Acatistul Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului Axion Estin (Cuvinese cu Adevarat)

5/5 - (3 votes)

Acatistul Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului Axion Estin (Cuvinese cu Adevarat) numită și "Axioniţa" sau "Karyotissa" a fost compus de către călugării din Sfântul Munte în cinstea unei minuni, car a avut loc în Careia (capitala Sfântului Munte), săvârșită de Sfântul Arhanghel Gavriil de care este legată varianta actuală a rugăciunii "Cuvine-se cu adevărat" din Biserica Ortodoxă.

Înainte de a începe Acatistul Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului Axion Estin (Cuvinese cu Adevarat) trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatist la Icoana Maicii Domnului Axion Estin - text

Condacul 1

Comoara laudelor îngerești, stâlpul cel de foc al drepților, mărirea neîncetată a glasurilor cerești, oglinda Adâncului nevăzut, cum voi îndrăzni eu, cel cu minte pământească și împovărată de multe griji lumești, a-ți aduce cântare de laudă, de nu mă vei înțelepți Tu, Stăpână, ceea ce ai născut pe Cel Căruia îngerii Îi cântă neîncetat: Aliluia!

Icosul 1

Cântarea cea îngerească nouă ni s-a dăruit pe pământ, ca să ne ostenim a-ți țese din lumina cuvintelor cântări de cinstire, pentru care să ne bucurăm de acoperământul rugăciunii Tale, cântându-ți:
Bucură-te, înălțime neajunsă a laudelor îngerești;
Bucură-te, odihna inimilor tulburate de ispite;
Bucură-te, bună auzire celor din întunericul păcatului;
Bucură-te, apărătoarea cea tare a celor tulburați;
Bucură-te, frumusețe neîncăpută în mărgăritarul unui gând;
Bucură-te, că încununezi osteneala celor ce Te cinstesc;
Bucură-te, că oprești valurile greu de purtat ale păcatelor;
Bucură-te, făclie a cântărilor dumnezeiești;
Bucură-te, vederea celor mai presus de gând;
Bucură-te, crin al laudelor nesfârșite;
Bucură-te, tăcerea cea limpede a rugătorilor;
Bucură-te, limpede ascultare a celor necăjiți;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul 2

Venit-a Sfântul Arhanghel Gavriil la ucenicul cel ascultător și l-a învățat pe el taina cântării Tale celei prea minunate, de care se înfricoșează toți cei ce cântă Domnului: Aliluia!

Icosul 2

Cu mărgăritarele rugăciunilor Tale împletește nouă cunună prea slăvită prin care să împodobim icoana Ta cea de minuni izvorâtoare cu laude ca acestea:
Bucură-te, laudă fără de sfârșit a iubitorilor de rugăciune;
Bucură-te, bogăție neîmpuținată a celor săraci cu duhul;
Bucură-te, izvor nesecat de milostivire pentru cei smeriți;
Bucură-te, ploaie de înțelepciune pentru cei însetați de mântuire;
Bucură-te, soare mult veselitor pentru cei iubitori de lumina Duhului;
Bucură-te, cântec neîncetat pentru iubitorii de taine cerești;
Bucură-te, odihna sufletelor tulburate de ispite;
Bucură-te, buna auzire celor cufundați în tăcere;
Bucură-te, luminarea celor cuprinși de nedumerire;
Bucură-te, înțelepțirea tainică a iubitorilor de feciorie;
Bucură-te, oglinda Împărăției veșnice a Luminii;
Bucură-te, cărarea celor ce se grăbesc spre izvoarele cerești;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul 3

În chip de pelerin îngerul s-a arătat ucenicului rugător și taina rugăciunii Maicii Domnului i-a descoperit, ca oamenii și îngerii, cu o gură și o inimă să cânte: Aliluia!

Icosul 3

Pe lespedea inimii mai vârtos decât pe piatră a scris Arhanghelul rugăciunea cea către Maica Luminii, iar noi ne grăbim a scrie pe piatra inimilor noastre cuvinte de laudă ca acestea:
Bucură-te, mângâierea celor lipsiți de ajutor;
Bucură-te, condei ce scrii nouă taina rugăciunii;
Bucură-te, carte întru Care S-a scris Cuvântul Tatălui;
Bucură-te, templu întru Care S-a odihnit slava Duhului;
Bucură-te, munte înalt neajuns de minte omenească;
Bucură-te, mare a rugăciunii înfricoșătoare ochilor îngerești;
Bucură-te, izvor de smerenie pentru cei râvnitori;
Bucură-te, încununarea celor ce se ostenesc pentru Adevăr;
Bucură-te, chemarea celor încurcați pe cărările deșertăciunii;
Bucură-te, liniștea celor de ispite înviforați;
Bucură-te, povățuire grabnică monahilor evlavioși;
Bucură-te, îndreptarea celor căzuți în păcat;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul 4

S-a întunecat mintea celor grăitori împotrivă, nereușind să ajungă cu gândul la taina nașterii tale, iar noi cu gânduri smerite ne plecăm înaintea tainei, cântând numai: Aliluia!

Icosul 4

Cuvine-se cu adevărat să slăvim taina cea înfricoșătoare prin care din tine a luat trup Cel Nevăzut și lumii a dăruit mare milă, Cel de Care se cutremură cetele îngerești; cuvine-se dar, și noi să îți aducem cântări de laude ca acestea:
Bucură-te, oglinda fecioarelor înțelepte;
Bucură-te, că ai născut Mântuirea noastră din blestem;
Bucură-te, că ai rupt legătura întristării Evei;
Bucură-te, că ai nimicit toate răzvrătirile deșarte;
Bucură-te, că întru tine fecioria și nașterea s-au îmbrățișat;
Bucură-te, că pe cele despărțite prin legătura dragostei le-ai unit;
Bucură-te, că ai nimicit pe surpătorii lui Adam;
Bucură-te, că întru tine S-a văzut taina mântuirii;
Bucură-te, râu pururea curgător cu apele milostivirii;
Bucură-te, zid nestricat al rugăciunii pentru lume;
Bucură-te, cununa tuturor vredniciilor cerești;
Bucură-te, lumina călăuzitoare către Raiul desfătării;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul 5

Nu poate toată mintea să numere mulțimea minunilor tale prin care atâtea suflete s-au mântuit și cei fără nădejde s-au făcut moștenitori Împărăției cerești, cântând Domnului: Aliluia!

Icosul 5

Vrednică ești de slava heruvimilor și de neîncetata laudă a serafimilor, căci cu trup ai născut pe Înțelepciunea Tatălui, prin Care lumea s-a izbăvit de blestemul morții, cântând ție:
Bucură-te, învierea celor căzuți în moartea păcatului;
Bucură-te, odihna celor osteniți de ispite;
Bucură-te, mângâierea celor smeriți cu inima;
Bucură-te, pacea celor ce se luptă cu stăpâniile întunericului;
Bucură-te, dulce auzire celor împovărați de întristare;
Bucură-te, liman ceresc iubitorilor de mântuire;
Bucură-te, slobozirea Evei din pustia întristării;
Bucură-te, bucuria maicilor celor iubitoare de milostivire;
Bucură-te, cântarea cea fără de sfârșit a oștilor îngerești;
Bucură-te, lumină înfricoșătoare duhurilor întunericului;
Bucură-te, surparea sfaturilor celor nelegiuite;
Bucură-te, luminarea celor întraripați de umilință;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul 6

Sfântul Arhanghel Gavriil în chip de pelerin s-a arătat călugărului râvnitor și l-a învățat rugăciunea cea iubită de oștile îngerești, ca să cânte cu bucurie: Aliluia!

Icosul 6

Ca pe o moștenire cerească am primit rugăciunea Ta de la înger, ca să urcăm și noi cu osârdie pe scara laudelor dumnezeiești, în cântări de veselie ca acestea:
Bucură-te, luminarea celor iubitori de înțelepciune;
Bucură-te, smerita cugetare a celor străpunși de pocăință;
Bucură-te, adâncul doririlor celor curați cu inima;
Bucură-te, moștenirea cea dorită a celor blânzi;
Bucură-te, pacea cea înaltă a celor căutători de mărgăritarele înțelepciunii;
Bucură-te, liniștea celor ce călătoresc pe marea vieții;
Bucură-te, carte nepătrunsă de ochii îngerești;
Bucură-te, izvor de daruri pentru cei săraci;
Bucură-te, bogăția cea fără de sfârșit a slujitorilor Tăi;
Bucură-te, a monahilor întrarmare cu sabia rugăciunii;
Bucură-te, pavăză tare tuturor credincioșilor;
Bucură-te, mângâierea sufletelor rănite de întristare;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul 7

Ca într-o cămară ai ascuns în pântecele Tău pe Fiul Tatălui, pe Cel Ce a venit să ne slobozească pe noi din temnițele iadului, ca să-I cântăm la lărgimea Raiului: Aliluia!

Icosul 7

Toate cetele îngerești se grăbesc a-ți culege nectarul înțelepciunii spre a-ți pregăti mierea laudelor cerești, cu care îndulcesc și inimile noastre, făcându-le fagure purtător de cuvinte ca acestea:
Bucură-te, Stâlpul de foc al rugăciunii pentru lume;
Bucură-te, izvorul cel nesecat al doririlor dumnezeiești;
Bucură-te, poarta cea mare a Împărăției cerurilor;
Bucură-te, încununarea celor iubitori de osteneli duhovnicești;
Bucură-te, mare nesecată a darurilor Izvorului vieții;
Bucură-te, umbrirea celor ce aleargă în deșertul ispitelor;
Bucură-te, a monahilor povățuitoare către cele cerești;
Bucură-te, a pustnicilor pecetluire cu lumina Duhului;
Bucură-te, mijlocitoarea cea tare a celor din lume;
Bucură-te, corabie purtătoare către limanurile desăvârșirii;
Bucură-te, scut de mântuire al celor din nevoi;
Bucură-te, risipirea întristării celor mâhniți;
Bucură-te, ridicarea celor căzuți în marea păcatelor;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul 8

Trâmbiță ce ne trezești din somnul patimilor, dă-ne nouă înțelepciunea Duhului, ca să Te lăudăm cu osârdie, aducând Stăpânului tuturor cântări de: Aliluia!

Icosul 8

Cei neputincioși au luat tărie și cei nebăgați în seamă s-au înălțat la cele cerești prin pocăință; întinde-ne și nouă mână de ajutor, ca să ne izbăvim de grijile lumești și să-ți cântăm:
Bucură-te, mijlocitoare a împăcării cu Dumnezeu;
Bucură-te, veselia celor din robia întristării;
Bucură-te, fulger ce risipești gândurile cele rele;
Bucură-te, rază ce ne scoți din întunericul păcatului;
Bucură-te, carte ce ne înveți tainele viețuirii întru curăție;
Bucură-te, picătură ce curățești mințile înfundate de păcate;
Bucură-te, curmarea durerii celor neputincioși;
Bucură-te, mers dulce celor iubitori de osteneală ;
Bucură-te, îngrădirea cea tare a celor fără de ajutor;
Bucură-te, zid nebiruit celor ce se luptă duhovnicește;
Bucură-te, surparea sfaturilor celor necuvioase;
Bucură-te, întărirea celor ce lucrează cele bune;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul 9

Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cum să laude taina nașterii Tale, iar noi, cerem să ne dăruiești nașterea prin pocăință, ca să cântăm Domnului: Aliluia!

Icosul 9

Amuțit-au păgânii, neputând a mărturisi taina fecioriei Tale întru naștere, iar noi cerem să redobândim frumusețea cea dintâi a sufletului și să cântăm Ție:
Bucură-te, rușinarea hulitorilor de Dumnezeu;
Bucură-te, dulce auzire celor smeriți;
Bucură-te, încununarea celor ce slujesc Ție;
Bucură-te, că ne înveți să ne ferim de cursele diavolești;
Bucură-te, liniștea cea binecuvântată a pustnicilor;
Bucură-te, fântână adâncă pentru mințile smerite;
Bucură-te, izvor de mângâiere iubitorilor de rugăciune;
Bucură-te, pajiște plină de florile gândurilor cerești;
Bucură-te, pământ nearat din care a răsărit Floarea vieții;
Bucură-te, mireasma cea dulce a cântărilor îngerești;
Bucură-te, că brazdele inimii le ari cu plugul rugăciunii;
Bucură-te, că ești celor smeriți pururea povățuitoare către cer;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul 10

Lauda fecioarelor, păzește de toată furia gândurilor necurate pe cei ce Te cinstesc pe Tine și ne dă nouă cu o inimă a grăi Domnului: Aliluia!

Icosul 10

Lespedea cea scrisă de înger cu minunată rugăciunea Ta și astăzi ni s-a păstrat, iar noi ne bucurăm aducându-ți cântări de laudă, nădăjduind să primim pururea ocrotirea Ta, a Celei pururea slăvite așa:
Bucură-te, izvorul bucuriei noastre cerești;
Bucură-te, că și de cât serafimii ești mai cinstită;
Bucură-te, a heruvimilor neîncetată laudă;
Bucură-te, că ai născut pe Izvorul vieții noastre;
Bucură-te, că întru Tine s-a odihnit taina Treimii;
Bucură-te, povățuitoare blândă celor ce caută mântuirea;
Bucură-te, că ne scoți din deșertul pustiu al patimilor;
Bucură-te, că ne picuri nouă a Ta bunăvoință;
Bucură-te, că ne solești îndurările Cuvântului;
Bucură-te, că ne povățuiești pe scara rugăciunii;
Bucură-te, că întărești pașii noștri slăbănogiți de păcat;
Bucură-te, tămăduire grabnică celor din boli cumplite;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul 11

Astăzi toți să ne adunăm într-un gând și să slăvim pe Ceea ce este a noastră neînfruntată mijlocitoare către Părintele luminilor, Cel pururea lăudat în cântări de: Aliluia!

Icosul 11

Nu ne părăsi pe noi Stăpână, în ceasul grelelor încercări, ci fii apărătoare nebiruită robului Tău, ca să Îți aducem veșnic ofrande de mulțumiri prin laude ca acestea:
Bucură-te, ridicarea celor căzuți;
Bucură-te, cununa laudelor celor cerești;
Bucură-te, suspin al celor ce caută desăvârșirea;
Bucură-te, pod al întâlnirilor dumnezeiești;
Bucură-te, umbrirea celor ce aleargă prin arșița grijilor lumești;
Bucură-te, că ne păzești călcâiul de cel viclean;
Bucură-te, ploaie binecuvântată de daruri cerești;
Bucură-te, că răcorești mințile încinse de patimi;
Bucură-te, că mângâi inimile adăpate cu întristarea;
Bucură-te, că spulberi toate cursele celui viclean;
Bucură-te, că ne arăți lămurit calea mântuirii;
Bucură-te, că ne povățuiești către muntele mântuirii;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul 12

Nu ne uita pe noi, robii Tăi cei din lume. Măcar că nimic vrednic de mântuire nu am făcut, ci solește-ne iertare de la Hristos și sălășluire în lumina cântărilor de: Aliluia!

Icosul 12

În ceasul sfârșitului meu să nu mă lași pe mine Stăpână, ci să îmi dăruiești ocrotirea Ta de Maică, nimicind pe cei ce se scoală asupra mea cu mânie, ca să cânt Ție așa:
Bucură-te, floare rară în pustia inimilor smerite;
Bucură-te, privighetoare a înălțimilor duhovnicești;
Bucură-te, bună auzire a celor iubitori de rugăciune;
Bucură-te, că în inimile noastre scrii taina mântuirii;
Bucură-te, că ne solești împăcarea cu Mirele doririlor;
Bucură-te, că alungi de la noi norul întunecat al ispitelor;
Bucură-te, că în ceasul nedumeririlor ne dăruiești gând luminat;
Bucură-te, că la judecată ne ești apărătoare de nădejde;
Bucură-te, că alungi de la noi frica osândirii;
Bucură-te, că ne înveți a sluji Domnului întru smerenie;
Bucură-te, că dăruiești toate cele de folos celor scârbiți;
Bucură-te, că ne scoți din această lume cu pace;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul 13

O, Maică Prealăudată, Care pe toți îi miluiești cu îndestulare, auzi neputincioasa noastră rugăciune și ne revarsă darul înțelepciunii, ca și noi să-ți împletim cu Arhanghelul cununi de laude, aducând Domnului neîncetate cântări de: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Cântarea cea îngerească nouă ni s-a dăruit pe pământ, ca să ne ostenim a-ți țese din lumina cuvintelor cântări de cinstire, pentru care să ne bucurăm de acoperământul rugăciunii Tale, cântându-ți:
Bucură-te, înălțime neajunsă a laudelor îngerești;
Bucură-te, odihna inimilor tulburate de ispite;
Bucură-te, bună auzire celor din întunericul păcatului;
Bucură-te, apărătoarea cea tare a celor tulburați;
Bucură-te, frumusețe neîncăpută în mărgăritarul unui gând;
Bucură-te, că încununezi osteneala celor ce Te cinstesc;
Bucură-te, că oprești valurile greu de purtat ale păcatelor;
Bucură-te, făclie a cântărilor dumnezeiești;
Bucură-te, vederea celor mai presus de gând;
Bucură-te, crin al laudelor nesfârșite;
Bucură-te, tăcerea cea limpede a rugătorilor;
Bucură-te, limpede ascultare a celor necăjiți;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul 1

Comoara laudelor îngerești, stâlpul cel de foc al drepților, mărirea neîncetată a glasurilor cerești, oglinda Adâncului nevăzut, cum voi îndrăzni eu, cel cu minte pământească și împovărată de multe griji lumești, a-ți aduce cântare de laudă, de nu mă vei înțelepți Tu, Stăpână, ceea ce ai născut pe Cel Căruia îngerii Îi cântă neîncetat: Aliluia!

Rugăciune la Acatistul Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului Axion Estin (Cuvinese cu Adevarat)

O, Preacurată, ceea ce porți cununa tuturor binecuvântărilor cerești, Oglinda întru care ochii îngerești contemplă cu uimire slava cea neapusă a Treimii, Hotarul netrecut al înțelepciunii, Vasul întru care s-au gătit râuri de minuni, Acoperământul rugăciunii nebiruite de furtuna ispitelor, către Tine întindem gândul nostru cel neputincios, voind a cuprinde între hotarele minții noastre nepricepute frumusețea Ta netâlcuită nici de îngeri. Din rânduială dumnezeiască fost-a trimis prea minunatul Arhanghel Gavriil către ucenicul cel ce se osârduia la rugăciune, ca din mâini îngerești să primească testamentul laudelor Tale. Prin îngerul cel binevestitor a strălucit în lume lauda Ta cea mai presus de minte omenească care îndulcește și auzul inimilor noastre.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim și să Te mărim pe Tine, ceea ce ești Înălțime neajunsă a fecioriei și Potir al sfințeniei neapropiate tuturor Sfinților lui Hristos. Bucură-Te, Veselia fecioarelor și Trâmbița Cea înțelegătoare Ce cheamă pe toți pe muntele slavei spre a auzi glasul cel dulce al chemării Tatălui întru acoperământul aripilor Duhului ce înalță gândul nostru către Hristos. Vrednică ești cu adevărat de toată lauda lumii, însă nevrednicia noastră nu poate să Te cânte pe Tine după măsura desăvârșirii Tale.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim și să Te mărim pe Tine, ceea ce ești Pacea Ce potolește valurile necazurilor noastre și ne întraripează mintea spre suișul duhovnicesc. Bucură-Te, că ești Vistierie a darurilor lui Hristos Ce se revarsă prin mila Sa și asupra nevredniciei noastre, Comoara Cea nesecată a înțelepciunii dumnezeiești. Vrednică ești a purta toate cununile laudelor serafimilor și a primi glasurile heruvimilor ca mulțumire căci ai purtat în pântecele Tău pe Cel Ce șade pe scaun prea-înalt. Primește cu îngăduință neputința noastră de a lăuda după datorie înălțimea slavei Tale.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim și să Te mărim pe Tine, ceea ce ești Carte a rugăciunii întru care se scriu cererile credincioșilor spre înfățișare Cuvântului. Bucură-Te, Brațul milei dumnezeiești prin care ni se dau nouă, nevrednicilor, darurile cele preaslăvite ale Duhului, Privighetoare a înălțimilor dumnezeiești neapropiate nici serafimilor. Vrednică ești de toată buna viersuire a Arhanghelilor, însă primește ca un gângurit de prunci întru cele duhovnicești și lauda noastră. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim și să Te mărim pe Tine, ceea ce ești Scaunul Cel Preaînalt al Cuvântului împodobit cu toate pietrele strălucitoare ale virtuților. Bucură-Te, Raiule al slavei întru Care se odihnesc miresmele tuturor cântărilor îngerești ce laudă adâncimea nemăsurată a desăvârșirii Tale. Vrednică ești a primi stâlpările de gând ale Domniilor, ca Una Ce stăpânești marginile lumii cu toiagul rugăciunii, însă nu zdrobi neputincioasele noastre cuvinte, ci ne întinde mână de ajutor întru necazuri.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim și să Te mărim pe Tine, ceea ce ești Maica Cea mult milostivă a cetelor creștinești, primind în brațele rugăciunii Tale pe toți cei triști și lepădați și dobândind iertare pentru toți cei împovărați de păcate. Bucură-Te, Izvorul mângâierii noastre, ce cu rugăciunile Tale îndulcești neputințele noastre și reverși din destul mirul darurilor dumnezeiești. Vrednică ești de toată podoaba cântărilor Stăpâniilor, însă nu uita și florile cele smerite ale laudelor noastre. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim și să Te mărim pe Tine, ceea ce ești Doamna Stăpâniilor și Lumina înțelepciunii heruvimilor, arătându-te ca O icoană prea minunată a darurilor Treimii. Bucură-Te, că cu sfatul Vieții trimiți în ajutorul nostru cete de îngeri ca să ne apere pe calea mântuirii de toată năvala potrivnicilor noștri nevăzuți. Vrednică ești a primi slujirea smerită a cetelor îngerești, ca Una Ce firea femeiască cea smerită ai ridicat-o la înălțime neajunsă nici de mintea serafimilor. Nu ne uita nici pe noi, cei ce cu cântări de laudă prăznuim mai înainte Adormirea Ta cea preacinstită.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim și să Te mărim pe Tine, ceea ce ești Bucuria îngerilor și Nădejdea mântuirii oamenilor, Podul suirii noastre către Dumnezeu. Bucură-Te, Imnul cel preaslăvit al doririi serafimilor și Lauda ce îndulcește inimile muritorilor, Icoana cea neapropiată a frumuseții fecioriei. Vrednică ești de ale îngerilor cunune de laudă, însă nu-ți întoarce prea milostivă fața Ta nici dinspre glasul gândurilor noastre smerite.

O, Preacurată, Preabinecuvântată, maica Dumnezeului nostru primește aceste nevrednice cântări de laudă aduse din prisosul inimii și adapă inima noastră otrăvită de amărăciunea patimilor cu dulceața cântărilor Tale îngerești, ca să aducem veșnică mulțumire și laudă Treimii Celei de viață Făcătoare, Care a binevoit să ne strălucească nouă prin Tine mulțimea darurilor Sale, căci Aceleia I Se cuvine slavă și cinste totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatist la Icoana Maicii Domnului Axion Estin - video

Sfârșit - Acatist la Icoana Maicii Domnului Axion Estin

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi despre Icoana Maicii Domnului Axion Estin - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Mucenici Adrian și Natalia
(26 august)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Adrian și Natalia, soț și soție, sunt grabnic ajutători ai celor căsătoriți, fiind exemple vii ale iubirii care depășește orice greutate, orice piedică, biruind chiar și moartea, fapt pentru […]

† Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul
(18 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioan ne este cunoscut astăzi datorită informațiilor pe care le avem despre el din viața Sfântului Grigorie Decapolitul, căruia i-a fost ucenic, și din cea a Sfântului Iosif Imnograful. […]

† Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul
(21 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul, datorită trăirii sale curate și nevoințelor duhovnicești, a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni și o viață îndelungată de 120 de ani. Este serbat în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram