Tău să ne fii milostivă mijlocitoare, ca împreuna cu toți cei plăcuți lui Dumnezeu, să ne învrednicim a cânta, a lăuda și a te slăvi pe Tine ceea ce ești mare sprijinitoare a neamului creștinesc. Amin.

Rugăciunea a doua la Icoana Maicii Domnului Portărița

O, Preasfânta Doamna, împărăteasa cerului și a pământului, Preasfânta Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, cazând acum înaintea sfintei tale icoane, cu căința în inima, înălțăm nevrednica noastră rugăciune; pentru ca deși suntem robi netrebnici, vrednici de pedeapsa, nădăjduim să aflam mila prin atotputernica ta mijlocire înaintea Judecătorului. Noi credem, o Doamna, că Fiul tău, care nu dorește moartea păcătoșilor, va asculta mijlocitoarea ta rugăminte, încredințați fiind de minunatul semn al sfintei tale icoane izvorâtoare de mir prin care ai revărsat cu îmbelșugare nenumărate vindecări asupra celor ce cu credință și cu dragoste au căutat ajutorul tău. De aceea, lăcrimând strigăm ție: milostivește-te față de slăbănogirea noastră sufletească, iartă-ne necredința, risipește aroganța mândriei noastre, înmoaie inimile noastre împietrite, ascultă suspinul celor deznădăjduiți și întărește-ne să rămânem în curăție așteptând viitoarea răsplată.
Binevoiește, o Doamnă, ca Sfânta Biserica să rămână neclintită în adevăr și să sporească în dragoste. Ocrotește-ne de uneltirile demonilor, de credințele deșarte ale ereticilor și unește toți creștinii risipiți, ca toți cei ce te cinstesc în dreapta credință pe pământ, să se învrednicească în ceruri să slăvească neîncetat
Preacinstitul nume al Preasfintei Treimi și milostivul tău ajutor față de noi, în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Icoanei Maicii Domnului Portărița din Muntele Athos - video

Sfârșit - Acatistul Icoanei Maicii Domnului Portărița din Muntele Athos

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi despre Icoana Maicii Domnului Portărița din Muntele Athos - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Mucenic Lucian (Luchian) preotul din Antiohia
(15 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Lucian, preotul din Antiohia, s-a pus în slujba Bisericii prin înființarea de școli pentru tineri și copierea și îndreptarea multor cărți de cult din limba greacă, pe care ereticii […]

† Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri
(24 martie)

FB Mess WA Like Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri este ziua premergătoare celei în care Maicii Domnului i s-a arătat Arhanghelul Gavriil, vestindu-i că va primi în pântece pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri este […]

† Sfântul și Dreptul Iov
(6 mai)

FB Mess WA Like Sfântul și Dreptul Iov a suferit cu răbdare toate ispitele venite de la diavol, fapt pentru care a fost răsplătit de Dumnezeu cu viață lungă și îmbelșugată. Este serbat în calendarul […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram