Acatistul Icoanei Maicii Domnului din Vladimir

5/5 - (2 votes)

Acatistul Icoanei Maicii Domnului din Vladimir se poate citi de toți cei care vor să îi ceară Maicii Domnului ajutorul pentru a putea trece cu bine de toate greutățile și necazurile care apar în viață. Icoanei Maicii Domnului din Vladimir se numește "Maica Domnului Milostiva" deoarece Maica Domnului se milostivește de toți cei care îi cer ajutorul cu credință și cu dragoste în fața Sfintei ei icoane.

Înainte de a începe Acatistul Icoanei Maicii Domnului din Vladimir trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Icoanei Maicii Domnului din Vladimir - text

Tropar la Acatistul Icoanei Maicii Domnului din Vladimir, glasul al 4-lea

Astăzi luminat se împodobește cetatea cea aleasă, primind ca o rază a soarelui, Stăpână, Icoana ta, cea făcătoare de minuni, către care noi, acum alergând și rugându-ne ție, strigăm așa: "O, prealuminată Stăpână, de Dumnezeu Născătoare! Roagă-te Celui Ce S-a întrupat dintru tine, lui Hristos, Dumnezeul nostru, ca să păzească cetatea aceasta și toate orașele și laturile creștinești nevătămate de toată asupreala vrăjmașilor și, ca un Milostiv, să mântuiască sufletele noastre!

Condacul 1

Stăpână preaslăvită, privind la icoana ta cea dintâi, cântare de laudă iți aducem noi, robii tăi, Maica a lui Dumnezeu. Și, ca ceea ce ai putere nebiruita, păzește și Mantuiește pe cei ce cu adâncă mulțumire îți cânta ție: Bucura-te, Preacurată, care din icoana ta izvorăști nouă mulțime de milostiviri!

Icosul 1

Toate Puterile cerești neîncetat te laudă pe tine, Preacurată, luând aminte la slava ta cea cerească prin care Fiul tău te-a preaslăvit pe tine; dar nici pe noi, pe pământ, nu ne-ai părăsit, ci ca o lumină ne-ai dăruit icoana ta, pe care Sfântul Luca a pictat-o dintâi. Despre ea odinioară ai spus: "Cu această icoană harul și puterea mea să fie!". De aceea noi, credincioșii robii tăi, întotdeauna și în tot locul luând aminte la îndeplinirea cuvântului tău, către icoana ta cea tămăduitoare alergăm și, ca și când ai fi mereu cu noi, îți cântăm:
Bucura-te, Împărăteasa îngerilor;
Bucura-te, Stăpânitoarea a toată lumea;
Bucura-te, a cerului pe veci slăvită;
Bucura-te, că și pe pământ ești mărită;
Bucura-te, că har icoanei tale ai dăruit;
Bucura-te, că spre mântuirea oamenilor pe această o ai așezat;
Bucura-te, dătătoare grabnică a orice bunătate;
Bucura-te, a rugăciunilor noastre fierbinte ascultătoare;
Bucura-te, Preacurată, care din icoana ta izvorăști nouă mulțime de milostiviri!

Condacul 2

Văzând mulțimea minunilor tale, revărsate de la sfânta ta icoană ce se află la Vasgrad, binecredinciosul cneaz Andrei s-a aprins cu duhul și s-a rugat să-i arați voia ta și să-l binecuvintezi pe el cu venirea în hotarele Rostovului. Pentru această, împlinindu-și dorința și icoana ta luând, a mers în drumul său, bucurându-se și cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

A înțeles toată lumea minunata ta venire, Împărăteasa cerului, din Kiev până în pământului Rostovului, cei bolnavi făcându-se sănătoși și alte semne și minuni făcând tuturor celor ce cu credință alergau la icoana ta. Pentru această cu credință îți cântăm ție:
Bucura-te, că te-ai făcut vestită prin venirea minunată a icoanei tale;
Bucura-te, a multor neputințe vindecare;
Bucura-te, că suspinele noastre nu le îndepărtezi;
Bucura-te, primitoare a rugăciunilor noastre celor nevrednice;
Bucura-te, ceea ce ne reverși indurările tale de Maica;
Bucura-te, că prin icoana ta ne faci atâtea binefaceri;
Bucura-te, că în împrejurări de secetă grabnic ajutor ne dăruiești;
Bucura-te, întoarcerea nădejdii celor deznădăjduiți;
Bucura-te, Preacurată, care din icoana ta izvorăști nouă mulțime de milostiviri!

Condacul 3

Cu puterea ta ocrotit fiind, binecredinciosul cneaz Andrei în hotarele Vladimirului a ajuns și a cunoscut astfel bunăvoirea ta, Stăpână. Noaptea în vedenie lui i te-ai arătat, poruncindu-i că din acel loc să nu plece și icoana ta cea făcătoare de minuni aici, în cetatea Valdimirului, să o așeze, că să fie ținuturile dinspre miazănoapte binecuvântate și oamenii ocrotiți, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Avana comoara plină de har icoana ta din Vladimir, au izbândit din putere în putere parțile noastre. În zile de greutăți și năpaste nu ne-ai lăsat pe noi, Stăpână, iar în vremuri bune aproape ai fost, preaputernică ocrotitoare celor credincioși făcându-te prin mijlocirea ta celor ce-ți cânta ție:
Bucura-te, că mânia lui Dumnezeu cea pornită cu dreptate asupra noastră ai potolit;
Bucura-te, că pe Domnul L-ai plecat cu mila spre noi;
Bucura-te, că rugăciunile smerite ale robilor tăi nu le-ai trecut cu vederea;
Bucura-te, că mângâierile tale te grăbești să ni le dăruiești;
Bucura-te, că prin icoana ta din toate nevoile noastre ne ocrotești;
Bucura-te, că nimicești toate uneltirile cele diavolești;
Bucura-te, că în ceasul necazurilor pe cei credincioși îi întărești;
Bucura-te, că viața liniștita și fără de griji lor le dăruiești;
Bucura-te, Preacurată, care din icoana ta izvorăști nouă mulțime de milostiviri!

Condacul 4

Vifor de gânduri pline de îndoială i-au venit în minte binecredinciosului cneaz Andrei, de mulțimea vrăjmașilor oarecând fiind cuprins. Tu însă, Prealăudată, în chip minunat din icoană slavei tale semn de preaslăvită biruință i-ai vestit lui mai dinainte. Pentru această, cu credință tare și numele tău pomenind, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

S-a auzit de uciderea în răzmerită a binecredinciosului cneaz Andrei, și cetatea Vladimirului a început să fie prădata tâlhărește, însă, îndată ce icoana ta cea făcătoare de minuni a fost scoasă pe străzile cetății, s-a văzut cum oamenii iți umileau inimile și în genunchi au căzut ei cu fierbinte pocăință. Iar cei evlavioși unele că acestea văzând, la arătarea binecuvântatei tale icoane s-au bucurat, cântare de mulțumire cântând ție:
Bucura-te, a războaielor între frați liniștire;
Bucura-te, a inimilor împietrite înmuiere;
Bucura-te, întoarcerea celor rătăciți pe calea dreptății;
Bucura-te, că de smintelile cele deșarte ne aperi pe noi;
Bucura-te, a pierderilor nimicire;
Bucura-te, îndreptătoarea din învățătura cea vătămătoare de suflet;
Bucura-te, căci calea către Împărăția cerurilor în chip slobod ne arăți nouă;
Bucura-te, pacea cea veșnică și care ne dăruiești nouă bucuria;
Bucura-te, Preacurată, care din icoana ta izvorăști nouă mulțime de milostiviri!

Condacul 5

Stea cu dumnezeiască mergere pentru părinții noștri s-a arătat a fi icoana ta, Stăpână, căci în chip luminat i-ai condus, în multe rânduri biruind împărații, întărindu-i întru neputință, întorcând din cale oștirile străine și calea biruinței pamântești aflând-o ei prin tine. Pentru această, acum o slăvește pe ea pământului Rusiei, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Văzând oarecând locuitorii din Vladimir în vedenie minunată cetatea lor ridicată în văzduh și icoana ta deasupra ei, asemenea soarelui strălucind, plini de umilință au înțeles, Stăpână, nemijlocitul tău acoperământ asupra cetății lor și purtarea ta de grija cea atotmilostivă strălucind, și au cântat ție:
Bucura-te, Maica preaîndurată;
Bucura-te, izvor al minunilor;
Bucura-te, păzitoare îndrăzneață a noastră;
Bucura-te, al cetății noastre acoperământ;
Bucura-te, cea care înalți mintea noastră către comorile cerești;
Bucura-te, săditoare a dragostei către Dumnezeu în inimile celor credincioși;
Bucura-te, celor puțin credincioși înțelepțitoarea;
Bucura-te, luminătoarea celor necredincioși;
Bucura-te, Preacurată, care din icoana ta izvorăști nouă mulțime de milostiviri!

Condacul 6

Propovăduitoare a minunilor tale celor de negrăit, Stăpână, s-a arătat în biserica ta din cetatea Vladimirului sfânta ta icoană cea împodobită. Îngăduit fiind însă de Dumnezeu, toată podoaba ei în foc a pierit, însă sfânta icoana ta că un rug neras s-a arătat, că, văzând și luând aminte la minunile tale, cei credincioși să cântă: Aliluia!

Icosul 6

A strălucit iarăși sfânta ta icoana, Stăpână, în zilele cumplitei năvăliri a lui Bataiev. Astfel, necurații agarieni au dat foc bisericii tale și cetății Sfântului Vladimir, iar oamenii care se aflau în biserica au murit, pierind cu toții, însă icoana ta a rămas și acum nevătămată, ca noi cu osârdie să-ți cântăm:
Bucura-te, rug nestins;
Bucura-te, comoara nespusă;
Bucura-te, zid nesurpat;
Bucura-te, scăpare a tuturor celor care nădăjduiesc întru tine;
Bucura-te, căci icoana ta și în văpaia focului a fost păzite pe de-a-ntregul;
Bucura-te, că nouă că mângâiere și mântuire pe această ne-o ai lăsat;
Bucura-te, că ești nouă puternică apărătoare;
Bucura-te, tuturor celor blagocestivi neîncetata bucurie;
Bucura-te, Preacurată, care din icoana ta izvorăști nouă mulțime de milostiviri!

Condacul 7

Brand marele cneaz Vasile să te dobândească apărătoare a cetății sale de scaun, a poruncit că icoana ta din Vladimir să fie strămutată la Moscova. Și în întimpinarea ei cu osârdie a ieșit cneazul cu Preasfințitul Ciprian al Moscovei, cu sfințit sobor și multă mulțime de norod, închinându-se până la pământ înaintea acesteia, că ție însăți, Preacurată; iar cei ce au ieșit întru întimpinare strigau ție: "O, Maica lui Dumnezeu, mântuiește hotarele noastre!" și cântau lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Nou semn ai făcut, Preanevinovată, în ziua de praznic a întimpinării icoanei tale din Vladimir la Moscova: cu vedenie groaznică, că o Împărăteasă preaputernică, cu mulțime de oștiri cerești înconjurată fiind, cu sfinții Moscovei te-ai arătat necuratului han agarean și din hotarele Rusiei i-ai poruncit să plece. Atunci cei credincioși pe vrăjmaș l-au văzut rușinat și pus pe fugă, și plini de veselie au cântat ție:
Bucura-te, biruința nebiruită;
Bucura-te, Împărăteasa Puterilor cerești;
Bucura-te, rușinarea groaznică a vrăjmașului;
Bucura-te, a robilor tăi bucurie neașteptată;
Bucura-te, nădejdea celor lipsiți de nădejde;
Bucura-te, mântuirea celor pogorați în adâncul iadului;
Bucura-te, că prin venirea icoanei tale Moscova se veselește;
Bucura-te, că de ocrotirea ta nici cetatea Vladimirului nu a fost lipsită;
Bucura-te, Preacurată, care din icoana ta izvorăști nouă mulțime de milostiviri!

Condacul 8

Minunata ta biruința și preaputernicul tău ajutor, Stăpână, fără lupta săvârșită, până astăzi Biserica Ortodoxa în chip luminos o preaslăvește, Întimpinarea icoanei tale din Vladimir prăznuind și toți fii cei credincioși chemând indurările tale, cu mulțumire mărturisesc această, iar Fiului tău și Dumnezeului nostru Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 8

Întru totul ai fost sfințită, Preanevinovată, și Maica a Domnului nostru fiind, că scăpare nouă ai fost pregătită și că acoperământ tuturor te-ai dăruit. Pentru această, din pământ smerit și necunoscut ai mărit cu binecuvântare cetatea Moscovei, care cu evlavie icoana ta o cinstește; și nu doar plebea rusească, ci și alte neamuri dimprejur și din depărtare – de la o margine la alta – și chiar până la marginile pământului cei ce cred în Hristos aduc laudă și îți cânta ție:
Bucura-te, a hotarelor noastră păzitoare;
Bucura-te, întărirea Bisericii;
Bucura-te, laudă rugăciunilor noastre;
Bucura-te, mântuirea celor credincioși;
Bucura-te, înfricoșarea dușmanilor;
Bucura-te, că oștirile străine departe le-ai alungat;
Bucura-te, că tu păstrezi Rusia ortodoxă;
Bucura-te, căci neamul cel creștinesc laudă aduce ție;
Bucura-te, Preacurată, care din icoana ta izvorăști nouă mulțime de milostiviri!

Condacul 9

Toată firea îngerească te laudă pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și la prestolul Fiului tău stând, pentru noi și pentru întreaga creștinătate te rogi. Iar noi, cei credincioși ție, la ajutorul rugăciunilor tale cădem cu ințelepciune, către icoana ta cea făcătoare de minuni cu dragoste alergam și cântând Domnului: Aliluia!

Icosul 9

Nici o cântare pamântească nu poate după vrednicie să te laude pe tine, Preasfântă și întru totul nevinovată Fecioară, și nici minunile icoanei tale să le socotească. Biserica Ortodoxa te mărește, cetatea noastră se întărește și toți creștinii cu evlavie se veselesc. Pentru această, pentru mulțimea dragostei tale către noi și pentru întreaga ta milă, primește de la noi această cântare de laudă:
Bucura-te, căci sobor de sfinți în tara noastră a strălucit, înconjurându-te pe tine și slăvindu-te;
Bucura-te, întâistătătoare a sfinților făcători de minuni care ne primesc rugăciunile;
Bucura-te, că prin mijlocirile tale pentru noi lui Dumnezeu Îl milostivești;
Bucura-te, căci cu cinstitul tău acoperământ pururea ne adumbrești;
Bucura-te, a ținuturilor noastre preaslăvită ocrotitoare;
Bucura-te, celor ce te cheamă pe tine grabnică ajutătoare;
Bucura-te, celor ce se trudesc binecuvântată întărire;
Bucura-te, a păcătoșilor care se pocăiesc grabnică mântuire;
Bucura-te, Preacurată, care din icoana ta izvorăști nouă mulțime de milostiviri!

Condacul 10

Mântuire cautând, către tine alergam, Maica preaîndurată, și înaintea icoanei tale făcătoare de minuni căzând, toate indurările tale pe care părinților noștri le-ai arătat cu dragoste le pomenim acum. Să nu rămână deșartă, Stăpână, nici nădejdea noastră, neputinței noastre fii îndurătoare și Mantuiește pe cei ce-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!text

Icosul 10

Zid și ocrotitoare ești tuturor celor care cu credință aleargă la tine, intru tot fericită Fecioară, căci întotdeauna indurările tale neamului celui creștinesc ai arătat și părinților noștri în multe rânduri și în multe chipuri ai dăruit binefaceri, de năvălirea altor neamuri și din toate necazurile și nevoile pe ei izbăvindu-i. Nu-ți întoarce fața de la noi acum, Stăpână, cumplitele răscoale cele pline de păcat potolindu-le și norul ispitelor care ne împresoară împrăștiindu-l, că după cuviința să-ți cântăm ție:
Bucura-te, Maica lui Dumnezeu care ne acoperi pe noi, păcătoșii, cu dragostea ta de Maică;
Bucura-te, că prin puterea ta neputință o plinești;
Bucura-te, căci prin îndurarea lui Dumnezeu ne înțelepțești pe noi, neștiutori;
Bucura-te, căci către fapta indurării și pe noi ne îndemni;
Bucura-te, căci teama de Dumnezeu în inimile celor credincioși sădești;
Bucura-te, chemarea celor păcătoși la pocăință;
Bucura-te, îndelung-răbdătoarea neștiinței și păcatelor noastre;
Bucura-te, ceea ce ne ridici din somnul lenevirii;
Bucura-te, Preacurată, care din icoana ta izvorăști nouă mulțime de milostiviri!

Condacul 11

Cantare de laudă au cântat cei credincioși din Moscova, de mântuirea ta oarecând bucurându-se, când deasupra cetății te-ai arătat în vesmânt prealuminos îmbrăcată și biserica ta și cetatea Moscovei de focul aprins cu acoperământul tău apărând. Cu stăruința să fii, Preaputernică, veghetoarea hotarelor noastre și dătătoare de izbăvire și astăzi, că umpându-ne de veselie să cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Sfânta bucurie ai răsărit, Stăpână, din zilele cele de demult, împodobind prin icoana ta Biserica Ortodoxa. Pe patriarhi, pe mitropoliți, pe episcopi, pe păstori și pe rugători tu îi întărești și astăzi. Prin icoana ta din Vladimir, Preacurată, prin sorții alegerii, întâistătător Bisericii din Rusia dăruiești și oile cele cuvântătoare în sânul Bisericii le aduni. Pentru această îți cântăm ție:
Bucura-te, bucuria celor scârbiți;
Bucura-te, liman al celor năpăstuiți;
Bucura-te, că în năpaste nu ne-ai lăsat pe noi;
Bucura-te, căci în umilințele noastre cu lumină nădejdii ne-ai luminat;
Bucura-te, a smereniei luminatoare;
Bucura-te, mărirea celor smeriți;
Bucura-te, laudă a Bisericii Ortodoxe;
Bucura-te, veselie celor credincioși;
Bucura-te, Preacurată, care din icoana ta izvorăști nouă mulțime de milostiviri!

Condacul 12

Harul tău să nu întunece din pricina noastră izvorul milostivirilor, căci din zilele cele grele ale Preasfințiților noștri Iov și Ermogen ascultătoare te-ai făcut nouă, pământului Rusiei de la răpiri fără de seamăn ai păzit și credință ortodoxă în el de la pierzare o ai mântuit, că pentru izbăvire Dumnezeului nostru să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 12

Către cei ce te laudă pe tine, din vremurile cele de demult, ai arătat și până acum că nu ai împuținat mila ta, ca să te slăvim pe tine, Preacurată, că pe o osârdnică păzitoare a noastră și ocrotitoare, care cu dragostea ta de Maica către turma Fiului tău ne-ai dus, că astfel cu îndrăzneală și fără de preget să-ți cântăm ție noi, robii tăi:
Bucura-te, laudă Ortodoxiei de pretutindeni;
Bucura-te, că adevărul credinței tu îl întărești;
Bucura-te, a părinților noștri păzitoare a blagocestiei;
Bucura-te, căci neputință noastră nu o ai lepădat;
Bucura-te, întărirea noastră cea de nezdruncinat;
Bucura-te, nădejdea noastră cea nerușinată;
Bucura-te, caldă rugătoare a noastră;
Bucura-te, mijlocitoare a noastră osârdnică;
Bucura-te, Preacurată, care din icoana ta izvorăști nouă mulțime de milostiviri!

Condacul 13

O, întru tot lăudata Maica, ocrotitoare preamilostivă, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, după obișnuita ta îndurare primește puțina noastră rugăciune, și, precum odinioară, așa și acum miluiește hotarele noastre și din toate nevoile pe robii tăi îi izbăvește, pe cei ce-ți cânta: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Toate Puterile cerești neîncetat te laudă pe tine, Preacurată, luând aminte la slava ta cea cerească prin care Fiul tău te-a preaslăvit pe tine; dar nici pe noi, pe pământ, nu ne-ai părăsit, ci ca o lumină ne-ai dăruit icoana ta, pe care Sfântul Luca a pictat-o dintâi. Despre ea odinioară ai spus: "Cu această icoană harul și puterea mea să fie!". De aceea noi, credincioșii robii tăi, întotdeauna și în tot locul luând aminte la îndeplinirea cuvântului tău, către icoana ta cea tămăduitoare alergăm și, ca și când ai fi mereu cu noi, îți cântăm:
Bucura-te, Împărăteasa îngerilor;
Bucura-te, Stăpânitoarea a toată lumea;
Bucura-te, a cerului pe veci slăvită;
Bucura-te, că și pe pământ ești mărită;
Bucura-te, că har icoanei tale ai dăruit;
Bucura-te, că spre mântuirea oamenilor pe această o ai așezat;
Bucura-te, dătătoare grabnică a orice bunătate;
Bucura-te, a rugăciunilor noastre fierbinte ascultătoare;
Bucura-te, Preacurată, care din icoana ta izvorăști nouă mulțime de milostiviri!

Condacul 1

Stăpână preaslăvită, privind la icoana ta cea dintâi, cântare de laudă iți aducem noi, robii tăi, Maica a lui Dumnezeu. Și, ca ceea ce ai putere nebiruita, păzește și Mantuiește pe cei ce cu adâncă mulțumire îți cânta ție: Bucura-te, Preacurată, care din icoana ta izvorăști nouă mulțime de milostiviri!

Rugăciune înainte Icoanei Maicii Domnului din Vladimir

Preacurată Fecioară, ceea ce cu nașterea ta ai veselit cetele îngerești și ai depărtat întristarea de la oamenii cei ce se primejduiau întru furtuna necazurilor, pleacă-ți urechea ta cea blândă și spre noi, cei ce am căzut în multe păcate și suntem înconjurați de multe ispite.
O, Preaminunata Ocrotitoare cerească a întregii Ortodoxii, primește rugăciunile noastre pe care cu smerenie către tine le îndreptăm. Păzește-ne pe noi de vrăjmașii văzuți și nevăzuți și abate norul mâniei lor de la noi, ca întru pace să-ți dăruim rugăciunile noastre.
Tu, care pe scaunul slavei celei cerești ai fost așezată de Cel căruia te-ai făcut scaun preaînalt a toată desăvârșirea, de acolo veghează, o, Împărăteasa, asupra poporului tău și pe îngeri îi trimite ca să păzească pe robii tăi de toată vătămarea protivnicilor noștri. Sub lumină privirii tale iubitoare de Maica ajuta-ne să punem început bun pocăinței noastre și să deprindem virtutea. Pe cei din primejdii îi acoperă cu harul tău, pe cei întristați îi povățuiește la limanul păcii celei dumnezeiești, pe noi, pe toți, ne întărește întru mărturisirea dreptei credințe prin cuvânt dar mai ales prin faptele cele bune izvorâte din inima smerită și plină de dragoste.
Cu sabia rugăciunii tale taie toate gangurile patimilor noastre și tulburarea viforului ispitelor de pe marea vieții o potolește, că întru pace să petreacă robi tăi în toate zilele în așteptarea Împăratei celei cerești. Zdrobește cu gânduri smerite pe vrăjmașii care cauta să ne prăbușească în prăpastia răutății. Ridicând mâinile tale la rugăciune, dobândește pentru noi surparea gândurilor întunecate și strălucește mintea noastră cu lumină Soarelui ințelepciunii.
Nu avem pocăință cea mântuitoare și nici nu știm a ne ruga pentru a primi mila Stăpânului, dar nu ne lasă pe noi, Maică preacinstită, ci cu rugăciunea ta deschide ușa milei cele dumnezeiești. Împacă viața noastră și în ceasul sfârșitului vieții noastre pamântești să ne întâmpini cu chip luminos și cu nădejdea mântuirii, alungind de la noi toată frica, spre a te laudă cu bucurie în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea a doua înainte Icoanei Maicii Domnului din Vladimir

O, Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ești mai presus decât Heruvimii și mai cinstita decât Serafimii. Fecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor necăjiți, da-ne nouă mângâiere, tuturor celor ce suntem în necazuri și în nevoi, căci în afară de tine altă scăpare și ajutor nu avem. Tu ești mijlocitoarea bucuriei noastre. Ca Maica lui Dumnezeu și Maica milostivirii, stând înaintea stolului Preasfintei Treimi, poți să ne ajuți nouă, căci nimeni dintre cei ce se roagă ție cu credință nu este rușinat. Auzi-ne și acum, în ziua necazului nostru, pe noi, cei ce cădem înaintea icoanei tale din Vladimir, și cu lacrimi ne rugam ție. Alungă de la noi toate necazurile, toate bolile și nevoile care vin asupra noastră în viața această vremelnică, prin atotputernica ta mijlocire; și nu ne lipsi pe noi nici de veșnică și nesfârșita bucurie întru Împărăția Fiului tău și Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea a treia înainte Icoanei Maicii Domnului din Vladimir

Împărăteasa mea cea preabuna și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria scârbiților și acoperitoarea necăjiților, vezi-mi nevoia, vezi-mi scârba, ajuta-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă că pe un străin; necazul meu îl știi dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, și nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună, ci numai pe tine, o, Maica a lui Dumnezeu, că să ma păzești și să ma acoperi în vecii vecilor. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Icoanei Maicii Domnului din Vladimir - video

Sfârșit - Acatistul Icoanei Maicii Domnului din Vladimir

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi despre Icoana Maicii Domnului din Vladimir - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

Înălțarea Domnului

FB Mess WA Like Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) este unul din Praznicele Împărătești ale Bisericii Ortodoxe prăznuită la 40 de zile după Înviere, în Joia din săptămâna a-VI-a, după Paști. Această sărbătoare este cunoscută în […]

† Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan, făcători de minuni
(31 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan, făcători de minuni, au suferit martiriul în timpul împăratului Dioclețian (secolul al IV-lea). Sunt numiți doctori fără de arginți, deoarece îi îngrijeau pe […]

† Sfântul Proroc Naum
(1 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Naum, după Sfântul Proroc Iona, a prorocit ninivitenilor, cum că cetatea lor se va pierde cu apă și cu foc, dacă nu se vor îndrepta, lucru care s-a și […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram